Білім беру бағдарламасы образовательная программа education programmeбет1/4
Дата31.12.2019
өлшемі120.31 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________,

хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Бакалавриат / Бакалавриат / Bachelor programme


Мамандық 5В020524 – «Филология: орыс тілі»

Специальность 5В020524 – «Филология: русский язык»

Specialty 5В020524 - Philology: russian language


Стандартный срок обучения: 4 жыл

Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года

Standard period of study: 4 years
Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл

Периодичность пересмотра: 4 года

Reviewfrequency: 4 years
Берілетін дәрежесі / Присваиваемая степень / Awarded Degree:

Гуманитарлық ғылымдар бакалавры 5В020524 – «Филология: орыс тілі»/ Бакалавр гуманитарных наук по специальности 5В020524 – «Филология: русский язык»/ bachelor of humanities sciences 5В020524 - Philology: russian language


Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF
Білім беру бағдарламасының паспорты/

Паспорт образовательной программы /

The Passport of Education Program


Қолдану саласы/

Область применения /

Application area


Оқу бағдарламасы білім беру, ғылым, мәдениет, БАҚ, мемлекеттік қызмет салаларында қолданылады, 5В020524 - «Филология: орыс тілі» мамандығы бойынша бакалаврларды даярлауға арналған.

Образовательная программа применяется в областях образования, науки, культуры, СМИ, редакционно-издательской деятельности, государственной службы, предназначена для подготовки бакалавров специальности 5В020524 – «Филология: русский язык».

The educational program is intended for the preparation of bachelors of specialty 5В020524 – «Philology: Russian language», is applied in the fields of education, science, culture, media, public service.


Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/Код и наименование образовательной программы / The code and name of education program

5В020524 – «Филология: орыс тілі»

5В020524 – «Филология: русский язык»5В020524 – «Philology: Russian language»


Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно-правовое обеспечение / The regulatory and legal support

 • «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы (өзгертулер мен толықтырулар 2013 жылғы 16 мамырда)

 • «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

 • Жоғары білім берудің мемлекеттік білім беру мекемесі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысымен толықтырылды

 • «5В020524 -« Филология: орыс тілі »мамандығы бойынша типтік оқу жоспары (05.07.2016ж.)

 • 28.09.2012 ж. № 444 Қазақстан Республикасының ұлттық біліктілік шеңбері.

 • Қазақстан Республикасының кәсіптерінің жіктелуі 11.05.2017 ж., № 130.

 • «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 08.06.2017 ж. № 133 «Маман» кәсіби стандарты.
 • Закон «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III (с исправлениями и дополнениями от 16.05.2013)

 • Закон Республики Казахстан «Об образовании»

 • ГОСО высшего образования, дополненное решением Правительства РК 13 мая 2016 № 292

 • Типовой учебный план по специальности «5В020524 – «Филология: русский язык» (от 05.07.2016 г.)

 • Национальные квалификационные рамки РК от 28.09.2012, № 444.

 • Национальный классификатор профессий РК от 11.05.2017, № 130.

 • Профессиональный стандарт «Педагог» Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» от 08.06.2017, № 133.
 • The Law "On Education" of July 27, 2007, No. 319-III (as amended and supplemented on May 16, 2013)

 • The Law of the Republic of Kazakhstan "On Education"

 • State Educational Establishment of Higher Education, supplemented by the decision of the Government of the Republic of Kazakhstan on May 13, 2016 No. 292

 • National qualification framework of the Republic of Kazakhstan from 28.09.2012, No. 444.

 • National classifier of professions of the Republic of Kazakhstan dated May 11, 2017, No. 130

 • Professional standard "Teacher" of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken" from 08.06.2017, No. 133

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы /

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы /

Profile map of education program

ББ мақсаты/

Цель ОП /

Objective of EP

бакалаврларды дайындауға, филологиялық білімдердің жалпы базасын меңгерген, оларды ғылыми-зерттеу, аналитикалық, редакциялық, баспа, ұйымдық, басқарушылық және педагогикалық іс-әрекеттерге енгізу «Филология: орыс тілі» мамандығы түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыруға арналған.
предназначена для подготовки бакалавров, формирования конкурентоспособности выпускников специальности «Филология: русский язык», владеющих общими основами филологических знаний, их реализации в научно-исследовательской, аналитической, редакционно-издательской, организационно-управленческой, преподавательской деятельности.
is intended for the preparation of bachelors, the formation of competitiveness of the graduates of the specialty "Philology: Russian Language", who possess the general principles of philological knowledge, their implementation in research, analytical, editorial, publishing, organizational, managerial and teaching activities.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/

Концепция образовательной программы /

The concept of education program


Білім беру бағдарламасы білім беру процесін іске асыратын шарттар, қорытынды, мазмұн, жағдай мен технологиялар, берілген дайындау бағыты бойынша дайындау сапасын бағалауды және керекті білім беру технологияларын зерттеу және жүзеге асыру сапасын қамтамасыз ететін материалдарды қамтиды. Білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің талаптары бойынша түзетілген ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстың қажетті түрлерін, байланысты арнайы құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған.
Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. Образовательная программа направлена на формирование особых компетенций, связанных с необходимыми видами научно-исследовательской и практической деятельности, скорректированных с учетом требований работодателей.
The educational program regulates the goals, results, content, conditions and technologies for the implementation of the educational process, assessment of the quality of the graduate's preparation in this area of ​​training, and includes materials that ensure the quality of training for trainees and the implementation of appropriate educational technology. The educational program is aimed at the formation of special competencies related to the necessary types of research and practical activities, adjusted to meet the requirements of employers.


Түлектің біліктілік сипаттамасы/

Квалификационная характеристика выпускника /

Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже: Присуждаемая степень: Awarded degree:

5В020524 – «Филология: орыс тілі»

5В020524 – «Филология: русский язык»

5В020524 – «Philology: Russian language»


Маманның лауазымдарының тізімі/Перечень должностей специалиста / List of a specialist’s positions

Орыс тілі мен әдебиет бакалаврының кәсіби қызметінің саласы:

- Орта мектептегі орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі;

- газеттер, журналдар мен басқа бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкері, сондай-ақ баспагерлер, баспасөз қызметі;

- орта кәсіби ұйымдардың орыс тілі мен әдебиетінің мұғалімі, сондай-ақ білім беру мекемелерінде әртүрлі оқу курстарында;

- ғылыми-зерттеу ұйымдарындағы аналитикалық, ғылыми-зерттеу жұмыстары;
Область профессиональной деятельности бакалавра русского языка и литературы:

- учитель русского языка и литературы в средних общеобразовательных школах;

- сотрудник газет, журналов и других средств массовой информации, а также издательств, пресс-служб;

- преподаватель русского языка и литературы в средних профессиональных организациях, на различных обучающих курсах;

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность в научно-исследовательских организациях;
Area of professional activity of the bachelor of Russian language and literature:

- teacher of Russian language and literature in secondary schools;

- employee of newspapers, magazines and other mass media, as well as publishers, press services;

- Teacher of Russian language and literature in secondary professional organizations, as well as in educational institutions of other kinds and forms, at various training courses;

- analytical, research activities in research organizations;


Кәсіби қызмет саласы/ Область профессиональной деятельности / The area of professional activity

- Білім беру;

- ғылым;


- мәдениет;

- бұқаралық ақпарат құралдары;

- баспа қызметі;

- білім беру саласындағы басқару;

- мемлекеттік қызмет;

- әлеуметтік және гуманитарлық қызметтің басқа салалары.


- Образование;

- наука;


- культура;

- средства массовой информации;

- издательское дело;

- администрирование в области образования;

- государственная служба;

- другие области социально-гуманитарной деятельности.


- Education;

- the science;

- culture;

- mass media;

- publishing;

- administration in the field of education;

- Public service;

- other areas of social and humanitarian activities.Кәсіби қызмет объектісі/ Объект профессиональной деятельности / The object of professional activity

5В020524 - «Филология: орыс тілі» мамандығы бойынша бакалавриаттың кәсіптік қызмет объектілері болып: орта жалпы білім беретін мектептер, орта мектептер, кәсіби лицейлер, гимназиялар, лицейлер, колледждер, ғылыми-зерттеу институттары, газеттер, журналдар, радио және теледидар редакциялары және баспалар болып табылады.
 Объектами профессиональной деятельности бакалавра 5В020524 –«Филология: русский язык» являются средние общеобразовательные школы, средние специальные учреждения, профессиональные школы, гимназии, лицеи, колледжи, научно-исследовательские учреждения, редакции газет, журналов, радио и телевидения, издательства.
The objects of professional activity of the bachelor 5В020524 - "Philology: Russian language" are secondary general schools, specialized secondary schools, vocational schools, gymnasiums, lyceums, colleges, scientific research institutions, editorial offices of newspapers, magazines, radio and television, and publishing houses.

Кәсіби қызмет функциялары/Функции профессиональной деятельности / Functions of professional activity

Оқыту, тәрбиелік, әдістемелік, ғылыми және әлеуметтік-коммуникативтік.
Обучающая, воспитательная, методическая, исследовательская и социально-коммуникативная.
Teaching, educational, methodical, research and social-communicative.

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности / Types of professional activity

Оқытушылық, тәрбиелік, оқу-әдістемелік, баспа, әлеуметтік-ағартушылық, мәдени-ағартушылық, түзету және дамыту, ұйымдастырушылық және басқарушылық.
Преподавательская, воспитательная, методическая, издательская, социально-педагогическая, культурно-просветительская, коррекционно-развивающая, организационно-управленческая.
Teaching, educational, methodical, publishing, socio-educational, cultural and educational, correctional and developmental, organizational and managerial.

Каталог: downloads -> materials
materials -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
materials -> Татарстан республикасы
materials -> Татарстан республикасы
materials -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақстан республикасының Ұлттық инженерлік академиясы
materials -> На конференцию приглашаются ученые, специалисты, государственные и общественные деятели, представители профильных бизнес структур и сми республики Казахстан, стран СНГ и дальнего зарубежья
materials -> Астана қаласы №48 мектеп-лицей АҚпарат хат қадірлі әріптестер!
materials -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Хабаршысы» журналының ғылыми мақалаларды қабылдау ережесі гуманитарлық сала «Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы»
materials -> Ташкент химия-технология институты
materials -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Хабаршысы» журналының ғылыми мақалаларды қабылдау ережесі гуманитарлық сала «Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы»
materials -> Мамырханова Жамила Темірғалиқызы «6D020500 – Филология»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет