5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет30/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

ҚЫЗЫЛОРДА, 2013

5В090900 – «Логистика»
Игерілген квалификация: Мамандықтың түлектерiне бакалавриаттың толық курсы және қорытынды мемлекеттiк сараптауды аяқтау, арналған академиялық дәреженi мамандық бойынша 5В090900 «логистика» «Логистиканың бакалавры».

Оқудың деңгейлерi (саты): бакалавр

Оқудың бағдарламасына талап қабылдауда: (бакалавр) Талапкер бакалавриатта оқуы үшiн орташа бiлiм алуы керек. Бакалавриатта оқуы үшiн талапкерлердi қабылдаудың ережесi қабылдаудың келiсемiн Бiр үлгiдегi ережелерiнiң кәсiби оқу бағдарламалары бойымен орындайтын жоғары оқу орындарында жүзеге асырылады. ЖОО-на бiр академиялық мерзiмнiң аяқтауы, шектердегi үлгерiм сол санда «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тiлi және тағы басқалар жетiк бiлуi керек.

Оқудың жалғасының мүмкіндіктері / білім беретін және кәсіби мақсаттағы курс: Бизнеске арналған бәсекеге қабілетті мамандарды әзiрлеу және тиiстi отандық және халықаралық еңбек нарығын әлеуметтiк ғылымдарға дайындық жасау. Белсенділіктің iргелi бiлiмін меңгерген еңбек нарығының өзгертетiн талаптарға және технология бейiмделген топта жұмыс iстеуге қабiлеттi жаңа формациялардың мамандарын әзiрлеу.

Бакалавр бағдарламасы бойынша 5В090900 -«Логистика» мамандығын бітірген соң магистратурада оқуын жалғастыруға және магистр дәрежесен алуға ие болады. (32 ECTS)

Кредиттік бағдарламаның құрылымы – 19 кредит + 1 кредит (тәжірибе) + 8 кредит (қорытынды аттестация) (ECTS-30 кредит)


Пәндер

коды

Пәндер

Қазақстандағы кредиттер саны

ECTS бойынша
Базалық пәндер

4

6
Таңдау компоненті

4

6

КL4207

Корпоративтік логистика

2

3

SMSH 4207

Сапа менеджмент жүйесі

2

3
Кәсіптендіру пәндер

15

24
Міндетті компонент

5

8

KL4302

Коммерциялық логистика

3

5

GLZH 4306

Ғаламдық логистикалық жүйелер

2

3
Таңдау компоненті

4

6

TZH-4302

Тиімді жабдықтау

3

5

KBTU-4304

Қозғалысты басқару және тасымалдауды ұйымдастыру

3

5

Eko4305

Эконометрика

2

3

LZHK4304

Логистикалық жүйедегi Контроллинг

2

3
Жалпы кредит саны

19

30Курс/пән/юнит атауы: Корпоративтік логистика

Пән коды: KL4207

Пән түрі: Базалық пән, Таңдау компоненті

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредит

Лектор/профессор аты-жөні: Талапбаева Г.Е., экономика ғылымдарының кандидаты

Курс мақсаты (оқудың күтілетін мақсаттары мен алынатын біліктіліктері): студенттерде логистиканың материалдық және оларға ілесіп жүретін ақпараттық және қаржылық ағындарды басқару, ресурстардың оңтайлы шығындарымен бизнестің корпоративтік мақсатына жету үшін кәсіпорынның құрылымдыұ бөлімшелері мен олардың серіктестерінің интегралданған өзара іс-әрекетін ұйымдастыру салалары бойынша негізгі, тұрақты білімді қалыптастыру

Алғы шарттар: «Маркетинг», «Менеджмент», «Логистика»

Пән мазмұны: Корпоративтік логистика жабдықтау, негiзгi өндiрiс, көлiк және сауда операциялары төңірегінде ұйымдастырушылық-экономикалық қызметті орындайтын, күрделi динамикалық өндiрiстiк-коммерциялық кешендерді зерттейдi. Мұндай кешендерге тән ерекшеліктерге: айтарлықтай аумақта негiзгi құрал-жабдықтар мен адамдар ұжымдарының бытыраңқылығы; техникалық құралдардың көп бөлігінің жоғары қор сыйымдылығы; логистикалық жүйе элементтерінің бірінің ұтқырлығы және басқасының нақтылы географиялық аймаққа қатаң байлануы; сыбайлас iшкi жүйелердiң (жүк жiберушiлер, жүк алушылар, ресурстардың жеткiзушiлерi және т.б.) үлкен санының жұмыс нәтижелерiне тәуелдi болуы жатады.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редакцией проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. и др.) – М.: Инфра-М, 2004.- 976 с. 

 2. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок. – М.: Олимп-Бизнес, 2001. – 640 с. 

 3. Беспалов Р. Целевое ценообразование, или Справедливость ради выгоды // Логистик&система. – 2005. - №3. – С. 24-29. 

 4. Бодряков Р. QRS-анализ оборотных средств и товарных ресурсов // Логистик&система. – 2005. - №3. – С. 30-35. 

Оқытылу әдістері: активті, интерактивті

Бағалау әдістері: 100 баллды шкала бойынша әріптік-рейтингтік жүйе, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Мамандықты (сатыны) оқыту шарттары (талаптары): кітапханалық қор, электронды оқулақтар, ғаламтор сыныптары, электрондық оқу ресурстары (РЖЭК – республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапхана)

Курс/пән/юнит атауы: Сапа менеджмент жүйесі

Пән коды: SMSH4210

Пән түрі: Базалық пән, Таңдау компоненті

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредит

Лектор/профессор аты-жөні: Утегенова К.А., экономика ғылымдарының кандидаты

Курс мақсаты (оқудың күтілетін мақсаттары мен алынатын біліктіліктері): Пән мақсаты – сапаның жалпы нұсқаулығы үшiн қажеттi, ұйымдық құрылымдар, әдiстемелер, процестер және ресурстардың жиынтығы. Ол қызметтің тұрақты жақсартылуы үшiн, ұйымның отандық және әлемдiк нарықтағы бәсекеге қабiлеттiлiгiн жоғарылату үшiн арналған, кез келген ұйымның бәсекеге қабiлеттiлiгін анықтайды. Ол ұйымның менеджмент жүйесiнің бір бөлігі болып табылады.

Алғы шарттар: «Сала экономикасы», «Менеджмент», «Маркетинг»

Пән мазмұны: Сапа менеджментттінің жүйесі ұйым тұтынушысының талаптарымен қозғалысқа келеді.Тұтынушыларға сипаттамалары өздерінің қажеттіліктері мен ойлағанын қанағаттандыра алатындай тауар (қызмет) қажетті.Тұтынушылардың қажеттіліктер мен ойлағаны әрдайым өзгеріп тұрады, салдарынан ұйымдар бәсекелік орта (нарық) мен техникалық прогресс тудыратын қысымды бастан кешуде. Тұтынушыларды тұрақты қанағаттындырып тұру үшін ұйымдар өнімдерін және процестерін әрдайым жетілдіріп отыруы керек. Ұйымның СМЖ, менеджменттің бір құралы ретінде, ұйым талаптарға толықтай сәйкес (қажетті сапада, қажетті көлемде белгіленген уақыт мезетінде, белгіленген ресерстарды шығындай отырып) өнімдерді жеткізуге қабілеттілігін қамтамасыз ете отырып, ұйымның жоғарғы басшылығы мен оның тұтынушыларына сенімділік береді. Бұл менеджмент құралы тек жобаның аталмыш темір үшбұрышы аясында жұмыс жасайды.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Лапидус Вадим Аркадьевич, Рекшинский А. Н. Диалог консультанта с руководителем компании. Высшему руководству о всеобщем качестве (TQM) и стандартах ИСО 9000 версии 2000 года, ООО «Центр Приоритет АДМ», 2005, 88 c.

 2. Аникин Б. А., Тяпухин А. П. Коммерческая логистика: Учебник. — М.: Изд-во Проспект, КноРус, 2005. — 432 с.

 3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.- Москва: ЮНИТИ, 2009

 4. Бовыкин В. Новый менеджмент: Решение проблем управления. Повышение в десятка раз темпов роста капитала-Москва: ЗАО Издательства «Экономика», 2004

 5. Бердалиев К.Б. Стратегиялық менеджмеит: Оқулық.-Алматы.-2011

Оқытылу әдістері: активті, интерактивті

Бағалау әдістері: 100 баллды шкала бойынша әріптік-рейтингтік жүйе, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Мамандықты (сатыны) оқыту шарттары (талаптары): кітапханалық қор, электронды оқулақтар, ғаламтор сыныптары, электрондық оқу ресурстары (РЖЭК – республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапхана)

Курс/пән/юнит атауы: Коммерциялық логистика

Пән коды: KL4302

Пән түрі: Кәсіптендіру пәні, Міндетті компонент

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредит

Лектор/профессор аты-жөні: Талапбаева Г.Е., экономика ғылымдарының кандидаты

Курс мақсаты (оқудың күтілетін мақсаттары мен алынатын біліктіліктері): студенттерде коммерциялық логистика саласында үлестірудің өндіріс пен сатып алу арасында жүйелік өзара байланысты қамтамасыз ету мақсатында, нарық сұранысына сәйкес, ұдайы өндірістік циклдың барлық кезеңдерінде толассыз ағындық процестерді басқару секілді біліктілік пен кәсіби дағдыны қалыптастыру.

Алғы шарттар: «Сала экономикасы», «Менеджмент», «Маркетинг»

Пән мазмұны: Коммерциялық логистиканың ғылыми негіздері. Коммерциялық логистика әдістері. Коммерциялық логистика функциялары. Логистикалық операторлар. Кәсіпорында коммерциялық логистиканы ұйымдастыру. Ағындар мен қорлар – коммерциялық логистиканың негізгі санаттары. Логистикалық шығындар мен логистикалық көрсеткіштер. Сатып алу логистикасы. Үлестіру логистикасы. Қорларды басқару. Коммерциялық логистикадағы көлік. Сыртқы экономикалық қызмет логистика. Дистрибуция. Логистиканы ақпараттық қамсыздандыру. Жеткізілім тізбегін басқару. Логистикадағы сервис.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Альбеков А. У., Митько О. А. Коммерческая логистика: Учебное пособие. — Ростов — на- Дону: Феникс, 2002. — 416 с.

 2. Плоткин Б. К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. — 171 с.

 3. Аникин Б. А., Тяпухин А. П. Коммерческая логистика: Учебник. — М.: Изд-во Проспект, КноРус, 2005. — 432 с.

 4. Новиков О. А., Уваров С. А. Коммерческая логистика: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. — 110 с.

 5. Григорьев М. Н., Ткач В. В., Уваров С. А. Коммерческая логистика: теория и практика: учебник для бакалавров — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2012. — 490 с. — Серия: Бакалавр. Углубленный курс.

Оқытылу әдістері: активті, интерактивті

Бағалау әдістері: 100 баллды шкала бойынша әріптік-рейтингтік жүйе, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Мамандықты (сатыны) оқыту шарттары (талаптары): кітапханалық қор, электронды оқулақтар, ғаламтор сыныптары, электрондық оқу ресурстары (РЖЭК – республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапхана)

Курс/пән/юнит атауы: Ғаламдық логистикалық жүйелер

Пән коды: GLZH 4306

Пән түрі: Кәсіптендіру пәні, Міндетті компонент

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредит

Лектор/профессор аты-жөні: Шайнуров А.С., экономика ғылымдарының кандидаты

Курс мақсаты (оқудың күтілетін мақсаттары мен алынатын біліктіліктері): ғаламдық логистикалық жүйелер жайлы тұтастай түсінік беру, логистиканың халықаралық стандарттарын ескере отырып логистикалық жүйелерді басқаруда біліктілік пен кәсіби дағдыны қалыптастыру.

Алғы шарттар: «Кәсiпорын экономикаcы, «Сала экономикасы», «Көлiк логистикасы»

Пән мазмұны: Ғаламдық логистикалық жүйе түсінігі. Экономиканың жахандануының логистикалық жүйелердің дамуындағы рөлі. Ғаламдық логистика делдалдары. Логистикалық жүйелердегі экспорттық-импорттық қызмет негіздері. Американың, Европаның, Азияның ғаламдық логистикалық жүйелері. Кеден логистикасы. «Инкотермс-2000-ның» негізгі ережелері. Жүктердің халықаралық теңіз тасымалдаулары. Жүктердің халықаралық темір жол және автокөлік тасымалдаулары. Халықаралық контейнерлі тасымалдаулар. Жүктердің халықаралық орау және сақтау стандарттары. Рециклинг.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гаджинский, А.М. Логистика: учеб. для вузов / А.М. Гаджинский. - 15-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 432 с.

 2. Домнин, И. В. Ликвидация транспортных барьеров - снижение логистических издержек / И. В. Домнин // Логистика сегодня. - №2. - 2009. - С. 84-87.

 3. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: учеб.-практ. пособие для студ. вузов / В.М. Курганов. - М.: Книжный мир, 2005. - 432 с.

 4. Саркисов, С.В. Управление логистикой: учеб. пособие / С.В. Саркисов. - М.: Дело, 2004. - 368 с.

 5. Аникин Б.А. Логистика: учебник для студ. вузов / Б. А. Аникин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2005. - 368 с.

Оқытылу әдістері: активті, интерактивті

Бағалау әдістері: 100 баллды шкала бойынша әріптік-рейтингтік жүйе, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Мамандықты (сатыны) оқыту шарттары (талаптары): кітапханалық қор, электронды оқулақтар, ғаламтор сыныптары, электрондық оқу ресурстары (РЖЭК – республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапхана)

Курс/пән/юнит атауы: Тиімді жабдықтау

Пән коды: TZH4302

Пән түрі: Кәсіптендіру пәні, Таңдау компоненті

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредит

Лектор/профессор аты-жөні: Талапбаева Г.Е., экономика ғылымдарының кандидаты

Курс мақсаты (оқудың күтілетін мақсаттары мен алынатын біліктіліктері): студенттерде материалөткізгіш жүйелердің қызмет ету тиімділігін жоғарлату мүмкіндіктерін басқару саласындағы, нарық сұранысына сәйкес, біліктілік пен кәсіби дағдыны қалыптастыру.

Студенттерде тауардың жоғары сапалы жеткізілімін, фирманың келісім міндеттемелерін минималды логистикалық шығындармен орындауды қамтамасыз ететін, материалдық, ақпараттық, қаржылық ағындарды басқарудың логистикалық жүйелерін құру мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін біліктілікті, икемділікті және дағдыны қалыптастыру.Алғы шарттар: «Логистика», «Менеджмент»

Пән мазмұны: Жабдықтау логистикасы – интегралданған логистиканың функционалдық саласы ретінде. Кәсіпкерлік жүйесіндегі жабдықтау логистикасы. Жабдықтаудағы шаруашылық байланыстардың мәні мен мазмұны. Жабдықтау логистикасындағы нормалау мен ресурстарды үнемдеу. Жеткізушілерді таңдау мәселелері. Жеткізушілерді таңдау. Жабдықтау логистикасындағы трансакциялық операциялар. Жабдықтау логистикасын басқару стратегиялары. Жабдықтау логистикасындағы тәуекелдер. Басқару ағындары мен ұйымдастырушылық схемалары. Жабдықтау логистикасын құқықтық қамсыздандыру. Жабдықтау логистикасының салалық ерекшеліктері. Жабдықтаудағы инновациялық қызмет түрлері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Роберт Рудзки, Дуглас Смок, Майкл Кацорке, Шелли Стюарт-мл. Эффективное снабжение. Простые и надежные способы снижения издержек и повышения прибыли / "Гревцов Паблишер", — 2008.

 2. Аникин Б.А. Логистика: тренинг и практикум. учеб. пособие / Б.А. Аникин Б.А. Т.А. Родкина.— М.: Изд-во Проспект, 2010. - 448 с.

 3. Афанасенко ,И.Д. Логистика снабжения. учебник / И.Д.Афанасенко , В.В. Борисова. СПб.: Питер, 2010, 336с.

 4. Гаджинский, А. М. Практикум по логистике. учеб. пособие /. А. М Гаджинский.М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» 2006.–260с.

 5. Лукинский В.С. Модели и методы теории логистики [Текст] учеб. пособие / под ред. В. С. Лукинского. СПб.: Питер, 2008, 448 с.

Оқытылу әдістері: активті, интерактивті

Бағалау әдістері: 100 баллды шкала бойынша әріптік-рейтингтік жүйе, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Мамандықты (сатыны) оқыту шарттары (талаптары): кітапханалық қор, электронды оқулақтар, ғаламтор сыныптары, электрондық оқу ресурстары (РЖЭК – республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапхана)

Курс/пән/юнит атауы: Қозғалысты басқару және тасымалдауды ұйымдастыру

Пән коды: KBTU4304

Пән түрі: Кәсіптендіру пәні, Таңдау компоненті

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3 KZ кредиті = 5 ECTS кредит

Лектор/профессор аты-жөні: Балгабаев М., техника ғылымдарының кандидаты

Курс мақсаты (оқудың күтілетін мақсаттары мен алынатын біліктіліктері): студенттерде жұмыс көлемін ескере отырып көліктің техникалық жарақтануын тиімді пайдалану, ағымдағы, сол сияқты таяу және алыс келешектегі пайдалану жағдайында оның техникалық құралдарын дамыту мәселелерін шеше білу; заманауи менеджмент пен маркетинг негізінде көлік объекттерінің жұмысын және көлік бірліктерінің қозғалысын тиімді ұйымдастыру икемділігін алу үшін; техникалық құралдардың тиімді пайдаланылуы бойынша есептерін жүргізу; көлікте жүргізіліп жатқан жұмыстарға анализ жүргізу, көліктік объектілердің жұмысын жақсарту мақсатында одан қисынды қорытындылар мен ұсыныстар жасау аясында кәсіби біліктілікті қалыптастыру.

Алғы шарттар: «Логистика», «Көлік логистикасы», «Информатика»

Пән мазмұны: Нарықтық қатынастар жағдайында көліктік қызмет көрсету. Материалдық ресурстардың қозғалыс технологиясы. Терминалдық жүйе. Көліктік-қоймалық технология. Оңтайлы жеткізушіні таңдау және тауарды жеткізу. Темір жол көлігінде қозғалысты басқару және тасымалдауды ұйымдастыру. Өндірістік көлік тасымалын, қозғалысын және пайдаланылуын ұйымдастыру. Әуе көлігінде қозғалысты басқару және тасымалдауды ұйымдастыру. Су көлігінде қозғалысты басқару және тасымалдауды ұйымдастыру.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Бекмагамбетов М., Смирнова С. Транспортная система Республики Казахстан: (современное состояние и проблемы развития). – Алматы, 2005. – 446 с.

 2. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Андрей Эдливич Горев. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с.

 3. Дьяков Ю.В., Грунтов П.С. Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок. – М., Транспорт 2007, - 543с.

 4. Гомаиков Ф.С., Бекжанова С.Е. Технология и организация перевозок на железнодо­рожном транспорте Алматы, 2004г.. 350 б.

 5. Апатцев В.И. и др. Логистические транспортно-грузовые системы. – М.: Академия, 2003.

Оқытылу әдістері: активті, интерактивті

Бағалау әдістері: 100 баллды шкала бойынша әріптік-рейтингтік жүйе, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Мамандықты (сатыны) оқыту шарттары (талаптары): кітапханалық қор, электронды оқулақтар, ғаламтор сыныптары, электрондық оқу ресурстары (РЖЭК – республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапхана)

Курс/пән/юнит атауы: Эконометрика

Пән коды: EKО 4305

Пән түрі: Кәсіптендіру пәні, Таңдау компоненті

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредит

Лектор/профессор аты-жөні: Абжанов А, физика-математика ғылымдарының кандидаты

Курс мақсаты (оқудың күтілетін мақсаттары мен алынатын біліктіліктері): студенттерді экономикалық қатынастар үшін сандық тәуекелділіктерін тізу үшін, экономикалық құбылыстардың байланыстарын, заңдылықтарын және даму тенденцияларын анықтау үшін мәліметтерді немесе бақылауларды пайдалануды үйрету; студенттерде экономикалық теорияларға немесе эмпирикалық мәліметтерге негізделе отырып экономикалық модельдерді құру, бұл модельдердегі белгісіз қасиеттерін бағалау, болжамдар жасау және олардың нақтылығын бағалау, экономикалық саясат және шаруашылық қызмет бойынша кепілдеме беру қабілетін қалыптастыру.

Алғы шарттар: «Кәсiпорын экономикаcы, «Сала экономикасы», ««Информатика»

Пән мазмұны: Эконометриканың мәні, әдісі және міндеттері. Эконометриканың анықтамасы және пәннің негізгі қасиеттері. Эконометриканың міндеттері, критериилері және қағидалары. Эконометрикалық есептеулердегі статистикалық және математикалық әдістер мүмкіндіктері. Қосарлы регрессия және корреляция. Көптік регрессия және корреляция. Сызықсыз регрессиялық әдістер. Құбылмалы құрылымды регрессиялық әдістер. Мерзімді қатарлар және олардың сипаттамасы. Мерзімді қатарлар әдістері және болжамдау. Бір уақыттағы теңестірулер жүйелері. Бір уақыттағы жүйелерді сәйкестендіру.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях: учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 — 270 с.

 2. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие. — Мн.: БГУ, 2006. — 354с.

 3. Валландер С.С. Заметки по эконометрике. — СПб.: Европ. ун-т, 2006. — 46 с.

 4. Гордон В.А, Шмаркова Л.И. Методические указания по курсу эконометрика. – Орел: ОрелГТУ, 2006.

 5. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. – М., 2007.

 6. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике («Научная книга») / Дайитбегов Д.М. - М.: ИНФРА-М, Вузовский учебник, 2008. – 578 с.

Оқытылу әдістері: активті, интерактивті

Бағалау әдістері: 100 баллды шкала бойынша әріптік-рейтингтік жүйе, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Мамандықты (сатыны) оқыту шарттары (талаптары): кітапханалық қор, электронды оқулақтар, ғаламтор сыныптары, электрондық оқу ресурстары (РЖЭК – республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапхана)

Курс/пән/юнит атауы: Логистикалық жүйедегi контроллинг

Пән коды: LZHK 4303

Пән түрі: Кәсіптендіру пәні, Таңдау компоненті

Оқу жылы: 4

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2 KZ кредиті = 3 ECTS кредит

Лектор/профессор аты-жөні: Ерниязов Ж.Н., экономика ғылымдарының кандидаты

Курс мақсаты (оқудың күтілетін мақсаттары мен алынатын біліктіліктері: студенттерде логистикалық жүйедегі контроллинг саласындағы материалдық ресурстарды қоймалау және тасымалдау процестеріндегі үнемділікті бақылау; логистика аясында шешімдер қабылдау үшін кәсіпорын басшылығын қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету, сонымен бірге кәсіпорныннан өтетін материалдық ағындардың басқа үдерістермен үйлестіру және оңтайландыру бойынша біліктілік пен кәсіби дағдыны қалыптастыру.

Алғы шарттар: «Сала экономикасы», «Кәсiпорын экономикаcы», «Логистика»

Пән мазмұны: Логистикалық жүйелердегі басқарудың әдістемелігі және негізгі қағидалары. Басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістері мен үлгілері. Болжау. Стратегиялық логистикалық жоспарлау. Логистиканы тактикалық және жедел жоспарлау. Логистикалық жүйедегі ықпалдасы және үйлестіру. Мекеме логистикасының қызмметінің персоналын басқару. Логистикалық анализ. Логистикалық жүйелердегі конроллинг. Логистикалық аудит және тиімділікті бағалау. Макрологистикалық жүйелер қызметін мемлекеттік қолдау. Логистикалық жүйелердегі басқарудың салалық ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Пер. с англ. 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. 797с.

 2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. редакцией проф. В.И. Сергеева. (Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. и др.) – М.: Инфра-М, 2004.- 976 с.

 3. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. – М.: Изд. ЗАО «ОЛИМП-БИЗНЕС», 2001. 640с.

 4. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2004. 316с.

 5. Энгельхарт Коринна. Система сбалансированных показателей в снабжении. / Пер. с нем. под ред. Н.Ф. Титюхина. – М.: КИА центр, 2007. – 128с. (Библиотека логистики).

 6. Контроллинг как инструмент управления предприятием / По ред. Н.Г. Данилочкиной. М.: ЮНИТИ, 2003. 279 с.

Оқытылу әдістері: активті, интерактивті

Бағалау әдістері: 100 баллды шкала бойынша әріптік-рейтингтік жүйе, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Мамандықты (сатыны) оқыту шарттары (талаптары): кітапханалық қор, электронды оқулақтар, ғаламтор сыныптары, электрондық оқу ресурстары (РЖЭК – республикалық ЖОО-аралық электрондық кітапхана).
Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет