Семинар (тәжірибелік) сабақтар 15 Зертханалық сабақтар 15 БӨЖ 90 Емтихан 4 семестр Семей 2016 ж АлғысөзДата31.01.2018
өлшемі106,2 Kb.
түріСеминар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІ Матындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

Құжатталған рәсім

ОБ

042.17-5-2.18-33.42 /02 -2016ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

№ 1 басылым

09.06.2016 ж.

«Электр және магнетизм»

міндетті компонентініңОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
5В011000 – «Физика»

Кафедра физика

Курс 2

Кредиттер саны 3Барлық сағат 135

Дәрістер 15

Семинар (тәжірибелік) сабақтар 15

Зертханалық сабақтар 15

БӨЖ 90

Емтихан 4 семестр
Семей 2016 ж

Алғысөз
1 КЕЛІСІЛДІ
Құрастырушы

Аға оқытушы

Қасымханова К.А. ___________ « 02.09.» 2016 г.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1 Кафедра отырысында

Хаттама « 09» 06. 2016 жыл, № 11.


Кафедра меңгерушісі: Маусымбаев С.С.______________
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «08.» 06. 2016 жыл, №5.


Төраға: Абдишева З.В ______________
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «09» 06. 2016 жыл, №6.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор:
Искакова Г.К. ______________
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны

    1. Түсіндірме жазба 4


 1. Кіріспе 5

 2. Пәннің негізгі бөлімдері 6

 3. Семинар сабақтардың тақырыбының тізімі 9

 4. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізім 10

 5. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 11


1. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
1.1. Пәннің қысқаша мазмұны:
«Электр және магнетизм» пәні студенттерді дайындау барысында маңызды орын алады және 5В011000 – «Физика» мамандығына оқитын бакалаврлар үшін базалық пәндер блогының міндетті компоненті болып табылады (БП- МК.№42).
1.2. Пәнді оқыту мақсаты:

- пәннің негізгі мақсаты студенттерге қарастыратын негізгі құбылыстар жайлы білімді меңгерту;

- құбылыстардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарды қалыптастыру;

- физикалық шамаларды, олардың математикалық жазылуларын, өлшем

бірліктерін;- тәжірибелік әдістердің негіздерін және өлшеу нәтижелерін өңдеу туралы мағлұматтарды үйрет.
1.3. Пәнді оқып-білудің негізгі міндеттері:

- электр және магнетизмнің негізгі әдістері арқылы методологиялық жалпылау тәсілдерін;

- физикалық ұғымдар мен принциптерінің қолдануын, олардың қазіргі ғылым

- білімалушылардың электр және магнетизмнің негізгі ұғымдары мен заңдарын білуі;

- электр және магнетизмнің шешетін мәселелерін қоя біліп шешу әдістерін үйрену;

- әрбір жеке физикалық жүйелер параметрлерінің гаусстық және халықаралық бірлік жүйесі бойынша алынған сан мәндерін таба білу;


1.4. Оқып-білудің нәтижелері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:білу:

 • негізгі физикалық заңдылықтарлы, олардың табиғатта байқалуын және техникада қолданылуын, олардың математикалық сипатталуын;


орындай алу:

 • физикалық приборлармен жұмыс істеуді, физиканың нақты есептерін шығаруды және оны физика заңдарымен байланыстыра білуді;

 • құбылыстың физикалық механизмін аша білуі, белгілі бір нақты процестерде параметрлердің өзгерісіне талдау жасай білуі,

статистикалық әдісті қолдана білуі;

 • құралдармен және жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістерімен

жұмыс істей білуі;
дағдысының болуы:

- физикалық эксперименттердің техникасын меңгеруі, термодинамилық параметрлерді, тұрақтыларды процесс сипаттамаларын өлшей білуі, өлшеу нәтижесін бағалай білуі,

- компьютерді қолдана білуі және өлшеу нәтижесінің статистикалық өңдеуінің нәтижесін ала білуі; молекулалық физика және термодинамика есептерін шығара білуі.
Құзыретті болуы:

- физикалық идеяларды дұрыс сиапттауда, физикалық есептерді талдап шығаруда физикалық заңдылықтарды қолдануда;

- негізгі физикалық аспаптарды қолданып өлшеулер жүргізу, алынған
нәтижелерді өңдеп бағалауда;

- жұмыс істеу барысында ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық
әдебиеттерді қолдануда

- статистикалық әдісті қолдана білуі;

- құралдармен және жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістерімен

жұмыс істей білуі;

- физикалық жүйелермен істелінетін физикалық эксперименттердің

техникасын меңгеруі, термодинамилық параметрлерді, тұрақтыларды

- процесс сипаттамаларын өлшей білуі, өлшеу нәтижесін бағалай білуі,

компьютерді қолдана білуі және өлшеу нәтижесінің статистикалық өңдеуінің нәтижесін ала білуі; физика есептерін шығара білуі.


2. «Электр және магнетизм» пәні мазмұнының қысқаша сипаттамасы.
Кіріспе.Электр және магнетизмнің табиғаты туралы көзқарастардың

қалыптасуына қысқаша шолу. Этростатика.Электрдің атомистік тұрғыдағы табиғаты. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Өткізгіштердің электр сиымдылығы. Диэлетриктердегі электр өрісі. Электростатикалық өрістің энергиясы..

Тұрақты ток. Қатты денелердің электр өткізгіштігі. Термоэлектрондық эмиссия және оның іс жүзінде қолданылуы. Электролиттердегі электр тогы. Газдардағы электр тоғы.

Магнит өрісі. Заттың магниттік қасиеттері. Электр магниттік индукция.

Электрмагниттік тербелістер мен толқындар. Трансформатор.Тербелмелі электр контуры. Меншіктітербелістер. Томсон формуласы.
3. Пәннің негізгі бөлімдері
3.1. МОДУЛЬ 1. Кіріспе. Электростатика.
3.1.1 Дәріс № 1. Электр заряды. Зарядтың сақталу заңы. Кулон заңы. Электр өрісі. Диполь. Гаусс теоремасы.Лаплас және Пуассон теңдеулері.

3.1.2 Дәріс № 2 Өріс күшінің зарядтарды тасымалдау барысында атқаратын жұмысы. Кернеулік векторының циркуляциясы. Потенциал.Зарядтардың потенциалдық энергиясы

3.1.3 Дәріс № 3. Диэлетриктердегі электр өрісі. Диэлектрик-вакуум, диэлектрик- диэлектрик шекараларындағы шарттар.Пъезокристаллар мен сегнетоэлектриктердің қасиеттері.

3.1.4 Дәріс №4 Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр сиымдылық. Конденсаторлар. Зарядталған өткізгіштің және зарядталған конденсатордың энергиясы. Энергия тығыздығы.МОДУЛЬ 2. Тұрақты ток. Қатты денелердің электр өткізгіштігі. Термоэлектрондық эмиссия. Электролиттердегі,газдардағы электр тогы.

3.2.1 Дәріс № 5Электр тогы. Тізбектің бөлігі үшін Ом заңы. Току көзінің электр қозғаушы күші. Ом заңы. Тұрақты ток тізбегінің жұмысы мен қуаты. Джоль –Ленц заңы. Киргоф ережелері

3.2.2 Дәріс № 6. Электр өткізгіштікінің классикалық теориясы. Электронның металлдан шығу жұмысы. Термоэлектрондық эмиссия. Оның қолданылуы

3.2.3 Дәріс № 7. Электоролиттердегі электр тогы. Газдардағы электр тогы. Плазма туралы түсінік. Дебай радиусы.Электр өткізгіштіктің зоналық теориясы. Жартылай өткізгіштердегі контактілік құбылыстар.


МОДУЛЬ 3. Магнит өрісі. Заттардың магниттік қасиеттері. Электрмагниттік тербелістер мен толқындар.

3.3.1 Дәріс № 8. Магнит өрісі. Био-Савар-Лаплас заңы. Ампер заңы. Толық ток заңы

3.3.2Дәріс № 9. Зарядталған бөлшектердің электр және магнит өрістеріндегі қозғалысы.

3.3.3Дәріс №10.Заттың магниттік қасиеттері. Диа- магнетизмнің табиғаты. Парамагнетизм.Ферромагнетизм

3.3.4Дәріс № 11. Электр магниттік индукция. Өздік индукция құбылысы. Магнит өрісінің энергиясы және энергия тығыздығы.

3.3.5Дәріс № 12 Максвелл теориясы. Максвелл теңдеулері және олардың физикалық мағанасы. Электр магниттік өріс энергиясының сақталу заңы.

3.3.6Дәріс № 1 3. Электрмагниттік тербелістер. Контурдағы еркін тербеліс теңдеуі. Меншікті тербелістер. Өшетін электр тербелістері. Контурдағы еріксіз тербелістер. Резонанс

3.3.7 Дәріс № 14. Айнымалы ток. Генератор. Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы. Векторлық диаграммалар. Айнымалы токтың қуаты.Скин эффект

3.3.8 Дәріс № 15. Электромагниттік толқындар. Пойнтинг векторы. Қозғалыстағы зарядтардың сәулеленуі. Доплер эффекті.
4. Зертханалық, машықтану сабақтарының тақырыбының тізімі

4.1 Зертханалық сабақтар:

№1 «Электрлік өлшеулер жүргізу әдістемелері, өлшеулер нәтижелерін өңдеу. Электр өлшеуіш құралдар, оларды қолдану. Қауіпсіздік техникасының ережелері»

№2. «Электростатикалық өрісті зерттеу»

№3. «Конденсатордың зарядталуы мен разрядталу процестерін зерттеу»

№4. «Өткізгіштің кедергісін амперметр және вольтметр әдісімен анықтау»

№5. «Өткізгіштің кедергісін Уитстон көпірі әдісімен анықтау»

№6.«Металлдардың кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу»

№7. « Жартылай өткізгіштердің кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу »

№8 «Ток көзі қуатының жүктеменің кедергісіне тәуелділігін зерттеу»

№9. «Мыстың электрохимиялық эквивалентін анықтау»

№10. «Соленоидтің магнит өрісін зерттеу»

№11. «Кюри нүктесін анықтау»

№12. «Жердің магнит өрісі кернеулігінің горизонталь құраушысын анықтау»

4.2 Машықтану сабақтары:

1: Электростатика. Кулон заңы. (1 сағат)

№2: Электр өрісі кернеулігін есептеу әдістері (1 сағат).

№3: Зарядтар жүйесі мен таралған зарядтар өрісінің потенциалын есептеу әдістері (2 сағат)

№4: Электр өрісіндегі өткізгіштер мен диэлектриктр, сипаттамаларын есептеу (1 сағат).

№ 5: Өткізгіштердің электр сиымдылығы (1 сағат).

№6: Электростатикалық өрістің энергиясы (1 сағат).

№ 7: Тұрақты ток заңдары (1 сағат).

№8: Кирхгоф ережелерін электр тізбегін есептеудг қолдану. (1 сағат).

№ 9: Токтың жұмысы мен қуаты (1 сағат).

№10: Термоэлектрондық эмиссия, контактілік құбылыстар (1 сағат).

№11: Электролиттердегі, газдардағы электр тогы. (1 сағат) .

№ 12: Магнит өрісі. Магнит өрісісінің қозғалыстағы зарядтарға әсері (1 сағат).

№13: Электр магниттік индущия. Магаит өрісінің энергиясы (1 сағат).

№14: Айнымалы ток . Электр магниттік тербелістер мен толқындар. (2 сағат).

5 Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

БӨЖ №1

5. 1 Электростатика. Кулон заңы. Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы.

5.2 Электр өрісінің энергиясы мен жұмысы

5.3 Әртүрлі орталардағы электр өрісі.Поляризация векторы

5.4 Тұрақты ток. Ом заңы.Джоуль-Ленц заңы

5.5 Қатты денелердегі электр тогы. Жартылай өткізгіштер

5.6 Электролиттердегі электр тогы. Фарадей заңы.

5.7 Газдардағы электр тогы.


БӨЖ №2

5.8 Магнит өрісі. Магнит индукция векторы. Магнит ағыны

5.9. Био-Саваар –Лаплас заңы.Толық ток заңы.Лоренц күші

5.10.Электромагниттік индукция заңы. Құйынды магнит өрісі

5.11. Магнетиктер. Электромагнит

5.12. Ығысу тогы.Максвелл теңдеулері

5.13. Айнымалы ток.Векторлық диаграммалар.

5.14.Электромагниттік тербелістер мен толқындар

5.15.Электромагниттік толқынның энергия ағыны.Пойтинг векторы
6. Ұсынылған әдебиеттер тізімі
6.1. Негізгі әдебиеттер:

6.1.1Савельев И.В. Жалпы физика курсы. Том ІІ. Электр және магнетизм. «Мектеп», А. -1977.

6.1.2 Қойшыбаев Н. Электр және магнетизм .Зият Пресс.-А.,2005

6.1.3 Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991 ж.

6.1.4 Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики, М, Высшая школа, 1989 г.

6.1.5 Волкенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы Алматы, Мектеп, 1974 ж.

6.1.6 Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Тұрысбекова Б.Ш., Паримбеков З.А. Физика лабораториялық практикум. Семей,1995 ж.

6.1.7 Сборник задач по курсу общей физики / Под ред. М.С.Цедрика М:Просвещение, 1989

6.1.8 Лабораторный практикум общей физике / Под ред. Е.М.Гершензона,-М.:Просвещение,1986
6.2 Қосымша

6.2.1 Берклеевский курс физики 1-6 томы, Москва, Наука, 1971 – 1978.

6.2.2 Қожанов Т.С., Рысменде С.С.Физика курсы ІІ том.Электр және магнетизм. Оптика. Атом және ядролық физика.Алматы 2003.

6.2.3 Дж. Орир Физика в 2-х томах ., Москва, Мир, 1981 г.

6.2.4 Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физики. М. Высшая школа, 1988 г.

6.2.5 Мелешина А.М. Учебное пособие для самостоятельного обучения решения задач по физики в вузе, Воронеж, ВГУ, 1968 г.

6.2.6 Физический практикум под редакцией Ивероновой В.И., М, Наука, 1968 г.

6.2.7 Беликов Б.С. Решение задач по физике, М, Высшая школа, 1986 г.


6.3. Интернет – ресурстар
6.3.1. Толық курсы жалпы физика курсы http://www.ph4s.ru.
6.3.2. http://www.toehelp.ru Сайт құрамында қажетті әдебиеттерді (Кітаптар) және т. б.
6.3.3. Еркін энциклопедиясы Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия http://ru.wikipedia.
6.3.4. Электронды кітапхана жүйесі "Университеттік кітапхана - электрон коталог" www.semgu.kz.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет