5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет2/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Ұсынылатын әдебиет:

1. С.Ж.Колумбаева, Р.М.Білдебаева. Жалпы экология, Алматы 2008

2. Ұ.Б.Асқарова Қоршаған орта және экология, Алматы 2007

3. Ж..Ж.Жатқанбаева Экология негіздері. Оқулық. Алматы: «Зият Пресс»2006

4. И.Г.Коробкин .Основы экологии. Учебник, Москва 2004

5. Қ.Ә.Әлімбетов, Г.С.Оспанова, А.Ұ. Мейрбекова Табиғатты пайдалану және қорғау негіздері, Алматы: Мектеп АҚҚ, 2002

6. А.А.Демеген Экология әлемі.Атаулар мен анықтамалар.Алматы-Қазақ университеті, 2002

7. Ж.М. Әділов Тұрақты даму және айналадағы орта. Алматы.2000

8. Экология негіздері. Оқулық.(Баешов А., Дәрібаев Ж., Шакиров Б. Және т.б.)-Түркістан, 2000

9. Г.Ж.Сағымбаев Экология негіздері Оқу құралы. Ғылым, 199810. Ю.И.Одум Основы экологии М: Высшая школа-1987

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің атауы: Қазақ (орыс) тілі

Пәннің коды: K(O)Т 1106

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1,2

Кредит саны: 6

Дәріс беруші профессор: Досмағанбетов Б.

Курстың мақсаты: Совершенствование языковой и коммуникативной компетенции, включающей четыре вида речевой деятельности—аудирование, чтение, говорение, письмо. Развитие у студентов речевой способности в виде навыков и умений в четырёх видах речевой деятельности, которая позволила бы ему свободно общаться в различных коммуникативных ситуациях.

Деректемелері/Пререквизиттері: Курс рассчитан на людей, обладающих достаточными знаниями по грамматике русского языка в объёме школьного курса, владеющих навыками аудирования, говорения, чтения и письма на русском языке.

Курстың/пәннің мазмұны: Расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения грамматическими формами и конструкциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексическим и терминологическим минимумом по специальности. Построение различных типов речевой деятельности: беседа, описание, информирование. Грамматические формы и конструкции в функциональном аспекте. Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных прагматических текстов, диалогических и монологических высказывании в устной и письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфер, по разным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Развитие учебно-профессиональной речи : а) выроботка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования литературы по специальности; б) составление различного рода научно-учебных текстов, близких к текстам учебников и лекций, диалогов, монологов на учебно-профессиональные темы; в) интенсивное обучение основным функционально-смысловым типам высказываний: монологу-описанию, монологу-повествованию, монологу-рассуждению, диалогу-беседе, диалогу-дискуссии.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык., Практический курс (учебное пособие) – Алматы, «Санат», 1995

 2. Метса А.А., Алликметс К.П., Судавичене Л.В. Русский язык., Аудиовизуальный курс: М. Высшая школа, 1991

 3. Городилова Г.Г. Русский язык. Основной курс.М.Высшая школа, 1991

 4. Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка, Алматы, 1992г

 5. Цой А.А. Развитие навыков научной речи, Алматы, 2000г

 6. Мусатаева М.Ш.Пособие по научному стилю/финансово-экономический цикл/, Алматы, 2001

 7. Практический курс русского языка для студентов национальных групп экономических специальностей вузов // под общей ред. М.Р. Насыровой. Алматы,1991

 8. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов/под редакцией Ахмедьярова К.К., Жаркынбаевой Ш.К.- Алматы, Казак университетi, 1999

 9. Учебное пособие по русскому языку для неязыковых групп экономических вузов/ /под ред. Исатаевой С.И., Муртазиной А.У., Сапарбаевой А.М.—Алматы: Ценные бумаги, 2002


Курстың/пәннің атауы: Шетел тілі

Пәннің коды: ShТ 1103

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1,2

Кредит саны: 6

Дәріс беруші профессор: Білтекенова Г, Каримова Г.

Курстың мақсаты: Студентке шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім және дағды қалыптастыру; шетел тілінде коммуникативтік іс - әрекеттің ауызша және жазбаша түрлеріне машықтандыру; пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру. Студенттер ағылшын тілінің грамматикасын, фонетикасын меңгертуге және ағылшын тілінде сөйлеуге үйрету. Сөйлеу әрекетінің ішінде – ауызекі тілде сөйлеуді меңгертуге баса мән беріледі. Практикалық сабақтарда қолдануға мамандық түріне сай материалдар іріктеліп алынды.

Деректемелері/Пререквизиттері: тілін оқып-үйреніп жатқан елдің тарихы, мәдениеті, саясаты, экономикасы туралы мәліметтермен таныстыру

Курстың/пәннің мазмұны: Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары. Фонетика: шетел тілінің айтылу және ырғақтық-интонациялық ерекшеліктері, дыбыстық жүйенің рецепциясы мен репродукциясы. Орфография: тілдің дыбыстық-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері. Лексика: сөзжасам модельдері; көлемі негізгі тілдің 2500 бірлігін құрайтын лексикалық минимум, сонымен қатар мамандықтың профиліне сай терминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексиканың дифференциясы. Грамматика: негізгі сөз таптары: зат есім, сын есім, үстеу, етістік, артикль, есімдік, предлог; жай сөйлем мен құрмалас сөйлемдердің құрылымы, сөзжасамның негізгі модельдері. Оқу: таныстыру, анықтамалық, зерттеу, шолу дағдысының қалыптасуы. Сөйлеу: оқылған тақырыптар көлемінде монолог пен диалогті дамыту шеберлігі. Жазу: тізбекті ой жүйесін жеткізу, тұжырымдамалар мен шығармалар, жеке және іскерлік мәндегі хаттар жазу дағдысын жетілдіру. Мамандыққа байланысты шетел тіліндегі мәтіндерді ана тіліне тілдік нормаларға сай аудару. Тыңдау: күнделікті тұрмыста кездесетін, ақпараттық, кәсіптік мәндегі хабарларды тыңдау арқылы қабылдау.

Ұсынылатын әдебиет:

1. А.С. Восковская, Г.А.Карпова. Английский язык для вузов. Феникс 2005

2. М.А.Васильева. Английский язык, 1997

3. Дудкина А.Г., Учебник английского языка для делового общения. Часть 2, 3Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің атауы: Философия

Пәннің коды: Fil 1104

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші профессор: Абдраманова А.

Курстың мақсаты: Жас маманның философиялық мәдениетін қалыптастыру. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін келесі мәселелерді шешу қажет:

1. Студенттерді философия тарихымен және ғылымның қазіргі кезеңдегі жағдайымен таныстыру.

2. Ойлау мәдениетінің өсуіне жағдай жасау, ойлаудың өзіндік, сыншылдықө, өзін-өзі сынау түрлерін көтермелеу және ақылдың кеңдік, тереңдік, ашықтық, алғырлық сияқты түрлерінің қалыптасуын қолдау.

3. Сұхбаттың әдістері жөнінде білім беру, дағдыларды қалыптастыруға көмектесу.

4. Алған білімдерді практикада жүзеге асыра білуге үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Адам және қоғам.

Курстың/пәннің мазмұны: Философия пәні және функциялары. Философия пәні және оның тарихи динамикасы. Философия пәні анықтамаларының алуантүрлiлігі және басты философиялық ойлар. Философия және дүниетану. Дүниетану ұғымы, оның құрылымы және негiзгi функциялары. Дүниетанудың тарихи түрлерi. Философиялық бiлiм құрылымы. Философиялық ойлаудағы ерекшелiк. Рефлексия және критицизм классикалық философияның iргелi сипаттамалары ретінде. Эвристикалық және философиялық ойлаудағы творчестволық сипат.

Философияның мәдени-тарихи алғышарттары. Тарихи өлшемдегi философия. Философия және аңыз: шығыстың ежелгi өркениеттерiнiң мәдениетiндегi философияның қалыптасуы. Ежелгi Қытай және Индия философиялық ойларындағы ерекшелік. Көне грек өркениетi және көне философиялық дәстүрдiң ерекшелiк сипаты. Орта ғасырлық еуропалық мәдениеттегi философияның мәртебесі және функциялары. Араб шығыстық орта ғасырлық философиясы. Ренессанс дәуiрiнiң философиясы. Философия және ғылым: жаңа европалық мәдениетiндегi философияның өз тағдырын өзi шешу мәселесі. Әлеуметтiк-тарихи және дүниетану философиялық бiлiм берудiң негізі ретінде. Еуропалық философиялық дәстүрдi дамытуындағы немiс классикалық философиясы және оның рөлi. XIX ғасырдың философиясы: рационализм. XIX ғасырдың философиясы: иррационализм. Қазақ мәдениетiндегi философия феноменi. Қазақ халықының ұлттық сезiмiнiң қалыптасуындағы философиялық идеялар және қазақ ойшылдарының ықпалы. XX ғасыр және XXI ғасыр философиясы. Қазiргi философия идеялар мен тұжырымдамалардың динамикалық жиынтығы ретінде.Iргелi ұғымдар және философияның қағидалары. Философиядағы әдiс мәселесi. Болмыс философиясы. Адам санасы - бұл философиялық талдаудың негізгі пәні. Философиялық бiлiм жүйесiндегi гносеология. Эпистемология. Ғылымның когнитивтi және әлеуметтiк мәдени мәртебесi. Адам және оның болмысы – философияның орталық мәселесi ретінде. Адам мәселесін қарастырудағы философиялық ерекшелiк, өзектiлiктер және көпқырлылық. Қоғам: философиялық талдаудың негiзі ретінде. Мәдениеттiң философиясы және мәдениеттiң философиялық ұғымы. Әлеуметтiк даму – мәдени-тарихи процесс тұрғысында. Өркениет және мәдениет. Өркениет ұғымы. Қазiргi өркениеттің теориялық және әдiстемелiк негіздері. Қазақстандық қоғам жаңғыруының философиялық мәселелерi. Тәуелсiздiктің алғышарттары және оған жетудегі рухани негiздерi, ұлттық идеяның қалыптасу мәселелері. Қазақстандық ұлттық идеяның негiзгi аспектілері

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Ғабитов Т. Философия. – А., 2005

 2. Кішібеков Д. Философия. – А., 2005

 3. Алтаев Ж., Қасабек А., Мұқамбетқалиев Қ. Философия тарихы. – А., 2000

 4. Философиялық сөздік. – А., 1996

 5. Әбішев К. Философия. – А., 2001

 6. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Философия тарихы. – А., 1999

 7. Мәдени-философиялық энциклопедиялық сөздік. – А., 2004

 8. Философия. Қ.Тұрғынбаев. Алматы 2001

 9. Кішібеков Д., Сыдықов К. Философия. – А., 2005

 10. Алтаев Ж., Ғабитов Т. Философия және мәдениеттану. – А., 1998

 11. С.Мырзалы. Философия . А., 2008

 12. Бұқаралық ақпарат құралдары, мерзімді басылымдар Айкос, 1999

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)

Курстың/пәннің атауы: Математика 1

Пәннің коды: Mat (1)1201

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті модуль

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1,2

Кредит саны: 6

Дәріс беруші профессор: Баекова С.Ө.

Курстың мақсаты: математикалық есептерді шығаруға, олардың нәтижесін іс жүзінде пайдалануға студенттерді дағдыландыру; студенттердің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту; қолданбалы мәселелердің алғашқы математикалық зерттеулеріне дағдыландыру және студенттерді мамандығына байланысты әдебиеттердегі математикалық аппараттарды өз бетімен түсінуіне баулу; есептерді шығаруға қажетті есептеу әдістері мен оған қажетті жабдықтарды (компьютер, кестелер, анықтамалар) таңдай білуге үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: Элементар математика, Физика, Сызу, Информатика.

Курстың/пәннің мазмұны: Сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрияның элементтері. Анализге кіріспе. Бір айнымалы функцияларының дифференциалдық есептеулері және олардың қолданылулары. Бір айнымалы функцияларының интегралдық есептеулері және олардың қолданылулары

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Айдос Е.Ж. Жоғары математика (қысқаша курс). Оқулық.-Алматы, «Иль-Тех-Кітап» ЖШС, 2003

 2. Әубәкір С.Б. Жоғары математика. Алматы, 2000 1,2-бөлім

 3. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике.М.: Наука, 1978

 4. Хасеинов К.А. Математика канондары-Алматы, 2004

 5. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч. 1 и 2, М.:ВШ, 1986,2003

 6. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. М.: Наука, 1978

 7. Шипачев В.С. Высшая математика. М.: ВШ, 1985

 8. Қазешев А.Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. А.: Ғылым, 2005

 9. Бектаев Қ. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика. Алматы, 1991

 10. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М.:ВШ, 1970

 11. Жаңбырбаев Б.С. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері. А.: Мектеп, 1988

 12. Жоғары математика пәні бойынша күндізгі бөлім студенттеріне арналған есептеу-графиктік тапсырмалар жинағы. Қызылорда, 1999

 13. Жаңбырбаев Б.С., Саханов Жоғары математика, Рябушко Сборник задач по высшей математике ч. 1 и 2

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)

Курстың/пәннің атауы: Физика 1

Пәннің коды: Fiz(1) 1203

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті модуль

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші профессор: Ділмаханова М., Тұрсыматова О.

Курстың мақсаты: Негiзгi физикалық құбылыстармен идеяларды оқып-үйрену; Қазiргi және классикалық физика теориясы мен заңдарын, қалыптасқан түсiнiктердi, сондай-ақ физикалық зерттеу әдiстерiн бiлу. Ғылыми көзқарас пен қазiргi физикалық ойлауды қалыптастыру. Физиканың әртүрлi облыстары бойынша нақты есептердi шығару әдiстерi мен жолдарын үйрену. Қазiргi ғылыми аппаратуралармен танысу, физикалық эксперименттер жүргiзуге iскерлiктi қалыптастыру. Болашақ мамандығы бойынша қолданбалы есептердi физикалық моделдеуге қалыптасу

Деректемелері/Пререквизиттері: Математика

Курстың/пәннің мазмұны: Механика. Кинематика. Материалдық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Сақталу заңдары. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері. Тербелістер мен толқындар. Молекулалық физика және термодинамика. Статистикалық физика және термодингамика. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылысы. Реал газдар. Электр және магнетизм. Электрстатика. Тұрақты электр тогы. Магниттік өріс. Заттағы магниттік өріс. Электрмагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. Электрмагниттік тербелістер

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для техн. спец. вузов/-2-е изд., испр.и доп.-М: “Высш. школа“, 1990

 2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учеб. пособие для втузов. –М.: Высш. шк., 1989

 3. Абдулаев Ж. Физика курсы: Жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы.- Өңделiп толықтырылған 2-басылымы.-Алматы:Бiлiм, 1994

 4. Савельев М.В. Жалпы физика курсы. І том. Механика. Тербелiстер мен толқындар, молекулалық физика.-“Наука“ баспасы, физ.-мат. әдебиетiнiң бас редакциясы, М., 1970

 5. Савельев М.В. Жалпы физика курсы. ІІ том. Электр және магнетизм. Электромагниттiк тербелiстер.-“Наука“ баспасы, физ.-мат. әдебиетiнiң бас редакциясы, М., 1970

 6. Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы. 1 том. Механика. Молекулалық физика. Термодинамика. Алматы, 2001.-173 бет.

 7. Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы. 2 том. Электр және магнетизм. Оптика. Атом және ядролық физика. Алматы, 2003.-197 бет.

 8. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. І том. Механиканың физикалық негiздерi. Молекулалық физика. Тербелiстер және толқындар.-Орыс тiлiнде 10-басылуына сәйкес қазақша 2-басылуы.-“Мектеп“ баспасы, Алматы, 1971.-500 бет

 9. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. І І том. Электрлiк және электромагниттiк құбылыстар.-Орыс тiлiнде 9-басылуынан аударылды.-“Мектеп“ баспасы, Алматы.-1970.-500 бет.

 10. Полатбеков П. Оптика. Педагогикалық институттардың физика-математика факультеттерiне арналған оқулық.-“Мектеп“ баспасы, Алматы, 1967.-275 бет.

 11. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. Учеб. пособие. –4-е изд., перераб. и доп. -М.: "Высш. шк.", 1981. –496 с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)

 • Курстың/пәннің/юниттерді атауы Cызба геометрия және инженерлік графика

 • Пәннің коды SGIG 1202

 • Пәннің типі БП ТК

 • Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады.

 • Оқу жылы .

 • Оқу семестрі 1

 • Кредиттер саны 3

 • Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Сахиев Е.,

Келмаганбетов Н.

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Базалық пәндер (БП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер - Математика, физика, информатика

 • Курстың/пәннің мазмұны: Проекциялау модельдері. Монж эпюралары. Осьсіз сызба. Нүктені, түзуді, жазықтықты проекциялау. Сызбаны түрлендіру. Бетті проекциялау. Қырлы беттер. Айналу беттері. Сызбаларды рәсімдеудің жалпы ережелері. Компьютерлік графика. Компьютерлік графиканың әдістері мен құралдары. Сызбаларды салуға арналған қолданбалы программалар пакеттері.

 • Ұсынылатын әдебиет

  Черчение 1981 Боголюбов А.И.

  Индивидуальные задания по курсу черчения Боголюбов А.И.1983

  Справочник по инженерной графике Боголюбов А.И. 1981

  Сызба геометрия Есмуханов Н.В.1991

  Сызба геометрия Конакбаев К.С. 1991

  Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб.пособие/ А.Н.Феофанов.-М.: Изд.центр Академия, 2007.-80с.

  Каминский В.П. Инженерная и компьютерная графика для строителей/ Каминский В.П.,Иващенко Е.И.- Ростов н/Д.:Феникс, 2008.-281с.

  Агурейкин С.С. и др. Основы выполнения и оформления технических чертежей./ С.С.Агурейкин, Р.А.Кабашев, В.Г.Кузьмин.- Алматы.:Бастау, 2007.-208с

  Курс начертательной геометрии Гордон А.А.1985

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) – 5В070800 – Мұнай газ ісі мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің атауы: Жалпы химия

Пәннің коды: Him 1207

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2

Дәріс беруші профессор: Дармағамбет К.

Курстың мақсаты: Химияны оқытуда жалпы курстың мақсаты - жоғары классификациялы мұнай – газ ісі саласындағы инженер маманын дайындау және осы алған бiлiмдерiн өндiрiсте қолдану. Студент зертханалық жұмыстарды орындауда барлық сапалық тәжiрибелердi жасап үйренедi, ерiтiндiлер, электролиттiк диссоциация, электролиз, тотығу-тотықсыздану тараулары бойынша бiлiмдерiн зертханалық жұмыстармен ұштастырады. Жоғары квалификациялы инженер-мамандар даярлау iсiнде жаратылыстану ғылымдарының, әсiресе химия пәнiнiң алатын орны ерекше.

Химия табиғат заңдарын ашуда, материяны түсiнуде, заттар айналымын ұғынуда маңызды роль атқарады. Өнеркәсiптегi технологиялық процестер – химиялық реакциялардың түрлi заңдылықтарымен байланысты жүзеге асырылады. Химия заңдарын түсiну, химиялық реакциялар механизмiн ұғыну мұнай өндіруде маңызды роль атқарады. Қазiргi кезде жоғары квалификациялы маман-инженерлердi дайындау мақсатында химия курсында заттың құрылысы, химиялық байланыс, Д.И.Менделеевтiң периодтық заңы және системасы, химиялық термодинамика, химиялық реакциялар энергетикасы, химиялық және фазалық тепе-теңдiк, химиялық кинетика, химиялық реакциялардың жылдамдығы мен оны реттеу әдiстерi, катализаторлар және катализдiк жүйелер, ерiтiндiлер, тотығу-тотықсыздану реакциялары және электрохимиялық процестер, металдар коррозиясы, комплекстi қосылыстар, дисперстi жүйелер және олардың инженерлiк-техникалық мәселелердi шешудегi маңызы, қоршаған ортаны қорғаудағы коллоидты химияның негiздерi, химиялық анализдiң теориялық негiзi, сапалық және сандық анализ, физико-химиялық анализ әдiстерi және органикалық қосылыстар мен полимерлер тақырыптары қарастырылады.Деректемелері/Пререквизиттері: Математика, физика

Курстың/пәннің мазмұны: Негізгі ұғымдар мен химия заңдары. Атом құрылысы және химиялық элементтер жүйесі. Химиялық байланыс. Химиялық процестердің жалпы заңдары. Химиялық процестер энергетикасы. Химиялық термодинамика. Химиялық кинетика. Химиялық тепе-тендік. Ерітінділер. Электрхимиялық процестер. Тотығу-тотықсыздандыру реакциялары және электрхимиялық процестер. Металдар мен қорытпалар коррозиясы және қорғау. Кешенді қосылыстар. Химияның арнайы бөлімдері. Металдар химиясы. Металл емес элементтер химиясы. IV топтың р-элементтерінің органикалық емес химиясы. Жартылай өткізгіштер химиясы. Тұтқыр заттар химиясы. Органикалық химия элементтері. Органикалық полимер материалдар. Су химиясы. Энергетика мен машина жасаудағы электрхимиялық процестер. Химия және қоршаған ортаны қорғау. Ядролық химия. Радиохимия

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бiрiмжанов Б.А.Ю Жалпы химия, Алматы, 1991

 2. Бiрiмжанов Б.А., Нұрахметов Н.Н., Мұратбеков М.Б. Анорганикалық қосылыстардың құрылысына теориялық кiрiспе. Алматы, 1994

 3. Файзуллаева М.Ф. Практикум по общей и неорганической химии Кызылорда 2003

 4. К. Садуакасқызы. Жалпы химия есептер мен жаттығулар. Астана 2007

 5. К. Садуакасқызы. Д.И. Менделеев жасаған химиялық элементтердiң периодтық жүйесi мен периодтық заңы тақырыбын оқыту. Қызылорда 2006

 6. М.Ғ. Қарсыбеков, Н.М. Қарсыбекова Анорганикалық химия. Алматы 2005

 7. Дармағамбет К.Х., Балықбаева Г.Т. Химия пәні бойынша оқу құралы.Қызылорда,2009

 8. Коровин Н.В. Лабораторные работы по химии. – Л.,2001

 9. Шайқұтдинов Е.М., Төреханов Т.М. Органикалық химия.-Алматы,Білім,199

 10. Сейітжанов Ә. Органикалық химия (І,ІІ).Алматы,1993

 11. Шайқұтдинов Е.М.,Құрманәлиев О.Ш. Полимерлер химиясының негіздері.-Алматы,1998

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің атауы: Әлеуметтану

Пәннің коды: Ale 2107

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші профессор: Абенов Е.

Курстың мақсаты: Қазақстан Республикасының жоғары кәсіптік білім беру мемлекеттік білім стандартына сәйкестендірілген, студенттердің қажетті білім алуына, болашақ мамандардың әлеуметтік өмірдің маңыздылығы мен проблемаларын түсініп, дұрыс шешім қабылдап, ғылыми танымдарын қалыптастыруларына бағытталған.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, саясаттану, философия, мәдениеттану, т.б.

Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтану курсын оқитын студенттер мына жағдайларды білуі қажет:

 • қоғамның әлеуметтік өмірі, әлеуметтік салалар, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік топ, тап, әлеуметтік дамудың түрлері мен бағыттарын білуі керек;

 • жеке тұлғалардың әлеуметтік статусын, әлеуметтік мобильділік ұғымын;

 • әлеуметтік тәртіптті, әлеуметтік шиеленістің шешілу жолдарын, басқарудың тиімді жақтарын;

 • социологиялық зерттеудің әдістемесі мен әдістерін жетік меңгеріп, түсінулері керек.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Аженов М.С., Биекенов К.У., Пузиков М.Ф. “Экономическая социология”, Алматы, 2002

2. Аженов М.С., Утешов С.К., Жаназарова З.Ж. “Общая социология” Альбом схем А,2001

3. Аитов Н.А., Биекенов К.У. “Социология” , Алматы, 2002

4. Арон Р. “Этапы развития социологической мысли” М, 1992

5. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. “Әлеуметтану негіздері” А, Экономика,2004

6. Добренько В.И.,Кравченко А.И. “Социология” М, 2005

7. Р.Әбсаттаров., М.Дәкенов “Әлеуметтану” алматы, Ғылым, 2003

8. М.Әженов., М.Садырова “Қоғамның әлеуметтік құрылымы” Алматы, Қазақ университеті, 2002

9. “Әлемдік Әлеуметтану антологиясы ” Алматы, Қазақстан, 2006, 4-том

10. “Әлемдік Әлеуметтану антологиясы ” Алматы, Қазақстан, 2006,3-том

11. “Әлемдік Әлеуметтану антологиясы ” Алматы, Қазақстан, 2006, 5-том

12. Қазақ даласының ойшылдары (ІХ-ХІІғғ. Алматы: Ғылым,1995

13. Абай “Қара сөздері” . Алматы, 1993

14. Тажин .М., Аяған.Б. Социология негіздері. Алматы, 1992

15. Сорокин. П. Человек. Цивилизация. Общество. М.,1992Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің атауы: Құқық негіздері

Пәннің коды: KN 2110

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші профессор: Жарылқасынов А.

Курстың мақсаты: Заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет пен құқық теориясының, мораль ұғымының басты түсінігін студенттердің білуі; ұлттық құқықтың жетекші салаларының шеңберінде қажетті білім беру;

 • Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің дамуының алғышартымен және мәселелерімен таныстыру;

 • Қазақстандық мемлекеттік- құқықтық механизмнің жетілдірілуінің саяси- құқықтық жолдарын анықтау;

 • Студенттердің ҚР конституциялық құрылымын, мемлекеттік билік жүйесін және олардың басқа қоғамдық- саяси институттармен өзара қатынасын білуі;

 • Студенттердің адам және азаматтық құқықтық жағдайын негіздерін білуі;

 • Студенттердің егеменді Қазақстанның құқық салаларын білуі (азаматтық, отбасы, еңбек, әкімшілік, қаржы, қылмыстық т.б.)

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мемлекет және құқық тарихы, Экономикалық теория, Қоғамтану (мектеп бағдарламасы деңгейінде), Жалпы тарих (мектеп бағдарламасы деңгейінде)

Курстың/пәннің мазмұны: Мемлекет пен құқық негізі ұғымдары мен түсініктері. Құқықтық қатынастар. Заңды мінезқұлық және құқықбұзушылық. Занды жауапкершілік. Қазақстан Республикасы Конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері. Қазақстан Республикасы азаматтық құқық негіздері. Қазақстан Республикасының отбасы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылу негіздері. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы салық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы еңбек құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасы экологиялық құқығы негіздері. Қазақстан Республикасының жер құқығы. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері. Халықаралық құқық негіздері

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Қазақтың ата заңы 1,2,3,4,5,6,7,8,9,

 2. Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық негіздері Алматы, 1999

 3. Өзбекұлы С., Қопабаев Ө. «Мемлекет және құқық теориясы». Алматы, Жеті жарғы, 2006

 4. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Оқулық. Ерекше бөлім, Алматы, 2000

 5. Байжанов Н. Неке және отбасы. Алматы, 1997

 6. Сапарғалиев Ғ.С. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы. Оқулық. Алматы, 1997

 7. Төлеуғалиев Г.И. Азаматтық құқық. Жалпы бөлім. А., 2001

 8. Баққұлов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2001

 9. Дулатбеков, Амандықова, Турлаев. Қазіргі Қазақстанның мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2004

 10. Ашитов З.О. Мемлекет және құқық негіздері. Алматы, 2004

 11. Оспанов «Құқық негіздері» Алматы «Жеті жарғы» 2007 2 басылымы

 12. Баянов Е. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. Алматы, 2003

 13. Стамкулов Ә.С. «Қазақстан Республикасының экология құқығы. Оқу құралы. 1 бөлiм. Тараз, 2003

 14. Оңғарбаев Е.Ә., Смағұлов А.А. «Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы». Қарағанды, «Болашақ- Баспа», 2005

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің атауы: Саясаттану

Пәннің коды: Saya 2108

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2

Дәріс беруші профессор: Әбекенов Ж.

Курстың мақсаты: Саясаттану пәні, объектісі, әдісі, әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жүйесіндегі орны. Саясаттанудың болашақ маман тұлғасын, азаматты қалыптастырудағы орны. Саяси ой дамуының негізгі кезеңдері. Саясат қоғамдық құбылыс ретінде, оның табиғаты, түрлері, мүмкіндіктері, шекаралары мен келешегі. Саясаттанудың субъектісі. Саяси элита мен көшбасшылық. Гуманитарлық мәні, демократиялық мазмұны мен саясаттың ізгілік сипаты. Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы халқыққа жолдауы аясындағы және үдемелі жаңару кезеңіндегі егеменді мемлекет саясаты.

Деректемелері/Пререквизиттері: Қазақстан тарихы, Саясаттану, Мемлекет және құқық тарихы, Экономикалық теория, Қоғамтану (мектеп бағдарламасы деңгейінде), Жалпы тарих (мектеп бағдарламасы деңгейінде)

Курстың/пәннің мазмұны: Билік қатынас пен процесс ретінде: пайда болуы, мәні, шығу көздері, ресурстары. Саяси жүйе. Саяси режим мен оның типтері. Демократияның теориялары мен моделі. Сайлау жүйелері. Басқару мен мемлекеттік құрылыс формасы. Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам. Саяси партиялар мен партиялық жүйелер, қоғамдық-саяси қозғалыстар мен ұйымдар. Мемлекеттің қарым-қатынас формалары және азаматтық қоғам, Қазақстанның партиялық жүйесі. Саяси мәдениет пен саяси идеология, Қазақстан Республикасының ұлттық идеясы. Саясаттағы дағдарыстық және қақтығыстық жағдайлар, олардың алдын алу мен шешу жолдары. Әлемдік саясат пен қазіргі халықаралық қатынастар. Әлемдік саяси процестің ерекшеліктері. Жаңа геосаяси конфигурациядағы Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік мүдделері. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі басымдықтары, Орталық Азия аймағындағы және әлемдегі қауіпсіздік пен тұрақты дамытуды қамтамасыз етудегі сыртқы саяси бастамалары.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Ғабитов Т.Х., Мүтәліпов Ж., Құлсариева А.Т. Мәдениеттану.– А., 2005

2. Құлсариева А.Т. Мәдениеттану сөздігі. – А., 2001

3. Мүтәліпов Ж. Мәдени диалог және өркениеттер тоғысы. – А., 2002

4. Сатершинов Б. Қазақстан мәдениетінің теориясымен тарихы. – А, 2001

5. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1992

6. Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)

Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

Пәннің коды ТKN2111

Пәннің типі ЖБ МК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады. • Оқу жылы 2 ж.

 • Оқу семестрі 3

 • Кредиттер саны 2

 • Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Ермуханова Н.

 • Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзыреттілік) - Міндетті компонент пәндер (МП) циклінің мақсаты – кәсіптік білім беру іргетасы ретінде, ғылыми-жаратылыстану, жалпы техникалық және экономикалық сипатты терең білімді қамтамасыздандыру.

 • Деректемелер – экология, физика, химия

 • Курстың/пәннің мазмұны: кәсіпорындар мен мекемелер, су, жер, биотикалық және өзге ресурстар; өртті, экологиялық, химиялық, радиациялық және басқа да қауіптіліктерді болдырмауға мүмкіндік беретін тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды, технологиялық желістерді, жүйелерді әзірлеуді, еңгізуді және қолдануды және де төтенше жағдайларда сақтауды анықтайтың  кәсіпорындар мен ұйымдар, жобалау-іздеу институттары, бюролар, әр түрлі меншіктегі фирмалар және т.б.

 • Ұсынылатын әдебиет

  Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: учебник для студ.вуз/ Ю.В.Буралев.-М.:Изд.центр Академия, 2008.-288с.

  Куликов О.Н. Безопасность жизнедеятельности в строительстве: учеб.пособие для студ.вуз./ О.Н.Куликов, Е.И.Ролин.-М.:Изд.центр Академия, 2009.-384с.

  Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях :учеб.для студ.вуз./Б.С.Мастрюков.-М.:Изд.центр Академия, 2008.-336с.

  Безопасность жизнедеятельности: учеб.для вузов/ С.В.Белов, А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др.;под общ.ред. С.В.Белов.-М.:Высш.шк., 2008.-616с.

 • Сабақ беру әдістері лекция, практика, СОӨЖ

 • Бағалау әдісі/нысаны емтихан

 • Оқу тілі қазақша, орысша

 • Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) – 5В070800 – «Мұнай газ ісі (салалар бойынша) мамандығы бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасын іске асыратын жоғары оқу орнының, ЖОО-ның оқу жоспарымен көзделген, зертханалық, практикалық, пәндік және пәнаралық дайындықтың барлық түрлерін және студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуді қамтамасыз ететін және қолданылып жүрген эпидемио-логикалық және өртке қарсы нормалар мен ережелерге сәйкес, материалдық-техникалық базасы болу керек.


Курстың/пәннің атауы: Физика 2

Пәннің коды: Fiz(ІІ) 2204

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті модуль

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші профессор: Абеева А.А.

Курстың мақсаты: Негiзгi физикалық құбылыстармен идеяларды оқып-үйрену; Қазiргi және классикалық физика теориясы мен заңдарын, қалыптасқан түсiнiктердi, сондай-ақ физикалық зерттеу әдiстерiн бiлу. Ғылыми көзқарас пен қазiргi физикалық ойлауды қалыптастыру. Физиканың әртүрлi облыстары бойынша нақты есептердi шығару әдiстерi мен жолдарын үйрену. Қазiргi ғылыми аппаратуралармен танысу, физикалық эксперименттер жүргiзуге iскерлiктi қалыптастыру. Болашақ мамандығы бойынша қолданбалы есептердi физикалық моделдеуге қалыптасу

Деректемелері/Пререквизиттері: Математика

Курстың/пәннің мазмұны: Механика. Кинематика. Материалдық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Сақталу заңдары. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері. Тербелістер мен толқындар. Молекулалық физика және термодинамика. Статистикалық физика және термодингамика. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылысы. Реал газдар. Электр және магнетизм. Электрстатика. Тұрақты электр тогы. Магниттік өріс. Заттағы магниттік өріс. Электрмагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. Электрмагниттік тербелістер.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для техн. спец. вузов/-2-е изд., испр.и доп.-М: “Высш. школа“, 1990

 2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учеб. пособие для втузов. –М.: Высш. шк., 1989

 3. Абдулаев Ж. Физика курсы: Жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы.- Өңделiп толықтырылған 2-басылымы.-Алматы:Бiлiм, 1994

 4. Савельев М.В. Жалпы физика курсы. І том. Механика. Тербелiстер мен толқындар, молекулалық физика.-“Наука“ баспасы, физ.-мат. әдебиетiнiң бас редакциясы, М., 1970

 5. Савельев М.В. Жалпы физика курсы. ІІ том. Электр және магнетизм. Электромагниттiк тербелiстер.-“Наука“ баспасы, физ.-мат. әдебиетiнiң бас редакциясы, М., 1970

 6. Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы. 1 том. Механика. Молекулалық физика. Термодинамика. Алматы, 2001.-173 бет.

 7. Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы. 2 том. Электр және магнетизм. Оптика. Атом және ядролық физика. Алматы, 2003.-197 бет.

 8. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. І том. Механиканың физикалық негiздерi. Молекулалық физика. Тербелiстер және толқындар.-Орыс тiлiнде 10-басылуына сәйкес қазақша 2-басылуы.-“Мектеп“ баспасы, Алматы, 1971.-500 бет

 9. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. І І том. Электрлiк және электромагниттiк құбылыстар.-Орыс тiлiнде 9-басылуынан аударылды.-“Мектеп“ баспасы, Алматы.-1970.-500 бет.

 10. Полатбеков П. Оптика. Педагогикалық институттардың физика-математика факультеттерiне арналған оқулық.-“Мектеп“ баспасы, Алматы, 1967.-275 бет.

 11. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. Учеб. пособие. –4-е изд., перераб. и доп. -М.: "Высш. шк.", 1981. –496 с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің атауы Auto CAD және Credo негіздері

Пәннің коды: ТК 2215

Пәннің типі: Базалық, тандау компоненті

Оқу жылы: 2-оқу жылы

Оқу семестрі: 3,4

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Алимбаев Е.

Курстың мақсаты: Жобалау-сызба жұмыстарындағы сызбаларды құрастыру әдістері мен оны таңдауды үйрету мақсатында автоматтандырылған стандарттық жүйені қолдану- автокад негіздері болып табылады. Бұл графикалық жүйе жазықтықты екіөлшемді сызбаларды жасауға ғана емес, сонымен қатар ғылымның әртүрлі саласында қолданылатын күрделі кеңістік көлемді құрылымдарды модельдеуге де көмектесе алатындығында. Жобалау жүйесінде жобалаудың негізі пәнінің оқытылу мақсаты инженерлік іздестірулерді өңдеуге қабылдау мен әдістерін автокөлік жолдары мен бас жоспарларды жобалауға, жобалық-сызба жұмысын автоматтандырылған стандартты жүйені үйрену болып табылады.

Бұл графикалық жүйеде де күрделі көлемдік құрылымдары есептеу мен модельдеуге көмек көрсете алады.Деректемелері/Пререквизиттері: Математика, Информатика, Сызба геометрия және инженерлік графика

Курстың/пәннің мазмұны: AutoCAD-тың графикалық интерфейсі. Құралдар панелі. Шаблондармен жұмыс жасау. Диалогтық терезелермен жұмыс. Командалық қатар.

Координаталар мәнін енгізу. Абсолюттік және салыстырмалы координаталар. Тік бұрышты және полярлық координаталар жүйесі. Өлшем бірліктер. "Бағыт-арақашықтық" әдісімен нүктелерді енгізу. Нүктелерді енгізу үшін көмекші құрылымдарды қолдану.

Snap, Grid режимдерін орнату. Уақытша маркерлер. Drafting Settings сызу параметрлерін құру. Қисық сызықты объектілер. Шеңберлер тұрғызу. Доғаны салу әдістері.

Сызықтық өлшемдер. Dimlinear командасының опциялары. Өлшем тізбектері. Командалардың арнайы функциялары. Нүктелердің стильдерін өзгерту. Divide (Бөлу), Measuar (Интервал) командалары. Ұқсас фигураларды орындау. Сызбаны тұрғызудың тиімді әдістері. Объектілердің бұрышын иіп түйіндестіру. Фасканы салу әдістері. Fillet (Түйіндестіру), Chamfer (Фаска) командалары. Опциялары. Өлшемдерді жөндеу командалары. Объектілерді ұзарту. Объектілерді кесу. Объектілердің конструкциялық командалары. Объектілерді үзу.Ұсынылатын әдебиет:

1. Финкельштейн Э. AutoCAD 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000

2. В.В. Полищук, А.В. Полищук «AutoCADâ 2000» Практическое руководство, Москва «Диалог-МИФИ» 1999

3. W.Baumback, P.Fahie, B,Davies «AutoCADâ Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

4. W.Baumback, P.Fahie, B.Davies «AutoCADâ Modules AutoCAD II Auto CAD 2000

5. Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

6. W.Baumback, P.Fahie, B.Davies «AutoCADâ Modules AutoCAD I Auto CAD 2000»,

7. Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1999

8. Ю.Н.Чигарев, Д.Г.Мезин Справочник команд AutoCAD LT 2000,Consistent Software

2000


Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)

Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Материалдар кедергісі

Пәннің коды ТК 2204Пәннің типі БП ТК

Курс/пән деңгейі - Негізгі талап бітірушінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартпен белгіленген критерийлер, олардың мазмұны және көлемі бойынша бағалау негізінде білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттері деңгейімен расталған, жан-жақты және сапалы кәсіптік білімді алуы болып табылады.

 • Оқу жылы 2 ж.

 • Оқу семестрі 4

 • Кредиттер саны 3

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні Қаршығаев Р.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет