№3басылым 30. 09. 2009-данДата31.01.2018
өлшемі243,37 Kb.

042-14.7.05.09.01-2009


№3басылым 30.09.2009-дан

беттің беті
«Тіл біліміне кіріспе» пәні бойынша

5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі»

5В021000 « Филология: шетел филологиясы »

мамандықтарына арналған үшін

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ-2013
1. ҚҰРАСТЫРҒАН

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, шетел филологиясы

кафедрасының аға оқытушысы, Кабдрахманова У.Б.

2 .КЕЛІСІЛДІ

2.1 Шетел филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №_1__ «_03__» 09_2013_жыл.


Кафедра меңгерушісі: _______________ Исмаилова.Г.К.

2.2 Филолгия факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №_1__ «_11__» 09 .-2013_жыл.
Төрайымы_________________Муканова К.К.

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.

Хаттама №__1_ «_30__» _09_2013жыл.


Бірінші проректор_________________Искакова Г.К.


4 . 2009ж. «_30 » _13 шыққан ПОӘК-нің

№3 БАСЫЛЫМЫМАЗМҰНЫ

1. Жалпы ережелер...............................................................................................4-5

2. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары...................................................5

3. Курс саясаты мен форматы.................................................................................5

4. Бағалау саясаты....................................................................................................6

5. Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу................................6-11

6. ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны........................................................................11-12

7. Пән бойынша оқу үрдісінің календарлық кестесі..........................................121 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Оқытушы туралы жалпы мәлімет:

Кабдрахманова У.Б.

Кафедра: Шетел филологиясы

Кафедраның мекен-жайы : Шугаева 154; 321- бөлме

Ақпараттық қатынас: телефон : 51-56-12

Кафедрада болатын уақыты: дүй.:900-17.00; сей.:9.00-17.00; сәр.:9.00-1700; бей.:9.00-17.00; жұм.9.00-17.00.

Сабақ өтетін орын: 314 аудитория

Кредит саны: 2

1.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

Курс


Семестр

Кредит

Дәріс(сағ)

Тәж (сағ)

Бағ. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Бар

(сағ)


Бақылу түрі

1

2

2

15

15
30

30

90

емтихан

1.3. Пәннің қысқаша мазмұны

Тілді талдаудың негізгі әдістері, оларды практика жүзінде қолдануға шыңдалу. Тіл білімі тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелері.
1.4. Осы курстың мақсаты:

Лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді түсіну, тілдің мәні және тіл бөлшектерінің семиологиялық табиғаты, тілдің дамуы мен коммуникативтік қызметі, тіл- ойлау- ақиқат, тіл және қоғам, басқа да коммуникативтік құралдар мәселелерін танып білу.


1.5. Курстың негізгі міндеттері:

Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, ғылыми идеяларға сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепциялар мен

теорияларды талдай білуге дағдыландыру.
1.6. Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:

- тіл білімінің өзекті мәелелерін білуі керек;

- Алған білімдерін практикада қолдана білу;

- Тілді талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек;

- Теориялық талдау жасай алу;

- Тіл білімі тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін түсіну;

- Өзіндік пікір айта алу;

- Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.


1.7. Курстың пререквизиттері

«Қазіргі қазақ тілі», «Психология», «Логика».


1.8. Курстың постреквизиті:

Пәнді меңгеруге төмендегідей қосымша білім көздері көмектеседі:

«Қазіргі қазақ тілі», «Қазақ тілін оқыту әдістемесі»
2. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
Студент «Тіл біліміне кіріспе» пәнінде тәжірибе жүзінде кең қолданылатын, әрі жан-жақты игерілген тілді талдаудың негізгі әдістерін білуі қажет. Ғылыми ой-өрісті қалыптастыруда тіл білімі тарихының ғылыми білім ретінде пайда болуы ерекше роль атқарады. Лингвистика ілімі қазіргі теорияның тіл білімі ғылымының әр сатысындағы философиялық дүниетаныммен және ғылыми методологиялық таныммен терең байланысын, тіл теориясының әр түрлі мектептерге, бағыттарға және концепцияларға тән процестерге тәуелділігін түсінуге мүмкіндік береді. Лингвистика ілімі тарихы әр кезеңдегі ғылым алдына қоятын қоғамдағы әлеуметтік-мәдени шарттардың шектес ғылымдармен және олардың практикалық шешімдерімен тікелей байланысы постулатын түсінуге көмектеседі.
3. КУРС САЯСАТЫ МЕН ФОРМАТЫ
Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып. жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы,кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті тапсырмалар сессияның соңғы аптасына дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу міндеті , өтілген материалды меңгеру деңгейі тест, жатқа жазу,бақылау түрінде тексеріледі.Себепсіз сағат босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі.Сабақтан екі рет кешігу бір рет сабақ босатқанға теңгеріледі.


4. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ


Әріп

бойынша


баға жүйесі.

Ұпайдың

санды


баламасы

Пайыздық

баға


Дәстүрлі

жүйе


бойынша

баға.


1

аттестацияСтуденттердің

жинайтын


ұпайыА

4,00

95-100

Үздік

22-7

91-93,5

А-

3,67

90-94

Өте жақсы

20-21

86-90

В+

3,33

85-89

Жақсы

18-19

81-85

В

3,00

80-84

Жақсы

16-17

76-80

В-

2,67

75-79

Жақсы

14-15

71-75

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


13

66-70

С

2,00

65-69

Қанағаттанарлық


12

61-65

С-

1,67

60-64

Қанағаттанарлық

11

56-60

Д+

1,33

55-59

өту ұпайы

10

51-55


Д

1,00

50-54

өту ұпайы

9

48-50

Ғ

0,00

0-49

өту ұпайы

8

475. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРІНЕ ШАҒУ
2 Кесте – Пәннің мазмұны. Сағаттарды сабақ түріне шағуТақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

Дәріс сабақтары

1.Тіл білімі және оның басқа ғылымдармен байланысы.

1

Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы,1973; 1994.


2. Тілдің қоғамдық мәні. Тілдің анықтамасы. Тіл және ойлау. Тілдің таңбалық сипаты.

2

Қордабаев . Т. Жалпы тіл білімі . Алматы, 1999.


3. Лексикология. Түрлері мен салалары. Сөз және оған тән белгілер.

2

Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.


4. Сөз мағынасының өзгеру себептері. Омонимдер. Синонимдер. Антонимдер. Этимология.

1

Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996.


5. Тілдің сөздік құрамы. Сөздік құрам және оның дамуы. Кірме сөздер.Терминдер және терминология.

1

Общее языкознание . Внутренняя структура языка. М,1972


6. Фразеология. Фразеологиялық оралым. Пайда болуы, басты белгілері.

1

Бенвенист . Э. Общая лингвистика . М , 1974.


7.Фонетика, оның салалары. Дыбыстау мүшелері. Тіл дыбыстары.

1

Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. М, 1977.8. Сөйлеудің фонетикалық жақтан мүшеленуі. Сингармонизм. Ассимилияция, диссимиляция.


1

Аханов.К. Тіл білімінің негіздері. Алматы,1973
9. Грамматика. Оның салалары. Түбір морфема. Аффикстік морфема

Грамматикалық тәсілдер (бірігу, тәсілі, қосарлану тәсілі және тағы б.1

Общее языкознание . Внутренняя структура языка. М,1972


10. Грамматикалық форма. Грамматикалық категория.

1

Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. М, 1977.11. Сөз таптары. Олардың классификациясы.


1

Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. М, 1977.12. Синтаксис мәселелері. Сөз тіркесі. Сөйлем. Сөйлем түрлері.

1

Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996

13. Тілдің шығуы және тілдердің жасалуы мен дамуы. Тілдердің классификациясы.

1

Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.Тәжірбиелік сабақтар

1.Тіл білімі туралы жалпы түсінік

1

Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.


2.Тіл білімінің ғылымдар жүйесіндегі орны

1

Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996

3. Тілдің табиғаты

2

Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996

4 Тілдің таңбалық, құрылымдық, жүйелік сипаттары

1

Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. М, 1977.5. Тілдің дыбыстық жүйесі

1

Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.


6. Тілдің лексика жүйесі мен құрылымы

7.Аралық бақылау жұмысы1
1

Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.


8. Онамастика және фразеология

1

Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996

9. Грамматикалық ұғымдар

1

Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.


10. Сөз таптары

1

Общее языкознание . Внутренняя структура языка. М,1972


11. Синтаксис

1

Общее языкознание . Внутренняя структура языка. М,1972


12. Тілдің дамуы

1

Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.


13. Жазу және оның даму кезеңдері

1

Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996

14. Дүние жүзі тілдері және классификациялау

1

Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996Дәріс

Тәжірб

Бағалау

ОСӨЖ

СӨЖ1.Тіл білімі және оның басқа ғылымдармен байланысы.

1

1

9

-

-

2. Тілдің қоғамдық мәні. Тілдің анықтамасы. Тіл және ойлау. Тілдің таңбалық сипаты.

2

1
-

-

3. Лексикология. Түрлері мен салалары. Сөз және оған тән белгілер.

2

1


4. Сөз мағынасының өзгеру себептері. Омонимдер. Синонимдер. Антонимдер. Этимология.

1

1


5. Тілдің сөздік құрамы. Сөздік құрам және оның дамуы. Кірме сөздер.Терминдер және терминология.

1

1


6.Фразеология. Фразеологиялық оралым. Пайда болуы, басты белгілері.

1

1


7. Фонетика, оның салалары. Дыбыстау мүшелері. Тіл дыбыстары.

1

1


8. Сөйлеудің фонетикалық жақтан мүшеленуі. Сингармонизм. Ассимилияция, диссимиляция.

1

1


9. Грамматика. Оның салалары. Түбір морфема. Аффикстік морфема.

1

1


Грамматикалық тәсілдер
10 Грамматикалық форма. Грамматикалық категория.

1

11. Сөз таптары. Олардың классификациясы.

1

1


12. Синтаксис мәселелері. Сөз тіркесі. Сөйлем. Сөйлем түрлері.

1

1


13 Тілдің шығуы және тілдердің жасалуы мен дамуы. Тілдердің классификациясы.

1

1


14. Аралық бақылау жұмысы
2


6. ОСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3-Кесте ОСӨЖ және СӨЖ жоспарларыОСӨЖ

СӨЖ

Аудиториялық

Аудиториядан тыс

1

2

3

1 Тарихи-салыстырмалы әдіс (өкілдері, еңбектеріне анализ)

1. Тіл білімі туралы жалпы түсінікке анаграмма құраңыз.

1. Синхронды, диахронды тіл білімі

2. Психолингвистика, нейролингвистика ғылымдарының

жетістіктерін талқылау.
2. Тілдің шығуы туралы діни-аңыз әңгімелерден материалдар

жинақтап, талқылау.

2.Лингвистикалық анкета «Көп тараған әлем тілдері»3. Тілдің таңбалық сипаты.?


3. Қазақ графикасы қандай әліпбиге көшу керек?

3. Әлем тілдерінің картасы. Тілдерді топтастыру, семьялық тілдер.

4. Ф. де Соссюрьдің тіл жайлы еңбектері.

4. Қазақ тілінің кеңестер одағы тұсындағы тілдермен әсері

4. «Тіл-қатынас құралы. Тілдің жүйелік қасиеті» тақырыбына эссе жазу.

5. Фонетика саласындағы соңғы еңбектер


5. Тілдің классификациясына сөзжұмбақ құрастырыңыз


5. Көнерген сөздер. Неалогизмдер. Кірме сөздер. Фразеологизмдер (коммуникативті, номинативті) тақырыптарына реферат жазу.

6. Функционалды грамматика

6. Лингвистика және семиотика.


6. Терминдерге арналған сөздік дәптер. Сөздіктермен жұмыс жасау.

7. Тіл типтері. Лингвистикалық типология.


7. Тілдің дамуы тақырыбында «Жұлдызды сәт» сабағына жоспар

жасаңыз


7. Сөз таптары мәселесінің тіл білімінде қойылысы. Сөз таптарының шығуы мен дамуы. Реферат дайындау.

8. Тіл-жүйе. Тілдің ішкі құрылымы.

8. Адамның тілі және мінез-құлқы.


8. Тілдің дамуындағы - жазудың ролі. Анкета толтыру.

9. Жалпы фонетика.


9. Тіл және әлемді қабылдау.


9. «Тілдердің генеологиялық классификациясы» тақырыбына қосымша әдебиеттер дайындау.

10.Жалпы морфология.

10.Тіл туралы постулаттар жинағы.


10. «Тілдердің типологиялық классификациясы». Реферат жазу.

11. Жалпы синтаксис.


11. Қазақ тілі- жалпытүркітанудың құрамдас бөлігі.


11. Ф. де Соссюрдың лингвистикалық көзқарастары.

12. Жалпы семантика.


12.Тілге дейінгі және тілден тыс ойлау мәселесі.


12.Әлем тілдерінің

жалпы симаникасы туралы баяндама жазу13. Ресей тіл білімі.

13. Компьтерлік лингвистика.

13.Қазіргі уақыттағы техниканың өсуі

14. Қазіргі қазақ тіл білімі.

14. Герменевтика және риторика.

14. Қазіргі уақыттағы

қазақ тілінің ролі туралы15. Паралингвистика.

15. Тіл біліміндегі эксперимент.

15. Барлық материалдарды қортындылау


7. «ТІЛ БІЛІМІНЕ КІРІСПЕ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КАЛЕНДАРЛЫҚ КЕСТЕСІ

4-Кесте


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Д

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

А2Д

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

СД

Д

АБ2
8. ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1. Аханов.К. Тіл білімінің негіздері. Алматы,1973; 1994.

8.1.2. Қордабаев . Т. Жалпы тіл білімі . Алматы, 1999.

8.1.3. Қалиев .Б. Жалпы тіл білімі . Алматы, 2000.

8.1.4. Хасенов. Ә. Тіл білімі . Алматы, 1996.

8.1.5. Общее языкознание . Внутренняя структура языка. М,1972

8.1.6. Бенвенист . Э. Общая лингвистика . М , 1974.

8.1.7. Соссюр Ф. де Труды по языкознанию. М, 1977.


8.2. Қосымша әдебиеттер Дополнительная литература Алматы,1997.

8.2.1. Аманжолов. А.С. Қазақша-орысша лингвистикалық терминдер.

8.2.2. Сулейменова Э.Д., Н.Ж. Шаймерденова «Тіл білімі сөздігі» Алматы, 1998.

8.2.3. Березин. Ф.М. «Очерки по языкознанию в Росий. Москва,1968.

8.2.4. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955г.

8.2.5. Гумбольдт В. Фон Избранные труды по языказнанию. М., 1984г.

8.2.6. Сепир Э. Избарнные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993г.

8.2.7. Бюллер К. Теория языка. М., 1992г.8.2.8. Леотьев А.А. Психолингвистика. М., 1967г.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет