Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру пәнінен тестДата07.04.2020
өлшемі40.19 Kb.
ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ПӘНІНЕН

ТЕСТ
Структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности.

A. Характер

B. Темперамент

C. Способности

D. Деятельность

E. Настроение

1. Ғылыми ерекше әлеуметтік танымдық кызметтің ерекше формасы ретінде қай ғасырда пайда болған ?

А) XY-XYI

В) X-XI

С)ХП-ХШ


D) XY-XYII
2. Ғылымның пайда болуына қандай фактор әсер етті?

А) қоғамдық,орта

В) әлеуметтік, логикалық

С) психологиялық, қоршаған орта

Д) қоғамдық, логикалық
3. Адамның танымдық қызметінің ерекше формасын ата?

А) таным


В) психика

С) ғылым


Д) адам

4. Объективті ақиқатқа жетуге, заңдылықтарды білуге, алдын ала болжауға арналған білімнің жоғары формасы?

А) ғылым

В) таным


С) логика

Д) зерттеу


5."Ғылым-ақиқаттағы тәжірибемен тексерілетін және дәлелденетін қоршаған орта жөнінде тарихи қалыптасқан, үнемі дамып отыратын адам білімінің логикалық жүйесі” аньқтама қай сөздікте берілген?

А) қазақ совет энциклопедияда

В) Педагогикалық-психологиялық сөздікте

С) Философиялық сөздікте

Д) Орысша-қазақша сөздікте
6. Ғылымның дамуын және қызмет ету заңдылықтарын қарастыратын зерттеу саласы не?

А) ғылымтану

В) таным

С) логика

Д) педагогикалық зерттеу
7. Ғылымның түпкілікті мақсаты не?

А) ғылымтану

В) адам дүниені идеялығы жағынан игеру

С) ортаны тану

Д) зерттеу
8. Әл-Фарабидің ғылымдарды қалай жіктеген?

А) психология, педагогика, тарих, философия

В) тіл бiлiмi, логика, математика, физика, азаматтық білім

С) тіл, физика, математика, психология, тарих

Д) педагогика, психология, логика, тіл
9. “Ғылымдар классификациясы” кімнің еңбегі?

А) Платон

В) Аристотель

С) Әл-Фараби

Д) Ш.Уәлиханов
10. Ғылыми танымның логикалық заңдылықтарын зерттейтін философиялық тылымның саласы?

А) ғылымның жіктелуі

В) ғылым логикасы

С) ғылыми таным

Д) ғылым
11. Ғылыми теория...

А) Өзінің зерттейтін затын ұғым мен ой формаларында бейнелейді

В) әр түрлі салаларға байланысты жіктеледі

С) ғылыми әдітердің жиынтығы

Д) Ғылымдағы ұдайы қайталанатын практика
12. Ғылымтану қандай теориямен байланысты?

А) жаратылыстану

В) өсімдіктану

С) таным теориясымен

Д) практикамен
13.Таным дегеніміз не?

А) Қоршаған дүниенің адам санасында белсенді бейнеленуі

В) танымның логикалық заңдылықтары

С) Ғылыми әдістердің жиынтығы

Д) Ғылымдағы ұдай қайталанатын практика
14. Ғалыми зерттеу дегеніміз не?

А) зерттеу процeci

В) жаңа ғылыми білім жасау процeci

С) ғылыми зерттеу әдістерінің жиынтығы

Д) практика барысы
15. Ғылыми таным... ?

А) жана білім алудағы ғылыми әдістерді пайдаланып, мақсат көздей отырып зерттеу жүргізу

В) танымның логикалық зандылықтарын анықтау

С) әлеуметтік білім алу

Д) психологиялық білім алу
16. Оқыта отырып тәрбиелеу, тәрбие жұмыстары жүргізе алу біліктілігі?

А) оқытушылық

В) зерттеушілік

С) тәрбиешілік

Д) әдіскерлік
17. Курстың мақсаты?

А) ғылым туралы ұғым бepiп, зерттеу жұмыстарын меңгерту

В) оқыту, тәрбиелеу, білім беру туралы түсінік қалыптастыру

С) біліктілігін, дағдысын, құзырлығын қалыптастыру

Д) білім жүйесін қалыптастыру
18. Педагогтың объектici не?

А) зерттеу нысанасы

В) педагогикалық процесс және бала

С) педагогикалық құбылыстар мен фактілер

Д) педагогика әдіснамасы
19. Таным eкігe бөлінеді?

А) түйсік, қабылдау

В) есте сақтау, ойлау

С) сезімдік, логикалық

Д) ұғым пікір, тұжырым
20. Сезімдік таным?

А) ойлау қызметі

В) түйсік, қабылдау, елестету

С) қиял, шығармашылық жұмыстар

Д) сөз, қиял, ой
21. Логикалық таным?

А) ойлау кызметі

В) түйсік, қабылдау, елестету

С) қиял, шығармашылық жұмыстар

Д) сөз, қиял, ой
22. Логикалық танудың нәтижесі не?
А) ұғым, пікір, ой тұжырымы

В) түйсік, қабылдау, елестету

С) қиял, шығармашылық жұмыстар

Д) ic-әрекет, мінез-құлық


23. Ұғым дегешміз не?

А) түйсіну нәтижесінде болатын процесс

В) заттар мен құбылыстардың жалпы және маңызды белгілері турінде бейнеленуі

С) жаңа пікірдің пайда болуы

Д) заттар мен құбылыстар туралы қолдау немесе қарсы шығу.
24. Ғылыми пікip дегеніміз не?

А) түйсіну нәтижесінде болатын процесс

В) заттар мен құбылыстардың жалпы және маңызды белгілері түрінде бейнеленуі

С) жаңа пікірдің пайда болуы

Д) заттар мен құбылыстар туралы қолдау немесе қарсы шығу.
25. Ой тұжырымы дегешміз не?

А) түйсіну нәтижесінде болатын процесс

В) заттар мен құбылыстардың жалпы және маңызды белгілері түрінде бейнеленуі

С) жаңа пікірлердің пайда болуы

Д) заттар мен құбылыстар туралы қолдау немесе қарсы шығу.
26. Ғылым зерттеудің компоненттерін көрсет.

А)Диалектикалық зерттеу әдістемесі метафизикалық, практикалық

В) эксперимент, бақылау, әңгімелесу

С) тақырыбы, объектісі, пәнi, өзекті мәселесі мақсаты, міндеттері, болжамы

Д) реферат, курстық және диплом жұмыстары
27. Зерттеу тақырыбы?

А) іздену аймағы

В) мәселенің анық, қысқа берілyi

С) объектінің ішін iздеуде шектелген acпектici

Д) жауабын іздейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру.
28. Зергтеу объектісі?

А) іздену аймағы

В) мәселенің анық, қысқа берілyi

С) объектінің ішін iздеуде шектелген acпектici

Д) жауабын іздейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру.
29. Зерттеу міндеттері?

А) анықтау, айқындау, қорытындылау, нақытылау, ұсыну

В) мәселенің анық, қысқа берілуі

С) мәселенің себеп-салдар байланысын, заңдылығын айқындау

Д) жауабын іздеудейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру.
30. Зерттеу пәні?

А) іздену аймағы

В) мәселенің анық, қысқа берілуі

С) обьектінің ішін іздеуде шектелген аспектісі

Д) жауабын іздеудейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру.
31. Зерттеу өзектілігі?

А) іздену аймағы

В) мәселенің анық, қысқа берілуі

С) обьектінің ішін іздеуде шектелген аспектісі

Д) жауабын іздеудейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру.

32. Зерттеу мақсаты?

А) анықтау, айқындау, қорытындылау, нақытылау, ұсыну

В) мәселенің анық, қысқа бepiлyi

С) мәселенің себеп-салдар байланысын, заңдылығын айқындау

Д) жауабын іздеудейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру.


33.Зерттеу болжамы?

А) анықтау, айқындау, қорытындылау, нақытылау, ұсыну

В) егер, онда, сонда деген сездерден құрылып, нәтижені алдын ала көре алу

С) мәселенің себеп-салдар байланысын, заңдылығын айқындау

Д) жауабын іздеудейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру
34. Педагогика ғылымының зерттеу мәселесі?

А) Қоршаған дүниені зерттеу

В) Адамның ағзасын зерттеу

С) Оқыту, тәрбиелеу, білім беру мәселесін зерттеу

Д) заттар мен құбылыстарды зерттеу
35. Танымдық психологиялық үрдіске...?

А) темперамент, мінез-құлық, epiк

В) түйсік, қабылдау, ес, ойлау, сөйлеу

С) қабылдау, зейін, epiк- жігер, сөйлеу

Д) сезім, эмоция, мінез-құлық, epiк
36. Танымның алғашқы табалдырығы?

А) ойлау


В) түйсік

С) сөйлеу

Д) практика
37. Педагогика ғылымының негізгі ұгымдары?

А) ғылым, оқу, зерттеу

В) тәрбиелеу, оқыту, білім беру

С) зерттеу әдістері психология, даму

Д) сабақ, оқыту, тәрбиелеу
38. Педагогика қай ғылымынның негізінде пайда болған?

А) Тарих


В) психология

С) философия

Д) логика
39. Білім беру ұғымын алғаш педагогика гылымына енгізген кім?

А) Я.А.Коменский

В) Г.Пестолоции

С) Р.Оуэн

Д) Ж.Ж.Руссо
40. Даму дегеніміз...?

А) сандық және сапалық өзгерістердің жиынтығы

В) даму заңдылықтары

С) дене дамуы

Д) психологиялық дамуы
41. Дамудың турлері?

А) қоршаған орта дамуы

В) заттардағы өзгерістер

С) адам санасындагы өзгepic

Д) әлеуметтік, психологиялық, дене дамуы
42. Даму заңдылықтарын ата?

А) күнделеікті өзгерістер, материалдық қажеттілікті өтеу

В) материалдық қажеттілікті өтеу, күнделікті өзгерістер

С) рухани қажеттілікті өтеу, санның сапаға айналуы

Д) санның сапаға айналуы, қарама-қайшылық, терісті терістеу
43. Зерттеу арқылы білім қорын жинау дамудың қай заңдылығы?

А) қарама-қайшылық

В) терісті терістеу

С) Психологиялық

D) санның сапаға айналуы
44. Абайдың күніне, айына, аптасына өзіңнен есеп ал деген сөз дамудың кай заңдылығын білдіреді?

А) карама-кайшылы

В) терісті терістеу

С) Психологиялық

D) санның сапаға айналуы

45. Н.Назарбаевтың’Бәсекелестікке қабілетті халқым үшін, бәсекелестікке қабілетті экономика үшін, бәсекелестіке қабілетті қазақстан үшін” атты үндеyi дамудың қай заңдылығын меңзейді?

А) қарама-қайшылық

В) терісті терістеу

С) психологиялық

D) санның сапаға айналуы


46. Болашақ мұғалім алғаш қай қызметі меңгеруіi тиіс?

А) әдікерлік

В) оқытушылық

С) зepттeyшiлiк

Д) тәрбиешілік


47. Мұғалім шығармашыл, жаңашыл болу үшін қай кызметті меңгеруі тиіс?

А) әдікерлік

В) оқытушылық

С) зepттeyшiлiк

Д) тәрбиешілік
48. Педагогикалық техниканы меңгерген мүғалім қай кызметті толық игергендігі дұрыс?

А) әдікерлік

В) оқытушылық

С) зepттeyшiлiк

Д) тәрбиешілік
49. Тәрбие жене оқу бағдарламасы негінде бала психикасына жүйелі әсер ете отырып білім беру оқыту, тәрбиелеу қай қызметтер?

А) әдіскерлік, зерттеушілік

В) оқытушылық, тәрбиешілік

С) зерттеушілік, тәрбиешілік

Д) тәрбиешілік, әдіскерлік
50. Тәрбие, оқыту, білім беруді тиімді зерттеу үшін педагогика ғылымы басты қандай ғылымдармен байланысты?

А) психология, философия, тарих

В) тарих, математика, физика

С) Tіл, әдебиет, физика

Д) информатика, математика, психология
51. Педагогикалық теорияның шыққан ережесі туралы білім жүйесі, педагогикалық құбылысты қарау принципі және оны зерттеу әдici туралы, сондай- ақ тәрбие, оқыту, білім беру тәжірибесне қол жеткен білімді енгізу жолы

А) дидактика

В) педагогика метологиясы

С) педагогика тарихы

Д) мектепті басқару
52. Ғылыми педагогикалық зерттеу?

А) жана педагогикалық білім қалыптастыру процeci, танымдық әрекет түpi, оқыту, тәрбиелеу, даму туралы объективтік зандылықтар ашуға бағытталады

В) оқыту және тәрбиелеу процессіне басшылық жасау, әдістемелік көмек көрсету

С) педагогикалық мәліметтерді практикада қолдану

Д) тәрбиешілік және әдітемелік міндеттерді атқару
53. Педагогикалық зерттеу деңгейі

А) эмперикалық, теориялық,әдіснамалық

В) теориялық,практикалық,дидиктикалық

С) зерттеушілік,теориялық,практикалық

Д) тәрбиешілік,әдіснмалық,теориялық
54.Эмпирикалық педагогикалық зерттеу деңгейі?

А) Педагогикалық фактілерді практикалық зерттеу барысында алынған нәтижелерді сандық, сапалық өңдеу

В) бұрынғы алынған фактілерді түсіндіруге және болашақ фактілерді көре білуге негізгі ,жалпы педагогикалық заңдылықтардың қалыптасуы

С) жаңа заңдылықтардың ашылуы

Д) педагогикалық құбылыстарды зерттеудің жалпы принципі мен әдістерінің қалыптасуы
55. Теориялық педагогикалық зерттеу деңгейі?

А) Педагогикалық фактілерді практикалық зерттеу барысында алынған нәтижелерді сандық, сапалық өңдеу

В) бұрынғы алынған фактілерді түсіндіруге және болашақ фактілерді көре білуге негізгі ,жалпы педагогикалық заңдылықтардың қалыптасуы

С) зерттеу аймағында ірі ғылыми жаңалықтың ашылуы

Д) педагогикалық құбылыстарды зерттеудің жалпы принципі мен әдістерінің қалыптасуы
56. Әдіснамалық педагогикалық зерттеу деңгейі?

А) Педагогикалық фактілерді практикалық зерттеу барысында алынған нәтижелерді сандық, сапалық өңдеу

В) бұрынғы алынған фактілерді түсіндіруге және болашақ фактілерді көре білуге негізгі ,жалпы педагогикалық заңдылықтардың қалыптасуы

С) зерттеу аймағында заңдардың ашылуы

Д) педагогикалық құбылыстарды зерттеудің жалпы принципі мен әдістерінің қалыптасуы

57. Ғылыми педагогикалық зерттеудің әдіснамалық принципі?

А) объективтік, тұтастық, құбылысты және оның басқа құбылыстармен байланысын, құбылыстың дамуын зерттеу принциптері

В) бұрынғы ашылған фактілерді түсіндіруге және болашақ фактілерді көре білуге негізгі, жалпы педагогикалықпринциптері

С) гылымилық, жүйелілік, практикалық, дидактикалық принциптері

Д) педагогикалық құбылыстарды зерттеудің жалпы принципі.


58. мұғалімнің әдіснамалық мәдениеті

А) педагогикалық фактілерді практикалық зертгеу барысында алынған нәтижелерді сандық, сапалық өңдеуі

В) педагогика әдіснамасы туралы білімі жене педагогикалық әрекетте қолдана білy біліктілігі

С) оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруы

Д) педагогикалық құбылыстарды зерттеудіңи жалпы принципі мен әдістерінің қалыптасуы
59.Тәжірибелердің зерттеу объектісіне қарай бөлінген түрлерін ата.

А) педаогигкалық фактілерді сандық, сапалық өңдеу

В) педагогика ғылымының теориялары және жеке тәжірибелер

С) жаппай, жағымсыз, озық тәжірибелер

Д) педагогикалык шеберлік және жаңашылдық
60. Жалпы тәжірибе, озық тәжірибе, жаңалықты тәжірибе, зерттеуrшiлік тәжірибе деген ұғымдарды жіктеген кім?

А) Г.М.Коджаспирова

В) В.Н.Бондарь

С) Ю.К.Бабанский

Д) Я.С.Турбовской
61.Озық тәжірибе оқу-тәрбие процесін жетілдіру мен жетістікке жету жолындағы мақсат көздеген іс-тәжірибе деп аныктама берген...

А) Г.М.Коджаспирова

В) В.Н.Бондарь

С) Ю.К.Бабанский

Д) Я.С.Турбовской
62.Озық тәжірибелердің түрін ата

А) шеберлік және жаңашылдық

В) талант және дарындылық

С) репродуктивтік және шығармашылық жұмыс

Д) проблемалық мәселерді шешу және іздену
63. Оқыту дегеніміз...

А) қоғамға қажетті білім дәрежесі

В) әлеуметтік ортаның тікелей ықпалы

С) оқушы мен мұғалімнің таным қызметін бірлесіп атқаруы

Д) оқушылардың белсенді қызметі
64. Тәрбиенің педагогикалық тар мағынада қолданылуы...

А) тәрбиеленушілердің жеке басының сипаттары мен қасиеттерне ықпал ету

В) балабақшадағы оқу-тәрбие процесіне

С) мектептегі оқу-тәрбие процесіне

Д) мектептен тыс тәрбие мекемелерінде
65. Тәрбиенің педагогикалық кең мағынада қолданылуы...

А) тәрбиеленушілердің жеке басының сипаттары мен қасиеттеріне ықпал ету

В) мектептегі оқу-тәрбие процесінде мақсатты ықпал ету

С) отбасында баланың көзқарасын, сенімін қалыптастыру

Д) баланың бойында жеке қасиеттерді қалыптастыру
66. Педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау қай зерттеу әдісіне енеді?

А) эксперимент

В) бақылау

С) тест


Д) сауалнама
67. Библиография...

А) эксперименттердің түрін ұйымдастыра білу

В) бақылауды жоспарға сай жургізу

С) зерттелетін өзекті мәселе бойынша әдебиеттерді ipiктеу

Д) сауалнама сұрақтарын құрастыру
68. Педагогикалық зерттеу қай әдітен басталады?

А) эксперимент жүргізуден

В) бақылауды жүргізуден

С) тест алудан

Д) әдебиетерге шолудан
69. Оқу-тәрбие жұмысын сипаттайтын зерттеу әдісін ата

А) эксперимент жүргізу

В) әдебиеттер тізімі

С) педагогикалық ic-құжаттар

Д) әңгімелесу
70.Кітаптың және мақаланың мазмұны туралы жалпы түсінік

беретін қысқаша жазба

А) пікір

В) аннотация

С) конспектілеу

Д) Эпиграф


71. Дамудыц турлерш ата

А) дене, ақыл-ой, адамгершілік

В) еңбекке көзқарасы, экологиялық дамуы

С) дене, психологиялық, әлеуметтік

Д) қоғамдық, психологиялық, педагогикалық
72. Баланың әлеуметтік дамуы.

А) ғогамдық өміргe араластыру арқылы мінез-құлқы, төңірегіне қатынасының өзгepyi

В) танымдық-психикалық процесіндегі өзгерітер

С) баланың дене дамуындағы өзгерістер

Д) дене және психологиялық жетілуі

73. Дамудың негізгi заңдылықтары

А) сандық, сапалық

В) қарама-қайшылық, санның сапаға айналуы, терісті-терістеу

С) әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық

Д) дене, сандық, сапалық дамуы

74. Қазақ хрестоматиясының тұңғыш авторын ата.

А) А.Құнанбаев

В) Ы.Алтынсарин

С) Ш.Уәлиханов

Д) М.Жұмабаев
75. Нышан ненің дамуына ықпал етеді?

А) шартсыз рефлекстің

В) жүйке типтерінің

С) қабілеттің

Д) бет-бейнесінің дамуына
76. Адамныц тұқым қуалаушылық белгілерін қай ғылым анықтайды?

А) философия

В) психология

С) генетика

Д) педагогика
77. Ортаның түрін белгіле

А) мектеп, балабақша, колледж

В) географиялық, климаттық, әлеуметтік

С) отбасы, балабақша, мектеп

Д) жер, ауа, су, тау, отбасы
78. Бала дамуына күшті ықпал ететін факторды көрсет

А) тәрбие

В) орта

С) тұқым қуалаушылықД) отбасы
80. Refero қандай мағынаны білдіреді?

А) грек тілінде хабарлаймын

В) латын тілінде жетелеймін

С) ағылшын тілінде баулаймын

Д) латын плшде түсіндіремін
81. Оқу-тәрбие үрдісіндегі кейбір күдікті мәселерді шешу қай зерттеу әдісіне cүйеніп жүргізіледі?

А) эксперимент

В) бақылау

С) мектеп құжаттарын зерттеу

Д) әңгімелесу
82. Зерттеу барысында фактілерді жинақтап, оны талдау жене жинақтау негізінде жаңа қағидалар мен фактілерді анықтау қай зерттеу деңгейі?

А) эмперикалық

В) теориялық

С) әдінамалық

Д) практикалық
83. Логикалық-теориялық әдістер:

А) формализация, аксиоматикалық, гипотика-дедуктивтiк әдіс

В) эксперимент, бақылау, әңгімелесу

С) талдау, синтез, индукция, дедукция, абстракция, аналогия, қорыту

Д) тест,ритинг,сауалнама
84. Оқу-тәрбие үрдісіндегі кейбір күдікті мәселерді шешу қай зерттеу әдісіне сүйеніп жүргізіледі?

А) эксперимент

В) бақылау

С) мектеп құжаттарын зерттеу

Д) әңгімелесу
85. Ғылыми зерттеу жұмысының ең карапайым түрін ата?

А) ғылыми мақала

В) реферат

С) курстық жұмыс

Д) диплом жұмысы
86. Педагогика ғылымының зерттеу объектісін ата.

А) адамның дамуы, денсаулығы, қалыптасуы

В) адамның қоғамдағы өзгepici

С) адамды тәрбиелеу, оқыту, білім беру, қалыптасуы

Д) адамның әлеуметтік дамуы, жетілуі
87. Зерттеушінің ғылыми қызметін ата.

А) оқыту, тәрбиелеуді жүзеге асыру

В) оқыту тәрбиелеу әдісі, қандай жағдайда тиімділігін аныктау

С) оқыту, тәрбиелеу әдісі, тәсілдерін жүзеге асыру

Д) педагогикалық әрекетте қолдана білу біліктілігі
88. Жетекші тенденцияларды анықтау қай тәрибе түpi?

А) жаппай

В) жағымсыз

С) озық тәжірибелер

Д) жеке тажірибе
89. Кемшіліктер мен қателерді анықтау қай тәжірибе түрі?

А) жаппай

В) жағымсыз

С) озық тәжірибелер

Д) жеке тажірибе
90. Мұғалімнің инновациялық ізденісін анықтау қай тәжірибе түpi?

А) жаппай

В) жағымсыз

С) озық тәжірибелер

Д) жеке тажірибе
91. В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкованың тәжірибесі ненің нәтижесі?

А) ғылыми кітап оқудан

В) репродуктивті әрекеттер орындау

С) сабақ жоспарын жазудан

Д) мұғалімнің шығармашылық ізденісінен күрделі проблемаларды шешуі
92. Жеке тұлғаның қалыптасуы...

А) ортада,өзінен өзі қалыптасады

В) тәрбиенің нәтижесінде, индивид

С) білім беру нәтижесінде, адам жене индивид

Д) қоғамдық қарым-қатынас, білім жүйесін, әлем туралы түсінігi, еңбек дағдылары
93. Таным теориясыны тарихын тұңғыш енгізген ғалым?

А) Я.А.Коменский

В) Ф.Фребель

С) Феррьр

Д) Р.Оуэн
94. Жаңашыл дегеніміз не?

А) педагогикалық әрекетін мақсатты тұрғыда шешу

В) оқу-тәрбие процесінде әдістердің қолднылуы

С) педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда инновациялық жолмен шешкен тәжірибе

Д) ғылыми нұсқауды тиімді кешенді шешуі және ғылымды практикаға ендіру технологиясын нақты түсінуі
95. Шебер дегеніміз не?

А) педагогикалық әрекетін мақсатты тұрғыда шешу

В) оқу-тәрбие процесінде әдістердің қолднылуы

С) педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда инновациялық жолмен шешкен тәжірибе

Д) ғылыми нұсқауды тиімді кешенді шешуі және ғылымды практикаға ендіру технологиясын нақты түсінуі
96. Теориялық зерттеу әдістері:

А) формализация, аксиоматикалық, гипотика-дедуктивтiк әдіс

В) эксперимент, бақылау, әңгімелесу

С) талдау, синтез, индукция, дедукция, абстракция, аналогия, қорыту

Д) тест,ритинг,сауалнама
97. Әдебиеттің түрлері:

А) тарихи, журнал, газет

В) негізгі және қосымша әдебиеттер

С) нормативтік құжаттар, оқулықтар, оқу құралдары

Д) тест, ритинг, сауалнама
98. Негізгі әдебиеттер:

А) тарихи, журнал, газет

В) негізгі және қосымша әдебиеттер

С) нормативтік құжаттар, оқулықтар, оқу құралдары

Д) тест, ритинг, сауалнама

99.Қосымша әдебиеттер:

А) монография, журналдағы мақалалар, жинақтар

В) негізгі және қосымша әдебиеттер

С) нормативтік құжаттар, оқулықтар, оқу құралдары

Д) тест, ритинг, сауалнама


100. Әдебиетпен жұмыстың алғашқы кезеңі

А) жоспарлы конспекті, еркін конспекті

В) курстық жұмыстың жоспары

С) нормативтік құжаттар, оқулықтар, оқу құралдары

Д) тарихқа шолу
101. Педагогикалық диагноз

А) педагогтың кәсіби әрекетін, баланың мінез-құлқын, қабілет деңгейін, оқудағы қиындығын анықтау.

В) баланың ойын, еңбек ic-әрекеті

С) балаларды оқыту-тәрбиелеу мазмұны

Д) балаларды тәрбиелеу, оқыту, әрекеттерін ұйымдастыру жағдайлары
102. Зерттеу әдістері арқылы ұзақ уақыт бақылау нәтижесінде кең көлемді материал алуда басшылыққа алу

А) принциптері

В) әдістepi

С) құралдары

Д) тәсілі
103. Педагогикалық зерттеу әдістерінің принциптері

А) жалпы теориялық, әлеуметтік, математикалық жолмен келу

В) әрекеттік, жүйелілік, жеке тұлғалықпен келу

С) әлеуметтік-психологиялық, педагогикалық жолмен келу

Д) практикалық, жүйелілік, бірізділік жолмен келу
104. Математикалық зерттеу әдісіне

А) талдау, синтездеу, салыстыру

В) сауалнама, интервью, рейтинг

С) ранжирование, шкалирование, корреляция

Д) социометриялық, тест, тренинг
105. Әлеуметік зерттеу әдісіне

А) талдау, синтездеу, салыстыру

В) сауалнама, интервью, рейтинг

С) ранжирование, шкалирование, корреляция

Д) социометриялық, тест, тренинг
106. Жалпы теориялық зерттеу әдісіне

А) талдау, синтездеу, салыстыру

В) сауалнама, интервью, рейтинг

С) ранжирование, шкалирование, корреляция

Д) социометриялық, тест, тренинг

107. Әлеуметтік зерттеу әдісіне

А) талдау, синтездеу, салыстыру

В) сауалнама, интервью, рейтинг

С) ранжирование, шкалирование, корреляция

Д) социометриялық, тест, тренинг

108. Теориялық зерттеу әдісіне

А) талдау, синтездеу, салыстыру

В) сауалнама, интервью, рейтинг

С) ранжирование, шкалирование, корреляция

Д) социометриялық, тест, тренинг
109. Салыстырмалы тарихи талдау әдісі

А) зерттеліп отырған обьектіні бөлек зерттеу үшін құрамды бөліктерге бөліп қарау

В) проблеманың себеп-салдарын тергеу

С) зерттелетін процесс және құбылыстың кесте, сурет, сызба арқылы берілуі

Д) әдебиетпен танысу, ғылыми ұғымдарды біліп,өзінің көзқарасын білдіру салыстыру
110. Үлгіл

А) зерттеліп отырған обьектіні бөлек зерттеу үшін құрамды бөліктерге бөліп қарау

В) проблеманың себеп-салдарын тергеу

С) зерттелетін процесс және құбылыстың кесте, сурет, сызба арқылы берілуі

Д) әдебиетпен танысу, ғылыми ұғымдарды біліп,өзінің көзқарасын білдіру салыстыру
111. Себеп-тергеулік талдау

А) зерттеліп отырған обьектіні бөлек зерттеу үшін құрамды бөліктерге бөліп қарау

В) проблеманың себеп-салдарын тергеу

С) зерттелетін процесс және құбылыстың кесте, сурет, сызба арқылы берілуі

Д) әдебиетпен танысу, ғылыми ұғымдарды біліп,өзінің көзқарасын білдіру салыстыру

112. Аксиоматикалық әдіс

А) зерттеліп отырған обьектіні бөлек зерттеу үшін құрамды бөліктерге бөліп қарау

В) ғылыми теорияның құрылу амалы

С) біріктіру,біртұтас етіп қарау үшін зерттеу обьектісінің бөліктерін біріктіру

Д) әдебиетпен танысу, ғылыми ұғымдарды біліп,өзінің көзқарасын білдіру салыстыру

113. Абстракциялаудың екі түрі

А) индуктивті және детуктивті

В) себеп-салдар және тергеу

С) талдап қорыту және жекелеп бөлу

Д) теория және практика
114. Тұжырым жасаудың түрлері

А) индуктивті және детуктивті

В) себеп-салдар және тергеу

С) талдап қорыту және жекелеп бөлу

Д) теория және практика

115. Формализация...

А) индуктивті және детуктивті

В) теорияны ереже, формуламен беру

С) талдап қорыту және жекелеп бөлу

Д) теория және практика


116. Ұқсастыру әдісі

А) заттар мен құбылыстарды жалпылығын айқындау

В) басқа бip объектімен ұқсас объектімен алмастыру әдісі

С) талдап қорыту және жекелеп бөлу

Д) теория және практиканы жалпылау
117. Қандай жағдайда бақылау тиімді болады?

А) жоспары белгілері

В) сұрақтары белгілері

С) көрнекілігі белгілері

Д) оқу әркеті белгілері
118. Бақылаудың уакытына қарай бөлінуi?

А) үздіксіз, үздік-үздік, монографиялық

В) тікелей, жанама, ашық, жабық

С) жеке, жалпы, топтық

Д) жыл бойына жүргізілуі
119. Жанама бақылап зерттеу

А) оқу-тәрбие процесіне тікелей басшылық жасайды

В) зерттеуші зерттелушілердің өміріне тікелей араласады

С) жеке балалармен жүргізіледі

Д) зерттеушінің бағдарламасымен бipгe жұмыс істейтін өкілі
120. Тікелей бақылап зерттеу

А) оқу-тәрбие процесіне тікелей басшылық жасайды

В) зерттеуші зерттелушілердің өміріне тікелей араласады

С) жеке балалармен жүргізіледі

Д) зерттеушінің бағдарламасымен бipгe жұмыс істейтін өкілі
121. Аралас бақылап зерттеу

А) оқу-тәрбие процесіне тікелей басшылық жасайды

В) зерттеуші зерттелушілердің өміріне тікелей араласады

С) жеке балалармен жүргізіледі

Д) зерттеушінің бағдарламасымен бipгe жұмыс істейтін өкілі
122. Жабық түрде бақылау

А) күнделікті бөлмеде бақылау

В) зерттеуші зерттеушілердің өмірне тікелей араласады

С) айналы қабырға немесе жасырын камера арқылы бақылау

Д) зерттеушінің бағдарламасымен бipгe жұмыс ітейтін өкілі
123. Бақылау әдісінің құндылығы

А) өз ойын ауызша толық жеткізеді

В) табиғи жағдайда анықталады

С) жазу арқылы алынады

Д) математикалық есептер қолданылады
124. Бақылау әдісінің жүйелілік талабы

А) жеке тұлғалық ерекшеліктерін анықтау

В) өз алдына бөлек-бөлек болуы

С) оқиғадан-оқиғаға емес, жоспарға сәйкес

Д) фактілерді жазу
125. Бақылау әдісінің мақсаттылық талабы

А) жеке тұлғалық ерекшеліктерін анықтау

В) өз алдына бөлек-бөлек болуы

С) оқиғадан-оқиғаға емес, жоспарға сәйкес

Д) фактілерді жазу
126. Бақылау әдісінің өзімен-өзі болуы талабы

А) жеке тұлғалық ерекшеліктерін анықтау

В) өз алдына бөлек-бөлек болуы

С) оқиғадан-оқиғаға емес, жоспарға сәйкес

Д) фактілерді жазу
127. Бақылау әдісінің объективтілік талабы

А) жеке тұлғалық ерекшеліктерін анықтау

В) өз алдына бөлек-бөлек болуы

С) оқиғадан-оқиғаға емес, жоспарға сәйкес

Д) фактілерді жазу
128. Диалогтық сөйлесу қай зерттеу әдісі

А) тест


В) әңгімелеу

С) әңгімелесу

Д) сауалнама
129. Ақиқат ойын жасырады, бұл қай әдістің кемшілігі

А ) тест


В) әңгімелеу

С) әңгімелесу

Д) бақылау
130. Әңгімелесу турлері

А) жеке және топтық

В) алғашқы таныстық және топтағы әлеуметтік процестер туралы ақпарат алу үшін

С) топ бойынша көп мәлімет жинау үшін

Д) ұжыммен және жеке
131. Әңгімелесудің алғашқы таныстық түрі

А) алдын ала жоспарлы және бағдарламасы бар

В) алғашқы таныстық және топтағы әлеуметтік процестер туралы ақпарат алу үшін

С) алдын ала жоспарланбайды, қарым-қатынас еркін

Д) ұжыммен және жеке
132. Әңгімелесудің екінші жағдайда қалай ұйымдастырылады?

А) алдын ала жоспарлы және бағдарламасы бар

В) алғашқы таныстық және топтағы әлеуметтік процестер туралы ақпарат алу үшін

С) алдын ала жоспарланбайды, қарым-қатынас еркін

Д) ұжыммен және жеке
133. Әңгімелесу уақыты қанша уақытты алады?

А) 15-20 мин

В) 20-25 мин

С) 25-30 мин

Д) 30-40 мин

134. Әңгімелесушінің келісімінсіз дигтафонға жазу

А) ережеге қайшы

В) ережеге сай

С) мүмкін емес

Д) этикаға сай келмейді

135. Зерттелушінің сұраққа жауап бергісі келмеген жағдайда...

А) басқа тұрғыда сұрақ қою

В) әңгімені сол күйінде тоқтату

С) бір көлемде сұрақ қою

Д) әңгімені аяқтау қажет

136. Жауапқа баға беру және позициясын анықтауға бағдарлану қай зерттеу әдісі ?

А) тест

В) интервьюС) әңгімелесу

Д) әңгімелеу


137. Объектінің қасиеттepi мен “субъективті-субъектінің” жүйесінің қасиеттері ашылатын қай әдіс?

А) тест


В) интервью

С) сұрақ-жауап

Д) бақылау

138. Сұрақ-жауап әдістерінің түрлері

А) тест, сұрақ

В) әңгіме-сұхбат, сұхбат-әңгіме

С) сұрақ-жауап-сұрақ

Д) сауалнама


139. Сауалнама беретін жауап түрлepi

А) ашық, жабық

В) бip, екі үш сұрақ

С) сұрақ-жауап-сұрақ

Д) дайын, талдау, жіктемеде белгілеу
140. Сауалнама түрлepi

А) ашық;, жабық

В) бip, екі үш сұрақ

С) сұрақ-жауап-сұрақ

Д) дайын, талдау, жіктемеде белгілеу
141. Сауалнама сұрақтарына қойлатын талаптардын бipi

А) ашық түрдегi сұрақтар қойылуы

В) кім, не деген сұрақтарды қолдану

С) тура және көмекші сұрақтар қолдану арқылы жауапты табу

Д) дайын, таңдау, жіктемеде белгілеу
142. Бір мәндес сұрақтар және оның жанында еске түсіретін мәліметтер болмауы керек қай әдістің талабы

А) әңгімелуде

В) сауалнамада

С) тесте


Д) интервьюде
143. Сауалнама сұрақтарының құрылу

А) күрделі, жеңіл, одан да жеңіл

В) өте жеңіл, жеңіл, күрделi

С) басында жеңіл, күрделі, жеңіл

Д) қиын, жеңіл, қиын
144. Полярлық сауалнама дегешміз не?

А) сұраққа жауап бepyi

В) жауапты белгілeyi

С) балдық бағамен өзін-өзі бағалауы

Д) ия, не жоқ деу
145. Тапсырма түінде беріліп, педагогикалық прогресті объективті бағалау зерттеу әдісі

А) эксперимент

В) әңгімелесу

С) сауалнама

Д) педагогикалық тестілеу
146. Тестің түрлерін белгілеу

А) экспериментік, диагностикалық тест

В) үлгерімi, қарапайым біліктілік, оқу-тәрбие деңгейін анықтайтын тест

С) оқушылардың дамуын анықтайтын тест

Д) педагогикалық тестілеу
147. Психологиялық тестің кең қолданыстағы түрлерін белгіле

А) эксперименті, диагностикалық тест

В) MMPI, түсті дактар Роршаха тесттерi

С) MMPI педагогикалық тестер

Д) түсті дақтар Роршаха тестері
148. Жетістікке жету тесттерін ата

А) жеке тұлғалық, қызығушыллуққа және мақсатқа, клиникалық тестер

В) MMPI, түсті дақтар Роршаха тестері

С) даму, парасат, жалпы нәтижелік, балабақша үлгерім, кәсіби жарамдылықты аныктау тестері

Д) түсті дақтар Роршаха тестері
149. Психометриялық тестерін ата

А) жеке тұлғалық, қызығушыллыққа және максатқа, клиникалық тестер


В) MMPI, BAKCJIEP, түсті дактар Роршаха тестері

С) даму, парасат, жалпы нәтижелік, балабақша үлгерім, кәсіби жарамдылықты аныктау тестері

Д) түсті дақтар Роршаха тестері
150. Жобалау тестері...

А) жеке тұлғалық, қызығушыллыққа және максатқа, клиникалық тестер

В) MMPI, BAKCJIEP, түсті дақтар Роршаха тестері

С) даму, парасат, жалпы нәтижелік, балабақша үлгерім, кәсіби жарамдылықты аныктау тестері

Д) түсті дақтар Роршаха тестері
151. Белгіciз жағдайлар бейнеленген фотосуреттерді түсіндіру тесттері

А) MMPI тесттері

В) такырыптық апперцепиондық тест

С) Әлеуметтік тест

Д) түсті дақтар Роршаха тестері
152. Кітаптың, мақаланың мазмұнын, құндылығын түсіндірудің қысқаша сипаттамасы

А) цитаты

В) сілтеме

С) аннотация

Д) пікір
153. Баланың жұмысын зерттеу қызығуын, қабілетін, ойлау epeкшеліктерін ,түсініп анықтауға мүмкіндік беретін қай зерттеу әдісі

А) тест


В) сауалнама

С) ic-құжаттарды талдау

Д) Бақылау
154. Алдыңғы қатарлы тәжірибенің екі түрі бар

А) педагогикалық тәжірибелер және тәжірибе

В) жаңашылдық және инновация

С) тәжірибелер және озық тәжірибелер

Д) педагогикалық шеберлік, жаңашылдық
155. Педагогтың ғылыми нұсқауларды кешенді,жүйелі, білікті қолданылуы

А) шеберлік

В) жаңашылдық

С) тәжірибе

Д) педагогикалық әрекет
156. Педагогикалық әрекетті ұйымдастыруда жаңа мазмұн көрсетуі

А) шеберлік

В) жаңашылдық

С) тәжірибе

Д) педагогикалық әрекет
157. Оқу -тәрбие процесін жетілдіру мен жетістікке жету жолындағы мақсат көздеген іс-тәжірибе

А) шеберлік

В) жаңашылдық

С) тәжірибе

Д) педагогикалық әрекет

158. Алдыңғы қатарлы тәжірибенің негізгі критерилерін көрсет

А) БІЛІМ,білік, дағды, құзырлылықтар көлемде болуы

В) жаңашылдық, білім, білік,дағды кең көлемде болуы

С) жаңалығы, нәтижелігі, сәйкестігі, қайталауда нәтиже бірдей болуы, ең аз күш уақыт кетіру арқылы жоғары нәтиже алу

Д) педагогикалық әрекет барысында жүзеге асады


159. Алдын ала дайындалған бағдарламамен эксперименттен өткізу

А) шеберлік

В) тәжірибелік жұмыс

С) озықтәжірибе

Д) педагогикалық әрекет
160. Тәжірибелік жұмыс - ғылыми болжамға сәйкес жаңа құбылыс және қорытындысының болуы

А) Сабыров

В) Бабанский

С) Скаткин

Д) Коджаспирова
161. Тәжірибелік жұмыс - ғылыми болжамға сәйкес жаңа құбылыс және қорытындысының болуы

А) Сабыров

В) Бабанский

С) Скаткин

Д) Коджаспирова
162. Мәнді құбылыстарды зерттеу қандай эксперимент

А) констанция

В) Бабанский

С) Скаткин

Д) Коджаспирова
163. Қандай да бip әрекетке дайындық деңгейін анықтау процедурасы

А) эксперимент

В) сұрақ

С) сауалнама

Д) диагностика
164. Педагогикалық диагностика

А) Педагогтың жеке тұлғасын зерттеу натижесін талдау процесі

В) адамның жеке ерекшеліктерін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан зерттеу

С) денсаулығын зерттеу процесі

Д) қан айналысын зерттеу процеci
165. Экспериментті зерттеушінің өзі жүргізсе...

А) енжерлы эксперимент

В) белсенді эксперимент

С) зертханалық эксперимент

Д) табиғи эксперимент

166. Зерттеушінің орнына басқа адам жургізсе, онда....

А) енжерлы эксперимент

В) белсенді эксперимент

С) зертханалық эксперимент

Д) табиғи эксперимент


167. Егер болжам тексерілсе, онда ....

А) констанция

В) нақтылаушы

С) қалыптастырушы

Д) табиғи
168. Жаңа педагогикалық құбылыстар мен ақиқаттар тексеріледі...

А) енжарлы эксперимент

В) қалыптастырыушы эксперимент

С) зертханалық эксперимент

Д) анықтаушы
169. Эксперимент кезінде зерттелушілерді қандай топтарға бөлеміз?

А) жеке және жалпы

В) бақылау және эксперименттік

С) шағын топтарға

Д) жас ерекшелігіне қарай топқа бөлу
I70. Моделдеуші эксперимент

А) арнайы жабдықтармен жабдықтау

В) психикалық процесті модельдеу арқылы түсіндіреді

С) баланың табиғи жағдайында ұйымдастыру

Д) балалармен жүргізілетін оқу тәрбие процeci
171. Экспертердің әрекеттің белгілі жағына баға бepyi

А) рейтинг және өз-өзіне баға беру әдісі

В) социометриялық шәкілдер

С) әңгімелесу

Д) математикалық
172. Топтағы өзара қарым-қатынас құрылымы зерттелетін әдіс

А) рейтинг және өз-өзіне баға беру әдісі

В) социометриялық шәкілдер

С) әңгімелесу

Д) математикалық
173. Педагогикалық консилилум

А) зерттеу нәтижесін ұжымдық талдау

В) зерттеу нәтижесін жеке талдау

С) зерттеу нәтижесін зерттеуші талдау

Д) зерттеу нәтижесін педагог талдау
174. Педагогикалық консилилумді ұсынған ғалым

А) Скаткин

В) Сабыров

С) Ю.К.Бабанский

Д) Подласый
175. Әдебиетпен жұмыс неше кезеңнен тұрады?

А) 1 кезеңнен

В) 2 кезеңнен

С) 3 кезеңнен

Д) 4 кезеңнен
176. Бұрын қалай зерттелгеніне шолу жасау қай кезеңде жургізіледі

А) әдебиетпен жұмыстың 1 кезеңінде

В) әдебиетпен жұмыстың 2 кезеңінде

С) әдебиетпен жұмыстың 3 кезеңінде

Д) әдебиетпен жұмыстың 4 кезеңінде
177. Проблеманың қазіргі жағдайы қай кезеңде?

А) әдебиетпен жұмыстың 1 кезеңінде

В) әдебиетпен жұмыстың 2 кезеңінде

С) әдебиетпен жұмыстың 3 кезеңінде

Д) әдебиетпен жұмыстың 4 кезеңінде
178. Аннотация...

А) латын тілінен сұрау дегенді

В) латын тілінен пікір дегенді

С) латын тілінен ескертпе дегенді

Д) латын тілінен өтініш дегенді
179. Цитата деген латын тілінде

А) ескерпе деген мағына

В) келтіремін деген мағына

С) айтамын деген мағына

Д) жинақтаймын деген мағына
180. Алынған сөйлем тырнақшаға алынып жазылады

А) цитатыда

В) анногацияда '

С) рефератта

Д) сілтемеде
181. Тікелей емес цитаты келтіруді...

А) цитаты деп атаймыз

В) аннотация деп атаймыз

С) реферат деп атаймыз

Д) сілтеме деп атаймыз
182. Белгілі кітапты, мақаланың қысқаша мазмұнын баяндап жазу

А) цитаты деп атаймыз

В) аннотация деп атаймыз

C) конспектілеу деп атаймыз

Д) сілтеме деп атаймыз
183. Конспектілеудің түрлері

А) топтық, жеке, дара

В) жоспарлы, еркін, текстуалды, тақырыптық

С) сілтеме, цитаты, конспект

Д) реферат, курстық және диплом жұмысы
184. Kітап мазмұны бөлім, тарау, тармақшасы бойынша конспекті қалай аталады?

А) жоспарлы

В) еркін

С) текстуалды

Д) такырыптық
185. Цитатының бip бөлігін өз сөзіңізбен беру бойынша конспекті қалай аталады?

А) жоспарлы

В) еркін

С) текстуалды

Д) такырыптық
186. Басты идеяларды беру бойынша конспект! калай аталады?

А) жоспарлы

В) еркін

С) текстуалды

Д) такырыптық
187. Тақырыптың мазмұны бойынша конспекті қалай аталады?

А) жоспарлы

В) еркін

С) текстуалды

Д) такырыптық
188. Ғылыми журналдарда, ғылыми-әдістемелік жинақтарда жарияланады

А) реферат

В) цитаты

С) ғылыми мақала

Д) сілтеме
189. Құрылымы нақты, айтылатын материалдар логикалы, жүйелі aргументтері мол, ойын қысқа және нақты тұжырымды беру

А) ғылыми есеп

В) баяндама

С) ғылыми мақала

Д) сілтеме
190. Барлық зерттеу мәселелерін қамти алмайды, бip аяқталған бөлімін, аспектісін береді...

А) ғылыми есеп

В) баяндама

С) ғылыми мақала

Д) сілтеме
191. Қазіргі ақпарат жинау көзі

А) компьютер

В) Kітап

С) ғылыми мақала

Д) журнал
192. Дүние жүзілік ақпарат жинау және тарату көзі

А) компьютер

В) кітап

С) ғылыми мақала

Д) интернет
193. Ресей және шетелде тараған ақпарат көзі

А) аналитикалық, статистикалық ақпарат

В) кітап, журнал

С) ғылыми мақала

Д) интернет желісі
194. Ресей және шетелде тараған ақпарат көзі

А) аналитикалық, статистикалық ақпарат

В) кітап, журнал

С) ғылыми мақала

Д) интернет желісі

195. Мультимедиялық электрондық энциклопедия

А) көп томды “Британика”

В) СД компакт диск

С) ДБД компакт диск

Д) СДК компакт диск


196. Курстық жұмыстың түрлері

А) жек, жалпы, тақырыптық

В) тарихи, салыстырмалы, тәжірибелі

С) теориялық-логикалық, озық тәжірибелерден, эксперимент, тарихи логикалық

Д) талдау, синтездеу, индкуциялы, дедукциялы
197. Диплом жқмысыныц көлeмi

А) 20-25 бет

В) 25-30 бет

С) 30-35 бет

Д) 55- 60 бет
198. Диплом жұмысының бөлімдері

А) кіріспе,негізгі, қорытынды

В) кipiспe, теориялық, практикалық, қорытынды

С) кipiспe, практикалық, қорытынды

Д) теориялық, практикалық, әдебиеттер тізімі
199. Диплом жұмысының курстық жұмыстан ерекшелігі

А) практикалық бөлімінің болуы

В) ғылыми аппаратының толықтығы

С) кіріспе бөлімінің толықтығы

Д) теориялық, практикалық, әдебиеттер тізімінің болуы
200. Диплом жұмысының ерекшелігі

А) зерттеу жаңалығының теориялық,практикалық құндылығы

В) ғылыми аппаратының толықтығы

С) кіріспе бөлімінің толықтығыД) теориялық, практикалық, әдебиеттер тізімінің болуы

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет