Құнды заттар сақтауға арналған Банктік сейф ұяшықтарын жалға алу туралы № Шарт Бұдан әрі Банк деп аталатын «Астана Банкі»Дата19.11.2016
өлшемі285,21 Kb.

Құнды заттар сақтауға арналған

Банктік сейф ұяшықтарын жалға алу туралы

___Шарт


Бұдан әрі Банк деп аталатын «Астана Банкі» АҚ атынан, 20____ж. «______» _______________ № _____________Сенімхат негізінде әрекет ететін филиал директоры ________________________________________тұлғасы бір тараптан және бұдан әрі «Клиент» деп аталатын, (жеке тұлғаның Аты-жөні) немесе ____________________________(ұйым атауы),_____________________________негізінде әрекет ететін азамат(ша) ________________________________________ тұлғасы екінші тараптан, әрі қарай бірге «Тараптар» деп аталатындар төмендегі көрсетілген мазмұндағы осы Шартты жасасты:


 1. Шарттың нысаны
  1. Банк Клиентке уақытша пайдалануға __________________________мекен-жайы бойынша Банк ғимаратында орналасқан №____, өлшемі_________ банктік сейф ұяшығын уақытша пайдалануға (жалға) береді (бұдан әрі - сейф ұяшығы деп аталады), ал Клиент Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес Банктің көрсеткен қызметтерін төлейді және сейф ұяшығын мақсатқа сай, нақты айтқанда: құнды заттар сақтауға (ақша, зергерлік бұйымдар, құжаттар, бағалы қағаздар және т.б.) пайдаланады.

  2. Сейф ұяшықтарында сақтауға тыйым салынады: оқдәрі, газдалған қару, суық қару; оқ-дәрілер; жарылғыш, тез жанғыш, уландырғыш, радиоактивті заттар; есірткілік және психотроптық заттар; азық-түлік және сақталуы сейф ұяшығының бүлінуіне әкелуі мүмкін және/немесе адамның ағзасына және қоршаған ортаға зиянды әсері етуі мүмкін өзге де заттар. Тыйым салынған заттарды сақтағаны үшін жауапкершілік Клиентке жүктеледі.

  3. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейін және Клиент Банктің қызметін толығымен төлегеннен кейін, соның ішінде сейф ұяшығын жалға алғаны үшін комиссияны, Банк Клиентке қабылдау-табыстау актісі бойынша сейф ұяшығының кілтін тапсырады.

  4. Сейф ұяшығын пайдалану мерзімі «___» _________ 20__ ж. бастап «___» _________ 20__ ж. дейін.
 1. Есеп айырысу тәртібі
  1. Сейф ұяшығын жалға алу құны: ______________ теңге (ҚҚС қоса есептегенде);

  2. Сейф ұяшығын жалға алу төлемақысы Банктің тарифтеріне сәйкес анықталады.

  3. Сейф ұяшығын жалға алу құны 1.1. тарауда көрсетілген өлшеміне, сонымен қатар осы Шарттың 1.4. тарауында көрсетілген, Клиенттің сейф ұяшығын жалға алу мерзіміне байланысты.

  4. Сейф ұяшығын жалға алу төлемақысы осы Шартқа қол қойған күні, осы Шарттың 2.1. тарауында анықталған көлемде барлық жалға алынған мерзімге Клиентпен толығымен төленеді.

  5. Осы Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, пайдаланылмаған жалға алынған мерзім үшін сейф ұяшығын жалға алуға жұмсалған төлем Клиентке қайтарылмайды.

  6. Сейф ұяшығын пайдалану мерзімін ұзартқан жағдайда, жалға алудың жаңа мерзіміне комиссия, Клиентпен өткен мерзімнің аяқталу күнінен кешіктірмей төленуі тиіс. Сейф ұяшығын жалға алудың жаңа мерзімінің төлемі Клиентпен ұзарту сәтінде қолданыстағы Банктің Тарифтеріне сәйкес жүргізіледі.

  7. Клиент сейф ұяшығының кілтін жоғалтып алған жағдайда, сейф ұяшығы Клиент кілтінің екінші данасымен (телнұсқа) ашылады. Мұндай жағдайда Клиент Банкке сейф ұяшығының құлпын ауыстыру бойынша Банктің тарифтеріне сәйкес, сейф ұяшығының құлпын ауыстыру сәтіндегі комиссияны төлейді;

  8. Жалға алу құнын төлеу Клиентпен, көрсетілген Банк шотына қолма-қол ақшасыз аударым жолымен, сол сияқты Банк кассасына қолма-қол ақшалай төлем төлеу жолымен де жүзеге асырылады.

  9. Клиенттің Шарттың әрекет ету мерзімі аяқталуынан кейін келуі және/немесе Шартты өз уақытында ұзартпағаны жағдайында, Клиент әрбір мерзімі өткен күнге тарифке сәйкес сейф ұяшығын пайдалану құнын төлеуге міндетті. Әрбір мерзімі өткен күнге тариф көлемі төлем жасау кезінде қолданыстағы тарифке тең қабылданады.
 1. Тараптардың құқықтары және міндеттері
  1. Банк міндетті:

   1. Клиентке сейф ұяшығын және оның кілтін жарамды күйінде пайдалануға беру;

   2. Осы Шарттың 1.4. тарауында қарастырылған, осы Шарттың барлық жарамдылық мерзімі ішінде сейф ұяшығының бүтіндігін және сақталуын қамтамасыз ету;

   3. Осы Шартпен қарастырылған жағдайда және тәртіпте Сейфтік Депозитарийдің жұмысы кезінде, Клиенттің/оның сенімді өкілінің сейф ұяшығын кедергісіз пайдалануға, сонымен қатар Банктің және үшінші тұлғалардың қандай да бір бақылауынсыз сейф ұяшығына құнды заттарды салу және алу мүмкіндігін қамтамасыз ету;

   4. Клиенттің (оның сенімді тұлғасының/мұрагерінің) Сейфтік Депозитарийге келіп- кетуін тіркеу;

   5. Банктің филиалдарында және Банктің интернет-қорларында Банктің мөлшерлемелері және тарифтерінің әрбір өзгерісі туралы ақпаратты орналастыру және Салымшыларға олардың Банкке жүгінуі кезіндегі сұраныстары бойынша таныстыру үшін ұсыну.

   6. Қазақстан Республикасы Заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, осы Шартты жасау нәтижесінде Клиент және/немесе оның сенімді тұлғасы туралы белгілі болған мәліметтерді жария етпеу.

  2. Банк құқылы:

   1. Техникалық мүмкіндік арқылы арнайы техникалық құралдармен Шартқа сәйкес сақтауға тыйым салынған заттарды анықтау мақсатында сейфке салынған мүлікті тексеруге;

   2. Осы Шарт бойынша Клиент өз міндеттемелерін өз уақытында орындамаған жағдайда, мерзімі өткен берешек сомасын, өсімпұлды, тұрақсыздық айыбын( айыппұл), сонымен қатар жоғалған кілттерге байланысты шығындарды Банктағы ашылған Клиенттің кез-келген Банк шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен тәртіпте алуға. Осымен Клиент Банкке осы Шартпен белгіленген тәртіпте Банк алдындағы берешегінің барлық сомасын тікелей дебеттеу құқығын береді.

   3. Егер Банктің сейф ұяшығына салынған сақталынатын затқа қатысты күдігі болса, Клиенттен сейфтің ішіндегі затты көзбен шолып тексеруге ұсынуын талап ету.

   4. Банктің ішкі тәртібіне сәйкес сейфті ащу және онда сақталынатын затты алып шығу жүргізеді.

   5. Банктің уәкілетті органы сейф ұяшығын мәжбүрлі түрде ашу туралы шешім қабылдаған жағдайда, осы Шарттың жарамдылық мезімі аяқталған сәттен бастап 3 (үш) айдан соң Клиент (оның сенімді тұлғасы/мұрагері) келмеген жағдайда, ашу туралы Акті жасау арқылы Банктің үш уәкілетті тұлғасының қатысуымен сейф ұяшығын мәжбүрлі түрде ашуға;

   6. Клиент Шартпен қарастырылған талаптарды бұзған немесе тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда, бұзу туралы тапсырыс хатпен Клиентке хабарлама жібергеннен кейін, осы Шартты бір жақты тәртіпте бұзуға.

   7. Егер Клиент Банктің оның салық резиденттігін және/немесе бенефициарлық меншіктенушілігін анықтау үшін қажетті мәліметтер ұсынбаған/дұрыс емес мәліметтер және құжаттар ұсынған жағдайда, Клиент Банкпен және/немесе өзге қаржы мекемелерімен, Клиентке тиесілі сомадан қандай-да бір қаражат ұстап қалған жағдайда ешқандай кінәрат-талап қоймауға міндеттенеді, сонымен қатар осымен Клиент Шарттың осы тармағында көрсетілген жағдайларда, Банктің бұрында жасалынған Шартты бұзу құқығы бар екендігі туралы шартын қабылдайды.

   8. Шарттың 6-бөлімінде көрсетілген құжаттарды тапсырмаған жағдайда, Клиенттің сейф ұяшығына рұқсатын шектеу.

   9. Банк қызметтері туралы ақпаратты Клиенттің ұялы телефонына және/немесе электронды мекен-жайына жіберу.

  3. Клиент міндетті

   1. Банкке сейф ұяшығын жалға алу құнын, осы Шарттың әрекет ету мерзімінде пайда болған комиссияны, осы Шартпен қарастырылған мөлшерде, тәртіпте және мерзімде төлеу;

   2. Сейф ұяшығын осы Шартта қарастырылған мақсатқа сай пайдалану;

   3. Банктің қызметкерінің қатысуымен жеке өзі сейф ұяшығының бүтіндігіне және мақсатқа сай пайдаланыла алатындығына көз жеткізу, сонымен қатар қабылдау-табыстау актісіне қол қою арқылы кітттің сейф ұяшығының құлпына сәйкес екендігін растау. Жоғарыда көрсетілген заттарды Клиентке тапсырғаннан кейін оның бұл заттардың бүлінуі туралы кінәрат-талабы қабылданбайды.

   4. Банк ұсынған жалға алынған сейф ұяшығын ұқыпты пайдалану, сейфтің үстін (ұяшықтың) және банк техникасын бүлдірмеу;

   5. арнайы техникалық жабдықтармен осы Шарттың 1.2. тармағына сәйкес сақталуға тыйым салынған заттарды анықтау үшін сейф ұяшығына салынған мүлікті, Банктің техникалық мүмкіндігі болған жағдайда қарап тексеруге ұсыну;

   6. Өз кілтін немесе осы Шарттың өзіңдегі данасын жоғалтып алғандығы жөнінде немесе сейф ұяшығының және/немесе кілтінің бүлінгені жөнінде Банкке кілттің, осы Шарттың данасының жоғалғандығы немесе сейф ұяшығының және/немесе кілтінің бүлінгені туралы өтініш беру арқылы бірден хабар беру, сонымен қатар қажет болған жағдайда, сейф ұяшығын ашуға өтініш беру. Клиенттің көрсетілген өтініштері осы Шартқа тіркеледі және осы Шарттың жарамдылы мерзімі аяқталғанша сақталады.

   7. Банкке сейф ұяшығын пайдалану құқығына берілген сенімхаттың күшін жоюы туралы бірден хабарлау. Олай болмаған жағдайда Банк, сейф ұяшығына Клиенттің сенімді тұлғасының немесе үшінші тұлғалардың кіргеніне және ондағы мүліктің сақталуына жауап бермейді.

   8. жалға алу мерзімінің соңғы күнтізбелік тәулігі аяқталғанға дейін сейф ұяшығынан мүліктің алынуын және қабылдау-табыстау актісі бойынша Банк қызметкеріне кілттің табысталуын қамтамасыз ету.

   9. міндетті тәртіпте Банкке барлық жағдайлар туралы хабарлап отыру: заңдың мекен-жайдың, байланыс телефонының, тегінің(аты)/ұйым атауының, Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың өзгеруі, Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың жоғалуы немесе ұрлануы, осы Шарттың талаптарын орындауға Клиенттің өзіне берілген сенімхат бойынша өкілеттілігінің аяқталуы;

  4. Клиент құқылы:

   1. осы Шартпен белгіленген тәртіпте, Сейфтік Депозитарийге баруға және сейф ұяшығындағы мүлікпен операциялар жасауға;

   2. сейф ұяшығына мүлікті жеке өзі құпия түрде салу;

   3. сенімді өкіліне сейф ұяшығын пайдалану құқығын, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде ұсыну; Мұнда, Клиент Банкке сенімхаттың Банкте осы Шартпен бірге сақталатын түпнұсқа данасын тапсырады;

   4. өтінішке сәйкес осы Шартты мерзімінен бұрын бұзу;

   5. Шарт жоғалып қалған жағдайда, Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес комиссияны төлеп шарттың телнұсқасын алу;

   6. сейф ұяшығының жалға алу мерзімін ұзарту.
 1. Ерекше шарттар
  1. Клиент кілтін жоғалтып алған немесе сейфтің бетін бүлдірген жағдайда, Банк Клиентке өлшемі бұрынғы сейф ұяшығына сай келетін басқа ұяшық ұсынады, бұл ретте Шартқа қосымша келісім жасалады.

  2. Бұрынғы сейф ұяшығының өлшеміне сай ұяшық болмай қалған жағдайда, Банк Клиентке сейф ұяшықтарын ауыстырудың келесі екі нұсқасын ұсынады:

   1. өлшемі бұрынғы сейф ұяшығының өлшемінен үлкен сейф ұяшығын, бұл ретте Клиент сейф ұяшығын жалға алу төлеміндегі айырмасын төлеуі тиіс;

   2. өлшемі бұрынғы сейф ұяшығының өлшемінен кіші сейф ұяшығын, бұл ретте Клиентке сейф ұяшығын жалға алу төлеміндегі айырма қайтарылмайды;

  3. Шарттың 3.2.5 т. сәйкес сейф ұяшығын мәжбүрлі түрде ашқан кезде, Клиенттің сейф ұяшығынан алынған мүлкі Банкінің сақтау орнына тапсырылады және тапсырылған күннен бастап 6 (алты) ай бойы сақтауда болады. Шарттың жарамдылық мерзімі аяқталған сәттен бастап 9 (тоғыз) ай өткен соң Банк Клиентті, алдын-ала Банкпен мүлікті дербес сату туралы, мұндай сату фактісіне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабардар ете отырып, ҚР қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіпте, Клиент мүлкін стау жолымен Клиенттің Банк алдындағы берешегін өтеуді жүзеге асыруға құқылы. Мүлікті сатудан түскен ақша немесе жұмсалым нысаны болып табылатын ақша қаражаты, жұмсалым нысанын іске асыру, сейф ұяшығын ашу, құлыпты ауыстыру, алынған Мүлікті сақтау кезінде пайда болған шығындарды жабу мақсатында Клиенттің банк шотына (бар болса) аударылады. Клиенттің қолданыстағы банк шоты болмаған жағдайда Мүлікті сатудан түскен ақша, шығындарды шегере отырып (алынған Мүлікті сақтау және / немесе іске асыру, құлыпты ашу және ауыстыру) тиісті Банк шотына аударылады және ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте сейф ұяшығы ішіндегілерге иелік ету құқығын растайтын құжаттар негізінде басқа тұлғаға берілуі мүмкін.

  4. Сейф ұяшығынан алынған мүлікті сату мүмкін болмаған жағдайда (егер салынған мүлік еркін тауар айналымына жатпайтын тауарлар қатарынан болса) – мұндай жою фактісіне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Клиентті жазбаша хабардар ету шартымен, аталмыш мүлікті жою.
 1. Тараптардың жауапкершілігі
  1. Банк клиент жалға алған сейф ұяшығының түгелдігіне және сақталуына жауап береді, Банк Клиенттің мүлкнің жоғалуына, бүлінуіне және/немесе түгел еместігіне жауап бермейді.

  2. Егер сейф ұяшығы қабылдау-тапсыру Актісімен немесе ашу Актісімен расталғандай бүлінбеген болса, Банк сейф ұяшығынның ішінде орналастырылған, сонымен қатар Банкпен Банктің сақтайтын орнына ауыстырылған мүліктің, кез-келген себепті қоса алғанда, бірақ онымен шектелмейтін Клиенттің кілтті жоғалтып алуын уақытында хабарламау жағдайы, сейф ұяшығы ішіндегі мүліктің қасиетіне байланысты бүлінуі, жоғалуы немес түгел еместігіне, Клиент мүлкінің сапасының өзгеруіне жауап бермейді. Банк Клиентке жоғарыда көрсетілген сбептерге байланысты туындаған шығындарды өтемейді.

  3. Клиент келесі жағдайларда келтірілген шығындарды/залалдарды Банкке өтейді:

   1. Сейф ұяшығының кез-келген бүлінуі немесе механикалық бұзылуы;

   2. кілттің жоғалуы, бүлінуі;

   3. осы Шартпен қарастырылған жағдайларда сейф ұяшығын ашу.

  4. Клиентке тыйым салынады:

   1. жалға алынған сейф ұяшығын қайта жалға беру;

   2. осы Шар бойынша өзінің құқығын кепілге беру.

  5. осы Шартың талаптарын немесе ұяшықты пайдалану ережелерін сақтамаған жағдайда Банк Клиенттен өндіріп алуға құқылы:

   1. Клиент осы Шарттың жарамдылық мерзімі аяқталған күннен бастап 3(ай) біткенге дейін келген жағдайда:

Шартты уақытылы ұзартпағаны үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл). Тұрақсыздық айыбы (айыппұл) мерзімі өткен әрбір күн үшін Банктің тарифтеріне сәйкес төленеді. Бір күндік тарифтің көлемі Клиенттің айыппұлды төлеу сәтінде қолданыстағы тарифке тең қабылданады.

   1. Клиент осы Шарттың жарамдылық мерзімі аяқталған күннен бастап 3(ай) біткеннен кейін келген жағдайда, ұяшықты мәжбүрлі ашу жүрізілгеннен кейін Шартты уақытылы ұзартпағаны үшін айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы (айыппұл) мерзімі өткен әрбір күн үшін тарифке сай төленеді. Мерзімі өткен әр күн үшін тариф көлемі ұяшықты мәжбүрлі ашу сәтіндегі қолданыстағы тарифке тең қабылданады.

   2. ұяшық құлыбының құны;

   3. ұяшықты ашу құны.
 1. Қызмет көрсету тәртібі
  1. Клиент Сейфтік Депозитарийге Банктің жұмыс күндері Сейфтік Депозитарий кестесіне сәйкес барып шығуға құқылы.

  2. Сейфтік Депозитарийге рұқсат алу үшін Клиент (оның сенімді өкілі) көрсетуі тиіс:

   1. сейф ұяшығын пайдалану құқығына берілген сенімхат және жеке басын куәландыратын құжат (сенімді өкіл үшін);

   2. мұрагердің сейф ұяшығы ішіндегілеріне иелік ете алатындығын растайтын құжаттар және жеке басын куәландыратын құжат (Клиенттің мұрагері үшін);

   3. Клиенттің жеке басын куәландыратын құжат.

  1. Заңды тұлға Клиентінің сейф ұяшығын тек сенімхат және қолтаңба үлгілері бар карточкалар ресімделген өкілдер пайдалана алады.

  2. Клиент Сейфтік Депозитарийге әрбір келген кезінде, Банктің қызметкері сейф ұяшығын пайдалану құқығы берілген Карточкаға Клиенттің қолтаңбасымен сейфтік Депозитарийге келіп кеткен күнін және уақытын тіркейді. (оның сенімді өкілі/мұрагері).

  3. Клиент Банк қызметкерінің қатысуымен сейф ұяшығын өз кілтімен ашады. Сейф ұяшығын жабу Банк қызметкерінің қатысуы барысында өз кілтімен жүзеге асырылады.
 1. Еңсерілмейтін жағдайлар

7.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін ішінара немес толығымен орындамау жауапкершілігінен босатылады, егер мұндай орындамау еңсерілмейтін жағдайдың салдарынан болса.  1. Еңсерілмейтін жағдайларға осы Шарттың орындалуына осы және басқа түрде кедергі келтіруі мүмкін Тараптардың бақылауы аясынан шығып кеткен кез-келген оқиғалар жатады, соның ішінде әскери қақтығыстар, табиғи апаттар, сұрапыл апаттар, өрт, Қазақстан Республикасы үкіметіның мемлекеттік органдары Актісі, соның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Актісі.
 1. Қорытынды ережелер

8.1. Шартқа қол қоя отырып, Клиент Банкке жинақтау, сақтау, өзгерту және толықтыру, тарату, трансшекаралық табыстау, дара биліктен айыру, оқшаулау және жоюды қоса алғанда және бұлармен шектелмейтін, жоғарыда көрсетілген мақсаттарға жету үшін қажетті өзімнің дербес деректеріме қатысты әрекеттерді, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасын ескере отырып менің жеке деректемелеріммен кез-келген басқа әрекеттерді жасау құқығын беремін.

Жинауға және өңдеуге жататын дербес деректемелер тізімі. Клиенттің анықтамалық және өмірбаяндық деректемелері, тіркелген/тұрғылықты жерінің мекенжайы, үй телефоны, сонымен қатар Шарттың орындалуы үшін қажетті Клиентпен Банкке ұсынылған өзге де құжаттарда мазмұндарған дербес деректер.

Қажет болған жағдайда дербес деректер немесе дербес деректер мазмұндалған құжаттар, және банктық құпия құрайтын декректер «Дербес деректемелер және оларды қорғау туралы», «Қазақстан Республикасы банктері және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңнамасымен қарастырылған негіздеме бойынша «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес қаржы мониторингін жүргізетін мемлекеттік органға берілуін Клиент мойындайды және растайды; сонымен қатар өзге де тұлғаларды қоса алғанда және онымен шектелмейтін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, Банкке қатысты жүргізілетін аудит аясында аудиторларға, Банктің кеңесшілеріне дербес деректер мазмұндалған құжаттардың/дербес деректемелердің берілуіне қосымша келісім алу қажеттілігінің жоқтығын Клиент құптайды және растайды.  1. Тараптар осы Шартты орындау барысында туындайтын барлық даулар келіссөздер жүргізу жолымен реттеледі деп келісті.

  2. Келіссөздер жүргізу жолымен реттеу мүмкін болмаған даулар, Алматы Аралық сотында оның Регламентіне сәйкес белгіленген тәртіпте шешіледі.

  3. осы Шарт бойынша кінәрат-талаптарды қарау мерзімі, Тараптың кінәрат-талапты алған сәтінен бастап 5(бес) жұмыс күнін құрайды.

  4. Мемлекеттік және орыс тілінде, _________(_______) данадан, әр тарапқа бір-бірден ұсынылатындай етіп жасалған және қол қойылған Осы Шарт бірдей заңдық күшке ие.

  5. Осы Шарт Тараптар/Тараптардың өкілдері қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

  6. Шарттың әрекет ету мерзімін ұзарту, Шарттың жарамдылық мерзімі аяқталардан 1(бір) күннен кешіктірмей осы Шартқа қосымша келісім жасау жолымен Тараптардың келісімге келуімен жүзеге асуы мүмкін.

  7. Клиент осы Шарт бойынша Банк алдындағы барлық міндеттемелерін орындаған жағдайда, келісілген бұзу күніне дейін (қосымша келісім жасамай) 2 (екі) күн бұрын Банкке жазбаша хабарлама жіберу арқылы осы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.

  8. осы Шартқа енгізілетін тоықтырулар және өзгетулер жазбаша түрде жазылып, Тараптар/тараптардың өкілдері қол қойған жағдайда жарамды


 1. Тараптардың заңды мекен-жайлары және деректемелеріБанк:

«Астана Банкі» АҚ

050022, Алматы қ.,

Көктем-2 ы/а, 22

БСН 080540014021

ҚР ҰБ қаржылық есеп және қаржы операцияларының мониторинг

Департаментіндегі

корреспонденттік шоты:

№ KZ81125KZT1001300615,

БСК NBRKKZKX, Кбе 14
______________________.

М.О.Клиент:

______________________.

М.О.

Договор № ___

аренды банковской сейфовой ячейки

для хранения ценностей
АО «Банк Астаны», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице директора _______________филиала _____________________, действующего на основании Доверенности № _______________ от «______» ____________ 20____г., с одной стороны и гражданин (-ка) ______________(ФИО физ лица) или

________________________ (наименование организации) в лице _______________ ________________________, действующего на основании ____________именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:


 1. Предмет Договора
  1. Банк передает Клиенту во временное пользование (аренду) банковскую сейфовую ячейку №____, размером_________, расположенную в помещении Банка по адресу: _______________________________________________ (далее именуется – сейфовая ячейка), а Клиент оплачивает услуги Банка согласно действующих тарифов Банка и использовать сейфовую ячейку по целевому назначению, а именно: для хранения ценностей (денег, ювелирных изделий, документов, ценных бумаг и т.д.).

  2. В сейфовых ячейках запрещается хранить: огнестрельное, газовое, холодное оружие; боеприпасы; взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные вещества; наркотические и психотропные вещества; продукты питания и иные вещества, хранение которых может привести к порче сейфовой ячейки и/или оказать вредное воздействие на организм человека и окружающую среду. Ответственность за хранение запрещенных вещей возлагается на Клиента.

  3. После подписания настоящего Договора и полной оплаты Клиентом услуг Банка, в том числе комиссий за аренду сейфовой ячейки, Банк передает Клиенту ключ от сейфовой ячейки по акту приема-передачи.

  4. Срок пользования сейфовой ячейкой с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.
 1. Порядок расчетов
  1. Стоимость аренды сейфовой ячейки: ______________ тенге (включая НДС);

  2. Плата за аренду сейфовой ячейки определяется в соответствии с тарифами Банка.

  3. Стоимость аренды сейфовой ячейки зависит от его размера указанного в пункте 1.1., а также срока аренды сейфовой ячейки Клиентом, указанного в пункте 1.4. настоящего Договора.

  4. Плата за аренду сейфовой ячейки вносится Клиентом полностью за весь срок аренды в размере, определенном пунктом 2.1. настоящего Договора, в день подписания настоящего Договора.

  5. При досрочном расторжении настоящего Договора плата за аренду сейфовой ячейки за неиспользованный период аренды Клиенту не возвращается.

  6. В случае продления срока пользования сейфовой ячейкой, комиссия за новый срок аренды должна быть внесена Клиентом не позднее даты окончания предыдущего срока. Оплата нового срока аренды сейфовой ячейки производится Клиентом в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент продления.

  7. В случае утери Клиентом ключа от сейфовой ячейки, сейфовая ячейка открывается вторым (дубликатом) экземпляром Клиентского ключа. В таком случае Клиент оплачивает комиссию Банка по замене замка сейфовой ячейки в соответствии с действующими тарифами Банка, на момент замены замка сейфовой ячейки;

  8. Оплата стоимости аренды может производится Клиентом как путем безналичного перечисления на указанный Банком счет, так и путем внесения в кассу Банка наличных денег.

  9. В случае явки Клиента после окончания срока действия Договора и/или несвоевременное продление Договора, Клиент обязан оплатить, стоимость пользования сейфовой ячейки в соответствии с тарифами за каждый день просрочки. Величина тарифа за каждый день просрочки принимается равной тарифу, действующему на момент оплаты.
 1. Права и обязанности сторон
  1. Банк обязан:

   1. предоставить Клиенту в пользование сейфовую ячейку и ключ от нее в исправном состоянии;

   2. обеспечить целостность и сохранность сейфовой ячейки в течение всего срока действия настоящего Договора, предусмотренного пунктом 1.4. настоящего Договора;

   3. в порядке и в случае предусмотренном настоящим Договором в период работы Сейфового Депозитария обеспечить беспрепятственный доступ Клиента / его доверенного лица к сейфовой ячейки, а также возможность изымать и вкладывать в сейфовую ячейку ценностей без какого-либо контроля со стороны третьих лиц и Банка;

   4. регистрировать посещения Клиентом (его доверенным лицом/наследником) Сейфового Депозитария;

   5. размещать в филиалах Банка и на интернет-ресурсе Банка информацию о ставках и тарифах Банка при каждом их изменении и предоставлять для ознакомления Вкладчикам по их запросу при обращении в филиал Банка.

   6. Не разглашать сведения о Клиенте и/или его доверенных лицах ставших известными в результате заключения настоящего Договора, за исключением случаев предусмотренных Законодательством Республики Казахстан.

  2. Банк вправе:

   1. При технической возможности произвести специальными техническими средствами досмотр имущества, вкладываемого в сейфовую ячейку, с целью выявления предметов, запрещенных к хранению в соответствии с Договором;

   2. Списать путем прямого дебетования суммы образовавшихся просроченных задолженностей, пеней, неустойки (штрафов) на день просрочки, в случае несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, а также расходы, связанные с заменой утерянных ключей, с банковских счетов Клиента, открытых в Банке. Настоящим Клиент предоставляет Банку право списать путем прямого дебетования всех сумм задолженностей перед Банком в порядке, установленных настоящим Договором.

   3. В случае если у Банка есть подозрения в отношении предмета хранения находящегося или вкладываемого в сейфовой ячейке, требовать от Клиента предъявить предмет находящийся в сейфовой ячейки для визуального досмотра.

   4. Производить вскрытие сейфовой ячейки и выемки предмета хранения в соответствии с внутренним порядком Банка.

   5. В случае принятия уполномоченным органом Банка решения о принудительном вскрытии сейфовой ячейки, произвести принудительное вскрытие сейфовой ячейки в присутствии трех уполномоченных лиц Банка, с составлением Акта вскрытия, в случае неявки Клиента (его доверенного лица/наследника) по истечении 3 (трех) месяцев с момента окончания срока действия настоящего Договора

   6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения или ненадлежащего использования Клиентом условий предусмотренных Договором, после отправки Клиенту заказным письмом уведомления о расторжении

   7. В случае если Клиент не предоставил сведения/ предоставил не корректные сведения и документы для установления Банком его налогового резидентства и/или бенефициарного собственника, Клиент обязуется не предъявлять никаких претензий и требований в случае каких-либо удержаний Банком или/и иными финансовыми учреждениями из сумм причитающихся Клиенту, а также настоящим Клиент принимает условие, что Банк в праве расторгать ранее заключенный Договор в случаях указанных в настоящем пункте Договора.

   8. В случае не предявления документов указанных в разделе 6 Договора, ограничить допуск Клиента к сейфовой ячейки.

   9. Направлять информацию о банковских услугах на указанный номер мобильного телефона и/или электронный адрес Клиента.

  3. Клиент обязан:

   1. оплатить Банку стоимость аренды сейфовой ячейки иную возникшую в период действия настоящего Договора комиссию Банка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

   2. использовать сейфовую ячейку по целевому назначению предусмотренному настоящим Договором;

   3. в присутствии работника Банка лично удостовериться в том, что сейфовая ячейка находится в исправном состоянии и может быть использована по назначению, а также подтвердить соответствие ключа замку сейфовой ячейки путем подписания акта приема- передачи. После передачи вышеуказанных предметов Клиенту, претензии от него по поводу неисправности этих предметов Банком не принимаются;

   4. аккуратно пользоваться арендованной сейфовой ячейкой, не наносить повреждения на поверхность сейфа (ячейки) и банковской технике, предоставленной Банком;

   5. при технической возможности Банка предъявить для просмотра специальными техническими средствами вкладываемое в сейфовую ячейку имущество для выявления предметов, запрещенных к хранению согласно пункту 1.2. настоящего Договора;

   6. немедленно сообщить в Банк об утере ключа, своего экземпляра настоящего Договора, либо о повреждении сейфовой ячейки и/или ключа, подав в Банк заявление об утере ключа, экземпляра настоящего Договора, либо повреждении, а также при необходимости, заявление о вскрытии сейфовой ячейки. Указанные заявления Клиента приобщаются к настоящему Договору и хранятся до окончания срока действия настоящего Договора.

   7. Незамедлительно сообщить Банку об отмене доверенности на право пользования сейфовой ячейкой. В противном случае Банк не несет ответственности за доступ к сейфовой ячейке доверенного лица Клиента или третьих лиц и сохранность имущества в ней;

   8. до истечения последних календарных суток срока аренды обеспечить изъятие имущества из сейфовой ячейки и передать работнику Банка по акту приема-передачи ключ.

   9. в обязательном порядке сообщать в Банк обо всех случаях: изменения юридического адреса, контактного телефона, фамилии (имени)/наименования организации, документов, удостоверяющих личность Клиента, утери или хищения документов, удостоверяющих личность Клиента, оригинала собственного экземпляра Заявления, прекращения полномочий Доверенного лица по выданной им доверенности.выполнять условия настоящего Договора.

  4. Клиент вправе:

   1. посещать Сейфовый Депозитарий и совершать операции с имуществом, находящимся в сейфовой ячейке, в порядке, установленном настоящим Договором;

   2. вложить в сейфовую ячейку имущество конфиденциально;

   3. предоставить право пользования сейфовой ячейкой доверенному лицу на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. При этом Клиент предоставляет Банку оригинал экземпляра доверенности, который хранится в Банке вместе с настоящим Договором;

   4. досрочно расторгнуть настоящий Договор согласно заявлению;

   5. при утере Договора получить дубликат договора, оплатив комиссию согласно действующих тарифов Банка;

   6. продлить срок аренды сейфовой ячейки.
 1. Особые условия
  1. При утери ключа или повреждения сейфовой ячейки Клиентом, Банк предлагает Клиенту другую сейфовую ячейку, размеры которого соответствуют предыдущей сейфовой ячейке, при этом заключается дополнительное соглашение к Договору.

  2. В случае отсутствия соответствующего размера предыдущей сейфовой ячейки, Банк предлагает Клиенту следующие два варианта по замене сейфовой ячейки:

   1. сейфовую ячейку размером больше, которая превышает размер предыдущей сейфовой ячейки, при этом Клиент должен внести разницу за оплату аренды сейфовой ячейки;

   2. сейфовую ячейку размером меньше предыдущей сейфовой ячейки, при этом Клиенту разница в оплате аренды сейфовой ячейки не возвращается.

  3. При принудительном вскрытии сейфовой ячейки согласно п.3.2.5 Договора, имущество Клиента изъятое из сейфовой ячейки передается в хранилище Банка, и находится на хранении в течение 6 (шести) месяцев с даты передачи. По истечению 9 (девяти) месяцев с момента окончания срока действия Договора, Банк вправе осуществить оплату задолженности Клиента перед Банком путем реализации Имущества Клиента в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК, предварительно известив Клиента о самостоятельной реализации имущества Банком за 30 (тридцать) календарных дней до факта реализации такового. Деньги, вырученные от реализации Имущества, или денежные средства, являющиеся предметом вложения, зачисляются на банковский счет Клиента (при наличии), за вычетом суммы, причитающейся Банку с целью покрытия расходов, возникших при реализации предмета вложения, по вскрытию сейфовой ячейки, замене замка, хранении изъятого Имущества. В случае отсутствия действующего банковского счета у Клиента деньги вырученные от реализации Имущества зачисляются на соответствующий счет Банка, за вычетом расходов (хранение изъятого и/или реализация Имущества, вскрытие и замена замка сейфовой ячейки) и, могут быть выданы по первому требованию Клиенту/либо иному лицу на основании документов, подтверждающих право распоряжения содержимым сейфовой ячейки, в порядке, установленном законодательством РК.

  4. В случае невозможности реализовать изъятое из сейфовой ячейки Имущество (если предмет вложения относится к товарам, находящимся не в свободном обороте) – уничтожить данное имущество, при условии письменного извещения Клиента за 30 (тридцать) календарных дней до факта уничтожения такового.
 1. Ответственность сторон
  1. Банк несет ответственность за целостность и сохранность арендованной Клиентом сейфовой ячейки, Банк не несет ответственности за утрату, повреждение и/или недостачу имущества Клиента.

  2. Если сейфовая ячейка в течение срока аренды не был повреждена, что удостоверяется Актом приема-передачи или Актом вскрытия, Банк не несет ответственность за утрату, повреждение, недостачу, а также за изменение качества имущества Клиента, находящегося (находившегося) как внутри сейфовой ячейки, так и перемещенного Банком в хранилище Банка по любой причине, включая, но не ограничиваясь: в случае несвоевременного сообщения Клиентом об утере ключа; в случае утери, порчи или недостачи имущества, вызванных свойствами имущества, находящегося в сейфовой ячейке. Банк не возмещает Клиентукакие-либо убытки, возникшие по вышеуказанным причинам.

  3. Клиент возмещает Банку расходы/убытки, понесенные/причиненные в результате:

   1. Любых повреждений или механической поломки сейфовой ячейки;

   2. утери, повреждения ключа;

   3. вскрытия сейфовой ячейки в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

  4. Клиенту запрещается:

   1. сдача арендуемой сейфовой ячейки в субаренду;

   2. передача своих прав по настоящему Договору в залог.

  5. При несоблюдении условий настоящего Договора либо правил пользования ячейкой, Банк вправе взыскать с Клиента:

   1. в случае явки Клиента до истечения 3 (трех) месяцев со дня окончания срока действия настоящего Договора:

неустойка (штраф), за несвоевременное продление срока действия Договора. Неустойка (штраф) оплачивается в соответствии с однодневным тарифом за каждый день просрочки. Величина однодневного тарифа принимается в соответствии с тарифами Банка;

   1. в случае явки Клиента по истечении 3 (трех) месяцев со дня окончания срока действия настоящего Договора, после произведения принудительного вскрытия ячейки: неустойка (штраф), за несвоевременное продление Договора. Неустойка (штраф) оплачивается в соответствии с тарифом за каждый день просрочки. Величина за каждый день просрочки принимается равной тарифу, действующему на момент принудительного вскрытия ячейки;

   2. стоимость замка ячейки;

   3. стоимость вскрытия ячейки.
 1. Порядок обслуживания
  1. Клиент вправе посещать Сейфовый Депозитарий в рабочие дни Банка в соответствии с графиком работы Сейфового Депозитария.

  2. Для доступа в Сейфовый Депозитарий Клиент (его доверенное лицо) должен предъявить:

   1. доверенность на право пользования сейфовой ячейкой и документ, удостоверяющий личность (для доверенного лица);

   2. документы, подтверждающие право наследника распоряжаться содержимым сейфовой ячейки и документ, удостоверяющий личность (для наследника Клиента);

   3. документ, удостоверяющий личность Клиента.

  3. Сейфовой ячейкой Клиента юридического лица могут пользоваться только представители, на которых оформлены доверенности и карточки с образцами подписей.

  4. При каждом посещении Клиентом Сейфового Депозитария, работник Банка регистрирует в Карточке на право пользования сейфовой ячейкой дату и время посещения Сейфового Депозитария с проставлением подписи Клиента (его доверенного лица/наследника).

  5. Клиент открывает сейфовую ячейку своим ключом в присутствии работника Банка. Закрытие сейфовой ячейки осуществляется Клиентом своим ключом в присутствии работника Банка.
 1. Обстоятельства непреодолимой силы
  1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся любые события, выходящие за рамки контроля Сторон, в том числе военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары, акты государственных органов власти Республики Казахстан, в том числе Национального Банка Республики Казахстан, которые могут в той или иной форме препятствовать исполнению настоящего Договора.
 1. Заключительные положения
  1. Подписывая Договор Клиент выражает свое согласие Банку на сбор и обработку своих персональных данных, включая без ограничения: сбор (запись), накопление, хранение, изменение (обновление, уточнение), дополнение, систематизацию, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществлением иных действий, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Перечень персональных данных, подлежащих сбору и обработке: анкетные и биографические данные Клиента; паспортные данные; адрес регистрации/места жительства; домашний телефон, а также иные персональные данные, содержащиеся в документах, предъявляемых Клиентом Банку необходимых для исполнения Договора.

Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости персональные данные, либо документы, содержащие персональные данные,а также данные составляющие банковскую тайну могут быть переданы по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»; лицам и государственным органам указанным в Законе Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», государственному органу, осуществляющему финансовый мониторинг в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»; а также иным лицам, включая, но не ограничиваясь: Национальному Банку Республики Казахстан; аудиторам в рамках проводимого аудита в отношении Банка; консультантам Банка, с чем Клиент согласен и подтверждает об отсутствии необходимости получения дополнительного согласия о передаче персональных данных/документов, содержащих персональные данные вышеуказанным органам/лицам.  1. Стороны договорились, что все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут урегулированы путем переговоров.

  2. В случае невозможности разрешения возникших споров путем переговоров, они разрешаются в ТОО «Третейский суд Алматы» в соответствии с его регламентом.

  3. Срок рассмотрения претензий по настоящему Договору составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной.

  4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонам/представителями обеих Сторон.

  6. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока действия настоящего Договора.

  7. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно при направлении в Банк письменного уведомления за 2 (два) дня (без заключения дополнительного соглашения) до предполагаемой даты расторжения, при условии исполнения всех обязательств перед Банком по настоящему Договору.

  8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при их совершении в письменном виде и подписании обеими Сторонами/представителями обеих Сторон.
 1. Юридические адреса и реквизиты Сторон


Банк:

АО «Банк Астаны»

050022, г. Алматы,

мкр. Коктем-2, 22

БИН 080540014021

Кор счет KZ81125KZT1001300615

в Департаменте финансового учета и мониторинга финансовых операций НБ РК

БИК NBRKKZKX

Кбе – 14


______________________.

М.П.Клиент:

__________________

М.П.

Каталог: uploads -> content -> files
files -> «атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
files -> Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан
files -> Шифр наименование
files -> Пересылка заказного письма по рк (регулируемая услуга)
files -> Хабарлама 06-08. 09. 2017 жылғы тестке қатысушылардың тізімі мен нәтижелері № Аты жөні
files -> Наименование ксо член Комиссии от рпп жо и Состав
files -> Жүзеге асыру үшін арнайы бөлінген орындарды белгілеу туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет