Білім беру бағдарламасы образовательная программа education programmeбет4/4
Дата31.12.2019
өлшемі120.31 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4

КҚD заманауи әдістер мен әдістерді, отандық және шетелдік озық тәжірибені пайдалана отырып, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін біліктілікті талдауға, түсіндіруге, қорытындылауға және қорытындылауға дағдыландыру

ПКD  владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта

PCD - mastering the skills of qualified analysis, commenting, summarizing and summarizing the results of scientific research using modern methods and methodologies, advanced domestic and foreign experienceDКҚ1 – шығармашылық және ғылыми әдебиеттерге редакциялық және баспа жұмыстарына қажетті білікті білікті филологиялық сараптама, сынға, интерпретацияға, түсініктемелерге және әртүрлі мәтіндерді талдауға қабілетті.

DПК1 – способен редактировать и комментировать художественную и научную литературу, имеет навык квалифицированной филологической экспертизы, критики, интерпретации, комментария и анализа различных типов текстов, необходимый в редакционно-издательской деятельности.

DPC1- is able to edit and comment on art and scientific literature, has the skill of qualified philological expertise, criticism, interpretation, commentary and analysis of various types of texts, necessary in editorial and publishing activities.

Әдеби-публицистикалық сын

Литературно-публицистическая критика

Literary and journalistic criticism
Орыс әдеби сынның тарихы

История русской литературной критики

History of Russian literary criticism
Мәтінді әдебиеттанулық талдау

Литературоведческий анализ текста

Literary text analysis
Мәтінді лингвистикалық талдау

Лингвистический анализ текста

Linguistic analysis of text
Мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелерi

Проблемы межкультурного общения

Problems of intercultural communication
Коммуникация теориясы

Теория коммуникации

Communication Theory
Қазіргі орыс тілі стилистикасы

Стилистика современного русского языка

Stylistics of modern Russian language


КҚF  коммуникацияның барлық салаларында қазіргі орыс әдеби тілін меңгеру;

- оқу үдерісіне қатысатын әртүрлі әлеуметтік мекемелермен өзара әрекеттесу;ПКFвладеть современным русским литературным языком во всех сферах коммуникации;

- уметь осуществлять взаимодействие с различными социальными институтами, вовлеченными в образовательный процесс;PCF - to master modern Russian literary language in all spheres of communication;

- be able to interact with various social institutions involved in the educational process;
EКҚ1 – коммуникацияның барлық салаларында қазіргі орыс әдеби тіліне ие;

- білім беру үдерісіне қатысатын әртүрлі әлеуметтік мекемелермен өзара іс-қимыл жасай алады.


EКҚ2 – көзқарастарды, көзқарасты үйлестіруді, аналитикалық құжаттаманы жобалауды және таныстыруды біледі, кəсіби қызметтің əртүрлі салаларында, ғылыми жəне практикалық жұмыстарда заманауи бағдарламалық өнімдерді пайдалана алады; қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби тақырыптар бойынша сөйлесе алады.

ЕПК1 – владеет современным русским литературным языком во всех сферах коммуникации;

- умеет осуществлять взаимодействие с различными социальными институтами, вовлеченными в образовательный процесс.


ЕПК2 – знает о способах коммуникации и согласовании точек зрения, оформлении и презентации аналитической документации, будет способен использовать современные программные продукты в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе; умеет выступать на профессиональные темы на казахском, русском и иностранном языках.

EPC1- owns the modern Russian literary language in all spheres of communication;

- is able to carry out interaction with various social institutions involved in the educational process.EPC2- knows about the ways of communication and coordination of points of view, design and presentation of analytical documentation, will be able to use modern software products in various fields of professional activity, scientific and practical work; is able to speak on professional topics in Kazakh, Russian and foreign languages.

Риторика

Риторика

Rhetoric
Екінші тілді меңгеру теориясы

Теория обучения второму языку

Theory of knowing a second language
Сөйлеу мәдениетінің негізі

Основы культуры речи

The basis of the culture of speech
Поляк тілі

Польский язык

Polish language
Орыс диалектологиясы және қазіргі әлеуметтік диалектілері

Русская диалектология и современные социальные диалекты

Russian dialectology and modern social dialects


Жалпы кәсіби құзыреттілік/ Общепрофессиональные компетенции (ОПК) /

General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения (единицы ОПК) /

The result of training (GPC units)Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций)/

The name of courses that form the results of training (units of competences)

ЖКҚА– лингвистикалық, әдеби және педагогикалық ғылымдар саласында негізгі білімдерге ие болу, кең ой-өрісі мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді адамның қалыптасуына ықпал ету;

- кәсіптік қызмет саласындағы ақпараттық технологияларды пайдалана білу;

- күнделікті кәсіби жұмыс және магистратурада үздіксіз білім алу үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгеру.

ОПКАобладать базовыми знаниями в области лингвистических, литературоведческих, педагогических наук, способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления;

- уметь использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности;

- владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре.

GPCА - to have basic knowledge in the field of linguistic, literary and pedagogical sciences, contributing to the formation of a highly educated person with a broad outlook and a culture of thinking;

- to be able to use information technologies in the sphere of professional activity;

- Possess the skills to acquire new knowledge necessary for daily professional work and continuing education in the magistracy.АЖКҚ1 – лингвистикалық, әдеби және педагогикалық ғылымдар саласында негізгі білімдерге ие, кең ой-өрісі мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді адамның қалыптасуына үлес қосады;

- кəсіби қызмет саласындағы ақпараттық технологияларды пайдалана алады;

- Күнделікті кәсіби жұмысқа және магистратурада үздіксіз білім алуға қажетті жаңа білім алу дағдыларына ие.

АОПК1 – обладает базовыми знаниями в области лингвистических, литературоведческих, педагогических наук, способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления;

- умеет использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности;

- владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре.

АGPC1- possesses basic knowledge in the field of linguistic, literary and pedagogical sciences, contributing to the formation of a highly educated person with a broad outlook and a culture of thinking;

- is able to use information technologies in the sphere of professional activity;

- He possesses the skills of acquiring new knowledge necessary for daily professional work and continuing education in the magistracy.


Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Информационно-коммуникационные технологии

Information and communication technologies
Қазіргі PR-технологиялар

Современные PR-технологии

Modern PR-technologies
Мәдениеттану

Культурология

Culturalstudies


ЖКҚВ – әлеуметтік-этикалық құндылықтарды, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын білу;

- Қазақстанның халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін білу, әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін толеранттылыққа үйрету;

- әртүрлі әлеуметтік жағдайларды барабар түрде шарлау;

- командада жұмыс істей білу;

- кәсіби және жеке өсуді іздестіру.

ОПКВ  знать социально-этические ценности, владеть этическими и правовыми нормами поведения;

- знать традиции и культуру народов Казахстана, быть толерантным к традициям, культуре других народов мира;

- уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях;

- быть способным работать в команде;

-стремиться к профессиональному и личностному росту.

GPCВ - know the socio-ethical values, own ethical and legal standards of conduct;

- know the traditions and culture of the peoples of Kazakhstan, be tolerant of the traditions and culture of other peoples of the world;

- be able to adequately navigate in various social situations;

- be able to work in a team;

- to seek professional and personal growth.


АЖКҚ1 – әлеуметтік және этикалық құндылықтарды біледі, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларына ие;

- Қазақстанның халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін жақсы біледі, әлемнің басқа халықтарының дәстүрлері мен мәдениетіне толерантты;

- әртүрлі әлеуметтік жағдайларды барабар түрде шарлайды;

- командада жұмыс істей білу;

- кәсіби және жеке өсуге ұмтылады.

АОПК1 – знает социально-этические ценности, владеет этическими и правовыми нормами поведения;

- знает традиции и культуру народов Казахстана, толерантен к традициям, культуре других народов мира;

- умеет адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях;

- способен работать в команде;

- стремится к профессиональному и личностному росту.

АGPC1- knows the social and ethical values, has ethical and legal norms of conduct;

- knows the traditions and culture of the peoples of Kazakhstan, is tolerant of the traditions and culture of other peoples of the world;

- can adequately navigate in various social situations;

- able to work in a team;

- strives for professional and personal growth.

АЖКҚ2 – философиялық талқылауды өз уақытында өзекті мәселелеріне өз позицияларын қорғап, болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік маңызды мақсаттарын айқындайтын және тұжырымдай білу қабілеті; ақпаратты талдау кезінде субъективтілікті азайту; болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну.

АОПК2 - способность грамотно вести философскую дискуссию и аргументированно отстаивать собственные позиции по актуальным проблемам современности, определять и формулировать социально-значимые цели своей будущей профессиональной деятельности; минимизировать субъективизм при анализе информации; осознание социальной значимости своей будущей профессии.

АGPC2- the ability to competently conduct a philosophical discussion and defend their own positions on the actual problems of our time, determine and formulate the socially significant goals of their future professional activity; to minimize subjectivity in the analysis of information; awareness of the social importance of their future profession.

АЖКҚ3 – өмірлік маңызды дағдылар мен дағдыларға ие болу; жалпы физикалық және кәсiби-қолданбалы дене шынықтырудың қажеттi деңгейiне қол жеткiзу; дене шынықтыруға деген мотивация мен құндылықты қалыптастырды және физикалық жаттығулар мен спорт түрлеріндегі жүйелі жаттығулар қажеттілігін қалыптастырды; физикалық жаттығуларды, бос уақытты спортпен айналысуды, салауатты өмір салтын қолдануды үйренеді

АОПК3 - владение жизненно важными двигательными умениями и навыками; достижение необходимого уровня общей физической и профессионально-прикладной физической подготовленности; сформировано мотивационно-ценностное отношение к физической культуре и потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и спортом; умение использовать физические упражнения, виды спорта в досуге, здоровом образе жизни

АGPC3- possession of vital motor skills and skills; achievement of the necessary level of general physical and professionally-applied physical fitness; formed a motivation and value attitude to physical culture and the need for systematic exercises in physical exercises and sports; the ability to use physical exercises, sports in leisure, a healthy lifestyle


Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

Современная история Казахстана

The modern history of Kazakhstan
Психология

Психология

Psychology
Философия

Философия

Philosophy
Дене шынықтыру

Физическая культура

Physical Education


ЖКҚВ - менеджмент, экономика, саясат саласындағы білім негіздерін меңгеру;

- кəсіби қызметпен байланысты түрлі жағдайларда жəне жағдайларда икемді жəне мобильді болуы керек.ОПКВ - обладать основами знаний в области менеджмента, экономики, политики;

- быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.GPCВ - to have the basics of knowledge in the field of management, economics, politics;

- be flexible and mobile in various conditions and situations related to professional activities.BЖКҚ1 – басқару, экономика, саясат саласындағы білімнің негіздеріне ие;

- кəсіби қызметке қатысты түрлі жағдайлар мен жағдайларда мобильді болуы мүмкін.ВОПК1 – обладает основами знаний в области менеджмента, экономики, политики;

- умеет быть мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью.BGPC1- possesses the basics of knowledge in the field of management, economics, politics;

- can be mobile in various conditions and situations related to professional activities.Кедейлік және байлық әлеуметтануы

Социология бедности и богатства

Sociology of poverty and wealth
Cаясаттеориясы мен практикасы

Теория и практика политики

Theory and practice of politics
Экология және табиғатты пайдалануды басқару негіздері

Основы экологии и управления природопользованиемFundamentals of ecology and environmental management
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Каталог: downloads -> materials
materials -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
materials -> Татарстан республикасы
materials -> Татарстан республикасы
materials -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақстан республикасының Ұлттық инженерлік академиясы
materials -> На конференцию приглашаются ученые, специалисты, государственные и общественные деятели, представители профильных бизнес структур и сми республики Казахстан, стран СНГ и дальнего зарубежья
materials -> Астана қаласы №48 мектеп-лицей АҚпарат хат қадірлі әріптестер!
materials -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Хабаршысы» журналының ғылыми мақалаларды қабылдау ережесі гуманитарлық сала «Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы»
materials -> Ташкент химия-технология институты
materials -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Хабаршысы» журналының ғылыми мақалаларды қабылдау ережесі гуманитарлық сала «Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы»
materials -> Мамырханова Жамила Темірғалиқызы «6D020500 – Филология»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет