Приказ «О начале обучения по нвп на учебный год» барлығы, мазмұнының толықтығы қолдағысыДата25.08.2017
өлшемі185,87 Kb.
«___»___________20__ ж/г. ________________қ/а
_________________________ауданы _______________ орта мектебінде (колледжінде)

оқушы жастардың бастапқы әскери даярлығын тексеру қорытындысының

АКТІСІ
А К Т

по результатам проверки состояния начальной военной подготовки

учащейся молодежи _____________________________________

Директор ______________________________________________________

______________________________________________________________________

(тегі, аты-жөні, туылған жылы, білімі, еңбек стажы),

БӘД оқытыушы-ұйымдастырушысы (Преподаватель-организатор НВП) -


(әскери атағы, тегі, аты-жөні, туылған жылы, білімі, еңбек стажы, білімін жоғарылатқан жылы ).

Медициналық-санитарлық даярлау мұғалімі – _________________

Барлық оқушылар саны ___ адам, оның ішінде 10 сыныпта (1 курс) - ___, ұлдары - ___, қыздары ____, 11 сыныпта (2 курс) - ___, ұлдары - ____,қыздары ____, адам.


 1. Жоспарлау (Планирование)

 1. Оқу жылындағы БӘД жүргізудің апталық жоспары / Понедельный план прохождения НВП на учебный год. _________________________________________________

(бағдарлама талаптарына сәйкес, сәйкес емес / соответствует, не соответствует требованиям программы)

 1. «Оқу жылында БӘД жүргізудің басталуы туралы» бұйрық / Приказ «О начале обучения по НВП на учебный год» - ____________________________________________

(барлығы, мазмұнының толықтығы қолдағысы(наличие, полнота содержания).

3) Взвод және бөлімше командирлерін тағайындау туралы» бұйрық / Приказ «О назначении командиров взводов и отделений» _____________________________________________________________________

4) Ағымдағы оқу жылының жылдық жоспарында әскери-патриоттық, сыныптан тыс іс-шаралар өткізілуі және оқу-жабдықтау қорының жетілдірілуі туралы бөлімнің болуы / раздел годового плана школы по организации военно-патриотической и внеклассной работы, совершенствованию учебно-материальной базы в текущем учебном году______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(барлығы, мазмұнының толықтығы, сапасы)(имеется, полнота содержания, качество)


 1. БӘД мұғалім-ұйымдастырушысының оқу жылына жеке жұмыс жоспары / Личный план работы преподавателя-организатора НВП на учебный год.

2 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(барлығы,директор бекіткен, атқарылады, атқарылмайды) (имеется, утвержден директором, выполняется, не выполняется)

6) Сабақ кестесі / Расписание занятиий __________________________________________________________________________________________________________________________________(барлығы,дұрыс жасалғаны,кемшіліктері)(имеется, составлено правильно, указать недостатки)
7). «Атыс дайындығы бойынша пневматикалық винтовкадан атыс жаттығуларын жүргізу туралы» бұйрық / Приказ «О проведении стрелковой тренировки по огневой подготовке со стрельбой из пневматической винтовки»________________________

___________________________________________________________________________.

8). Оқушы-жеткіншектерді қорғаныстық-спорттық сауықттыру лагерінде өткізілетін оқу-далалық (лагерлік) жиынына дайындау жоспары /План мероприятий по подготовке учащихся-юношей к учебно-полевым (лагерным) сборам в ОСОЛ – __________________________________________________________________________________

9). «Оқушылардың БӘД курсын бітіріне арналған әскери-спорттық мереке өкізуді дайындау туралы» бұйрық / Приказ «О подготовке к проведению военно-спортивного праздника, посвященного окончанию учащимися курса НВП» __________________________________________________________________________________

10). Оқушылардың БӘД курсын бітіргені құрметіне өткізілетін әскери-спорттық мереке жоспары / План проведения военно-спортивного праздника, посвященного окончанию учащимися курса НВП _______________________________________

__________________________________________________________________________________(директор бекіткен, орындалды,орындалмады, мазмұнының толықтығы) ( утвержден директором, выполнен, не выполнен, полнота содержания )

11). БӘД бойынша әдістемелік, дәрігерлік-санитарлық және дене даярлығы комиссиясының жұмыс жоспары / План работы методической комиссии по НВП, медико-санитарной и физической подготовке______________________________________________(директор бекіткен, орындалды, орындалмады, мазмұнының толықтығы)( утвержден директором, выполнен, не выполнен, полнота содержания )

12). «БӘД оқуының аяқталғаны туралы» бұйрық / Приказ «Об окончании обучения по НВП» - ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

13).БӘД және әскери-патриоттық жұмыстардың оқу жылындағы жағдайы туралы ҚІЖБ, аудан/қалалық ББ есебі / Отчет в УОДО, райгор ОО о состоянии НВП и военно-патриотической работы за учебный год - _______________________________________(дер кезінде орындалуы, мазмұнының толықтығы)(своевременность, полнота содержания ).

3
ΙΙ. БӘД бағдарламасының орындалуы / Выполнение программы НВП.

1) Тексеру күні БӘД бағдарламасы орындалған / Программа НВП на день проверки выполнена в 10 сыныпта 10 классе на ____ %; 11 сыныпта /

в 11 классе на ____%. _______ сағат_________________________________________________(орындалды,орындалмады, қандай тақырып орындалмады)(выполнено, или не выполнено, какие темы не отработаны)

Соның ішінде: / в том числе по:

Бағдарлама бөлімдері

Разделы программы


сағат саны/

кол-во


часов

өткізілгені/ проведено

өткізілме-гені/не проведено

Себебі / Причины

1.

ҚР ҚК жарғылары

Уставы ВС РК2.

Тактикалық дайындық

Тактическая подготовка3

Атыс дайындығы

Огневая подготовка4

Саптық дайындық

Строевая подготовка5

Азаматтық қорғаныс

Гражданская оборона6

Мед.санитарлық даярлау

Медико-санитарн. п-ка7

Әскери топография

Военная топография8

Калашиков авт-нан (ПВ) баст. жат. орындау

Вып. нач.упр из АК(ПВ)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(бағдарламаның орындалуындағы дұрыстарын және кемшіліктерін көрсету)( указать положительное и недостатки в выполнении программы)


 1. Сабаққа қатысу орташа деңгейі / Посещаемость занятий в среднем _____%, в день проверки_____%. Сабаққа қатыспаудың негізгі себептері / Основные причины не посещаемости______________________________________________________________________


Ш. Бағдарламаны игеру сапасының бағасы / Качество усвоения Программы оценивается - ________________,

оның ішінде бағдарлама бөлімдері бойынша / в том числе по разделам Программы

4
Бағдарлама бөлімдері

Сыныптар, топтар-Классы,

группы

Тексерілді,оқушылар /бозбалалар/Проверено

учащихся

(юношей)

Оценки

Общая оценка

«отлично»

«хорошо»

«удовлетво-рительно»

«неудовлет-ворительно»

Әскери қызмет негіздері____________

Тактикалық дайындық______________

Атыс дайындығы___________________

Саптық дайындық

Әскери топография _________________

Азаматтық қорғаныс______ __________

Мед.-санит. даярлық ______________

Дене даярлығы ____________________Тексерілгені ______________________(саны, пайызы) (количество, процент)

Оқытылушылар нашар игерді (әр бөлім бойынша көрсету) / Обучаемые слабо усвоили (указать вопросы по каждому разделу)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________


1У. Сабақ өткізілуінің сапасы бағаланады / Качество проведения занятия оценивается ____________________________________________________________.

(тексерілген жағдайда) (если проверялось) 1. Сабақтың тақырыбы /Тема занятии ________________________________________

___________________________________________________________________________________

Дұрыс нәтижелі / Положительное____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(ерекше көңіл бөліп, үлгі тұтуға жарамдысы)(наиболее характерное, заслуживающее внимания и распространения)

Кемшіліктері / Недостатки

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Сабақтың кемшіліктері: бағдарламаға сәйкес келмеуі, оқыту мақсаты мен әдісі, мүліктік жетіспеушілік және оны қолдана алмау, сабақттың құрылымы, толықтығы, түсіндіру жүйелілігі және игерімділігі, іс жүзіндегі көрсетілуі, тәрбиелік мақсатының жетімсіздігі, оқушылырға қойылатын талап жеткіліксіздігі, тақырыпты бекітуінде, конспектінің мазмұны мен тұлғасының кемшілігінде) / ( в чем несоответствие урока Программе по содержанию. целям и методу обучения, недостатки по материальному обеспечению и его использованию, структуре урока, полноте, последовательности и доходчивости изложения, в практическом показе, в достижении воспитательных целей, в требовательности к обучаемым, в закреплении материала, а также по форме и содержанию конспекта )
5
У. БӘД оқу-материалдық базасының жағдайы бағаланады / Состояние учебно-материальной базы оценивается __________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Дұрыс нәтижелі / Положительное__________________________________

______________________________________________________________________(ерекше назар аударып, үлгі тұтуға жарамдысы) (наиболее характерное, заслуживающее внимания и распространения).

Жетіспеушілігі / Отсутствуют_______________________________________

(ОМБ жетіспеуін атап көрсету, себебі) (назвать элементы УМБ и причины их отсутствия)

Кемшілігі/Недостатки _______________________________________________

_________________________________________________________________________________.

( қолдағы бар немесе салынып жатқан ОМБ бағалау) (по каждому имеющемуся или строящемуся элементу УМБ в отдельности)
4. Әскери-техникалық мүліктердің есебі , сақталуы және үлестіру тәртібі / Хранение, учет и выдача военно-технического имущества __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(нұсқаумен сәйкестігі, қарудың саймандарының кемшілігін атап көрсету, сақталу жағдайы, үлестірілуі ж/е тексерілуі, кемшіліктердің себебі)(соответствует, не соответствует инструкции, перечислить недостатки в оборудовании, состоянии оружия, выдаче и осмотре, указать причины недостатков)ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 7 наурыздағы № 97 бұйрығына сәйкес

БӘД оқу-материалдық базасы жағдайының бағасы / Состояние учебно-материальной базы оценивается ( по элементам)
ОМБ элементтері /

Барлығы

Дұрыс нәтижелі

Кемшілігі


Баға

1.

ҚР мемлекеттік рәміздері


2

БӘД сыныбы (кабинеті)

3

Қаруды және әскери-техникалық мүліктерін сақтау бөлмесі

4

Саптық дайындық сабақтарына арналған алаң

5

Тәуліктік кезекшінің міндеттерін тәжрибелік үйренуге арналған орын

6

Сақшының міндеттерін тәж-рибелік үйренуге арналған орын

7

Дене шынықтыру сабағына

арналған орын8

Тактикалық алаң

9

Ату тирі

10

Оқытудың интерактивті құралдары

11

Оқу көрнекі құралдары

12

Көрнекі үгіт-насихат стендтері

13

Әскери-техникалық мүліктер
У1. Әскери-патриоттық жұмыс жағдайының бағасы / Состояние военно-патриотической работы оценивается на - __________________________________

 1. Жұмыс жоспарының бөлімі / Раздел плана работы____________________________

__________________________________________________________________________________

(іс-шаралардың жоспарға енгізілуі, зейін қоюға тұратыны,жоспар мазмұныныңбағытының кемшіліктері, өткізілу уақытының сәйкестігі) / ( имеется, не имеется, мероприятия в плане, наиболее заслуживающее внимания, недостатки по содержанию плана, направленности мероприятий и по времени их проведения). 1. Мұражай (бұрыш) / Музей (уголок) - _________________

барлығы,жоқтығы, БӘД өткізілетін оқушылармен мұражайда қандай шаралар атқарылады, Бағдарламада көсетілген тәрбиелік мақсатты қамтудағы мұражайдың алатын орны)

(имеется, не имеется, какая работа проводится в нем с учащимися, проходящими НВП, роль музея в обеспечении выполнения воспитательных целей, определенных в Программе). 1. Көрнекі насихат құралдары / Наглядная агитация - ___________________________

__________________________________________________________________________

(әскери білімді насихаттаудағы оның орны, дұрыстығы, қандай тақырыпты қамтығанын көрсету, мазмұны және маңыздылығы бойынша кемшіліктері ) ( ее роль в пропаганде военных знаний, положительное, указать, какие вопросы в ней не отражены, недостатки по содержанию и по актуальности).

4. Мектептегі БӘД қамқорлыққа алған әскери бөлімдермен байланыс / Шефские связи с воинскими частями________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(байланыстың мазмұны, кемшіліктері) ( содержание этих связей, недостатки)

5. Мектепті бітірушілер мерзімді қызметін өтеп жүрген әскери бөлімдермен байланы Связи с воинскими частями, где служат выпускники школы ______________________

________________________________________________________________________________

(байланыстың бар-жоқтығы, оның нәтижелілігі) ( есть, нет, какая их эффективность).

6. Үйірмелердің барлығы / Наличие кружков ____________________________________

__________________________________________________________________________________

(қандай, саны, жеткіншектерді қамтуы, о.і. БӘД өтетіндерін, мергендер үйірмесі, оның нәтижесі,кемшілігі) / (какие, сколько, охват юношей, в том числе и проходящих НВП, направленность стрелковых кружков, их эффективность, недостатки).


7. «Айбын», «Сұңқар», «Ұлан», «Алау» ойындары / Игры «Айбын» «Сункар», «Улан», «Алау»___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(дұрыс ұйымдастырылуы, нәтижелілігі ,ойын өткізілуі туралы мектеп бойынша бұйрығы, кемшіліктері,себептері)/( организованы правильно, эффективность занятий этих игр, приказы по школе по этим играм, недостатки, причины).

7
8. Соңғы екі жыл ішінде әскери оқу орындарына түскен жастардың саны / Количество юношей, поступивших в военные учебные заведения за последние два года - ____ адам / чел.


9. БӘД өткізілетін жастар арасындағы тәртіп бұзушылықтар саны / Количество правонарушений среди молодежи, проходящей НВП – ___________________________________
У11. Бастапқы әскери даярлық басшылығының сапасы / Качество руководства начальной военной подготовкой 1. Пед.кеңес / Педсовет___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(жылына бір рет өткізіледі, өткізілмейді,қаралатын мәселелер, шешімі және орындалуы) (проводится один раз в год, не проводится, рассматриваемые вопросы, решение и как оно выполняется).

 1. Пәндік әдістемелік комиссия / Предметная методическая комиссия -


____________________________________________________________________________

(жұмыс істейді, істемейді, нәтижелілігі, кемшілігі, себебі) (работает, не работает, ее эффективность, недостатки и их причины).


 1. БӘД ұйымдастырушы-мұғалімінің сабақ өткізуін, оқушылардың өткізілген материалды игеруін қадағалау / Контроль за проведением занятий преподавателем-организатором НВП и усвоением учащимися пройденного материала ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(іске асырылуы, асырылмауы, қадағалау қорытындысының нәтижесі) / (осуществляется, не осуществляется, как реализуются результаты контроля).
4. Өткен жылғы әскери-спорттық мерекелік салтанаттар / Военно-спортивный праздник в прошлом году ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(өткізілгені, өткізілмегені, мазмұны, бағыты, тиімділігі, ағымдағы оқу жылына жоспарлануы, жоспарланбауы) (проведен, не проведен, его содержание, направленность и эффективность, спланирован или не спланирован в текущем году).

Жалпы бағасы / Общая оценка_______________________________________.

БӘД ұйымдастырып, жүргізуін жақсарту жөнінен шешімдер мен ұсыныстар / Выводы и предложения по улучшению организации и проведения НВП

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
8

Комиссия төрағасы / Председатель комиссии_________________________

Комиссия мүшелері / Члены комиссии ______________________________

________________________________

________________________________

________________________________.«_____»______________20 __ж.г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Реферат kz Қазақша рефераттар сайты Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы. Ғарышкер, техника ғылымдарының докторы
2015 -> Реферат kz Қазақша рефераттар сайты Жердегі сұлулықтың мекені
2015 -> Реферат kz Қазақша рефераттар сайты Жердегі сұлулықтың мекені
2015 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2015 -> Абай және кітапхана
2015 -> Реферат kz Қазақша рефераттар сайты Абайтанушы
2015 -> Абайдың ақын-шәкірттері Ақылбай Абайұлы
2015 -> Реферат kz Қазақша рефераттар сайты
2015 -> 1961 жылы 12-сәуiрде Юрий Гагарин «Восток» кемесiмен ғарышқа ұшты Юрий Гагарин


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет