Мәліметтерді жинақтау 2008 жылдың 10 мамырында аяқталдыбет1/24
Дата29.01.2018
өлшемі4,64 Mb.
түріУказатель
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Батыс Қазақстан Жәңгір хан атындағы университеті оқытушыларының 2003-2008 жылдар аралығындағы ғылыми енбектерінің тізімі
Назарларыңызға ұсынылып отырған библиографиялық көрсеткіш – бірнеше жыл бойы шығып келе жатқан ғылыми кітапхананың толық басылымы. Университеттің профессорлары мен оқытушыларының ғылыми еңбектерінің библиографиялық көрсеткіш ретінде жинақталған бұл еңбек бесінші басылымы. Ол бес бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде БҚАТУ-нің ғылыми еңбектері жинақталған, екінші бөлімге оқулықтар, оқу құралдары және монографиялар кіргізілген, үшінші бөлімде ғалымдар мен аспираттардың мерзімдік басылымда жарияланған, университет шығарған оқу құралдары жинақталған, төртінші бөлімде 2003-2008 жылдары қорғалған авторефераттар қамтылған. Көрсеткіштің бесінші бөлімінде университеттің тарихы, ғалымдары, студент жастары туралы мәліметтер жиналған.

Мәліметтерді жинақтау 2008 жылдың 10 мамырында аяқталды.

Жинақтық анықтама аппараты авторлардың алфавиттік көрсеткішін құрайды.

Ұсынылып отырған басылым жалпы оқырман қауымға, ғалымдарға, ауыл шаруашылық мамандарына, экономистерге, бухгалтерлерге, аспиранттар мен магистранттарға, жоғары оқу және колледж студенттеріне, ғылыми кітапхана қызметкерлеріне арналған.Список научных трудов профессорско-преподавательского состава Западно-Казахстанского Аграрно-технического университета им. Жангир хана за 2003-2008 годы
Предлагаемый вашему вниманию библиографический указатель – продолжающееся на протяжении ряда лет полное издание Научной библиотеки. Это пятый выпуск библиографического указателя трудов ученых университета, в который включены работы за 2003-2008 годы. Отбор материала для указателя закончен 10 мая 2008 года.

Указатель состоит из пяти разделов. В первый раздел входят сборники трудов, тезисы конференций; второй раздел содержит описания учебников и учебных пособий, монографий; третий раздел – работы ученых и аспирантов, опубликованные в периодических изданиях и методические пособия, выпущенные университетом; авторефераты диссертаций составили четвертый раздел. В пятом разделе указателя собраны материалы об университете, его истории, ученых, студенчестве. Справочный аппарат включает алфавитный указатель авторов.Это издание адресовано широкому кругу читателей: ученым, специалистам сельского хозяйства, экономистам, бухгалтерам, аспирантам, магистрантам и студентам вузов и колледжей, работникам научных и вузовских библиотек.

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық

университетінің ғылыми конференциялар жинағы

Сборники научных конференций Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана


 1. Батыс Қазақстан халык шаруашылағың дамутудың экономикалық аспекттері: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Орал, 22-23 маусым 2007 ж. = Экономические аспекты развития народного хозяйства Западного Казахстана: материалы междунар. науч. - практ. конф., Уральск, 23-24 июня 2007 г. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 586 б.

 2. Батыс Қазақстан халык шаруашылағың дамуы: әлуеті, мәселері мене болашағы: Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің 40 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Орал, 13-14 маусым 2003 ж. = Развитие народного хозяйства в Западном Казахстане: потенциал, проблемы и перспективы: материалы междунар. науч. - практ. конф., посвященной 40-летию Зап. Казахст. агр. - техн. ун-та, Уральск, 13-14 июня 2003 г. – Орал: БҚАТУ. – 1 бөлім. – 2003. – 313 б.

 3. Батыс Қазақстан халык шаруашылағың дамуы: әлуеті, мәселері мене болашағы: Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің 40 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Орал, 13-14 маусым 2003 ж. = Развитие народного хозяйства в Западном Казахстане: потенциал, проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 40-летию Зап. Казахст. агр. - техн. ун-та, Уральск, 13-14 июня 2003 г. – Орал: БҚАТУ. – 2 бөлім. – 2003. – 197 б.

 4. Батыс Қазақстан халык шаруашылағың дамуы: әлуеті, мәселері мене болашағы: Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің 40 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Орал, 13-14 маусым 2003 ж. = Развитие народного хозяйства в Западном Казахстане: потенциал, проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 40-летию Зап. Казахст. агр. - техн. ун-та, Уральск, 13-14 июня 2003 г. – Орал: БҚАТУ. – 3 бөлім. – 2003. – 200 б.

 5. Батыс Қазақстан халы шаруашылығы: жағдайы мен даму болашағы: Ресейдiң Қазақстандағы жылы және тың мен тыңайтылған жерлер игеруiнiң 50-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Орал, 11-12 маусым 2004 ж. = Народное хозяйство Западного Казахстана: Состояние и перспективы развития: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной «Году России в Казахстане» и 50-летию освоения целинных и залежных земель, Уральск, 11-12 июня 2004 г. – Орал: БҚАТУ, 2004. – 590 б.

 6. Бөкей хандығының қаруөжарақ палатасының кұралғанына 180 жыл толуына арналған «Батыс Қазақстанның экономикалық әлеуметтіқ және мәдени дамуы: тарихы мен қазіргі жағдайы»: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Орал, мамыр 2008 ж. = Материалы Международной научно-практической конференции «Экономическое и культурное развитие Западного Казахстана: история и современность», посвященной 180-летию Оружейной Палаты Бокеевского ханства. – Орал: БҚАТУ, 2008. – 619 б.

 7. Ғылым – бәсекелестікке қабілетті экономиканың негізі: атты ғылыми практикалық конференциянсының материалдары, Орал, 16 ақпаны 2008 ж. = Наука – основа конкурентоспособной экономики: материалы науч.-практ. конф., Уральск, 16 февраля 2008 г. – Орал: БҚАТУ, 2008. – 249 б. 1. Индустриалдық-инновациялық саясат: жағдайы және дамуы: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Орал, 23-24 маусым 2006 ж. = Индустриально-инновационная политика: состояние и перспективы развития: материалы междунар. науч.-практ. конф., Уральск, 23-24 июня 2006 г. – Орал: БҚАТУ. – 1 бөлім. – 2006. – 376 б.

 2. Индустриалдық-инновациялық саясат: жағдайы және дамуы: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Орал, 23-24 маусым 2006 ж. = Индустриально-инновационная политика: состояние и перспективы развития: материалы междунар. науч.-практ. конф., Уральск, 23-24 июня 2006 г. – Орал: БҚАТУ. – 2 бөлім. – 2006. – 228 б.

 3. Қазақстанда Украина жылына арналған «Жастар және ғылым – Қазақстан Республикасының болашағы» атты студенттердің мен магистранттардың ғылыми-теоретиялық конференциясының материалдары = Материалы научно-теоретической конференции студентов и магистрантов «Молодежь и наука – будущее Республики Казахстан», посвященной году Украины в Казахстане. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 182 б.

 4. Қоршаған ортаны сақтау – қазіргі күннің басты мәселесі: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Орал, 24-25 маусым 2005 ж. = Сохранение окружающей среды важнейшая задача современности: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Орал: БҚАТУ. – 1 бөлім. – 2005. – 392 б.

 5. Қоршаған ортаны сақтау – қазіргі күннің басты мәселесі: халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Орал, 24-25 маусым 2005 ж. = Сохранение окружающей среды важнейшая задача современности: материалы междунар. науч. - практ. конф. – Орал: БҚАТУ. – 2 бөлім. – 2005. – 336 б.

 6. Профессор Ә. Ә. Карасаевтың 80 жасқа толуына арналған "Ветеринария және мал шаруашылығының нарық жағдайындағы дамуының басты бағыттары: мәселелері, тәжірибе, келешек" атты аймақтық ғылыми- практикалық конференциясының материалдары = Материалы региональной научно-практической конференции "Приоритетные напра­вления развития животноводства и ветеринарии в условиях рынка: опыт, проблемы и перспективы", посвященный 80-летию профессора Карасаева А. А. / гл. ред. профессор К. К. Бозымов. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 84 с.

 7. Ресейде Абай жылы, Қазақстанда А. С. Пушкин жылына арналған «Ұлылар үндестігі» атты стеденттердің ғылыми-теоретиялық конференциясының материалдары, Орал, 4-21 сәуірі 2006 ж. = Материалы научно-теоретической конференции студентов «Созвучие великих», посвященной году Абая в России и году А. С. Пушкина в Казахстане, Уральск, 4-21 апреля 2006 г. – Орал: БҚАТУ, 2006. – 130 б.

 8. Университеттiң 45 жылдығына арналған «Жас ғалымдардың ғылым мен білімді ықпалданудағы рөлі» атты студенттердің мен магистранттардың ғылыми-теоретиялық конференциясының материалдары = Материалы научно-теоретической конференции студентов и магистрантов «Роль молодых ученых в интеграции науки образования», посвященной 45-летию университета. – Орал: БҚАТУ. – 1 бөлім. – 2008. – 181 б.

 9. Университеттiң 45 жылдығына арналған «Жас ғалымдардың ғылым мен білімді ықпалданудағы рөлі» атты студенттердің мен магистранттардың ғылыми-теоретиялық конференциясының материалдары = Материалы научно-теоретической конференции студентов и магистрантов «Роль молодых ученых в интеграции науки образования», посвященной 45-летию университета. – Орал: БҚАТУ. – 2 бөлім. – 2008. – 318 б.


Оқулықтар. Оқу құралдары. Монографиялар

Учебники. Учебные пособия. Монографии


 1. "Аналитикалық химиядан лабораториялық жұмыстарды орындау техникасы" оқу құралы / құраст. З. М. Мусина, Д. К. Мендалиева, К. А. Қадыркулова. – Орал: БҚАТУ, 2006. – 50 б.

 2. Ақпараттану: зертханалық практикум / құраст. Т. М. Маннапова, А. Х. Қасымова, А. С. Мурзагалиева. – Уральск: БҚАТУ, 2007. – 144 с.

 3. Алгоритмдеу және программалау тiлi пәнiнен әдiстемелiк құрал / құраст. Ж. С. Мұталова. – Орал: БҚАТУ, 2006. – 112 б.

 4. Алгоритмдеу технологиясы әдiстемелiк құрал: ақпараттық жүйе мамандығының студенттерiне арналған / құраст. Ж. С. Мұталова. – Орал: БҚАТУ, 2006. – 68 б.

 5. Алдашев, С. А. Вырождающиеся многомерные гиперболические уравнения / С. А. Алдашев. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 139 с.

 6. Алканы: учеб. пособие для студентов вузов / сост. С. Г. Айтуганова, Н. Т. Уразгалиева. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 32 с.

 7. Англо- русский терминологический словарь по машиностроению / сост. Р. М. Букесова, Г. С. Гумаров, А. Ш. Давлетьяров. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 116 с.

 8. Архитектурные конструкции промышленных зданий: учеб. - метод. пособие / сост. С. А. Монтаев, К. К. Мухамбеткалиев, М. Т. Бижанова, Г. Н. Лукпанов. – Уральск: ЗКАТУ, 2006. – 70 с.

 9. Ахметов, К. Г. Жетiру шежiресi: Тама, Табын және Кердерi рулары / К. Г. Ахметов. – Орал: Полиграфсервис, 2004. – 132 б.

 10. Ахметов, К. Г. Менеджмент качества: учеб. пособие / К. Г. Ахметов. – Уральск: ЗКАТУ, 2006. – 139 с. – ISBN 9965-681-18-Х.

 11. Ахметов, К. Ғ. Менеджмент негiздерi: оқулық / К. Ғ. Ахметов, Е. Н. Сағындықов, Y. С. Байжомартов, Б. А. Жүнісов, Ж. Ж. Жұмаев. – Ақтөбе–Орал: "А-Полиграфия", 2005. – 519 б. – ISBN 9965-515-27.

 12. Ахметов, К. Г. Практикум по производственному менеджменту (деловые игры, тесты, задачи, вопросы для дискуссии) / К. Г. Ахметов, А. А. Муфтигалиева, А. Г. Жумагазиева, Т. К. Куангалиева. – Уральск: ЗКАТУ, 2003. – 50с.

 13. Әлжанова, Б. С. Ауыл шаруашылық мелиорациясы: пәнiнен оқу- әдiстемелiк құрал / Б. С. Әлжанова. – Орал: БҚАТУ, 2003. – 106 б.

 14. Әлсейiтов, А. Қ. Математика талапкерге: Формулалар жинағы, анықтамалық материалдар, тестiлiк тапсырмалар, олардың шешулерi мен жауаптары /А. Қ. Әлсейiтов. – І бөлім. – Орал, 2006. – 104 c.

 15. Әльсейiтов, А. Қ. Математика талапкерге: формулалар жинағы, анықтамалық материалдар, тестiлiк тапсырмалар, олардың шешулерi мен жауаптары /А. Қ. Әльсейiтов. – II бөлiм. – Орал, 2006. – 76 б.

 16. Байарстанова, А. С. Математика: оқу құралы /А. С. Байарстанова, С. И. Темiрғалиев, Г. А. Садыкова, С. М. Маутеева, Н. М. Менды­баева. – 2 бөлiм: "Екi еселi интеграл". – Орал: БҚАТУ, 2007. – 45 б.

 17. Байарстанова, А. С. Математика: учеб. пособие /А. С. Байарс­танова, Г. А. Садыкова, Э. М. Рамазанова. – Уральск: ЗКАТУ. – Ч. II: Двойные, тройные интегралы и их применение. – 2007. – 44 с.

 18. Байарстанова, А. С. Математика: учеб. пособие /А. С. Байарста­нова, Г. А. Садыкова, Г. А. Умбеталиева. – Уральск: ЗКГУ. – Ч. II: Криволинейные и поверхностные интегралы. – 2007. – 63 с.

 19. Байарстанова, А. С. Математика: учеб. пособие /А. С. Байарс­танова, Г. А. Садыкова, Э. М. Рамазанова. – Уральск: ЗКАТУ. – Ч. II: Кратные интегралы. – 2007. – 31 с.
 1. Байарстанова, А. С. Прикладные задачи вектор­ного анализа: пособие по решению задач для студентов инженерно-­технических специальностей /А. С. Байарстанова, Г. А. Садыкова. – Уральск: ЗКАТУ, 2003. – 114 с.

 2. Байарстанова, А. С. Сборник контрольных работ и индивидуаль­ных заданий для студентов инженерно-технических специальностей /А. С. Байарстанова, Г. А. Садыкова, Д. М. Жексенгалиева. – Уральск: ЗКАТУ, 2006. – 47 с.

 3. Батыс Қазақстан облысының жер қойнауы және мұнай мен газ кенiштерi: оқу құралы / құраст. А. Б. Бақтығұлов, Б. Е. Хамзина. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 32 б.

 4. Бекназаров, Ж. Б. Ботаника: оқу құралы / Ж. Б. Бекназаров, Б. С. Әлжанова. – Орал: БҚАТУ, 2006. – 183 б.

 5. Берниязова, Ф. А. Сборник контрольных работ и индивидуальных заданий для студентов 1 курса экономических специальностей / Ф. А. Берниязова. – Уральск: ЗКАТУ, 2005. – 78 с.

 6. Бозымов, К. К. Системы менеджмента качества в образовании / К. К. Бозымов, Д. К. Мендалиева, В. Н. Графкин, В. В. Киянский, З. Х. Кунашева, Г. К. Молдашев. – Уральск: ЗКАТУ, 2005. – 168 с.

 7. Браун, Э. Э. Жемiс - жидектану анықтамалығы фермерлер үшiн / Э. Э. Браун, С. Х. Мұқамбетқалиев. – Фолиант, 2003. – 184 б.

 8. Браун, Э. Э. Жемiс - жидек шаруашылығы / Э. Э. Браун, Ж. Б. Бекназаров, Д. К. Төлегенова. – Орал, 2007. – 119 б.

 9. Браун, Э. Э. Картофель в Казахстане / Э. Э. Браун, Д. К. Тулегенова. – Уральск: ГКП Издательско-лингвистический центр "Ағартушы", 2004. – 196 с.

 10. Браун, Э. Э. Картофель / Э. Э. Браун, С. Г. Чекалин. – Уральск: Западно-Казахс­танский ЦНТИ, 2005. – 139 с.: табл. – ISBN 9965-9377-9-6

 11. Браyн, Э. Э. Технология производства картофеля: учебник / Э. Э. Браун, С. Х. Мухамбеталиев. – Уральск, 2007. – 166 с.

 12. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов рыболовства и пчеловодства: учеб. пособие / сост. Н. И. Ташкинов. – Уральск: ЗКАТУ, 2003. – 66 с.

 13. Ветеринарные биологические препараты: учеб. пособие / сост. У. Б. Таубаев, Г. Г. Абсатиров. – Уральск: ЗКАТУ, 2005. – 29 с.

 14. Габдуалиева, Р. С. Экономический механизм государственного регулирования сельского хозяйства региона: теория, методология и практика: на материалах Западно-Казахстанской области / Р. С. Габдуалиева. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2006. – 286 с. – ISBN 5-9675-0075-8

 15. Гумаров, Г. С. Механизация водоснабжения пастбищного живот­новодства: учеб. пособие / Г. С. Гумаров. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 209 с.

 16. Ғабдолов, М. Ә. Өсiмдiк аурулары және олардан қорғау жолдары: оқу құралы / М. Ә. Ғабдолов. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 63 б.

 17. Ғабдолов, М. Ә. Өсiмдiктердi зиянды организмдерден қорғау: оқу құралы / М. Ә. Ғабдолов. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 118 б.

 18. Днекешев, А. К. Терапевтическая техника в ветеринарии: учеб. пособие / сост. А. К. Днекешев, И. Н. Жубантаев. – Уральск: ЗКАТУ, 2006. – 101 с.

 19. Днекешев, А. Қ. Ветеринариядағы терапевтикалық техника: оқу құралы / құраст. А. Қ. Днекешев. – Орал: БҚАТУ, 2006. – 69 б.

 20. Елешев, Р. Е. Земледелие зоны сухой степи Западного Казахс­тана / Р. Е. Елешев, В. С. Кучеров, Б. Н. Насиев. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 235 с.: – ISBN 9965-821-23-2

 21. Есенгалиева, В. А. Научное познание и ценности: учеб. пособие / В. А. Есенгалиева. – Уральск: ЗКАТУ, 2008. – 64 с.

 22. Западно - Казахстанский Аграрно - Технический Университет им. Жангир хана: История cтановления и развития / К. К. Бозымов, Б. Б. Траисов, К. Г. Ахметов, Р. Ж. Исатаева, А. Ш. Шамгонов, М. Х. Унаев. – Уральск: ЗКАТУ, 2003. – 160 с.
 1. Зоология практикумы: оқу құралы / Н. М. Губашев, А. К. Днекешев, С. М. Жумагазиева. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 151 б.

 2. Использование генетических маркеров в селекции овец: учеб. пособие / сост. С. Г. Канатбаев. – Уральск: ЗКАТУ, 2004. – 54с.

 3. Кармалиев, Р. С. Внутренние болезни кошек, собак и домашней птицы: учеб. пособие / Р. С. Кармалиев. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 149 с.

 4. Компьютеры в агрономических расчетах: учеб. пособие / сост. Е. А. Аринкин. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 48 с.

 5. Курмангалиев, Р. М. Основы методов увеличения добычи нефти / Р. М. Курмангалиев. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 116 с.: ил.–ISBN 9965-681-48-1.

 6. Курмангалиев Р. М. Основы гидрогеомагнитной экологии: учеб. пособие / Р. М. Курмангалиев. – Уральск: РИО, 2004. – 52 с.

 7. Курс лекций по дисциплине "Мониторинг состояния природной среды и ГИС" для студентов бакалавриата, обучающихся по кредитной системе обучения по специальности 050608 "Экология" / сост. А. М. Берниязова. – Уральск: ЗКАТУ, 2008. – 123 с.

 8. Қаржы және бухгалтерлiк есеп факультетiнiң 0707 мамандық студенттерiне арналған "Ақша қаражаттар есебi мен аудитi" тақырыбы бойынша: оқу құралы / құраст. Б. Г. Искакова, Н. С. Нуркашева. – БҚАТУ: Орал, 2003. – 58 б.

 9. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. С. Г. Айтугановой. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 150 с.

 10. Лабораторный практикум по органической химии для техниче­ских специальностей / сост. А. Д. Науанова, Р. И. Орлова. – Уральск: ЗКАТУ, 2003. – 34 с.

 11. Макаев, Ш. А. Казахский белоголовый скот и его соверше­нствование / Ш. А. Макаев, Ф. Г. Каюмов, Е. Г. Насамбаев. – М.: Вестник РАСХН, 2005. – 336 с.

 12. Макроэкономика: практикум / сост. Л. С. Таршилова, Ж. С. Молдага­лиева. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 51 с.

 13. Математика: Формулалар жинағы (анықтамалық материалдар) / құраст. А. Әлсейiтов. – Орал: Батыс Қазақстан ТАО, 2004. – 50 б.

 14. Математика: Формулалар жинағы (анықтамалық материалдар) / құраст. А. Әлсейiтов.– 3-шi бас, өңдел, толық. – Орал: Батыс Қазақстан ТАО, 2004. – 112 б.

 15. Машина жасау саласы бойынша қазақша - орысша терминологиялық сөздiк / құраст. Г. Г. Қаржауова, Г. С. Гумаров, А. Ш. Давлетъяров. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 129 б.

 16. Машина жасау саласы бойынша ағылшынша-қазақша терминоло­гиялық сөздiк / құраст. Г. Г. Қаржауова, Р. М. Букесова, Г. С. Гумаров, А. Ш. Давлетъяров. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 115 б.

 17. Машина жасау саласы бойынша қазақша-ағылшынша терминоло­гиялық сөздiк / құраст. Г. Г. Қаржауова, Р. М. Букесова, Г. С. Гумаров, А. Ш. Давлетъяров. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 127 б.

 18. Международная экономика: курс лекций / сост. С. М. Есенга­лиева, А. А. Урынгалиева. – Уральск: ЗКАТУ, 2008. – 110 с.

 19. Мендалиева, Д. К. Аналитикалық химиядан есептер мен жаттығу лар жинағы / Д. К. Мендалиева. – А., 2003. – 219 бет. – ISBN 9965-13- 997-0

 20. Мендалиева, Д. К. Гетерогендi тепе-теңдiк және химиялық анализ: оқу құралы / Д. К. Мендалиева. – А., 2003. – 102 б.

 21. Мендалиева, Д. К. Периодтық жүйе және зат құрылысы: оқу құралы / Д. К. Мендалиева, О. К. Жанабаева, М. К. Оспанова. – А., 2003. – 58 б .

 22. Мендалиева, Д. К. VII-топ элементтерiнiң химиясы: оқу құралы / Д. К. Мендалиева, Г. С. Азгалиева, Р. Р. Ермагамбетов. – Орал: БҚАТУ, 2005. – 40 б. 1. Мендалиева, Д. К. Потенциометрия и потенциометрическое титрование: учеб. пособие / Д. К. Мендалиева, З. Х. Кунашева, Р. Р. Ермагамбетов. – Уральск: ЗКАТУ, 2004. – 94 с.

 2. Мендалиева, Д. К. Потенциометрия және потенциометрлiк титрлеу: оқу құралы / Д. К. Мендалиева, З. Х. Қонашева, Р. Р. Ермағамбетов. – Орал: БҚАТУ, 2004. – 64 б.

 3. Мендалиева, Д. К. Химия элементов V группы / Д. К. Мендалиева. – А., 2003. – 54 с.

 4. Менешев, Д. Г. Экология в цифрах, таблицах, диаграммах: справ. пособие / Д. Г. Менешев, Д. Б. Якупова. – Уральск: ЗКАТУ, 2006. – 83 с.

 5. Метод фиктивных областей для нелинейных краевых задач математической физики / Р. Б. Сеилханова, Ж. А. Балдыбек, Ш. С. Смагулов, Л. М. Тукенова. – Алматы: Қазақ университетi, 2004. – 119 с.

 6. Монтаев, С. А. Стеновая керамика на основе композиции техногенного и природного сырья Казахстана: монография / С. А. Монтаев, Ж. Т. Сулейменов. – Уральск: ЗКАТУ, 2006. – 190 с. – ISBN 9965-681-19-8

 7. Мурзашев, Т. К. Рыбохозяйственное состояние внутренних водоемов области: учеб. пособие / Т. К. Мурзашев. – Уральск: ЗКАТУ, 2005. – 56 с.

 8. Насиев, Б. Н. Батыс Қазақстан облысында тыңайтқыштар қолдану жүйесi: оқу құралы / Б. Н. Насиев. – Орал: БҚАТУ, 2008. – 86 б.

 9. Насипкалиев, А. А. Транспортная логистика: учеб. пособие/ А. А. Насипкалиев, Н. Д. Адилова, Т. К. Балгабеков. – Караганда: КарГТУ, 2007. – 111 с.

 10. Операциялық жүйелер: оқу құралы / құраст. Т. М. Маннапова, А. Х. Қасымова. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 37 б.

 11. Основные гельминтозы овец и меры борьбы с ними в Республике Казахстан / М. Ж. Сулейменов, Б. К. Серикбаева, Я. М. Кереев, А. М. Абдыбекова, А. С. Каспакбаев, М. Ш. Шалменов, К. М. Казакбаев. – Алматы: ДГП НИВИ, 2006. – 39 с.

 12. Основы менеджмента: учебник / К. Г. Ахметов, Е. Н. Сагиндиков, У. С. Байжомартов, Б. А. Жунусов. – Актобе – Уральск.: А–Полиграфия, 2005. – 436 с.

 13. Особенности учета финансовых и бюджетных учреждений: для студ. очного и заочного обучения спец. "Учет и аудит": курс лекций / сост. У. Б. Мукеева. – Уральск, 2004. – 58 с.

 14. Организация и проведение физкультурно-спортивных праздни­ков (методические рекомендации для преподавателей) / сост. Н. К. Коломоец. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 10 с.

 15. PHOTOSHOP: оқу-әдiстемелiк құрал / құраст. Т. М. Маннапова, М. С. Қыдырбаев. – Орал: БҚАТУ, 2006. – 30 б.

 16. POWER POINT зертханалық практикум: оқу-әдiстемелiк құрал / құраст. Т. М. Маннапова, Н. С. Қарабалин. – Орал: БҚАТУ, 2008. – 30 б.

 17. Практикум по дисциплине "Организация дорожного движения" / сост. Р. Б. Ширванов, Е. А. Молчанов, Т. М. Шадьяров. – Уральск: ЗКАТУ, 2003. – 82 с.

 18. Практикум по почвоведению: учеб. пособие / под ред. С. Ж. Рахимгалиевой. – Уральск: ЗКАТУ, 2004. – 198 с. – ISBN 9965-681-28-7.

 19. Рекомендации по защите растений в Западно-Казахстанской области на 2007 год / М. К. Унгарбеков, С. М. Ажибаев, Э. Э. Браун, А. Б. Нугманов, Н. Г. Зинченко, М. А. Габдолов. – Уральск, 2007. – 33 с.

 20. Русско-английский терминологический словарь по машиност­роению / сост. Р. М. Букесова, Г. С. Гумаров, А. Ш. Давлетьяров. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 119 с.

 21. Русско-казахский терминологический словарь по машиностро­ению / сост. Г. Г. Каржауова, Г. С. Гумаров, А. Ш. Давлетьяров. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 118 с. 1. Русско-казахский толковый словарь по ветеринарной медицине = Орысша -қазақша ветеринарлық медицина бойынша түсiнiктемелiк сөздiк / А. Р. Сансызбай, А. А. Султанов, З. К. Кожебеков, М. Ж. Сулейменов, А. Б. Бижанов, А. С. Жумаш, Я. М. Кереев, А. К. Керимбаев, К. К. Шманов. – Алматы, 2005. – 274 с.

 2. Рысқалиев, Т. Х. Философия тарихына шолу: оқу құралы / Т. Х. Рысқалиев. – Орал: Дастан, 2005. – 382 б. – ISBN 9965-14-562-8

 3. Сборник задач по дисциплине "Экономика предприятия" для студентов экономических специальностей / сост. М. А. Мансурова, М. А. Губашева, С. С. Куралбаева. – Орал: ЗКАТУ, 2006. – 51 с.

 4. Сеилханова, Р. Б. Методы оптимизации: учеб. пособие / Р. Б. Сеилханова. – Актобе: Актобе университетi, 2004. – 68 с.

 5. Система ведения сельского хозяйства Западно-Казахстанской области / Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана. – Уральск: Полиграфсервис, 2004. – 276 с. – ISBN 9965681007

 6. Современные технологии агрономии и живот­новодства для фермеров в вопросах и ответах / Н. Х. Сергалиев, В. В. Вьюрков, Г. Г. Абсатиров, А. М. Нургалиев / ЗКАТУ. – Уральск: Дастан, 2006. – 71 с.

 7. CorelDraw 11: оқу-әдiстемелiк құрал / құраст. Т. М. Маннапова. – Орал: БҚАТУ, 2005. – 46 б.

 8. Спортивно-массовая и оздоровительная работа в вузе (мето­дические рекомендации для преподавателей) / сост. Н. К. Коломоец. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 20 с.

 9. "Сұлбатехника"- зертханалық жұмыстар: оқу-әдiстемелiк құрал / құраст. Т. М. Маннапова, А. Х. Қасымова. – Орал: БҚАТУ, 2008. – 44 б.

 10. "Сұлбатехника". 050703 - Ақпараттық жүйелер мамандығына: оқу құралы / құраст. Т. М. Маннапова, А. Х. Қасымова. – Орал: БҚАТУ, 2007. – 86 с.

 11. Таршилова, Л. С. Государство и бизнес: учеб. пособие / Л. С. Таршилова. – Уральск: ЗКАТУ, 2008. – 105 с.

 12. Таршилова, Л. С. Мировая экономика и международные экономи­ческие отношения (деловые игры, практические ситуации) / Л. С. Таршилова. – ЗКГУ: Уральск, 2004. – 46 с.

 13. Ташкинов, Н. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза животного сырья: учеб. пособие / Н. И. Ташкинов. – Уральск: ЗКАТУ, 2004. – 70 с.

 14. Темиргалиев, С. И. Теория вероятности для будущих инженеров: учеб. пособие / С. И. Темиргалиев, А. Р. Савельева, Б. А. Мустажапов. – Уральск: ЗКАТУ. Ч. 1. – 2005.

 15. Теоретические проблемы рыночной инфраструктуры / сост. А. А. Джапарова, Р. Т. Нугманова. – Уральск: ЗКАТУ, 2006. – 82 с.

 16. Техническое обслуживание агрегатов автомобилей: учеб. пособие по курсу "Специальный курс технической эксплуатации автомобиля" / сост. Г. И. Оверченко. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 43 с.

 17. Тюрин, А. Н. Увеличение ресурса коленчатых валов за счет повышения эффективности суперфинишной обработки / А. Н. Тюрин. – Уральск: ЗКАТУ, 2008. – 106 с.

 18. Тюрин, А. Н. Энергетические параметры процессов суперфиниш­ной обработки / А. Н. Тюрин. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 109 с.

 19. Утешев, У. У. Электротехнологические установки: учеб. пособие / У. У. Утешев, Н. С. Жексембиева. ­– Алматы: КИМЭП, 2007. – 87 с.

 20. Учебно-методическое пособие «Процессы ремонта машин» / сост. В. А. Расторгуев, А. Ш. Давлетьяров, В. А. Облещенко. – Уральск: ЗКАТУ. Часть 1. – 2005. – 94 с.
 1. Учебно-методический практикум по истории Казахстана древнего и средневекового периода / сост. М. К. Надыргалиева, Ш. С. Аймукашева. – Уральск: ЗКАТУ, 2008. –59 с.

 2. Учебное пособие по начертательной геометрии / сост. Р. Р. Джапаров, А. Ж. Нуралин, А. М. Хамсин. – Уральск: ЗКАТУ, 2005. – 170 с.

 3. Учебное пособие. Ценовая политика и стратегия фирмы: практикум для специальностей 050509 Финансы, 050508 Учет и аудит, 050507 Менеджмент, 050511 Маркетинг, 050506 Экономика / Л. С. Таршилова. – Уральск: ЗКАТУ, 2007. – 38 с.

 4. Флористический кадастр: учеб. пособие / сост. К. М. Ахмеде­нов, Н. М. Умбеткалиев. – Уральск: ЗКАТУ, 2008. – 148 с.

 5. Халықаралық экономика пәнiнен қысқаша дәрiс: оқу құралы / құраст. М. Е. Исенгалиева. – Орал: БҚАТУ,2006. –38 б.

 6. Экономика предприятия. Курс лекций для студентов экономи­ческих специальностей: учеб. пособие / сост. С. М. Есенгалиева, А. Д Ибыжанова. – Уральск: ЗКАТУ, 2008. – 120 с.

 7. Экономика рынка труда: учеб. пособие / сост. Т. Н. Траисова, С. М. Есенгалиева. – Уральск: ЗКАТУ, 2004. – 138 с.

 8. Экономическая теория / сост. Р. С. Габдуалиева, Л. С. Таршилова, Ж. С. Молдагалиева. – Уральск: ЗКАТУ, 2006. – 70 с.

 9. WORD-мәтiндiк редактор зертханалық практикум: оқу-әдiсте­мелiк құрал / құраст. Т. М. Маннапова, А. С. Хайруллина. – Орал: БҚАТУ, 2008. – 30 б.


Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің профессор-оқытушылары құрамының ғылыми еңбектері

Каталог: 2014 -> bibl ukazateli literaturi
2014 -> Сабақ тақырыбы: Қазақстандықтардың Мәскеу,Ленинград,Сталинград шайқастарына қатысуы. Сабақтың мақсаты
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Сабақ №3 Мәртөк орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Сабақ Тақырыбы: Қазақ жеріне терме,жырлары кеңінен тараған ақын Әбубәкір Кердері Боранқұлұлының "Досқа насихат"термесі
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> Сабақтың тақырыбы : Жетім. М.Әуезов Сабақтың мақсаттары
bibl ukazateli literaturi -> Ғылыми кітапхана Тұңғыш Президент
bibl ukazateli literaturi -> Кешпестен алау сезімді Өттің сол ару қалпыңмен. Ұмытпау үшін өзіңді


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет