5В020500 «Филология» мамандығына арналғанДата31.12.2019
өлшемі40,96 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-29.1.6/02-2013
ПОӘК

«Әуезов және ұлт өркениеті» пәнінің студенттке арналған жұмыс бағдарламасы


______2013 жылғы

№ 1 басылым
5В020500 «Филология» мамандығына арналған
«Әуезов және ұлт өркениеті»

СТУДЕНТТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013ПОӘК 042-18.29.1.2 /02-2013

№1 басылым 05.09.2013

12 беттің -беті

Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Ақтанова А.С.– қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к.

_____________ «___» ___________20___ жыл.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Ақтанова А.С.
2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.


Төрайым _________________Мұқанова Қ.Қ.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.


4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫ
ПОӘК 042-18.29.1.2 /02-2013

№1 басылым 05.09.2013

12 беттің 3-беті


Мазмұны

1 Жалпы ережелер

2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағалау саясаты

7 Әдебиеттер


ПОӘК 042-18.29.1.2 /02-2013

№1 басылым 05.09.2013

12 беттің 4-беті

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:

Ақтанова А.С.– қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к.

Кафедра: Қазақ әдебиеті

Ақпараттық қатынас: телефон: 53-06-70

Сабақ өтетін орын: №8 оқу ғимараты, 220 дәрісхана

Кредит саны: 31.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

Кәсіби деңгейі жоғары, жан-жақты дамыған, білім нәрімен сусындаған, теориялық білімі терең, қалыптасқан маман даярлау. Соған сай студентттерді М.О.Әуезовтің өмірі мен шығармашылығымен таныстырып, оның зерттеулері жайында студенттерге теориялық негіздерін меңгерту; әдебиет саласында алатын орыны.


1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:


«ХІХ-ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихы» пәнін жоғары мектепте оқытудың негізгі мақсаты- студенттерге халқымыздың бай да мазмұнды, әдеби мұрасын таныту.

Маман әдебиетші дайындау,оның жалпы қазақ әдебиеті туралы ғылымды жүйелі түрде меңгеру,игеру міндетімен сабақтас.Кәсіби білікті маман, шығармашыл тұлға дайындау, студент бойына қажетті кәсіптік теориялық білім мен тиісті практикалық машық-дағдыларды қалыптастыру. Студенттерге осы кезең әдебиетінің ерекшеліктерін теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту.


1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:

«М.О. Әуезов және ұлт өркениеті» курсының негізгі мақсаты – М.Әуезовтың алғашқы кездегі шығармашылығы мен жазушының кемел жасқа жеткендегі шығармашылығын жан-жақты таныту, қаламгердің басқа ел әдебиетіне көзқарасын, шетел жазушыларымен рухани байланысын ашып көрсету. Жазушы лабораториясының әр қырлылығын шығармалары,

аудармалары, мақалалары арқылы таныту, шетел әдебиетімен жүйелік байланыста таныстыру.

ПОӘК 042-18.29.1.2 /02-2013

№1 басылым 05.09.2013

12 беттің 5-беті1.5 Оқыту нәтижесі:

Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуге тиіс:

Қазақ тілін оқытудың әдістемесі курсы барысында студент

әдістемені зерттеу бағыттары мен зерттеу әдістерін саралап тани білу керек. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің осы кезге дейін жасалған бай мұрасын студенттер танып білуі керек.

Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді игеру үшін дағды мен білім студентке берілетін ақпаратты меңгеру, байқау, салыстыру, ойлау, теориялық білімді тәжірибесінде қолдана білуі тиіс.


Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Студенттер «М.О. Әуезов және ұлт өркениеті»» оқуы барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғаліміне тән іскерліктерді қалыптастырады. Олар мыналар :

-мектепте білім берудің әр кезеңінде оқытудың мақсат-міндеттерін анықтай алу іскерлігі ;

-сынып оқушыларының қазақ тілін өз ана тілінің теориялық болмысы ретінде игеру психологиясы мен жас ерекшелігі психологиясын , физиологиялық, жеке бас ерекшелігін баланың қабілетімен байланыстыра алу іскерлігі;

- әрбір қазақ әдебиеті сабағының білімдік, тәрбиелік, дамытушылық потенциалын мүмкіндігінше жүзеге асыру жолдарын тану іскерлігі;

- оқыту технологиясын бірізді және орынды қолдана білу, әр сабақты ғылыми тұрғыдан талдап сараптай білу т.б. іскерлік дағдыларды меңгерулері тиіс.

1.6 Курстың пререквизиттері:

М.О. Әуезовтің көркем ой-танымы, шығармашылық мұрасы - ұлттық әдебиетіміздегі дәстүр мен жаңашылдықтың, әдеби дамудың зор белесі. Мұхтардың ақындық шалқарын, тарихи –философиялық мұраларын бірлікте алып қарастыру арқылы арман - мұратын анық танып алмай Мұхтардың өмірі мен шығармашылығын, ақындық дәстүрін өз биігінде межелей алмаймыз. «Әуезов және ұлт өркениеті» жоғарғы оқу орындарында арнайы курс ретінде енгізілуі біртуар ақынның шығармашылық еңбегінің өміршеңдігі мен өз шығармашылығында шығыс пен батысты ұстазы ұлы Абайдың дәстүрімен жарастыра білуінде. Аталмыш пән Мұхтар шығармаларының рухани қуатын зерделей отырып бүкіл бір ұлттың болмысын, көркемдік дүниетанымын саралауға жол ашуымен құнды.1.7 Курстың постреквизиті:

Пәнді толық меңгеріп, үйренгеннен кейін қазақ әдебиеті тарихының басқа кезеңдері жалғаса береді. Мұхтардың қазақ әдебиетіндегі орнын айқындау арқылы ХХ ғасыр басыныдағы ақын -жазушылардың өмірбаянын, толғауларының тақырыптық аясын білу шарт.ПОӘК 042-18.29.1.2 /02-2013

№1 басылым 05.09.2013

12 беттің 6-беті

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША

САҒАТТАРҒА БӨЛУ

1 Кесте

Тақырыптар атауы


сағаттар

әдебиеттер

Дәріс

Тәжір

ОСӨЖ

СӨЖ

1

1.М.Әуезов шығармашылығының бастаулары

3

4

5

6

7

1

2.М.Әуезов әңгімелерінің зерттелу тарихы

2

1

1

5

1, Б. 3-9

2, Б. 3-8

3, Б. 3-11

4, Б. 3-122

Әуезов және фольклор, драматургия


2

1

1

4

1, Б. 12-23

2, Б. 8-37

3, Б. 11-20

4, Б. 12-233

4.М.Әуезов әңгімелеріндегі «қорғансыздар» тақырыбы

3

1

1

5

3, Б. 25-37

4, Б. 64-68

8, Б. 23-38

9, Б. 63-674

5.М.О.Әуезов шығармаларындағы тарихилық

3

1

2

5

2, Б. 37-53

4, Б.38-78

5, 24-28


5

6.“Қилы заман” повесіндегі ұлттық дүниетаным және трагизм

2
2

4

2, Б. 53-61

4, Б. 80-92

5, Б. 20-24


6

7. «Қараш –қараш оқиғасы» повесіндегі тақырыптық, идеялық ерекшелік

2

1

2

5

2, Б.63-68

4, Б.92-125

5, Б. 25-37


7

8. «Қараш-Қараш оқиғасы» повесінің көркемдігі

1

1

2

3

2, Б. 52-68; 79-132

4, Б. 126-134; 134-166

7, 38-41


8

9. М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» оқиғасының тарихи негізі

2

1

1

3

2, Б.133-148

4, Б. 166-183

5, Б. 42-45


9

10.Қазақ әдебиетіндегі «Еңлік-Кебек» сюжетінің таралуы

2

1

1

4

2, Б. 148-164

4, Б. 183-190

5, Б. 46-48


10

11. М.Әуезов және Абай үндестігі

2

1

1

3

2, Б. 164-178

4, Б. 191-207

6, Б. 95-120


11

12. Әуезов және Шығыс, Батыс әдебиет

2

1

1

3

2. Б. 179-200

4, Б. 207-222

6. Б. 121-132


12

13.Әуезов шығармашылығы әлем әдебиеті контексінде

2

1

2

4

2, Б.200-322

4, Б.222-333

8, Б. 12-24


13

14. Әуезов проза жанрының шебері, аудармалары

2

2

2

5

2, Б. 200-322

4, Б. 222-333

8, Б. 64-71


14

15. Әуезов стилі, поэтикасы,публицистикасы

2

1

1

5

2, Б. 322-331

4, Б. 333-344 7, Б. 72-813 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ

Студент аталған курс бойынша мынадай теориялық және практикалық мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Оқушылар мен студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ӨСӨЖ тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.4 КУРС ФОРМАТЫ

Аудиториялық уақытқа дәрістер, семинар сабақтары, оқытылған материалды талқылау және әртүрлі тапсырмаларды орындау кіреді. Әрбір сабаққа студент әдебиеттің негізгі және қосымша қайнар көздерінің тізіміне сәйкес дайындалуы керек (негізгі бөлімдер мен бөлімшелер әрбір сабақта нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде 0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.

Негізгі ұғымдар дәрістерде ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа қатысу және дәрісте негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір жағдайлармен дәріске қатыспаған жағдайда, дәрістің материалын топтағы басқа студенттен алуы керек. Оқытушы материалды бір де бір студентке дәрістің бір де бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды. Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті деректер конспектіленіп алынады. Семинар студенттің ізденіс жұмысы болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы

қамтып, түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық білімі,

белсенділігі, ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады. Өздік жұмыс сонымен қатар студенттің максималды белсенділігін қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және өндірістік қызметтерде көрінеді.
5 КУРС САЯСАТЫ

Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып. жалпы саны шығарылады. Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жұмыстарын орындағаны жөніндегі ұпай жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі. Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті тапсырмалар соңғы аптаға дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу міндеті, өтілген материалды меңгеру деңгейі тест, жаттау,бақылау түрінде тексеріледі. Себепсіз сағат босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі. Сабақтан екі рет кешігу бір рет сабақ босатқанға теңгеріледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін ұлғайтылады; Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта қабылданады. Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау т.б.); Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.
ПОӘК 042-18.29.1.2/02-2013

№1 басылым 05.09.2013

12 беттің 9-беті

6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

«Әуезов және ұлт өркениеті»пәнінен бағалау ұпайлары

Апта

Бақылау түрі

Барлық ұпай

Ескерту

1

2

3

4
1-аптадан 8-апта аралығында дәріске қатысу

30
1

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

0

0

0


2

Семинар

ОСӨЖ


СӨЖ

15

10


3

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

15

0

25


4

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

15

10


5

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

20

0

256

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

20

10


0
7

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

Аралық бақылау20

0

2560
8

Семинар

ОСӨЖ


СӨЖ

1-8 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша қорытынды ұпай

3009-15 апта аралығында дәріске қатысу

30
9

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

15


10

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

15

10


11

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

15

0

25


12

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

15

10


0
13

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

15

0

25


14

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

15

10


0
15

Семинар

ОЖСӨЖ


СӨЖ

Аралық бақылау15

0

2560
9-15 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша қорытынды ұпай

300
Емтихан бойынша қорытынды ұпай

400
Академиялық кезең бойынша қорытынды ұпай

1000


ПОӘК 042-18.29.1.2/02-2013

№1 басылым 05.09.2013

12 беттің 11-беті 1. ӘДЕБИЕТТЕР

 2. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1. Негізгі әдебиеттер:

   1. Әуезова Л. М.О.ӘуезовтворчествосындаҚазақстантарихыныңпроблемалары. Алматы, 1977

   2. Атымов М. Қазақромандарыныңпоэтикасы. Алматы, 1975.

   3. Нұрқатов А. М.Әуезовтворчествосы. Алматы, 1965.

   4. Мырзахметов М. МұхтарӘуезовжәнеАбайтанупроблемалары. Алматы, 1982.

   5. Әдібаева Х. Уақытжәнесуреткер. Алматы, 1962.

   6. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі. З.Ахметов, Т.Шаңбаев. Алматы, 1997.

   7. Базарбаев М. Әдебиет және дәуір. Алматы, 1986.

   8. Байтұрсынов А. Шығармалары. Алматы, 1989.

   9. Бердібаев Р. Қазақтарихи романы. Алматы, 1979.

   10. Бердібаев Р. Роман жәнезаман. Алматы, 1967.

7.1.11 Дәдебаев Ж. Өміршындығыжәнекөркемдікшешім. Алматы, 1991.

   1. Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. Алматы, 2002.

71.13Дербісәлин Ә. Дәстүр мен жалғастық. Алматы, 1976.

71.14Дүйсенов М. Әдебиеттегі мазмұн мен форманыңбірлігі. Алматы, 1997.   1. Исабеков Д. Ұлттықрухжәнемәдениет. ЕгемендіҚазақстан, 06.07.2001.

   2. Лизунова Е. Мастерство М.Ауэзова. Алматы, 1968.

71.17Мүсірепов Ғ. Суреткерпарызы. Алматы, 1970.

   1. Нұрғалиев Р. Трагедия табиғаты. Алматы, 1968.

Қосымша әдебиеттер:

   1. Нұрғалиев Р. Айдын. Алматы, 1985.

   2. Нұртазин Т. Шеберліктуралыойлар. Алматы, 1968.

   3. Елеукенов Ш. Әдебиет және ұлт тағдыры. Алматы, 1962.

   1. Рахымжанов Т. Қазіргіқазақроманыныңпоэтикасы. Алматы, 1992.

   2. Ыбыраев Ш. Эпос әлемі. Алматы, 1993.

   3. Ыбырайым Б. Сырлыәлем. Алматы, 1997.

   4. Кәрібаева Б. Қазіргі қазақ әдебиетініңкөркемдік даму арналары. Алматы, 2001.

   1. Кәкішев Т. Қазақәдебиетісыныныңтарихы. Алматы, 1994.

   2. Кәрібозұлы Б. Сырлысөзсипаты. Алматы, 1997.

   3. Кенжебаев Б. Шындық пен шеберлік. Алматы, 1986.

   4. Қасқабасов С. Қазақтыңхалықпрозасы. Алматы, 1984.

   5. Нарымбетов Ә. Қазіргіқазақпоэмасы. Алматы, 1982.

   6. Сәтбаева Ш. Әдебибайланыстар. Алматы, 1974.


7.2 Қосымша әдебиеттер:
7.2.1 Бекбосынов М.Н. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. - Семей, 2008.- 114 б.

7.2.2 Жанпейісова С.С. Қазақ прозасындағы әнші ақындар бейнесі: Филология ғылымд. канд. дис. автореф. / әл- Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы, 2010.- 30б.

7.2.3 Жүнісов С. Ақан сері: Роман. 1-2-кітап.-Алматы: Жазушы, 2008.- 397б.

7.2.4 Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы: Көп томдық. Т.17 -Астана: Астана

полиграфия, 2010.- 320 б.

7.2.5 Қыраубаева А. Шығармалар жинағы. 5-томдық. Т.3. Шығыстық қисса-

дастандар.- Алматы: Өнер, 2010.- 342 б.

7.2.6 Махамбет.Жорық жырлары 2007.-404 б.

7.2.7 Нар заман мен зар заман поэзиясы: (Асанқайғыдан Кердері Әбубәкірге

дейін): Жыр- толғаулар.- Алматы: Раритет, 2007.- 375 б.

7.2.8 Сүйінбай А. Бөрілі менің байрағым: Жыр толғау, айтыстар, естеліктер. –

Алматы:, 2009.- 271 б.

7.2.10 Алтынсарин Ы. Этнографиялық очерктер және ауыз әдебиет үлгілері-

Астана: Алтын кітап, 2007.- 164б.

7.2.11 Ахметов З. Таңдамалы. Т.1 Алматы: Ана тілі, 2008.- 279б

7.2.12 Базар ж. Шығармалары. Қорқыт Ата атынд. Қызылорда мемл. ун-ті.-

Астана: Фолиант, 2008.- 379 б.- (Сырдария кітапханасы).

7.2.13 Баймыш Л.Қ. Орталық Қазақстан ақындары шығармашылығындағы

отаршылдыққа қарсылық көрінісі: Филология ғылымд. канд... дис. автореф. -Астана, 2010.- 30 с.

7.2.14.Ербай Т.М. Абай шығармашылығындағы Бұқар, Дулат, Шортанбай

дәстүрі: филолог. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис.

автореф. - Алматы, 2009.- 30 б.

7.2.15.Ердембеков Б. Абайдың әдеби ортасы. Семей, 2010

7.2.16.Сәтбаева Ш. Шәкәрім Құдайбердиев. – Алматы, 1990.

7.2.17.Талжанов С. Аударма және қазақ әдебиетінің мәселелері. -Алматы,1975.

7.2.18.Мұхамедханов Қ. Абай мұрагерлері. – Алматы, 1995.

7.2.19.Әбдірахманов Т. Таланттар тағылымы. – Алматы, 1988.

7.2.20.Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. – Алматы, 1995.7.2.21.Әбдірахманов Т. Орыс әдебиеті қазақ тіліне аудару дәстүрі және Бекет Өтетілеуов, Алматы, 1969.

7.2.22.Сыздықова Р. Ахмет Байтұрсынов. – Алматы, 1990
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет