"Бюллетень новых поступлений" содержит информацию о новой литературе поступившей в фонды библиотекиДата15.09.2017
өлшемі478,54 Kb.
түріЛитератураҚұрастырушылардан

«Жаңа басылымдар бюллетені» кітапхананың қорына түскен жаңа әдебиеттер туралы мәліметтер жинақтайды.

«Жаңа басылымдар бюллетенінде» әдебиеттер білім саласы бойынша топтастырылады. Әрбір бөлімнің арасында материалдар қай жерде сақталатыны туралы, толық шифры және данасы көрсетіліп, автордың немесе тақырыптың әліпбилік ретімен орналастырылады. Бұл сізге каталогтан немесе қызмет көрсету бөлімдерінен қажет кітапты іздестіруді жеңілдетеді.
Кітаптардың сақталу орны
СБО – анықтама-библиографиялық бөлім (экономика факультеті, 105 ауд.

№3 – абонемент, техникалық факультеті

Ч/З №3 – оқу залы, техникалық факультеті

№4 – абонемент, заң факультеті

Ч/З №4 – оқу залы, заң факультеті

№5 – абонемент, экономика факультеті

Ч/З №5 – оқу залы, экономика факультеті

№6 – абонемент, жаратылыстану факультеті

Ч/З №6 – оқу залы, жаратылыстану факультеті


Құрастырған: библиограф А.С. Сариева

Басылымға жауапты : кітапхана директорының орынбасары Г.К. Оңалбаева

От составителей
“Бюллетень новых поступлений” содержит информацию о новой литературе поступившей в фонды библиотеки.

Литература в “Бюллетене новых поступлений… ” группируется по отраслям знаний. Внутри каждого подраздела материал располагается по алфавиту авторов и заглавий с указанием полного шифра, места хранения и экземплярности, что облегчит Вам поиск необходимой книги в каталоге или на пункте выдачи.


Место хранения изданий


СБО – справочно-библиографический отдел (экономический факультет, 105 ауд.)

№3 – абонемент, инженерно-технический факультет

Ч/З №3 – читальный зал, инженерно-технический факультет.

№4 – абонемент, юридический факультет.

Ч/З №4 – читальный зал, юридический факультет.

№5 – абонемент, экономический факультет.

Ч/З №5 – читальный зал, экономический факультет.

№6 – абонемент, факультет естествознания.

Ч/З №6 – читальный зал, факультет естествознания.


Составитель: библиограф Сариева А.С

Ответственный за выпуск: зам. директора библиотеки Уналбаева Г.К

2010 жылдың қыркүйек айында кітапханаға келіп түскен жаңа

әдебиеттер тізімі.

Список новых книг поступивших в библиотеку за сентябрь 2010 год


Физика-математика ғылымдары.

Физико-математические науки.

1.

22.33я73

К74Кулбекулы М.

Электрмагниттік тербелістер мен толқындар. Оптика: Оқу құралы/ М. Құлбекұлы, Ш. Хамраев. - Алматы: Қарасай, 2010. - 292 бет Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№6(3), ЧЗ№3(5), №6(37), №5(5)2.

22.14

К906Кульжумиева А.А.

Методические указания: Самостоятельной работе студ. по дисц. "Алгебра и геометрия" для студ. 1 курса спец. 050703-информационные системы дневной формы обучения/ А.А. Кульжумиева. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2010. - 58 сЭкземпляры: всего:17 - ЧЗ№6(3), №6(14)Жер туралы ғылымдар.

Науки о Земле.

3.

26.890

Б916Бурханов А.А.

История и культура Ирана. Страноведение: Учебно-методическое пособие для студ. 2-3 курсов спецгруппы "Персидский язык"/ А.А. Бурханов. - Казань, 2004. - 200 с Экземпляры: всего:1 - №5(1)4.

26.89я2

С16Саиров Е.

Әлем мемлекеттері: Анықтамалық/ Е. Саиров, Т. Жабелова. - Алматы: Жүйелі зерттеулер институты, 2008. - 424 бет. Экземпляры: всего:2 - СБО(1), ЧЗ№3(1)5.

26.8г

У17Уэлиханов Ш.

Көп томдык шығармалар жинағы: 3-ші том/ Ш. Уэлиханов; Ғылыми ред. К.Есмагамбетов. - Алматы: Толағай групп, 2010. - 424 бет. - (Мэдени мура) Экземпляры: всего:2 - ЧЗ№3(1), СБО(1)6.

26.8г

У17Уәлиханов Ш.

Көп томдық шығармалар жинағы: 6-шы том/ Ш. Уәлиханов; Ғылыми ред.: К.Есмагамбетов. - Алматы: Толағай групп, 2010. - 256 бет. - (Мэдени мура) Экземпляры: всего:2 - ЧЗ№3(1), СБО(1)7.

26.8г

У17Уәлиханов Ш.

Көп томдық шығармалар жинағы: 2-ші том/ Ш. Уәлиханов; Ғылыми ред.: К.Есмагамбетов. - Алматы: Толағай групп, 2010. - 464 бет. - (Мэдени мура) Экземпляры: всего:2 – ЧЗ№3(1), СБО(1)8.

26.8г

У17Уәлиханов Ш.

Көп томдық шыгармалар жинағы: 1-ші том/ Ш. Уәлиханов; Ғылыми ред.: К.Есмагамбетов. - Алматы: Толағай групп, 2010. - 376 бет. - (Мәдени мұра) Экземпляры: всего:2 - ЧЗ№3(1), СБО(1)Биологиялық ғылымдар.

Биологические науки.

9.

28.081

С145Садыков А.Р.

Курс лекций: По дисц. "Экология и устойчивое развитие" для студ. всех спец./ А.Р. Садыков, М.А. Картова, А.М. Дусакова. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2009. - 184 с. Экземпляры: всего:90 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№6(2), №3(30), №4(12), №5(30), №6(10)10.

28.081

С145Садыков А.Р.

Методические указания: К семинарским занятиям по дисц. "Экология и устойчивое развитие" для студ. дневной формы обучения/ А.Р. Садыков, М.А. Картова, А.М. Дусакова. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2009. - 65 с. Экземпляры: всего:90 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№6(2), №3(30), №4(10), №6(10), №5(32)11.

28.081

Т26Ташимова А.С.

Экология және тұрақты даму пэнінен: Практикалық жұмыстарға арналған эдістемелік нұсқаулар/ А.С. Ташимова, С.К. Алмат, Г.У. Қойшығулова. – Ақтөбе: Қ. Жұбанов ат. АМУ РББ, 2009. - 48 бет. Экземпляры: всего:90 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№6(2), №3(30), №4(10), №6(10), №5(32)12.

28.081

Э40Экология - 6М060800: Типтік оқу бағдарламалары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзірленген. - Алматы: Эл-Фараби ат. КазУУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

Техника және тұтас алғандағы техникалық ғылымдар.

Техника.Технические науки.

13.

30.609

Е816Есберген Р.А.

Методические указания: Практическим занятиям по дисц. "Экспертиза товаров" для студ. спец. 050511-Маркетинг/ Р.А. Есберген. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2009. - 54 с

Экземпляры: всего:45 - ЧЗ№5(5), №5(40)


14.

30.3я73

О-93Оханов Е.Л.

Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы: Окулық/ Е.Л. Оханов, М.Б. Самсаев. - Алматы: Бастау, 2009. - 232 бет Экземпляры: всего:100 - ЧЗ№3(5), №3(90), №5(5)Радиоэлектроника.

15.

32.973-018

К201Капенов Е.

Язык программирования Turbo Pascal 7.0: Учебное пособие/ Е. Капенов. - Астана: Фолиант, 2008. - 96 с. - (Профессиональное образование) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№6(1)16.

32.97

И741Информатика в понятиях и терминах: Книга для учащихся старших классов средней школы/ Под ред. В.А.Извозчикова. - М.: Просвещение, 1991. - 208 с.: ил Экземпляры: всего:1 - №5(1)

17.

32.965я73

И84Исембергенов Н.Т.

Автоматика элементтері мен құрылғылары: Оқулык/ Н.Т. Исембергенов, Н.С. Сэрсенбаев. - Алматы: Бастау, 2009. - 233 бет Экземпляры: всего:100 - ЧЗ№3(3), ЧЗ№6(2), №3(90), №5(5)18.

32.965я73

И857Исембергенов Н.Т.

Элементы и устройства автоматики: Учебник/ Н.Т. Исембергенов. - Алматы: Бастау, 2009. - 248 с Экземпляры: всего:100 - ЧЗ№3(3), ЧЗ№6(2), №3(90), №5(5)19.

32.973

Н137Наби Ы.

Основы компьютерной графики: Учебное пособие/ Ы. Наби, Г. Жуматай, Г. Шапрова. - Алматы: Бастау, 2009. - 180 с Экземпляры: всего:100 - ЧЗ№3(5), ЧЗ№6(2), ЧЗ№5(2), №3(86), №5(5)20.

32.973

Н32Нэби Ы.

Компьютерлік графика негіздері: Оқу құралы/ Ы. Нэби. - Алматы: Бастау, 2009. - 184 бет Экземпляры: всего:100 - ЧЗ№3(5), ЧЗ№6(2), ЧЗ№5(2), №3(86), №5(5)Тау – кен ісі.

Горное дело.

21.

33.131

М380Машаев А.Е.

Энциклопедия графиков зависимостей параметров процессов бурения, добычи, сбора и подготовки нефти, газа и воды/ А.Е. Машаев. - Актобе, 2008. - 380 с Экземпляры: всего:39 - ЧЗ№3(5), №3(32), №5(2)Ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы.

Сельское и лесное хозяйство.
22.

40.3

М501Мендыбаев Е.Х.

Курс лекций по дисциплине "Почвоведение": Для студ. спец. 050608-Экология (бакалавр)/ Е.Х. Мендыбаев, А.М. Дусакова, Г.У. Койшыгулова. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2010. - 352 с Экземпляры: всего:90 - ЧЗ№6(5), №6(82), №5(3)23.

40.3

М45Мендыбаев Е.Х.

Топырактану: Кыскаша дэр!стер жинагы/ Е.Х. Мендыбаев, Г.У. Койшыгулова, А.М. Дусакова. - Актобе: К. Жубанов ат. АМУ РББ, 2010. - 265 бет Экземпляры: всего:90 - ЧЗ№6(5), №6(82), №5(3)
Денсаулық сақтау. Медицина ғылымдары.

Здравохранение. Медицинские науки.

24.

51.1

Ж28Жаңа әлемдегі жаңа Казакстанның кәсіптік білімі мен тэрбиесінін өзекті Мөселелері: Марат Оспанов ат. БКММА 50-жылдық мерейтойына арналған "Қазіргі теориялык, клиникалык медицина мен медициналық білім берудегі өзект! мэселелер" атты халыкаралық қатысымдағы Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары/ Кураст.: Б.Т.Тусупкалиев, А.Т.Тайжанов. Екі тілде. – Ақтөбе: М. Оспанов ат. БКММА , 2007. - 119 бет Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

25.

51.1

Э41Экспериментальды жэне клиникалық морфология сұрақтары: Марат Оспанов ат. БКММА 50-жылдық мерей тойына арн. "Қазіргі теориялық, клиникалық медицина мен медициналық білім берудегі өзекті мәселелер" атты халыкаралык катысымдагы Республикалык гылыми-практикалык конференциянын материалдары/ Кураст.: Т.Ж.Умбетов, А.А.Бурхард, К.Б.Даржанова жэне т. б. Ек! т!лде. - Актобе: М. Оспанов ат. БКММА , 2007. - 145 с Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

26.

51.1

Ж66XXI ғасырдағы профилактикалық медицинаның жэне жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарының өзект! мэселелер!: Марат Оспанов ат. БКММА 50-жылдық мерейтойына арналған "Қазіргі теориялық, клиникалық медицина мен медициналық білім берудегі өзекті мәселелер" атты халыкаралық қатысымдагы Республикалық гылыми-практикалық конференцияның материалдары/ Кураст.: С.К.Бермагамбетова, М.К.Изтлеуов, Т.К.Каримов жэне т. б. Ек! т!лде. - Актобе: М. Оспанов ат. БКММА , 2007. - 214 бет

Экземпляры: всего:1 - СБО(1)Тарих. Тарих ғылымдары.

История. Исторические науки.

27.

63.3(5Каз)

А90Атабаев К.М.

520330 - "Тарих" дайындау бағыты; 020340 - "Тарих " мамандығы бойынша пәндердің типтік бағдарламалары/ К.М. Атабаев, М.А. Кадыртаева. - Алматы: Казак университет!, 2004. - 227 б Экземпляры: всего:1 - СБО(1)28.

63.3(5Каз)

К138Атабаев К.М.

Типовые программы дисциплин по направлению подготовки 520330 - "История", по специальности 020340 - "История"/ К.М. Атабаев, К.М. Атабаев . - Алматы: Казак университет!, 2004. - 224 с Экземпляры: всего:1 - СБО(1)29.

63.3(5Каз)

В155Валиханов Ч.

Смерть Кукотай хана: Статьи и заметки/ Ч. Валиханов. - Семей: "Международный клуб Абая", 2001. - 256 с. - (Аманат)

Экземпляры: всего:1 - №5(1)


30.

63.3(5Каз)

Ж85Жугенбаева Г.

Дәстурлі ауызша тарих: теориялық-методологиялық жэне деректемелік аспектілері: Монография/ Г. Жугенбаева. - Алматы: КазККА, 2009. - 300 бет

Экземпляры: всего:1 - СБО(1)


31.

63.3(5Каз)4

!-28Ізбасарова Г.Б.

Ерте орта ғасырдағы Қазақстан тарихы: Дәрістер жинағы/ Г.Б. !збасарова. - Актобе: К. Жубанов ат. АМУ РББ, 2010. - 56 бет Экземпляры: всего:38 - ЧЗ№3(5), №3(31), №5(2)32.

63.3(5Каз)4

!-28Ізбасарова Г.Б.

Ортағасырдағы Қазақстан тарихы: ОСОЖ және семинар сабактарының әдістемелік нұсқауы/ Г.Б. !збасарова. - Актобе: К. Жубанов ат. АМУ РББ, 2010. - 52 бет Экземпляры: всего:38 - ЧЗ№3(5), №3(31), №5(2)33.

63.3(5Каз)

Ш33Шаяхметов Н.

Ел-буг!нш!л, мен!к!-ертенг! кун: Оку куралы/ Н. Шаяхметов. - Алматы: Абай ат. АМУ, 2001. - 149 бет. Экземпляры: всего:1 - №5(1)34.

63.5(5Каз)

Ш40


Шеж!ре казактын ру-тайпалык курылысы. - Алматы, 1991. - 37 бет. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)


Экономика. Экономика ғылымдары.

Экономика. Экономические науки.

35.

65.09

А94Ахметов К.Н.

Кәсіпкерлік кызмет: Дәрістер жинағы/ К.Н. Ахметов. – Ақтөбе: К. Жубанов ат. АМУ РББ, 2010. - 335 бет Экземпляры: всего:80 - ЧЗ№5(5), №5(75)36.

65.212.4

Е78Есберген Р.Э.

Тауарлар мен қызметтер жарнамасы: Пәні бойынша практикалык сабактарға арналған әдістемелік нұскаулар/ Р.Э. Есберген. - Актобе: К. Жубанов ат. АМУ РББ, 2009. - 53 бет

Экземпляры: всего:45 - ЧЗ№5(5), №5(40)


37.

65.01я73

К78Крымова В.

Экономикалык теория: Кестел! оку куралы/ В. Крымова. - Алматы: Бастау, 2009. - 196 бет Экземпляры: всего:10 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№5(2), №5(6)Саясат. Саяси ғылымдар.

Политика. Политические науки.

38.

66.4(5Каз)

А14Абдулпаттаев С.

Халыкаралык катынастар жэне Казакстаннын сырткы саясаты/ С. Абдулпаттаев. - 2-ш! бас. - Алматы: Карасай, 2010. - 216 бет Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№3(3), ЧЗ№4(5), ЧЗ№5(3), ЧЗ№6(5), №3(20), №5(14)39.

66.4(0)

Н17Назарбаев Н.

Галамдык когамдастыкты тубегейл! жанарту стратегиясы жэне оркениеттер сер!ктест!г!/ Н. Назарбаев. - Астана: АРКО ЖШС, 2009. - 264 бет Экземпляры: всего:19 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№6(2), СБО(1), №5(10)40.

66.4(0)

Н191Назарбаев Н.

Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство цивилизаций/ Н. Назарбаев. - Астана: ТОО АРКО, 2009. - 264 с Экземпляры: всего:41 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№6(2), СБО(1), №5(32)41.

66.019я73

О-83Отем!сов Б.

Саяси б!л!мдер теориясы, тарихы жэне Казакстандык тэж!рибе: Оку куралы/ Б. Отем!сов, К. Карабала. - Актобе: А-Полиграфия, 2010. - 280 бет Экземпляры: всего:1 - ЧЗ№6(1)42.

66.3(5Каз)

П266Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: Хроника деятельности 2006 год/ Ред.-изд. группа: М.Б.Касымбеков, Б.Б.Темирболат, Ж.К.Усембаева и др. - Астана: Деловой мир Астана, 2009. - 356 с Экземпляры: всего:10 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№5(1), ЧЗ№6(1), СБО(1), №5(3)

43.

66.3(5Каз)

П266Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: Хроника деятельности 2005 год/ Ред.-изд. группа: М.Б.Касымбеков, Б.Б.Темирболат, Ж.К.Усембаева и др. - Астана: Деловой мир Астана, 2009. - 388 с Экземпляры: всего:10 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№5(1), ЧЗ№6(1), СБО(1), №5(3)

44.

66.3(5Каз)

П266Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев: Хроника деятельности 2004 год/ Ред.-изд. группа: М.Б.Касымбеков, Б.Б.Темирболат, Ж.К.Усембаева и др. - Астана: Деловой мир Астана, 2009. - 349 с Экземпляры: всего:10 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№5(1), ЧЗ№6(1), СБО(1), №5(3)

45.

66.3(5Каз)

П619Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана "Новое десятилетие-новый экономический подъем-новые возможности Казахстана": Материалы научно-практической конференции 10 февраля 2010 г./ Ред. колл.: Б.К.Султанов, Л.М.Музапарова, М.А.Абишева и др. На двух яз. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2010. - 164 с. Экземпляры: всего:2 - ЧЗ№3(1), СБО(1)

Мемлекет және құқық. Зан ғылымдары.

Государство и право. Юридические науки.

46.

67(5Каз)8

Б58Бисембиев Т.Ш.

Кундізгі оку бөлімі 4 курс студенттер ушін: Зантану-050301 маманд. арн. "Криминалистика пәнінен оқу-әдістемелік кешен"/ Т.Ш. Бисембиев, А.К. Нурлин, Г.Ж. Анарбеков. – Ақтөбе: Қ. Жұбанов ат. АМУ РББ, 2009. - 182 бет Экземпляры: всего:20 - ЧЗ№4(3), №4(17)47.

67(5Каз)8

Б651Бисембиев Т.Ш.

Учебно-методический комплекс: по дисц. "Криминалистика" для спец.: 050301-Юриспруденция для студ. 4 курса дневной формы обучения/ Т.Ш. Бисембиев, А.А. Бекбауова. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2009. - 237 с Экземпляры: всего:22 - ЧЗ№4(5), №4(17)48.

67(5Каз)8

К905Кулушев С.М.

Краткий курс лекций по дисциплине Уголовно-процессуальное право: Общая часть/ С.М. Кулушев, А.А. Бекбауова. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2009. - 100 с

Экземпляры: всего:22 - ЧЗ№4(5), №4(17)


49.

67(5Каз)2я73

М800Мороз С.П.

Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник/ С.П. Мороз. - Алматы: Бастау, 2009. - 266 с Экземпляры: всего:100 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№4(2), №4(64), №5(30)50.

67(5Каз)8

Н83Нурлин А.К.

Кундізгі оқу бөлімі 1-2 курс студенттері үшін: Зантану-050301 маманд. арн. Қылмыстық құқық (Жалпы бөлім) пәнінен оку-әдістемелік кешен/ А.К. Нурлин, А.А. Бекбауова, Т.Ш. Бисембиев. - Актобе: К. Жубанов ат. АМУ РББ, 2009. - 272 бет Экземпляры: всего:46 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(4), №4(37), №5(3)51.

67(5Каз)2я73

О-58Омурчиева Э.М.

Қазақстан Республикасының банк құқығы: Оқу құралы/ Э.М. Омурчиева, Е.Б. Осипов. - Алматы: Бастау, 2009. - 252 бет

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№4(2), №4(64), №5(30)


52.

67(5Каз)2я73

О-741Осипов Е.Б.

Банковское право Республики Казахстан: Учебное пособие/ Е.Б. Осипов, Э.М. Омурчиева. - Алматы: Бастау, 2009. - 238 с

Экземпляры: всего:150 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), ЧЗ№5(2), №4(100), №5(44)


53.

67

Р362Рекомендации по проведению и проверке письменных (тестовых) зачетных и экзаменационных работ/ Сост. Сарсембаев М.А. - Алматы: Данекер, 2000. - 8 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

54.

67(5Каз)8

С19Саматова Г.Б.

Меншікке қарсы қылмыстар: ҚР қылмыстық құқығы бойынша сызбанускалар (Ерекше бөлі)/ Г.Б. Саматова , Н.Е. Жексембаева. - Алматы: Бастау, 2010. - 120 бет. Экземпляры: всего:30 - ЧЗ№4(2), №4(26), №5(2)55.

67(5Каз)8

С170Саматова Г.Б.

Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях: Схемы по уголовному праву РК (Часть Особенная) Книга 1/ Г.Б. Саматова. - Алматы: Бастау, 2010. - 134 с. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№4(2), №4(44)56.

67(5Каз)8

С170Саматова Г.Б.

Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях: Схемы по уголовному праву РК (Часть Особенная) Книга 2/ Г.Б. Саматова. - Алматы: Бастау, 2010. - 130 с. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№5(2), ЧЗ№4(2), №4(44)57.

67(5Каз)8

С170Саматова Г.Б.

Преступления против собственности: Схемы по уголовному праву РК (Часть Особенная)/ Г.Б. Саматова. - Алматы: Бастау, 2010. - 124 с. Экземпляры: всего:30 - ЧЗ№4(2), №4(26), №5(2)58.

67(5Каз)2

С19Саматова Г.Б.

Экономикалық қызмет саласындағы, сондай-ақ коммерциялык және өзге уйымдардағы қызмет мудделеріне қарсы қылмыстар: ҚР қылмыстық құқығы бойынша сызбанускалар (Ерекше бөлім) 2-ші кітап / Г.Б. Саматова, Н.Е. Жексембаева. - Алматы: Бастау, 2010. - 127 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№4(2), ЧЗ№3(2), №4(41), №5(5)59.

67(5Каз)2

С19Саматова Г.Б.

Экономикалық қызмет саласындағы, сондай-ак коммерциялық және өзге уйымдардағы кызмет мудделеріне қарсы қылмыстар: ҚР қылмыстық құқығы бойынша сызбанускалар (Ерекше бөлім) 1-ші кітап/ Г.Б. Саматова, Н.Е. Жексембаева. - Алматы: Бастау, 2010. - 128 бет. Экземпляры: всего:60 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№4(2), №4(51), №5(5)Ғылым. Ғылымтану.

Наука. Науковедение.

60.

72

Ү99Үшінші Ержанов оқулары: ҚР Ұлттық инженерлік академиясының 20 жылдығына арн. Халықаралық ғылыми-техникалық конференция материалдары. II бөлім/ К.К.Кенжебаев, Б.Т.Жумагулов, А.А.Калыбай және т. б. Қазақша-орысша-ағылшынша. – Ақтөбе: Қ. Жұбанов ат. АМУ РББ, 2010. - 332 бет Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

61.

72

Ү99Үшінші Ержанов окулары: ҚР Ұлттық инженерлік академиясынын 20 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-техникалық конференция материалдары 21-22 мамыр. I бөлім/ К.К.Кенжебаев, Б.Т.Жумагулов, А.А.Калыбай және т. б. Қазақша-орысша-ағылшынша. – Ақтөбе: Қ. Жұбанов ат. АМУ РББ, 2010. - 315 бет Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

Жалпы педагогика.

Народное образование.

62.

74.58

Ғ96Ғылыми -техниқалық прогресс: техника, технология және білім: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (25-26 маусым)/ Бағдарлама комитеті: К.К.Кенжебаев, Е.В.Жердев, Б.Р.Ракишев. Қазақша-орысша-ағылшынша. – Ақтөбе: Қ. Жұбанов ат. АМУ РББ, 2010. - 594 бет Экземпляры: всего:1 - СБО(1)

63.

74.58

И731Интерактивные методы преподавания в вузе и школе: теория, методика, практика: Сборник. - Актобе: АГУ им. К. Жубанова, 2010. - 161 с Экземпляры: всего:3 - СБО(1), ЧЗ№3(2)

Тіл білімі.

Языкознание.

64.

81.0

А32Аитова Н.Н.

Филология-050205 мамандығына арналған "Жалпы тіл білімі" пәнінін оқу әдәстемелік кешені/ Н.Н. Аитова. – Ақтөбе: Қ. Жұбанов ат. АМУ РББ, 2009. - 199 бет Экземпляры: всего:30 - ЧЗ№3(5), №3(23), №5(2)65.

81.411.2

А457Алдиярова К.С.

Говорим и пишем по-русски: Учебно-методическое пособие/ К.С. Алдиярова, В.Ж. Исламгалиева. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2010. - 59 с Экземпляры: всего:15 - ЧЗ№3(5), ЧЗ№4(3), ЧЗ№5(4), ЧЗ№6(3)66.

81.411.2

Ф571Филькова Л.Н.

Методические указания: Практическим занятиям по дисц. "Практикум по лексикографии" для студ. спец.: Филология: русская филология, Русский язык и литература дневной формы обучения/ Л.Н. Филькова. - Актобе: РИО АГУ им. К. Жубанова, 2010. - 37 с. Экземпляры: всего:10 - ЧЗ№3(3), №3(7)Дін. Дінтану.

Религия. Атеизм.

67.

86.38

К41Карабиык О.

Ислам діні және өзгертілген діндер мен топтар (секталар)/ О. Карабиык. - 3-ші бас. - Алматы: Euro Print ЖШС, 2009. - 311 бет Экземпляры: всего:1 - №5(1)Пәлсапа ғылымдары.

Философские науки.

68.

87.3я73

К97Кішібеков Д.

Философия: Оқулық/ Д. Кішібеков, У. Сыдыков. - 10-шы бас. - Алматы: Карасай, 2010. - 360 бет Экземпляры: всего:100 - №3(25), №4(20), №6(25), №5(30)Психология.

69.

88.3я73

А94Ахтаева Н.С.

Басқару психологиясы: Оқу құралы/ Н.С. Ахтаева, А.І. Әбдігапбарова, З.Н. Бекбаева. - Алматы: Бастау, 2009. - 250 бет Экземпляры: всего:50 - ЧЗ№3(2), ЧЗ№6(2), ЧЗ№5(2), №3(15), №6(20), №5(9)Авторефераттар.

Авторефераты.

70.

66.4(5Каз)

А139Абдрашев А.Б.

Компаративисткий анализ образовательной политики Республики Казахстан и Кыргызской Республики: Автореферат - кандидатская диссертация/ А.Б. Абдрашев; Научный рук. Романова Н.В. - Алматы: Printmaster, 2010. - 32 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)71.

65(5Каз)32

А152Абишова А.У.

Приоритеты социальной поддержки сельского населения в условиях модернизации экономики (на примере Южно-Казахстанской области): Автореферат - кандидатская диссертация/ А.У. Абишова; Научные рук. Нурумбетов Т.Я., Ыдырыс С.С. - Туркестан: Туран, 2010. - 28 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)72.

63.3(5Каз)

А25Адилова Ф.А

Қазақ қоғамының саяси өміріндегі Орынбор муфтилігінін орны мен қызметі (ХVIII г.соны-ХХ г басы): Автореферат-кандидаттық диссертация/ Ф.А Адилова ; Ф.А Адилова; Ғылыми жетекші Койгелдиев М.К.. - Алматы: Эрекеи-Принт, 2010. - 28 бет.Экземпляры: всего:1 - СБО(1)73.

74.03(5Каз)

А597Альчимбаева А.Б.

Қазақстанда білім саласы қызметкерлерін әлеуметтік-педагогикалық ынталандырудың тарихы (1956 -1991ж.ж.): Автореферат -кандидаттық диссертация/ А.Б. Альчимбаева; Ғылыми жетекшісі Кунантаева К.К. - Алматы: Эрекет-Принт, 2010. - 29 б. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)74.

67.3(5Каз)

А954Ахмеджанова Г.Б.

Институт присяги в системе казахского обычного права: Автореферат - докторская диссертация/ Г.Б. Ахмеджанова; Научный конс. Жиренчин К.А. - Алматы; Астана: Эрекет-Принт, 2010. - 54 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)75.

74.58

Б25Барсай Б.Т.

Болашақ бастауыш сынып муғалімдерінін кәсіби-дидактикалық кузыреттілігін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері: Автореферат - докторлық диссертация/ Б.Т. Барсай; Ғылыми кенесшілері Таубаева Ш.Т., Оспанова Б.А. - Шымкент: М.Әуезов ат. ОКМУ баспа орталығы, 2010. - 48 б. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)76.

74.262

Д185Даниярова Ж.К.

Профессионально-направленное обучение математике студентов педагогических специальностей (на примере естественного и гуманитарного профилей): Автореферат - кандидатская диссертация/ Ж.К. Даниярова; Научный рук. Абдикаримулы Б.. - Астана: Кристалл, 2010. - 30 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)77.

74.200.51

Д830Дуанабаева Б.Ч.

Формирование гражданской позиции старшеклассников в условиях воспитательной системы школы: Автореферат - кандидатская диссертация/ Б.Ч. Дуанабаева; Научный рук. Кожахметова К.Ж. - Алматы: Эрекет-Принт, 2010. - 28 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)78.

74.262

Ж236Жаксылыкова Г.Т.

Методические особенности профильно-ориентированного обучения математике в классах экономического направления: Автореферат - кандидатская диссертация/ Г.Т. Жаксылыкова; Научные рук. Абылкасымова А.Е., Гончарова К.Л. - Алматы: CopyLand, 2010. - 30 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)79.

79.1

И15Ибраева А.Г.

Қазақстандағы музей ісі қалыптасуы мен дамуының тарихи тәжірбиесі (1831-2006): Автореферат-докторлық диссертация/ А.Г. Ибраева; Ғылыми жетекші Әбжанов Х.М.. - Астана: Л.Н.Гумилев ат. ЕУУ РББ, 2010. - 47 бет. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)80.

67(5Каз)3

И150Ибрагимова Ф.Г.

Договор хранения по законодательству Республики Казахстан: Автореферат - кандидатская диссертация/ Ф.Г. Ибрагимова; Научный рук. Каудыров Т.Е. - Талдыкорган; Астана: ТОО "Принтланд", 2010. - 30 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)81.

74.262

И859Исин М.Е.

Развитие методической системы обучения математическим дисциплинам студентов экономических вузов: Автореферат - докторская диссертация/ М.Е. Исин; Научный конс. Кабдыкайырулы К. - Алматы: Эрекет-Принт, 2010. - 46 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)82.

74.266.7

К560Ковалев Д.А.

Формирование профессиональной компетентности будущего учителя музыки: Автореферат - кандидатская диссертация/ Д.А. Ковалев; Научные рук. Менлибекова Г.Ж., Хусаинова Г.А. - Астана: ТОО "Мастер ПО", 2010. - 30 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)83.

67(5Каз)8

К598Кокушев Б.Е.

Уголовно-процессуальное положение иных документов в досудебной деятельности органов предварительного расследования: Автореферат - кандидатская диссертация/ Б.Е. Кокушев; Научный рук. Табалдиева В.Ш. - Караганда: КЮИ МВД РК им. Б.Бейсенова, 2010. - 25 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)84.

74.267

М18Мамбетов М.К.

Болашақ дене тәрбиесі муғалімдерінің педагогикалық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру: Автореферат - кандидаттық диссертация/ М.К. Мамбетов; Ғылыми жетекшілері Оналбек Ж.К., Караков А. - Түркістан: Туран, 2010. - 30 б. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)85.

67(5Каз)95

М79Мусенова Э.Е.

Сот тергеуі: Автореферат - кандидаттық диссертация/ Э.Е. Мусенова; Ғылыми жетекші Сәрсенбаев Т.Е. - Астана: ЖШС "Идеал ИС 2009", 2010. - 30 б. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)86.

65(5Каз)30

М915Мусина К.П.

Совершенствование логической системы металлургического предприятия (на материалах АО "АрселорМиттал Темиртау"): Автореферат - кандидатская диссертация/ К.П. Мусина; Научный рук. Притворова Т.П. - Алматы: Эрекет-Принт, 2010. - 28 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)87.

63.3(5Каз)

М85Мусагалиева А.С

Қазақстанның орталық және жергілікті мурағаттар қорлары құжаттары саяси репрессиялар тарихының дерек көзі (1917-1956 жж.): Автореферат-докторлық диссертация/ А.С Мусагалиева; Ғылыми жетекші Әбжанов Х.М.. - Астана: Л.Н.Гумилев ат. ЕУУ РББ, 2010. - 47 бет. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)88.

81(5Каз)

Н15Нагасбекова Б.С.

Қазақ тіліндегі фразеологизмдердін копмағыналылығы: Автореферат - кандидаттық диссертация/ Б.С. Нагасбекова; Ғылыми жетекші Смагулова Г. - Алматы: К;.И.Сәтбаев ат. ҚазУТУ, 2010. - 30 б. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)89.

74.204

О-301Обыденкина Л.В.

Педагогические условия профессионального саморазвития педагогов на основе методических порталов: Автореферат - кандидатская диссертация/ Л.В. Обыденкина; Научный рук. Жайтапова А.А. - Алматы: Интер Пресс К, 2010. - 25 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)90.

67(5Каз)01

О-58Омиртай Р.

Боскындардын құқықтық мәртебесі туралы: Автореферат - кандидаттық диссертация/ Р. Омиртай ; Ғылыми жетекші Сапаргалиев Г.С. - Алматы: Эрекет-Принт, 2010. - 28 б. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)91.

74.58

О58Омарбекова Ш.О.

Университеттік білім беру жағдайында студенттердін ақпараттық-коммуникативтік кузыреттілігін қалыптастыру : Автореферат-кандидаттық диссертация/ Ш.О. Омарбекова; Ғылыми жетекші Кусайынов А.К. - Алматы: Эрект-Принт, 2010. - 28 бет. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)92.

74.20

О72Ортаев Б.Т.

Болашақ мұғалімдерді окушылардың технологиялық мәдениетін қалыптастыруға даярлаудын теориясы мен практикасы: Автореферат-докторлык диссертация/ Б.Т. Ортаев; Ғылыми жетекші Кожахметова К.Ж.. - Туркестан: А.Ясауи атындағы ХКТУ-дін " Туран " баспаханасы, 2010. - 46 бет. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)93.

83.3(5Каз)

Р953Рысмаганбетова Г.Д.

Отражение суфийских идей в казахской литературе второй половины ХІХ- начала ХХ века: Автореферат - кандидатская диссертация/ Г.Д. Рысмаганбетова; Научный рук. Стеблева И.В. - М.: РАН Ин-т востоковедения, 2001. - 22 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)94.

63.3(5Каз)

С149Сайфулмаликова С.С.

Орталық Азиядағы Сырдария, Закаспий облыстарының қазақ турғындары (саяси-экономикалық аспектілері) (1867-1917ж.ж): Автореферат - докторлық диссертация/ С.С. Сайфулмаликова; Ғылыми кенесшілері Касымбаев Ж.К., Кенжебаев Ж.К. - Алматы: Эрекет-Print, 2010. - 54 б. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)95.

33.16

С212Сатлер О.Н.

Исследование взаимодействия ударно-клинового устройства с негабаритом при его разрушении: Автореферат - кандидатская диссертация/ О.Н. Сатлер; Научный рук. Климов Ю.И. - Караганды: КарГУ им. Е.А.Букетова, 2010. - 20 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)96.

66.3(5Каз)

С288Сейсенова Н.Б.

Политическая модернизация в Республике Казахстан в ценностном измерении: Автореферат - кандидатская диссертация/ Н.Б. Сейсенова; Научный рук. Абсаттаров Р.Б. - Алматы: АО "НЦНТИ", 2010. - 35 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)97.

67(5Каз)

С94Сыздыков Б.К.

Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығындағы бітім институты: табиғаты,мәні және қалыптасуының проблемалары: Автореферат-кандидаттық диссертация/ Б.К. Сыздыков; Ғылыми жетекші Дулатбеков Н.О. - Карағанда: Карағанды " Болашак " университетінін " Болашак -Баспа ", 2010. - 29 бет. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)98.

33.3

Т129Табылганов М.Т.

Совершенствование методов прогнозирования технологических показателей нефтедобычи по характеристикам вытеснения нефти водой на поздней стадии разработки месторождений/ М.Т. Табылганов; Научные рук. Шайхымежденов Ж.Г., Акрамов Б.Ш. - Атырау: РИО АиНиГ, 2010. - 25 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)99.

67(5Каз)9

Т22Тастекеев К.К.

Қазақстанда аралық соттын пайда болу тарихы және дамуы: Автореферат-кандидаттық диссертация/ К.К. Тастекеев ; Ғылыми жетекші Матаева М.Х.. - Астана: Центр Элит, 2010. - 26 бет. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)100.

74.262

Х97Хырхынбай Ж.

Педогогикалық жоғары оқу орындарында дифференциалдык тендеулерді кредиттік жүйеде оқыту әдістемесі: Автореферат-кандидаттық диссертация/ Ж. Хырхынбай; Ғылыми жетекші Сулейменов Ж.С. - Алматы: Эрекеи-Принт, 2010. - 29 б

Экземпляры: всего:1 - СБО(1)


101.

74.200.514

Ш14Шавалиева З.Ш.

Бастауыш мектеп окушыларына экологиялык б!л!м беруд!н дамуы: Автореферат-кандидаттык диссертация/ З.Ш. Шавалиева; Гылыми жетекш! Жуматаева Е.. - Караганды: Е.А.Бокетов ат. КарМУ, 2010 Экземпляры: всего:1 - СБО(1)102.

67(5Каз)95

Ш760Шнарбаев Б.К.

Производство в суде с участием присяжных заседателей по законодательству Республики КАзахстан (теоретические и организационно-правовые аспекты): Автореферат - докторская диссертация/ Б.К. Шнарбаев; Официальные оппоненты Айтмухамбетов Т.К., Берсугурова Л.Ш., Токалов Т.Б. - Астана: ТОО "ЦБО и МИ", 2010. - 53 с. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)103.

74.268.6

Ш97Шындалиев Н.Т.

Компьютер сэулет!не окытуда студенттерд!н кэс!би даярлыгын жет!лд!ру: Автореферат-кандидаттык диссертация/ Н.Т. Шындалиев; Гылыми жетекш! Мэл!бекова М.С.. - Астана: Л.Н.Гумилев ат. ЕУУ РББ, 2010. - 27 б. Экземпляры: всего:1 - СБО(1)
А Қ П А Р А Т Т Ы Қ Б Ю Л Л ЕТ Е Н Ь
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті

Ғылыми кітапхана

Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі, 4

Анықтама-библиографиялық бөлім, 105 каб. Тел.: 22-15-01

Редакция алқасы

Бас редактор:

Әбдіқалықов Қ.Ә. –ҒЖ және ХБ жөніндегі проректор

Редактордың орынбасары:

Қонақбаева Б.Қ. – ғылыми кітапхананың директоры
Басылымға жауапты

Оңалбаева Г.Қ.- кітапхана директорының орынбасары

Сариева А.С. – библиограф
Бюллетень ай сайын шығады
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова

Научная библиотека

г.Актобе ул. Алтынсарина, 4

Справочно-библиографический отдел, каб. 105 тел.:22-15-01

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Абдикаликов К.А. – проректор по НР и МС

Зам.директора:

Конакбаева Б.К. – директор научной библиотеки

Ответственный за выпуск

Уналбаева Г.К. – зам.директора библиотеки

Сариева А.С. –библиограф
Бюллетень выходит ежемесячно

Акпараттық бюллетень

Информационный бюллетень


Тапсырыс №

Таралымы 25 дана

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің

редакциялы – баспа бөлімі

( Ақтөбе қ., Ағ. Жұбановтар к-сі, 263)
Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Рабочая программа к ооп от № дисциплины б 01 Философия для направления 031300. 62 Журналистика
files -> Н. Назарбаев Абылай/Құраст. С.Қарамендин. – Алматы: Дария – Пресс, 1993. – 145 бет
files -> Тип мероприятия : классный час Время: 45 минут Модуль : III. Формирование навыка использования знаний в повседневной жизни. Тема классного часа : «Под шапкой Гугуцэ»
files -> Программа на пароме (игровые комнаты для детей, дискотека, караоке, танцы, варьете и т д.) Ночлег на пароме. 3 День 22. 12. 14
files -> В гости к Санта-Клаусу и Снежной Королеве!
files -> «Дидахмет Әшімханұлы және қазіргі әдебиеттану ғылымы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының Қарары
files -> Ереже модульдік білім беру бағдарламаларының жасалымы туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет