[q][+]4: 1: Н‰кте ќозѓалысыныњ кинематикалыќ тењдеуін кµрсетіњізбет1/2
Дата15.05.2020
өлшемі311.27 Kb.
  1   2

Нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуін көрсетіңіз:

x = x(t), y = y(t), z = z(t)

S = vt, v = const

ω = dφ/dt = const φ = ωt

m = m1m2/(m1 + m2)

W = Wк + Wп = const df/dt = L/(mr2)

an нормаль үдеуді не сипаттайды:

Жылдамдықтың бағытының өзгеруі

Жылдамдықтың шамасының өзгеруі

Бұрыштық жылдамдықтың өзгеруі

Траекторияның қисықтық радиусының өзгеруі

Тангенсиал үдеудің өзгеруі

Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыста қай өрнек дұрыс:

S = vt, v = const

v = v0 + at, S = v0t + at2/2

ω = dφ/dt = const φ = ωt

m = m1m2/(m1 + m2)

W = Wк + Wп = const df/dt = L/(mr2)

Нүктенің сызықтық жылдамдығы мен бұрыштық жылдамдығы арасындағы байланысты көрсетіңіз:Материалдық нүктенің қисықтық қозғалыстағы толық үдеуін көрсетіңіз:Нормаль және тангенсиал үдеулердің бағытын көрсетіңіз:

Бір-біріне перпендикуляр

Қозғалыс траекториясына жанама

Шеңбердің центріне қарай радиуспен

Бір-біріне параллель

Жердің центріне бағытталған

Бұрыштық жылдамдықтың өлшем бірлігін көрсетіңіз:

рад/с

м/с

км/сағ

м

рад

36 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагон жылдамдығын азай­тып, 20 с-тан кейін тоқтайды Вагонның үдеуін табыңыз:

–0,5

0,5

–1,8

2

36

Радиусы 5 м диск 60 айн/мин жиілікпен айналып тұр Дисктің шетіндегі нүктенің жылдамдығын табу керек:

10π м/с

300 айн/с

300 м/с

12π м/с

60 м/с

Диаметрі 5 м дөңгелек 10 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналып тұр Дөңгелектің шетіндегі нүктенің сызықтық жылдамдығын табыңыз:

25 м/с

50 м/с

50 рад/с

2 м/с

10 м/с

Дененің уақыт бойынша жүрген жолының теңдеуі Дененің 2 с уақыттан кейінгі жылдамдығын табыңыз:

40 м/с

20 м/с

25 м/с

2 м/с

0 м/с

Дененің бұрыштық жылдамдығының уақыт бойынша қозғалысының тең­деуі 2 с уақыттан кейінгі бұрыштық үдеуді табыңыз:

2

2

10

20

0

Дененің уақыт бойынша қозғалған жолының теңдеуі , мұндағы А = 1 м/с, В = 2 м/с2 Дененің 5 с-тан кейінгі жылдамдығын табыңыз:

21 м/с

4 м/с

55 м/с

10 км/сағ

50 м/с

Центрге тартқыш үдеу мына теңдеумен берілген Жердің айналуына сәйкес, экватордағы дененің центрге тартқыш үдеуі неге тең екен­дігін табыңыз Мұндағы Т = 1 тәулік = 8,64·104 с, R = RЖ = 6370 км = 6,37·106 м:

0,034

0,076

0,015

0,068

3,36

Желдеткіштің валы n = 5 айн/с жиілікпен айналады Валдың бұрыштық жылдамдығын табыңыз:

31,4 рад/с

5 айн/с

5 рад/с

5 м/с

p рад/с

Егер денедегі күштер теңессе, онда дене қалай қозғалады:

Бірқалыпты түзу сызықты

Бірқалыпты айналмалы

Түзу сызықты, үдемелі

Кемімелі

Бұл жағдайда қозғалыс болмайды

Ілгерлемелі қозғалыс үшін динамиканың негізгі теңдеуін көрсетіңіз:

a = F/m

F = –F

F = mg

e = M/J

S = vt

Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңын көрсетіңіз:

e = M/J

F = ma

F = mg

a = F/m

j = wt

Дененің импульсын анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз:

p = mv

F = –F

а=Fm

P = F/S

P = mg

Импульстің сақталу заңын көрсетіңіз:Механикалық энергияның сақталу заңын көрсетіңіз:Импульс моментінің сақталу заңын көрсетіңіз:Сұйықтардың үзіліссіздік теңдеуін көрсетіңіз:

ρvS = const

Торричелли формуласын көрсетіңіз:ρvdS = constСұйықтардың ағысы үшін энергияның сақталу заңын көрсетіңіз (Бернулли теңдеуі):Дененің инерция моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз (Штейнер теоремасы):Бүкіл әлемдік тартылыс заңын анықтайтын формуланы көрсетіңіз:Бірінші космостық жылдамдықтың мәнін көрсетіңіз:

7,9 км/с

12,2 км/с

5,6 км/с

16 км/с

19 км/с

Ілгерлемелі қозғалыстың жұмысын анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз:А=F/SАйналмалы қозғалыстың жұмысын табыңыз:

А=F/S
Қай физикалық шаманың өлшемі, күш моментінің өлшемімен сәйкес келеді:

Жұмыс

Инерция моменті

Импульс

Қысым

Күш

Қандай физикалық шаманың өлшемі, энергияның өлшемімен сәйкес келеді:

Күш моменті

Инерция моменті

Импульс

Қысым

Күш

Дененің ілгерлемелі қозғалысының кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз:


Айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясының формуласын көрсетіңіз:


Күш моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз:Радиусы 10 см және массасы 800 г диск өз осімен айналып тұр Дисктің инерция моментін табыңыз:

4 г·

16 г·

8 г·

80 г·

40 г·

Ұзындығы 50 см және массасы 480 г жіңішке стержень, ортасынан перпен­дикуляр өткен ось бойымен айналып тұр Стерженнің инерция моментін табыңыз:

10 г·

120 г·

60 г·

30 г·

40 г·

0 °C-қа сәйкес келетін абсолюттік температураның мәнін көрсетіңіз:

273 К

0 К

373 К

546 К

–273 К

Термодинамиканың 1-ші заңын сипаттайтын формуланы көрсетіңіз:

Q = DU + A

Q = cmDt

Q = hA

Q = Ivt

Q = CU
Идеал жылу двигателі үшін ПӘК-тің максимал мәнін көрсетіңіз:η=А/ Qμ=F/PМенделеев – Клапейрон теңдеуін көрсетіңіз:p = nkTP = IUБастапқы параметрлері p, V, T 1 моль идеал газ, p = const болғанда 3V көлемде ұлғаяды Газдың істеген жұмысын табыңыз:

2pV

pV

3pV

4pV

5pV

Айналмалы процесс нәтижесінде газ A = 1 Дж жұмыс істейді және суыт­қышқа Q = 4,2 Дж мөлшерде жылу береді Циклдың ПӘГ-ін табыңыз:

0,192

0,195

0,200

0,205

0,210

Жабық ыдыста 500 кПа қысымдағы газ бар Егер кранды ашса газдың 4/5 массасы сыртқа шығады, ыдыстағы қысым қандай болады:

100 кПа

200 кПа

300 кПа

400 кПа

500 кПа

Температуралары Т1 = 500 К және Т2 = 300 К идеал газдың Карно циклының ПӘГ-ін h табыңыз

40 %

100 %

166 %

60 %

20 %

Идеал газдың көлемін екі есе және абсолют температураны екі есе азайтсақ, оның қысымы қалай өзгереді:

4 есе азаяды

2 есе азаяды

тұрақты болады

2 есе өседі

4 есе өседі

Температурадан тәуелсіз жылу сиымдылығы С = 20 Дж/К бар дене t1 = 100 °С-дан t2 = 20 °С-қа дейін суиды Дененің жылу мөлшерін табыңыз:

–1,6 кДж

9 кДж

–2 кДж

1,6 кДж

0,4 кДж

Идеал газдың молекулаларының ілгерлемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы, газдың абсолют температурасы 3 есе өскенде қалай өзгереді:

3 есе азаяды

3 есе өседі

9 есе өседі

45 есе өседі

өзгермейді

Қалыпты жағдайда (p0 = 105 Па) идеал газ V0 = 1 м3 көлемді алып тұр Газды изотермиялық түрде p = 5,0 МПа қысымға дейін қысса оның көлемі қалай өзгереді:

0,02

0,03

0,01

0,04

0,05

Идеал газ Карно циклын жасайды Қыздырғыштың және суытқыштың тем­пературалары 450 К және 270 К Циклдың ПӘГ-ін анықтаңыз:

0,4

0,2

0,25

0,3

0,6

Идеал газдың молекуласының орташа энергиясы 6,4·10–21 Дж Газдың қысымы 4 мПа Бірлік көлемге келетін газдың молекула санын табыңыз:

9,38×1017

2×1023

6,25×1015

105

2×1018

Массасы m = 5,4 кг алюминий ерітіндіде (М = 27 г/моль) қанша зат мөлшері бар:

200 моль

50 моль

100 моль

150 моль

250 моль

Идеал газдың температурасы Т1 = 300 К болғанда, қысымы p1 = 104 Па, ал температурасы Т2 = 150 К болғанда p2 қысымы қандай болады:

5 кПа

2 кПа

3 кПа

4 кПа

6 кПа

Идеал газ қысымы p1 = 103 Па болғанда V1 = 2 м3 көлемді алып тұр Егер көлемді изотермиялық түрде екі есе ұлғайтсақ, p2 қысымы қандай болады:

500 Па

300 Па

400 Па

600 Па

700 Па

Көлемі V = 1 м3 баллонға Т = 640 К температурада массасы m=1 кг оттегі (M = 32 г/моль) орналастырылған Баллондағы қысымды табыңыз (R
=8,31 Дж/(моль·К)):

166 кПа

98 кПа

124 кПа

192 кПа

150 кПа
Егер меншікті балқу жылуы 1,3·105 Дж/кг болса, 4 кг ақ шойынның кристалдық құрылысын бұзу үшін қанша энергия жұмсау керек:

520 кДж

480 кДж

560 кДж

600 кДж

400 кДж

Массасы 10 т автомобиль 8 м/с жылдамдықпен жүріп тоқтайды Егер автомобильдің кинетикалық энергиясы ішкі энергияға айналса, тоқтағанда қанша жылу бөлінді:

320 кДж

24 кДж

64 кДж

240 кДж

400 кДж
Изохоралық процесте элементар жұмыс неге тең:

dA = 0

dA = –dU

dA = dQ

dA = Vdp

dA = –dQ
Газға берілген барлық жылу мөлшері ішкі энергияға айналатын процесті көрсетіңіз:

Изохоралық

Изотермиялық

Изобаралық

Адиабаталық

Политроптық

Идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін көрсетіңіз:

p = 6 nmv2
Карно теоремасын көрсетіңіз:

Изобаралық процесс үшін термодинамиканың 1-ші бастамасын көрсетіңіз:

dQ = cpmdT

dQ = dU

Cp = CV + R

dQ = dA

dA = –dU

Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың 1-ші бастамасын көрсетіңіз:

dA = –dU

dQ = cpmdT

dQ = dU

Cp = CV + R

dQ = dA

Идеал газдың абсолют температурасын 4 есе ұлғайтқанда молекуланың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді:

2 есе өседі

2 есе азаяды

Өзгермейді

4 есе өседі

4 есе азаяды
Көлемі V = 2,5 м3 судың горизонталь түтіктен қысымы P1 = 40 кПа көлденең қимасынан, қысымы P2 = 20 кПа көлденең қимасына дейінгі орын ауыстырғандағы үйкелісті жоюға кететін жұмысты табыңыз

50 кДж

30 кДж

40 кДж

60 кДж

70 кДж

Шалаөткізгіштердегі негізгі ток тасымалдаушылар қандай зарядталған бөлшектер:

Оң кемтіктер

Оң және теріс иондар

Электрондар

Теріс иондар

Оң иондарДостарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет