Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы


ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІбет3/4
Дата23.10.2020
өлшемі184.5 Kb.
1   2   3   4
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ БӨЛІНУІ

Кесте 1

Тақырыптардың атау

Дәріс

Практика

ОСӨЖ

СӨЖ

Әдебиет

1 Т

АӨК кәсіпорынлық қаржының мәні және қызметтері.

1

2

2

2

3,7,8,13,15

2 Т

Жоғары қаржылық есептеудің математикалық негіздері.

2

4

4

4

3,7,8,13,15

3 Т

АҚ айналымнан тыс активтерін қаржыландыру.

2

3

3

3

3,7,8,13,15

4 Т

Кәсіпорынның, АӨК кәсіпорынның айналым капиталын басқару.

2

4

4

4

3,7,8,13,15

5 Т

Кәсіпорынның, өнімді өндіруге және өткізуге кеткен шығындар және т.б.

1

2

2

2

3,7,8,13,15

6 Т

АӨК кәсіпорын табыстары: оларды қалыптастыру,тарату және пайдалану.

1

2

2

2

3,7,8,13,15

7 Т

АӨК кәсіпорынлың қаржылық жоспарлауы.

2

4

4

4

3,7,8,13,15

8 Т

Кәсіпорынның қаожылық жағдайын талдау.

1

2

2

2

3,7,8,13,15

9 Т

АӨК кәсіпорынның қаржылық тұрақсызыдығы.

1

2

2

2

3,7,8,13,15

10 Т

АӨК кәсіпорын қызметінің қаржыландыру қайнар көздері, меншікті капитал және қарыздық құралдар.

1

3

3

3

3,7,8,13,15

11 Т

АӨК кәсіпорын капиталының құны мен құрылымы.

1

2

2

2

3,7,8,13,1515

30

30

30


3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ
Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар студент онымен танысқанда, пәнді оқу процесін тиімді ұйымдастыра алу мүмкіндіктерін жетік білу үшін дұрыс құрылуы керек.

ҚР Білім және Ғылым министрлігімен бекітілген оқулық бағдарламасымен сәйкес студенттер оқитын барлық сұрақтарды қамтиды. Онда АӨК кәсіпорын қаржыларын ұйымдастыру және оның қаржылық ортасын, мазмұны, мақсаттары мен функциялары жазылған. АӨК кәсіпорындарының инвесторлармен, жабдықтаушылармен, сатып алушылармен, жұмысшылармен, қаржылық делдалдармен, мемлекетпен қаржылық қатынастар жүйесі қарастырылған. Корпорация қаржысын ұйымдастыруда корпорацияның меншікті капиталының, табыстарды қалыптастыру мен тарату процесін заңды реттеу маңызды орынға ие.

«АӨК кәсіпорын қаржысын» оқу барысында қаржылық-несиелік сұрақтары бойынша ҚР үкіметінің экономикалық саясатының білімін, шаруашылық субьектілерінің даму жағдайын талдау, кәсіпорынның бизнес жоспарын құру, қаржылық жоспарды құрастыруды жетік білуі қажет.

4 КУРС ФОРМАТЫ


Оку жоспары бойынша пәндi оқытуға 45 аудиторлық сағат, соның iшiнде 30 сағат дәрiс, және 15 сағат практикалық (семинарлық) сабақтар қарастырылған.

Аудиторлық дәрiс курсы студент бiлiмiн жүйелендiретiн негiзгi және маңызды көзi болып табылады.

Дәрiс — берiлген пәннiң теориялық сұрақтарын қарастыру мақсаты болып табылатын оқу сабағының нысаны.

Дерiстiң негiзгi бағыты барлық оқу сабақтарының, сонымен қатар студенттердiң өздiк жұмыстарының негiзгi мазмұны мен сипатын, негiзгi бағыттарын анықтай отырып, бiлiм негiзiн салу.

Берiлген пәндi тиiмдi оқыту шарты болып практикалық (семинарлық) сабақтарды жүргiзу табылады.

Практикалық сабақтар - студенттердің өз бетiнше жұмыс орындауын дамытуға және практикалык талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу сабақтарының нысанының бiрi болып табылады. Пән бойынша практикалық сабақтар студентгерге ғылыми әдебиеттер негiзiнде өздiк жұмыстарды орындауға және ауызша өз ой-пiкiрiн жеткiзе бiлуге мумкiндiк беретiн семинарлар түрiнде өткiзiледi.

Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспар бойынша жүргiзiледi және студенттердiң үнемi сабаққа дайындығын, олардың жауаптарын мұқият тыңдауды, теориялық бiлiмдi есептер мен тапсырмаларды орындаумен бекiтудi талап етедi.

Практикалық сабақтар пәннiң күрделi сұрақтарын терең меңгеруге және студенттердiң өздiк жұмыстарын корытындылаудың негiзгi нысаны болып табылады. Осы практикалық сабақтарда студенттер проблеманы бiлiктi жеткiзе бiлуге, өз ой-пiкiрiн еркiн айта бiлуге мүмкiндiк бередi.

ОСӨЖ орындауға әдiстемелiк нұсқау: оқытушының жетекшiлiгiмен студенттің өздiк жұмысына төменде көрсетiлген курстық жұмыс тақырыптары жатады. ОСӨЖ ауызша сұрау түрiнде жүргiзiледi. ОСӨЖ орындауға әдiстемелiк нұсқаулар: жұмыс А4 стандартты парақтың бiр жағыа жазылады. Жұмысты орындау барысында келесiдей өлшемдердi сақтау қажет: сол жағынан - 25-ЗО мм, оң жағынан — 10 мм, жоғаргы және төменгi жағынан — 20 мм. Қызыл жол бес белгiге немесе 15-17 мм-ге тең.

Курстық жұмыс тақырыбын қолжазба түрiнде немесе компьютермен жазуға болады. Қолжазба әдiсiмен мәтiн қара немесе көк тустi сиямен, анық жазумен жазылуы тиiс. Бiр жумыста түрлi түстi сия колдануға болмайды (графиктердi, диаграммаларды, суретгердi, кестелердi орындағанда түрлi тустi сия колдануға болмайды.)

Курстық жұмыс колмен жазылғанда мәтiннiң әрбiр бетi 28-ЗО жолдан тұруы қажет, әрбiр жол ортасы 60-65 белгiден болуы керек, мұндағы әрбiр сөздер арасындағы пробел бiр белгi болып есептеледi. Қолжазбалық мәтiнге №З трафаретi қолданылады. Курстық жұмыстың қолжазбалық нұсқаудағы жалпы көлемi косымшаларды есептемегенде ЗО беттен кем болмауы тиiс. Жұмыс беттерiнде ещ кателiктер жiберiлмеуi тиiс - жолдарды және сөздердi сызу, жоларалық қосымша жазулар және т.б.рұқсат етiлмейдi. Сонымен катар, жалпы кабылданбағандардан басқа сөздердi және сөз тiркестерiн қысқартуға болмайды. Жұмыс парақтың жоғарғы жағынан нөмiрленедi.

Жұмыстың әрбiр тарауы жаңа беттен басталады, ал бөлiмдер жолдың ортасынан мәтiннен бiр жол калдырғаннан кейiн жазыла бередi.

Екiншi жағдайда жұмыс мәтiнi компьютерде Мiсгоsoft Word мәтiндiк редакторiнде, Times New Roman шрифiмен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалық интервалмен басылады. Курстық жұмыстың жалпы көлемi 20 беттен кем болмауы тиiс.

Студент жұмысты орындау ушiн барлық акпараттарды, яғни Интернет жүйесiнiң ақпараттарын мәтiнде сәйкес сiлтемелер көрсету арқылы қолдануға болады.

Егер берiлген такырып сандық мәлiметтермен қарастыруды қажет етсе, онда акпарат көздерiнен кейiнгi сандық мәлiметтер келтiрiуi керек.

Курстық жұмысты жазу барысында мiндеттi түрде тақырып бойынша сандық мәлiметтер келтiрiлiп, оларға қаржылық және экономикалық талдаулар жасалып, оған талдау жасалады. Рефератты орындаған соң берiлген тақырып бойынша колданылған әдебиеттер тiзiмi жазылып, студенттңц қолы мен орындаған мерзiмi көрсетiлуi керек.

СӨЖ орындауға әдiстемелiк нұсқаулар: «Қаржылық менеджмент» курсы бойынша кредиттiк технология студенттермен СӨЖ реферат түрiнде орындалады. СӨЖ орындауға кiрiскенде студенттер берiлген рефераттың тақырыбын зерттеуi керек. Сонымен қатар ұсынылған әдебиетгер мен инструктивтiк материалдарды колдануға болады. Жұмыс А4 стандартты парақтың бiр жағына жазылады. Студенттерге өздiк жұмысты дәптерге жазуға рұқсат етiледi. Жұмысты орындау барысында келесiдей өлшемдердi сақтау кажет: сол жағынан - 25-30 мм, оң жағынан — 10 мм, жоғарғы және төменгi жағынан —20 мм. Кызыл жол бес белгiге немесе 15-17 мм-ге тең.

Жұмыс тақырыбын қолжазба түрiнде немесе компьютермен жазуға болады. Қолжазба әдiсiмен мәтiн қара немесе көк түстi сиямен, анық жазумен жазылуы тиiс. Бiр жұмыста түрлi түстi сия қолдануға болмайды (графиктердi, диаграммаларды, суреттердi, кестелердi орындағанда түрлi түстi сия колдануға болмайды.)

Жұмыс қолмен жазылгғнда мәтiннiң әрбiр бетi 28-ЗО жолдан тұруы қажет, әрбiр жол ортасы 60-65 белгiден болуы керек, мұндағы әрбiр сөздер арасындағы пробел бiр белгi болып есептеледi. Қолжазбалық мәтiнге №З трафаретi қолданылады. Жұмыстың қолжазбалық нұсқадағы жалпы көлемi косымшаларды есептемегенде 5 беттен кем болмауы тиiс. Жұмыс беттерiнде еш қателiктер жiберiлмеуi тиiс — жолдарды және сөздердi сызу, жоларалық қосымша жазулар және т.б.рұқсат етiлмейдi. Сонымен қатар, жалпы қабылданбағандардан басқа сөздердi және сөз тiркестерiн кысқартуға болмайды.

Жұмыстың әрбiр тарауы жаңа беттен басталады, ал бөлiмдер жолдың ортасынан мәтiннен бiр жол қалдырганнан кейiн жазыла бередi.

Екiншi жағдайда жумыс мәтiнi компьютерде Мiсгоsoft Word мәтiндiк редакторiнде, Times New Roman Тiеiе шрифiмен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалык интервалмен басылады. Жұмыстың жалпы көлемi 5 беттен кем болмауы тиiс.

Рефератқа қысқаша жоспар кұру керек. Рефератты орындаған соң берiлген тақырып бойынша колданылған әдебиеттер тiзiмi жазылып, студенттiң қолы мен орындаған мерзiмi көрсетiлуi керек.


5 КУРС САЯСАТЫ
Қатысу - студент дәріске, практикалық сабақтарға міндетті түрді қатысуы керек. Егер сіз белгілі бір себептермен сабаққа қатыспасаңыз, онда меңгермеген мәліметтер үшін жауапкершілікті өзіңізге аласыз.

Тәртіп - сабақ барысында тәртіп бұзушылық үшін студент аудиториядан шығарылып жіберіледі және курс бойынша «қанағаттанарлықсыз» деген баға алады.

Бақылау тапсырмалары – олар міндетті түрде орындалып, белгіленген уақытта тапсырылуы керек. Мерзімінен кеш тапсырылған жұмыстардың бағасы кемітіледі.

Үй тапсырмасы - әрбір сабаққа студенттер әдебиеттердің негізгі және қосымша тізіміне сәйкес дайындалуы керек. Сабаққа кешігіп қалған немесе дәріске қатыспаған студенттер автоматты түрде 0 балл алады.

Тапсырмаларды дайындамау: 0 балл, кешіктіріліп тапсырылған жұмыстарды балдары кемітіледі.

Межелік аттестация - межелік аттестация қорытындысы сабаққа қатысу есебімен, студенттің өздік жұмысымен уақытында тапсыруымен, сабақ барысында ауызша не жазбаша формада жауап беруімен бағаланып, межелік бақылаудың қорытындысы ескеріліп шығарылады. Семестр барысында 2 межелік аттестация өтеді.

Көшіріп алу және плагиат – кез келген көшіріп алу немесе плагиат (басқа студенттенрдің дайын жұмыстарын көшіріп алу) үшін аудиториядан шығарылып жіберіледі немесе бүкіл курс бойына «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.

Ұялы телефондар – сабақтың өтуі барысында өшіріліп тастауы керек.

Емтихан – «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу» курсы бойынша қорытынды емтиханды емтиханға босатылған барлық студенттер билет негізінде тапсырады. Емтихан барлық оқытылған курсты қамтиды. Емтихан кезінде көшіріп алуға қатаң түрде тыйым салынады.
6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
Курстың жеке құрамдас бөліктері бойынша баға қою критерийлері төменде көрсетілген.

Қатысу : Дәрістерге, тәжірибе сағаттарына қатысу қатаң түрде міндетті. Егер белгілі бір себеп бойынша сіз сабаққа қатыса алмасаңыз, бүкіл игерілмеген материалға жауапты боласыз.

Үй жұмысы: Әр сабаққа студент негізгі және қосымша әдебиет тізіміне сәйкес дайындалу қажет.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет