«Үштілде білім беру – көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың негізі»Дата31.01.2018
өлшемі92,69 Kb.
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

Ақпараттық хат

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ғылыми-ПРАКТИКАЛЫҚ конференция

«Үштілде білім беру – көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың негізі»

08 сәуір 2016 ж. Алматы қаласы

Құрметті әріптестер!

Қазақстан Республикасындағы экономикалық және әлеуметтік модернизациялауда ең маңызды аспектілерінің бірі-тілдік саясат. Еліміздің Президенті Н.А. Назарбаевтың өзі ұсынған үштілділік бірегей мәдени жобасына мемлекеттік саяси бағытта мән беруі мәселенің мемлекеттік дамудың ұзақ мерзімді стратегия ретінде түбегейлі зерттеліп қортындылануын қажет етеді. Осыған байланысты Абай атындағы ҚазҰПУ –дың Көптілді білім беру институты 2016 жылдың 8 сәуірінде «Үштілде білім беру – көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың негізі тақырыбында халықаралық ғылыми конференция өткізеді.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Конференцияда төмендегі секциялар бойынша жұмыс жоспарлануда:


 1. Бәсекеге қабілетті мамандарды дайындаудағы үштілде білім берудің үлгісі.

 2. Үштілде білім беру – көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың негізі

 3. Үштілді педагогикалық мамандарды дайындау және қайта даярлау.

Конференцияға қатысуға тілек білдірушілер тиісті өтініш парағын 2016 жылдың 20 наурызына дейін толтырып, ұйымдастыру комитетіне төмендегі электрондық мекен-жайға жолдаулары қажет: aliya.iskakova.1959@mail.ru

- қатысуға өтінім көрсетілген формада (қосымша 1);

- баяндама (көлемі 5 бетке дейін) тек электрондық түрде, (қосымша 2) формасына сай рәсімделуі қажет;

Конференция баяндамалары жинақта жарияланады. Мақала көлемі қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде, аңдатпа, тірек сөздер және пайдаланылған әдебиеттер тізімін қосқанда 5 беттен аспауы тиіс, қағаз және электрондық (мәтін Word 2003-2007 форматында, графикалар және диаграммалар Excel 2003-2007форматында) түрінде келесі параметрлерді сақтай отырып өткізіледі: • автордың тегі және аты-жөні мақаланың тақырыбынан кейін

жазылады;

 • автор туралы мәлімет (қазақша, орысша, ағылшынша), аты-жөні,

лауазымы, жұмыс жасайтын орны (толықтай аударылған, ұжымның бұйрық бойынша ресми қабылданған атауы),ұйымның толық мекен жайы, ғылыми дәрежесі мен атағы, автордың электронды адресі;

 • мақала қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі аңдатпамен және тірек

сөздермен беріледі. Мақала жазылған тілдегі аңдатпа мен тірек сөздер автордың аты-жөнінен кейін, қолданылған әдебиеттер тізімі;

 • шрифт - Times New Roman, негізгі мәтіннің шрифт размері -11пт,

суреттер мен диаграммалар-10 пт, жоларалық қашықтық-бірлік; бірінші қызыл жолдан кейінгі жол -0,5 см, формат –А4;

 • Беттің қатталуы: сол жақтан -2 см, оң жақтан -2 см, жоғарғы және

төмен жақтан -2 см;

 • Мәтін беттің бір жағына теріліп, парақтар рет бойынша нөмірленеді;

 • Кестелік сілтемелер кестенің астына орналастырылып, мәтіндегі

сілтемелер берілген беттен кейін қойылады;

Ұйымдастыру комитеті мазмұндық және техникалық жағынан жарамсыз деп тапқан баяндама мәтіндерін жарияламауға ерікті екендігін хабарлайды.

Басқа ұйымдардың конференцияларға қатысушыларына – 3000 теңге

3000 теңге төмендегі реквизит бойынша университеттің есебіне құйылады:

Төлем реквизиттері:

ОТПРАВИТЕЛЬ ДЕНЕГ РГП ПХВ КазНПУ имени Абая Кбе 16

РНН 600900529562 ИИKZ 178560000000086696

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ АО «БАНК ЦЕНР КРЕДИТ» г.Алматы

БИН 031240004969 БИК КСJBKZKX

Төлем жасау кезінде «конференцияға» деген сөзді белгілеп, автордың аты-жөні көрсетілуі тиіс.

Баяндама мәтіндерінің электрондық және қағаз түрін 10 наурыз, 2015 ж. мерзіміне дейін төменде көрсетілген мекен-жайға тапсыру ұсынылады: 010005, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, көптілді білім беру институты, Жамбыл көшесі, 25, №36,4 кабинет.

Электрондық мекен - жайы: aliya.iskakova.1959@mail.ruБайланыс жүйелері:

Абсаттаров Ғалымжан Раушанбекұлы: +7 701 989 97 77, +7 707 107 47 27

Бекмұратова Айгерім Ермекқызы: +7 702 581 81 20

Ұйымдастыру комитеті

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ

ИНСТИТУТ ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Информационное письмоРЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Трехъязычное образование как основа формирования

поликультурной личности»

08 апреля 2016 г. г. Алматы

Уважаемые коллеги!

Одним из наиболее важных аспектов происходящей в Республике Казахстан экономической и соци­альной модернизации выступает языковая политика. Внимание Президента нашей страны Н.А. Назарбаева к этому направлению государственной политики свидетельствует том, что эта проблема заслуживает пристального изучения и анализа, поскольку предложенный самим Президентом уникальный культурный проект «Триединство языков» следует рассматривать как одну из долгосрочных стратегий развития страны. В связи с этим институт Полиязычного образования Казахского Национального Педагогического университета имени Абая проводит 8 апреля 2016 года международную научную конференцию «Трехъязычное образование как основа формирования поликультурной личности».

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.

Планируется работа следующих секций:


 1. Модель трехъязычного образования по подготовке конкуретноспособных специалистов.

 2. Трехъязычное образование как основа формирования поликультурной личности.

 3. Подготовка и переподготовка трехъязычных педагогических кадров. –


Для участия в работе конференции необходимо до 20 марта 2016 г. представить в организационный комитет по электронному адресу: aliya.iskakova.1959@mail.ru

- заявку на участие по прилагаемой форме (Приложение 1);

- доклад (обьемом до 5 стр) только в электронном варианте, оформленный согласно Приложению 2;

Доклады конференции будут опубликованы в сборнике. Текст статьи обьемом не более 5 страниц, (включая аннотацию и ключевые слова на трех языках) и список литературы, предоставляется на казахском, русском или английском языках на бумажном носителе и в электронном виде (текст в формате Word 2003-2007, графики и диаграммы в формате Excel 2003-2007) с соблюдением следующих параметров: • фамилии и инициалы авторов следует размещать после названия

статьи;

 • сведения об авторе (авторах) (на казахском, русском и английском

языках): Ф.И.О., должность, место работы (полное переводное, официально принятое название организации с указанием ведомства), полный юридический адрес организации, ученая степень и звание, электронный адрес авторов;

 • статья сопровождается краткой аннотацией и ключевыми словами

на казахском, русском и английском языках. Аннотация и ключевые слова на языке статьи располагается после фамилии и инициалов автора

 • шрифт - Times New Roman, размер шрифта основного текста -11пт,

рисунков, диаграмм-10 пт, межстрочный интервал-одинарный; отступ первой сторки абзаца -0,5 см, Формат –А4;

 • левое поле-2 см, правое-2 см, верхнее и нижнее поля -2 см;

 • текст печатается только на одной стороне листа, страницы

последовательно нумеруются;

 • Табличные сноски располагаются под таблицей, сноски (звездочки)

в тексте ставятся внизу соответствующей страницы;

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить публикацию докладов, не отвечающих по своему содержанию и оформлению требованиям конференции.

Организационный взнос для участников конференции из других организации - 3000 тенге, который вносится на текущий счет университета по реквизитам:

Платежные реквизиты для оплаты организационного сбора:

ОТПРАВИТЕЛЬ ДЕНЕГ РГП ПХВ КазНПУ имени Абая Кбе 16

РНН 600900529562 ИИKZ 178560000000086696

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ АО «БАНК ЦЕНР КРЕДИТ» г.Алматы

БИН 031240004969 БИК КСJBKZKX

При перечислении необходимо сделать пометку «на конференцию» и указать свою фамилию и инициалы.

Материалы для участия в работе конференции направлять по адресу: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, институт полиязычного образования, ул. Жамбыла 25, каб 36, 4. г.Алматы, Республика Казахстан, 010005. Тел: 8 (727) 291-02-46, 8 (727) 2 91-67-18.

Электронный адрес: aliya.iskakova.1959@mail.ruКонтактные лица:

Абсаттаров Галымжан Раушанбекович:+7 701 989 97 77, +7 707 107 47 27

Бекмуратова Айгерим Ермековна: +7 702 581 81 20

ОРГКОМИТЕТ

ҚАТЫСУ ПАРАҚШАСЫН

табыс ету мерзімі

aliya.iskakova.1959@mail.ru электрондық мекен-жайы бойынша

20 наурыз, 2016 ж. дейін

«Үштілде білім беру– көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың негізі»

атты

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ

 1. сәуір, 2016 ж. Алматы қаласы 1. Тегі, аты __________________________________________________ 1. Мекеме атауы______________________________________________ 1. Міндеті __________________________________________________ 1. Ғылыми дәрежесі, атағы __________________________________ 1. Хат алмасу үшін электрондық мекен-жайы _____________________ 1. Байланыс жүйелері (телефон, факс) ___________________________ 1. Баяндама тақырыбы _______________________________________ 1. Баяндама жасау үшін қажетті техникалық құрал-жабдықтар ___________________________________________________________ 1. Қонақ үйдің қажеттілігі (алыстан келушілерге), тұрақтау мерзімі____________________________________________________ 1. Аудармашының қажеттілігі __________________________________ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Срок представления доклада

по электронному адресу: aliya.iskakova.1959@mail.ru до 20 марта 2016 г.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Трехъязычное образование как основа формирования

поликультурной личности»

08.04.2016г. г. Алматы 1. Ф.И.О. _______________________________________________________ 1. Название организации _________________________________________ 1. Должность ___________________________________________________ 1. Учёная степень, учёное звание __________________________________ 1. Почтовый адрес для переписки __________________________________ 1. Телефон, электронный адрес _______________________________ 1. Тема доклада _________________________________________________ 1. Технические средства, необходимые при выступлении ______________ 1. Потребность в гостинице (для иногородних), сроки пребывания ______ 1. Потребность в переводчике __________________________

Каталог: downloads -> nauka
nauka -> Республикалық «Аңсар-2014» Қазақстан халқы Ассамблеясының әдеби байқауының ережесі
nauka -> Как оформить отчет о нир
nauka -> Как оформить отчет по нир
nauka -> Семинарларды ұсынады: «Үздік шығарма»
nauka -> Педагогикалық шеберлік онкүндігі аясында өткізілетін шаралар кестесі Сәулет-құрылыс факультеті
nauka -> 25. Сабақ жүйесінде дене жаттығуларын бір қалыпты қамтамасыз ету үшін қажет: 26. Динамикалық қағиданың мәні
nauka -> Педагогикалық шеберлік онкүндігі аясында өткізілетін шаралар кестесі Сәулет-құрылыс факультеті
nauka -> Педагогикалық шеберлік онкүндігі аясында өткізілетін шаралар кестесі Сәулет-құрылыс факультеті
nauka -> Конкурсын өткізу туралы хабарландыру «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы»


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет