1. Диатоникалық таза интервалды анықтаДата18.02.2018
өлшемі253,77 Kb.
Нұсқа-1

1.Диатоникалық таза интервалды анықта

A) секунда

B) терция

С) квинта

D) секста

Е) септима

2. Үлкен интервалдың айналымы?

A) үлкенге

B) кішілерге

С) тазаларға

D) ұлғайтылғандарға

Е) кішірейтілгенге

3. Диатоникалық бүтін үнді анықта?

A) c-d

B) c-des


С) c-cisis

D) h-c


Е) c-cis

4. Минорлық үшдыбыстылықтың құрамы?

A) ү3-к3

B) к3-ү3


С) к3-к3

D) ү3-ү3


Е) ү3-кт3

5. «ре» дыбысына энгармониялық тепе-тең келетін басқыш?

А) ми бемоль

B) до диез

C) до дубль диез

D) до дубль бемоль

Е) ре диез

6.5/4 өлшемін анықта?

A) қарапайым

B) күрделі

С) аралас

D) ауыспалы

Е) полиметрия

7. Үш диезді тональдікті тап?

A) Es-dur

B) fis-moll

С) b-moll

D) Des-dur

Е) h-moll

8. bVII сатысымен мажорлық ладты анықта?

A) дориялық

B) миксолидиялық

С) фригиялық

D) локриялық

Е) иониялық

9. H-dur параллельді тональдігін тап?

A) gis-moll

B) Gis-dur

С) As-dur

D) Ais-dur

Е) Ces –dur

10. S6 үндестігі қай сатыда құрылады?

A) I

B) VI


С) IV

D) II


Е) VII

11. Қайталау белгісі?

А) партитура

B) кода


C) реприза

D) акколада

Е) фермата

12. Хроматикалық мажорлық гаммада қандай сатылар өзермейді?

A) жоғары 1-5 төмен3-6

B) жоғары,төмен 1-5

С) жоғары 3-6 төмен 1-5

D) жоғары 3-6

Е) жоғары 1-3 төмен 3-5

13. Ре мажорда неше диез бар?

А) екі диез
В) төрт диез
С) бір диез
Д) диез жоқ
Е) 2 бемоль

14. Негізгі ұзақтықтардың еркін бөліну түрі?

А) трель

B) мордент

C) альтерация

D) триоль

Е) акцент

15. Жай темп?

А) presto

B) vivo


C) adagio

D) allegro

Е) vivace

16 Үшдыбыстықтың бірінші айналымы?

A) секундаккорд

B) терцквартаккорд

С) секстаккорд

D) квартсекстаккорд

Е) септаккорд

17 Октавадан кең интервалдарды не дейміз

А) диссонакстық

В) күрделі

С) таза

Д) қарапайымЕ) кансонанстық

18. Д3/4 қай аккордқа шешіледі?

А) Т3/5

B) S6


C) Т6/4

D) Д2


Е)Д7

19. Жарты тонға төмендету альтерация белгісі?

А) бемоль

B) диез


C) дубль-бемоль

D) дубль диез

Е) Бекар

20. Натуралды минор гаммасының құрамы?

A) 1-1-0,5-1-1-0,5

B) 1-0,5-1-1-1-0,5-0,5

С) 1-0,5-1-1-0,5-1-1

D) 1-1-0,5-1-0,5-1

Е) 1-0,5-1-0,5-1-1-1

21. «с-e-f-as» үндестікті анықта?

А) к dur4/3

B) кт4/3


C) ү moll4/3

D) к moII4/3

Е) ұл4/3

22 Гармониялық минордың ұлғайтылған квинтасы қайда шешіледі?

А) 2

B) 6


C) 5

D) 4


Е) 3

23. Екінші сызықтағы «до» кілтін анықта?

A) альттік

B) сопранолық

С) тенорлық

D) баритондық

Е) меццо-сопранолық

24 Негізгі ұзақтықты еркін бөлудің түрі?

А) квинтоль

B) трель


C) мордент

D) цезура

Е) акколада

25 Музыкалық шығарманың бір тональдіктен екінші тональдікке көшуі?

А) фразировка

B) цезура

C) транспозициялау

D) реприза

Е) синкопа
Нұсқа -2

1. «к2» ның айналымы?

А) к2

B) ү2


C) ұл2

D) к7


Е) ү7

2.Таза квинта неше үннен тұрады?

А)1

B)2


C)3

D)4


Е)3,5

3. Басты тұрақты саты қалай аталады?

А) субдоминанта

B) кіріспе

C) доминанта

D) тоника

Е) терция

4. Секстаккордтың құрамы?

A) терция-терция

B) терция-кварта

С) кварта-терция

D) секста-сектса

Е) кварта-секста

5. «до дубль диез» дыбысының энгармониялық тең дыбысы?

А) до диез

B) ре диез

C) ре

D) ми


Е) ми бемоль

6. Қарапайым өлшем?

А) 4/8

B) 4/4


C) 6/8

D) 2/4


Е)6/4

7. Ля-мажор тональдігінде неше кілт белгі бар?

А) 2

B) 4


C) 3

D) 5


Е) 1

8. Дориялық ладтың ерекшелігі?

A) b VI

B) b VII


С) b II

D) # IV


Е) # VI

9. Фа-мажордың біртерциялы тональдігін анықта?

A) Fis-dur

B) f-moll

С) fis-moll

D) a-moll

Е) h-moll

10. Д6/5 қай сатыда құрылады?

A) I

B) VII


С) III

D) V


Е) IV

11. Ырғақ дегеніміз не?

А) Музыкалық жүйе дыбыстарының абсолюттік биіктігінін қарым-қатынасы

B) Екі дыбыстын ара қатынасы

C) Лад орналасқан биіктік

D) Әр түрлі дыбыс ұзақтықтарының мөлшерлесіп алмасуы

Е) Үш дыбыстан тұратын аккорд

12. Хроматикалық мажорда қай сатылар өзгермейді

А) жоғары I-V төмен

В) жоғары, төмен I-V

С) жоғары III-VI төмен I-V

Д) жоғары, төмен III-VI

Е) жоғары I-III төмен III-V

13. As-dur ?

А) си бемоль минор

B) ре мажор

C) до минор

D) фа мажор

Е) ля бемоль мажор

14. Дыбыс ұзақтығын ұлғайтатын қосымша белгі?

А) фермата

B) триоль

C) тремоло

D) форшлаг

Е) цезура

15. Жылдам екпін?

А) allegro

B) grave


C) adagio

D) andante

Е) lento

16. Септаккордтың үшінші айналымы?

A) квинтсекстаккорд

B) терцквартаккорд

С) секундаккорд

D) секстаккорд

Е) квартсекстаккорд

17. Мажор мен минор тональдіктерінің жүйелі құрылуын жалпы жүйесін не дейміз

А) транспозиция

В) энгармонизм

С) политональдік

Д) тональдік

Е) квинталық шеңбер

18. Д7 қай аккордқа шешіледі?

А) S5/3

B) Т6


C) Т6/4

D) Т5/3(толық емес)

Е) S6

19.Лад жүйесіндегі IV басқыш атауы?А) доминанта

B) тоника

C) субдоминанта

D) медианта

Е) төмендегі кіріспе дыбыс

20. «f-a-d» II-сатының үшдыбыстығы ретінде қай тональдікте кездеседі?

А) F-dur

B) C dur


C) a moll

D) Es dur

Е) e moll

21. «d-es-g-b» үндестікті анықта?

А) үdur2

B) ү moII2

C) к dur2

D) к moII2

Е) к кш2

22. Характерлі интервалдар саны?

А) 1

B) 2


C) 3

D) 4


Е) 5

23. «Соль» кілтін анықта?

A) альт

B) сопраноС) тенор

D) скрипка

Е) бас

24. Нотаның созымдылығын еркінше ұзатылатын белгіні көрсетА) тыныс

В) нүкте


С) екі нүкте

Д) фермата

Е) доға

25. Дыбыс ұзақтығын ұзартатын қосымша белгі?А) акцент

B) триоль

C) трель

D) фoршлаг

Е) лига
Нұсқа -3

1. Диатоникалық таза интервалдарлды анықта?

А) секунда

B) терция

C) квинта

D) секста

Е) септима

2. Үлкен секунда неше басқыштан тұрады?

А) 3

B) 2


C) 4

D) 5


Е) 6

3. Лад жүйесіндегі III басқыштын атауы?

А) доминанта

B) ортаңғы медианта

C) субдоминанта

D) медианта

Е) тоника

4. Д2 интервалының құрамы?

А) к3-к3-ү2

B) ү2-ү3-к3

C) ү3-к3-к3

D)к3-ү3-к3

Е) к3-ү2-ү3

5. « Ля» дыбысына энгармониялық тепе-тең басқыш?

А) си бемоль

B) фа-дубль диез

C) соль-дубль диез

D) до-дубль диез

Е) си-дубль диез

6. Күрделі өлшем?

А)2/2

B)3/4


C)3/2

D)4/4


Е)2/8

7. Екі бемольді тональдікті тап?

А) h-moll

B) D dur


C) B dur

D) e moll

Е) cis dur

8. Дориялық ладтың қай басқышы жоғарлайды?

А) 2

B) 3


C) 4

D) 5


Е) 6

9.h-moll-дың біртерциялы тональдігін анықта

А) H-dur

В) В-dur


С) D-dur

Д) b-moll

Е) bes-moll

10. Субмедианта үндестігі қай сатыда құрылады?

A) I

B) III


С) IV

D) V


Е) VI

11. Гамма дегеніміз

А) Ладтын дыбыс қатары

B) Метрдін белгілі нота ұзақтықтарымен көрсетілуі

C) Әлді және әлсіз үлестерінін бір қалыпты алмасуы

D) Әуеннін әлсіз үлестен басталуы

Е) Дыбыстын сапалық бояуы

12. Минорлық хроматикалық гамманың жазылу ережелері. Қай басқыштар альтерациялық өзгермей қалады?

А) 3 пен4

B) 2мен7


C) 1 мен5

D) 4 пен 6

Е) 3 пен7

13. D-dur?

А) соль мажор

B) ре мажор

C) си мажор

D) ре минор

Е) ре бемоль

14.Бүтін нотадан екі есе қысқа ұзақтық?

А) төрттік

B) сегіздік

C) оналтылық

D) жартылық

Е) отызекілік

15. Жылдам темп?

А) andante

B) vivo


C) largo

D) crave


Е) sostenuto

16. Үшдыбыстылықтың айналым саны?

A) 1

B) 2


С) 3

D) 4


Е) 5

17. Уақыт кесіндісіндегі күшті және әлсіз үлестердің ретпен алмасуын не дейміз?

А) ырғақ
Б) мөлшер
С) өлшем
Д) такт
Е) метр

18.Д2 қай аккордқа шешіледі?

А) S3/5

B) S6


C) T

D) T6


Е) Т6/4

19 Альтерация белгілерінің саны?

А) 3

B) 2


C) 4

D) 6


Е) 5

20. Мажорлық гамманың секундалар орналасу жүйесі?

А) ү2-к2-ү2-ү2-к2-ү2-ү2

B) к2-ү2-к2-к2-ү2-к2-к2

C) к2-к2-ү2-ү2-к2-к2-ү2

D) ү2-ү2-к2-ү2-ү2-ү2-к2

Е) ү2-ү2-ү2-ү2-к2-к2-к2

21. «cis-e-g-b» үндестікті анықта?

А) ү dur7

B) k dur 7

D) к кш7

C) ү moll7

Е) кш 7

22 Гармониялық мажордың кішірейтілген квартасы қай басқышта құрылады?

А) 2

B) 4


C) 7

D) 5


Е) 3

23.Толық емес октаваның аталуы?

А) контроктава

B) бесінші октава

C) бірінші октава

D) екінші октава

Е) үшінші октава

24.Аса күш салу және әуеннің ең биік шыңы

А) Секвенция

В) Модуляция

С) Пульсация

D) Кульминация

Е) Каденция

25. Ырғақтық бөлінудің ерекше түрлері-ұзақтықтардың негізгі бөлінуімен (2;1) дәл келмейтін

А) брэвис
Б) акколада
С) ауытқу
Д) тыныс
Е) септоль
Нұсқа -4

1. Консонанстық интервал?

А) ұл4

B) кт5


C) т8

D) ү2


Е) к7

2. Таза октава неше тоннан тұрады?

А) 4

B) 6


C) 5

D) 7


Е) 8

3. Үлкен интервалдар қандай интервалдарға айналады?

А) үлкен

B) кіші


C) таза

D) үлкейтілген

Е) кішірейтілген

4. Үлкейтілген үшдыбыстықтың құрамы?

А) ү3-к3

B) к3-к3


C) к3-ү3

D) ү3-ұл3

Е) ү3-ү3

5. Энгаромниялық тепе-тең интервал?

А) кт5-ұл4

B) ү3-ұл2

C) т5-ұл4

D) ү6-к3


Е) т5-кт3

6. Аралас өлшем?

А) 6/8

B) 5/4


C) 3/4

D) 4/4


Е) 6/4

7. Ми мажор тональдігінде неше кілт белгісі бар?

А) 1

B) 4


C) 2

D) 3


Е) 5

8.Гармониялық мажордың натуралды мажордан айырмашылығы?

A) # VI

B) # VII

С) bVI

D) bII


Е) # IV

9. Аттас тональдіктердің айырмашылығы?

A) I-III-V

B) II-IV-VI

С) III-VI-VII

D) I-VI-V

Е) I-III-VI

10 Д4/3 қай сатыда құрылады?

А) II

B) IV


C) V

D) VI


Е) VII

11. Синкопа дегеніміз?

А) Әртүрлі метрлердін бір уақытта үйлесуі

B) Ладтын дыбыс қатары

C) Әуеннін әлсіз үлестен басталуы

D) Дыбыстын бояуы

Е) Метрлік және ырғақтық акценттері сәйкес келмейтін ырғақ

12. Хроматикалық интервалды анықта?

А) к7

B) ұт4


С) кт5

D) ұт5


Е) ү6

13. 7 диезді мажорлық гамма?

А) H-dur

B) Fis-dur

С) E-dur

D) Cis-dur

Е) Ces-dur

14. Ұзақ нотаны анықта?

А) бүтін

B) жартылық

C) брэвис

D) төрттік

Е) сегіздік

15. ff-динамикалық белгісінің мағынасы.

А) жай
В) өте жай
С) қатты
Д) өте қатты
Е) біртіндеп

16. Септаккордтың бірінші айналымы?

А) квинтсекстаккорд

B) терцквартаккорд

C) секундаккорд

D) секстаккорд

Е) квартсекстаккорд

17. Дыбыстардың уақыттық ұйымдасуы мен өзара қалыптасуын не дейміз?

А) өлшем
Б) мөлшер
С) ырғақ
Д) акцент
Е) такт

18. Д7-тың примасы Т-ға шешілгенде қандай интервалға жылжиды?

А) Прима

В) Секунда

С) Терция

Д) Кварта

Е) Квинта

19. Лад жүйесіндегі V басқыш атауы?

А) жоғарылайтын кіріспе дыбыс

B) доминанта

C) медианта

D) субдоминанта

Е) тоника

20. Натуралдық мажорлық гамманың құрамы?

А) 1-1-0,5-1-1-1-0,5

B) 1-0,5-1-1-0,5-1-0,5

C) 1-0,5-1-1-0,5-1-1

D) 1-1-1-0,5-1-0,5-1

Е)1-0,5-1-0,5-1-1-1

21. «cis-e-g-a» үндестікті анықта?

А) к moll6/5

B) к кш 6/5

C) ү dur 6/5

D) к moll6/5

Е) к dur 6/5

22. Гармониялық минордың кішірейтілген септимасы қай басқышта құрылады?

А) VIb

B) VII#


C) IIb

D) IV#


Е) III

23. «фа дубль бемоль» нотасының әріптік белгісі?

А) feses

B) fisis


C) fes

D) fis


Е) f

24. Мажор мен минор тональдіктерінің жүйелі құрылуының жалпы жүйесін не дейміз?

А) параллелді-ауыспалы лад

Б) период

С) темперациялық құрылым

Д) тетрахорд

Е) кварта-квинталық шенбер

25. Музыкалық шығарманың шағын бөлімін әр түрлі аяқтаумен қайталауды көрсететін белгі?


А) акколада
B) Вольта
С) реприза
D) тремоло
Е) фермата


Hұсқа-5

1. Кіші септима неше басқыштан тұрады?

А) 6

B) 5


C) 2

D) 7


Е) 8

2. Таза кварта неше үннен тұрады?

А) 2

B) 3


C) 2,5

D) 3,5


Е) 4

3. Үлкен терцияның айналымы?

А) таза кварта

B) кіші секста

C) кіші септима

D) таза кварта

Е) таза октава

4. Екі кіші терция қосындысынан тұратын үшдыбыстылық?

А) кішірейтілген

B) септаккорд

C) секундаккор

D) квартсекстаккорд

Е) ұлғайтылған

5. «Соль» дыбысына энгармониялық тепе-тең басқыш?

А) фа диез

B) ля бемоль

C) ля дубль бемоль

D) фа бемоль

Е) си дубль бемоль

6. Төрттік нотадан екі есе қысқа ұзақтық?

А) сегіздік

B) бүтін


C) жартылық

D) оналтылық

Е) төрттік

7. Натуралды мажордан ерекше мажорлық пентатоникада қай басқыштар болмайды?

А) 3 және 6

B) 2 және 5

C) 1 және 4

D) 4 және 7

Е) 2 және 5

8. #IVсатысымен мажорлық ладты тап?

А) иониялық

B) лидиялық

C) миксолидиялық

D) эолиялық

Е) дориялық

9. F-dur –дың біртерциялы тональдігін анықта

А) Fis-dur

В) f-moll

С) fis-moll

Д) a-moll

Е) F-dur

10. DVII7 қай сатыда құрылады

А) II сатыда

В) VII сатыда

С) III сатыда

Д) IV сатыда

Е) V сатыда

11. Затакт дегеніміз?

А) Метрдін белгілі нота ұзақтықтарымен көрсетілуі

B) Әуеннін әлсіз үлестен басталуы

C) Метрлік және ырғақтық акценттері сәйкес келмейтін ырғақ

D)Үндеу арасындағы үзіліс

Е) Альтерациялық белгілер

12. Альтерацияланған басқыштар бойынша мажор жане минор ладтарында қандай хроматикалық интервалдар кездеседі

А) ұт1-кт8

Б) кт8-ұт7

С) кт3-ұт6

Д) кт6-ұт3

Е) ұт4-кт5

13. Лад жүйесіндегі II басқыш атауы?

А) жоғарғы кіріспе дыбыс

B) медианта

C) төменгі кіріспе дыбыс

D) субдоминанта

Е) доминанта

14. Төрттік нүктесімен нотасында қанша сегіздіктер бар?

А) 2

B) 3


C) 4

D) 5


Е) 6

15. Орташа екпінге қайсы жатады?

А) Allegro
В) Presto
С) Andante
Д) Tolto
Е) vivo

16. Септаккордың екінші айналымы?

А) квинтсекстаккорд

B) терцквартаккорд

C) секундаккорд

D) секстаккорд

Е) квартсекстаккорд

17. Үндеу арасындағы үзіліс

А) стаккато
Б) такт
С) пауза

Д) фермата


Е) реприза

18. Жалпы септаккордтардың неше түрі бар

А) 4

В) 5


С) 6

Д) 7


Е) 8

19. Бүтін үнге төмендету альтерация белгісі?

А) диез

B) бемольC) бекар

D) дубль диез

Е) дубль бемоль

20. Минорлық гамманың секундалар орналасу жүйесі?

А) ү2-к2-ү2-ү2-к2-ү2-ү2

B) к2-ү2-к2-к2-ү2-к2-к2

C) к2-к2-ү2-ү2-к2-к2-ү2

D) ү2-к2-ү2-к2-ү2-к2-ү2

Е) ү2-ү2-ү2-ү2-к2-к2-к2

21. Гармониялық мажордың (минордың) VII басқышындағы септаккорд?

А) доминанта

B) судоминанта

C) тоникалық

D) терцквартаккорд

Е) кт.VII септаккорд

22. . Гармониялық мажорда үштондар қандай сатыда кездеседі

А) #VII – III

В) #IV – IV

С) bVI –II

Д) bII – VI

Е) IV# -VII#

23. Екінші сызықтағы «до» кілтін анықта

А) альттік

В) сопраналық

С) тенорлық

Д) баритондық

Е) меццо-сопраналық

24. Диатоникалық лад басқыштарының жарты үнге көтерілуін не дейміз

А) параллелизм

В) Мелизм

С) Хроматизм

Д) энгармонизм

Е) Диатонизм

25. Нота жазуын қысқартатын және жеңілдететің белгілер

А) акцент
Б) цезура
С) аббревиатура
Д) группето
Е) мордент

I II III IV V

1 C E C C D

2 B E B B C

3 A D D B B

4 B B B E A

5 C C C A C

6 C D D B A

7 B C C B D

8 B E E C B

9 A C B C C

10 B B E A B

11 C D A E B

12 C C C D C

13 A E B D C

14 D A D C B

15 C A B D C

16 C C B A B

17 B E E C C

18 A D D D D

19 A C E B E

20 C B D A A

21 C A E E E

22 B D E B C

23 E D B A E

24 A D D E C25 C E E B C
Каталог: uploads -> doc -> 061e
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
061e -> Сабақ тақырыбы: 5 сынып математика курсын қайталау
061e -> Сабақ жоспары 5 "А" класс Пән мұғалімі
061e -> Ашық сабақ Тақырыбы: «Алақай, аққала жасаймыз!»


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет