5В070800 – «Мұнай газ ісі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасыныңбет8/30
Дата04.05.2017
өлшемі5.74 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Ғабитов Т. Философия. – А., 2005

 2. Кішібеков Д. Философия. – А., 2005

 3. Алтаев Ж., Қасабек А., Мұқамбетқалиев Қ. Философия тарихы. – А., 2000

 4. Философиялық сөздік. – А., 1996

 5. Әбішев К. Философия. – А., 2001

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикалық теория негіздері

Пәннің коды: ETN 2108

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 2

Дәріс беруші профессор Жусупов А., аға оқытушы

Курстың мақсаты: Студенттердің заман талабына сай экономикалық ой-өрісін кеңейту.

Қазақстан Республикасындағы экономика жаңа қатынастардың сапалы экономикалық, рыноктік ой қорларының мол болуын қамтиды. Экономикалық ілімнің пайда болуы мен дамуы туралы мәселелерді; студенттерге адамзат қоғамының даму сатыларындағы материалдық, рухани игіліктерді өндіру жолдарын айқындауды; өндірістің негізгі факторларын; рынок қызметтерімен инфрақұрылымын; әлеуметтік - экономикалық жағдайларды талдау; қазіргі қоғамды дамыту мүмкіндіктерін түсіндіру және оқып үйретуДеректемелері/Пререквизиттері: Математика, Информатика

Курстың/пәннің мазмұны:

Қоғам дамуындағы экономикалық теорияның орны мен рөлі. Экономиканың негізгі мәселелері. Экономикалық категориялар және заңдар, экономикалық үрдістерді оқу әдістері, ерекшеліктері. Меншік қатынастары және экономикалық жүйелер типтері. Нарықтың қалыптасу заңдары және посткеңестік елдердегі нарықтың құрылу ерекшеліктері; нарықтың негізгі заңдары мен категориялары; жеке ұдайы өндірістің қағидалары, шығындардың қалыптасу ерекшеліктері мен түрлері, өндірістік факторлар нарығының, олардың бағасы мен табысының ерекшеліктері. Микро және макродеңгейдегі экономика мәселелерінің өзара байланысы, макро-экономиканың қызмет ету заңдылықтары; экономикалық өсу және оның түрлері; экономикалық цикл және әлеуметтік-экономикалық циклдылық мәселелері. Қазіргі экономикалық жүйедегі мемлекет. Экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі ақша- несие және қаржы саясатының ролі. Әлеуметтік саясаттың негізгі заңдылықтары. Халықаралық экономикалық қатынастар және олардың негізгі формалары.Ұсынылатын әдебиет:

 1. Экономикалық теория негіздері. Оқулық - Алматы, Санат 1998

 2. Экономикалық теория. Оқу құралы- Алматы, 1999

 3. Жалпы экономикалық теория. Оқулық. Редактор жетекшісі Шеденов Ө.Қ. Алматы-Ақтөбе 2002

 4. Экономикалық теория негіздері. Оқу- көрнекілік құрал. Л.М. Куликов- М, 1993

 5. Осипова Г.М. Экономикалық теория негіздері,- Алматы 2002

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электртехниканың теориялық негіздері 1

Пәннің коды: ЕTN 2206

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3

Дәріс беруші профессор: Тайманов С. Т., Темирбек А.

Курстың мақсаты: тұрақты ток, бір фазалы және үш фазалы синусоидалы айнымалы токтардың сызықты электр тізбектеріндегі қалыптасқан процесстерді сапалық және сандық жағынан талдау және зерттеу әдістерін оқытып үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: математика, физика, информатика

Курстың/пәннің мазмұны: Тұрақты токтың сызықты электр тізбектері; Синусоидалы токтың бір фазалы электр тізбектері; үш фазалы тізбектер; Синусоидалы емес ток тізбектері.

Ұсынылатын әдебиет: \

1. Балабатыров С.Б. Электр техникасының теориялық негіздері. Алматы. «Ғылым» ғылыми баспа орталығы 2009 ж.

2. Ахметов А. Қ., Ахметова Ә. А., Қабақова Т. А. Электротехниканың теориялық негіздері. -Электр тізбектері. Техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Астана «Астана полиграфия» АҚ, 2005- 486 б.

3. Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей.-М.:Энергоатомиздат, 1989-528с.

3. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. - М.: Гадарики, 2005-638с.

4. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. - т. 1. -Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981. -536 с.5. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. - т. 2. -Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981. -416 с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электртехниканың теориялық негіздері 2

Пәннің коды: ЕTN 2207

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3

Дәріс беруші доцент: Сыдықова Г.Қ., Темирбек А.

Курстың мақсаты: электрлік және магниттік тізбектердегі орныққан және өтпелі процестерді сапалық жэне сандық жағынан оқып үйрету, сонымен қатар электромагниттік өріс теориясын оқып үйрену. Әр түрлі электртехникалық кұрылғыларда болатын процестердің сапалық және сандық жақтары туралы білімдерінің негізінде студентті, арнайы электроэнергетикалық пәндер коятын есептерді табысты және сауатты шешуге дайындау.

Деректемелері/Пререквизиттері: жоғары математика, физика, информатика, электр техникасының теориялық негіздері 1.

Курстың/пәннің мазмұны: Сызықтық электрлік тізбектердегі өтпелі процестер. Коммутация заңдары. Өтпелі, еріксіз және еркін процестер. Тармақталмаған R, L, C тізбегіндегі өтпелі процестер. R, L, C тізбегін тұрақты ток көзіне қосу. Өтпелі процестерді классикалық әдіспен есептеудің жалпы жағдайы. Лаплас түрлендіруін өтпелі процестер есептерінде қолдану. Операторлық түрдегі Ом және Кирхгоф заңдары. Төртұштылар және олардың негізгі теңдеулері. Төртұштының балама сұлбалары. Симметриялы төртұштының сипаттамалық кедергісі және беріліс тұрақтысы. Жиіліктік электрлік фильтрлер. Жоғары жиіліктік фильтрлер. Төменгі жиіліктік фильтрлер. Жолақтық және бөгеттік фильтрлер. Параметрлері таратылған тізбектер. Ұзын желілердегі токтар мен кернеулер. Біртекті желінің теңдеуі, сипаттамалары және орныққан режимі. біртекті теңдеулер. Толқынның шағылысу коэффициенті. Желінің келісілген жүктемесі. Шығыны жоқ желінің бос жүріс, қысқа тұйықталу жүктемелі режимдері. Сызықтық емес электрлік тізбектер. Қарапайым сызықтық емес тізбектердің элементтері және баламалы сұлбалары. Магниттік тізбектердің негізгі ұғымдары және зандары. Тармақталмаған магниттік тізбектерді есептеу. Айнымалы токтың сызықтық емес тізбектерін есептеу әдістері. Электростатикалық өрісті сипаттайтын шамалар және олардың арасындағы байланыс. Гаусс теоремасы. Электростатиканың негізгі тендеулері. Жалғыздық теоремасы. Беттестіру әдісі. Өрісті есептеу үшін Гаусс теоремасын қолдану. Айналық бейнелер әдісі. Максвелл формулаларының үш тобы. Электростатикалық өріс энергиясы. Тұрақты токтың электр өрісі. Өрісті сипаттайтын шамалар. Дифференциалды түрдегі Ом, Кирхгоф және Джоуль-Ленц заңдары. Лаплас тендеуі. Электрлік өрістегі энергия және күш. Тұрақты токтың магнит өрісі. Магнит өрісінің дифференциалды түрдегі теңдеуі. Векторлық және скалярлық потенциал. Шекаралық шарттар. Магнит өрісінің энергиясы. Магнит өрісіндегі механикалық күштер. Сирл есептері. Айнымалы электромагниттік өріс. Умов-Пойнтинг теоремасы. Энергияның сақталу заңы. Комплекстік түрдегі Максвелл тендеуі және Умов-Пойнтинг теоремасы.
Ұсынылатын әдебиет:

1. Ахметов А. Қ., Ахметова Ә. А., Қабақова Т. А. Электротехниканың теориялық негіздері. -Электр тізбектері. Техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Астана «Астана полиграфия» АҚ, 2005- 486 б.

2. Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей.-М.:Энергоатомиздат, 1989-528с.

3. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. - М.: Гадарики, 2005-638с.

4. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. - т. 1. -Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981. -536 с.

5. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. - т. 2. -Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981. -416 с.Сабақ беру әдістері: баяндау, түсіндіру, сұрақ-жауап, талдау, топтастыру, зерттеу, сергіту, ой-шақыру, іздендіру, салыстыру, талдау, белсенділік.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өнеркәсіптік электроника

Пәннің коды: OE 2302

Пәннің типі: Кәсіптендіру пәндері, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Мұхамбетжан А., Темирбек А.

Курстың мақсаты: Пәнді оқу нәтижесінде жартылай өткізгіш приборлардың құрылысын, сипаттамаларын, параметрлерін және тағайындалымын біледі.

Деректемелері/Пререквизиттері: Физика, математика, электртехниканың теориялық негіздері.

Курстың/пәннің мазмұны: Электрондардың электр және магнит өрістеріндегі қозғалысы. Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі. Электрон-тесік (p-n) асуы. Металл-жартылай өткізгіш (Шоттки) асуы. Жартылай өткізгіштік аспаптар: диодтар, транзисторлар, тиристорлар. Олардың сипаттамалары және жалғану схемалары. Электроваккумдық аспаптар. Аналогтық электрондық құрылғылар. Күшейткіштердің жіктелуі және негізгі техникалық көрсеткіштері. Күшейткіш элементтердің жұмыс режимдері. Тұрақты ток күшейткіштері. Операциялық күшейткіштер. Ақпаратты бейнелеу құрылғылары. Күшік түрлендіргіш құрылғылар. Қарапайым логикалық функциялар және элементтер. ТТЛ, МОП құрылымдық логикалық элементтер, ЭСЛ. Сандық техниканың арифметикалық және логикалық негіздері, Микропроцессорлы құралдар туралы мәліметтер, Микропроцессордың жұмыс істеу принциптері, Микропроцессордың интерфейстері, Микропроцессорлы жүйелерді құрастыру, Басқару жүйелерінде қолданатын микропроцессорлармен микробақылаушыларды бағдарламалық қамсыздандыру.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Москатов Е. А. Электронная техника. – Таганрог, 2004. – 121 стр. moskatov@mail.ru.

 2. Ә. Берiкұлы. Техникалық электроника. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық.- Алматы. Бiлiм.1995.

 3. Лачин И.В.Савельев Н.С. Электроника. Учебное пособие-Ростов на Дону: Феникс. 2000.

 4. Булычев А.Л.,Лямин П.М., Тулинов Е.С. Электронные приборы.- М.: Лайт ЛТД,2000.

5. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устроиствах. Л.Энергоиздат, 1988.

6.Цифровые устройства и микропроцессорные системы. – Калабеков Б.А., 2000 г.Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/ юниттің атауы: Механика

Пәннің коды: Meh 2203

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Мұстаяпов А.

Курстың мақсаты: Материялық объектілердің механикалық қозғалыстары мен өзара әсерлерінің негізгі заңдылықтарын оқып-үйрену

Деректемелер/Пререквизиттері: Физика. Инженерлік және компьютерлік графика.

Курстың/пәннің мазмұны: Кинематика; абсолюттік қатты дене туралы ұғым; еркін қатты дене қозғалысының жалпы жағдайы; нүктенің абсолюттік және салыстырмалы қозғалысы; статика динамикасы мен элементтері; динамика және статика заты; динамика міндеттері; механикалық жүйе; күштік өріс туралы ұғым. Күштер жүйесі; күштердің ерікті жүйесі тепетеңдігінің аналитикалық шарттары; қатты дененің ауырлық центрі және оның координаталары. Материалдық нүкте үшін Даламбер принципі. Қатты дененің үдемелі қозғалысының дифференциал теңдеулері. Қатты дене жылжымайтын ось маңында айналған кезде мойынтіректердің динамикалық реакцияларын анықтау. Қатты дененің жылжымайтын нүкте маңында қозғалуы. Гироскоптың элементар теориясы. Байланыстар және олардың теңдеулері. Мүмкін болатын орын ауыстырулар принципі. Жалпыланған жүйелер координаталар. Жалпыланған координаталардағы механикалық жүйе қозғалысының дифференциал теңдеулері немесе екінші текті Лагранж теңдеулері. Гамильтон-Остроградский принципі. Тепе-тендіктің тұрақтылығы туралы ұғым. Соққы құбылысы. Соққы кезінде механикалық жүйенің кинетикалық моментінің өзгеруі туралы теорема

Ұсынылатын әдебиет:

1. Жолдасбеков О.А. , Сагитов М.Н., Мустахишов К.Н. Теориялық механика. 1 том,

Алматы, Рауан, 1982

2. Жолдасбеков О.А., Сагитов М.Н., Мустахишов К.Н. Теориялық механика. 2 том,

Алматы, Рауан, 1992

3. Яблонский А.А. Курс теоретической механики. 1 том. М.Высш школа, 1977

4. Яблонский А.А. Курс теоретической механики. 2 том. М.Высш школа, 2002

5. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Учебник

Статика. Кинематика. М.Наука, 1985

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Электр энергетикадағы математикалық есептерПәннің коды: EEME 2204

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Баекова З.

Курстың мақсаты - Электр энергетикалық есептеулерде математикалық оңтайландыру және модельдеу әдістерін игеру.

Деректемелері/Пререквизиттері: математика, электртехниканың теориялық негіздері, экономикалық теория негіздері.

Пәннің мазмұны: Оңтайлангдырудың классикалық әдістері. Электр энергетикадағы оптимал шешімдерді іздеуді талап ететін есептер. Сызықты және бейсызықты теңдеулер жүйесін шешуде итерациялық әдістерді ќолдану; сызықтық бағдарламалау; тасымалдау есебінің ашық және жабық модельдері; бейсызықтық бағдарламалау; электрмен жабдықтау есептеріндегі ықтималдық-статистикалық әдістер. Электр жүйесін модельдеу. Электр энергетика жүйелерінің динамикасын зерттеу үшін модельдеуді қолдану.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Гордиевский И.Г. Критериальный анализ некоторых технико-экономических задач энергетики. – Изд.: «Высшая школа (Москва)», 2002г.

 2. Задачи и упражнения по теории вероятностей. Е.С.Вентцель, Л.А.Овчаров. - Изд.: «Высшая школа (Москва)», 2002г.

 3. Математика для экономистов на базе MATHCAD. Черняк А.А, Новиков А.А., Мельников О.И.,Кузнецов А.В.: - Изд.: «БХВ - Петербург», 2003г.

 4. Волков Л.Т. Математические задачи энергетики. Типовые задачи: Учеб.пос./Энергия,2003г.

 5. Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики: Учебн.для студентов вузов / Под. Ред В.А.Венникова. – М.: Высшая школа, 1986-288с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Электртехникалық материалдар және бұйымдарПәннің коды: ETMВ 2305

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3

Дәріс беруші доцент: Баймаханова З.А.

Курстың мақсаты: Электр энергетикалық және электр техникалық құрылғылардағы электр техникалық материалдардың қолдану принциптері бойынша білімдерін тұжырымдау.

Деректемелері/Пререквизиттері: физика, сызба геометриясы және компьютерлік графика, математика, электр техниканың теориялық негіздері.

Курстың/пәннің мазмұны: Электр изоляциялық материалдардың негізгі түсініктемелері мен классификациялары. Диэлектрик құралдардың электрлік сипаттамалары. Электрлік сипаттамаларды өлшеу әдістері. Диэлектриктердің физикалық, химиялық, жылулық, механикалық қасиеттері. Диэлектриктерді тесу түрлері. Диэлектриктерді тесу бойынша сипаттамалы эксперимендалдық заңдылықтары. Қатты, сүйық диэлектриктерді, газдарды тесу түрлері. Қатты диэлектриктерді жылу және электрхимиялық тесіп өтуі. Мұнайлы оқшаулағыш майлар және синтетикалық сұйықтар. Қатты органикалық құралдар. Шәйірлер, өсімдік майлары, лактар, эмальдар, компаундттар, қылқанақты, текстильді, қатпарлы, каучук. Қатты органикалық емес құралдар. Слюда, шыны, керамика, асбест, органикалық емес қабат. Қасиеттері, қолданылуы, өндіріс технологиясы. Өткізгіш құралдар. Өткізгіштің классификациясы, табиғаты, негізгі сипаттамасы. Жоғарғы өткізгіштік құралдар. Мыс, алюминий, темір, биметалл:олардың механикалық, электрлік қасиеттері. Криоөткізгіштік, асқын өткізгіштік: параметрлері, пайдалану салалары. Әр түрлі металдар:вольфрам, молибден,алтын, күміс, никель және тағы басқалары. Жартылай өткізгіш құралдар. Жартылай өткізгіштің классификациясы. Электр өткізгіштің табиғаты мен жартылай өткізгіштердің сипаттамалары. Жартылай өткізгіштердің параметрлері мен электрөткізгіштің түрлерін аңықтайтын әдістер. Параметрлердің температураға, электр өрісінің кернеулігіне, жарықтыққа тәуелділігі. Жартылай өткізгіштің электр өткізгіштігіне сыртқы факторлардың әсер етуі. Жартылай өткізгіштің химиялық құрамалар және олардың негізіндегі материалдар. Магниттік құралдар классификациясы. Магниттелудің табиғаты. Магниттік құралдардың негізгі сипаттамалары. Әр түрлі емес өткізгіштіктер, қорытпалар, құймалар: механикалық, химиялық, физикалық қасиеттері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Агеева Н.Д., Винаковская Н.Г., Лифанов В.Н. Электротехническое материаловедение. Учебное пособие.- Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2006-76с.

2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение.-М.: изд. центр «Академия»; ИРПО, 2000.-312с.

3. Баймаханова З.А. Электртехникалық материалдартану. Оқу-әдістемелік кешен. -2010.

4. Бекмагамбетова К.Х. Электротехнические материалы. Методические указания к лабораторным работам.Алма-Ата.-2005

5. Бекмагамбетова К.Х. Электротехническое материаловедение.-Алматы.:Ғылым,2000-256сСабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттерді атауы Автоматтандырылған жобалау негіздері (AutoCAD және Credo)

Пәннің коды: AZhN 2206

Пәннің типі: Базалық пәндер, тандау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 3,4

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Жакапбаева Г.

Курстың мақсаты: Жобалау-сызба жұмыстарындағы сызбаларды құрастыру әдістері мен оны таңдауды үйрету мақсатында автоматтандырылған стандарттық жүйені қолдану- автокад негіздері болып табылады. Бұл графикалық жүйе жазықтықты екіөлшемді сызбаларды жасауға ғана емес, сонымен қатар ғылымның әртүрлі саласында қолданылатын күрделі кеңістік көлемді құрылымдарды модельдеуге де көмектесе алатындығында. Жобалау жүйесінде жобалаудың негізі пәнінің оқытылу мақсаты инженерлік іздестірулерді өңдеуге қабылдау мен әдістерін автокөлік жолдары мен бас жоспарларды жобалауға, жобалық-сызба жұмысын автоматтандырылған стандартты жүйені үйрену болып табылады.

Бұл графикалық жүйеде де күрделі көлемдік құрылымдары есептеу мен модельдеуге көмек көрсете алады.Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика, Инженерлік және компьютерлік графика

Курстың/пәннің мазмұны: AutoCAD-тың графикалық интерфейсі. Құралдар панелі. Шаблондармен жұмыс жасау. Диалогтық терезелермен жұмыс. Командалық қатар.

Координаталар мәнін енгізу. Абсолюттік және салыстырмалы координаталар. Тік бұрышты және полярлық координаталар жүйесі. Өлшем бірліктер. "Бағыт-арақашықтық" әдісімен нүктелерді енгізу. Нүктелерді енгізу үшін көмекші құрылымдарды қолдану.

Snap, Grid режимдерін орнату. Уақытша маркерлер. Drafting Settings сызу параметрлерін құру. Қисық сызықты объектілер. Шеңберлер тұрғызу. Доғаны салу әдістері.

Сызықтық өлшемдер. Dimlinear командасының опциялары. Өлшем тізбектері. Командалардың арнайы функциялары. Нүктелердің стильдерін өзгерту. Divide (Бөлу), Measuar (Интервал) командалары. Ұқсас фигураларды орындау. Сызбаны тұрғызудың тиімді әдістері. Объектілердің бұрышын иіп түйіндестіру. Фасканы салу әдістері. Fillet (Түйіндестіру), Chamfer (Фаска) командалары. Опциялары. Өлшемдерді жөндеу командалары. Объектілерді ұзарту. Объектілерді кесу. Объектілердің конструкциялық командалары. Объектілерді үзу.Ұсынылатын әдебиет:

1. Финкельштейн Э. AutoCAD 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000

2. В.В. Полищук, А.В. Полищук «AutoCAD 2000» Практическое руководство, Москва «Диалог-МИФИ» 1999

3. W.Baumback, P.Fahie, B,Davies «AutoCAD Modules AutoCAD I Auto CAD 2000», Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998

4. W.Baumback, P.Fahie, B.Davies «AutoCAD Modules AutoCAD II Auto CAD 2000

5. Self-paced Leaning Modules EduCAD Publications Ins 1998Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістеріпрактикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Ақпараттық өлшеуіш техникасы

Пәннің коды: АОТ 2207

Пәннің типі: Базалық пәндер, тандау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 3

Кредиттер саны: 2

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Калыбаева А.Қ.

Курстың мақсаты өлшейтін ақпараттық жүйе мен кешендерді, электр өлшеу техникасын құрудың қазіргі принципіне сай оқып үйрену, өлшеуді жүргізу және бағалау. Әр түрлі практикалық салаларда өлшеу құралдарын пайдалану мен практикалық білімді алуда студенттің білімін қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Математика, физика, электртехниканың теориялық негіздері, электрондық техника .

Курстың/пәннің мазмұны: Өлшеу құралдарының сипаттамасы. Өлшеу техникасы туралы жалпы мәліметтер. Өлшеу құралдарының статикалық және динамикалық сипаттамалары. Өлшеу құралдарының қателіктері. Өлшеу нәтижелерін өңдеу. Физикалық (электрлік және электрлік емес) шамаларды өлшеу түрлендіргіштері. Өлшеу түрлендіргіштерінің құрылымы. Өлшеу түрлендіргіштерінің жіктелуі. Резистивті, пъезоэлектрлік, электростатикалық, электромагниттік, гальваномагниттік, электрохимиялық, жылу және оптоэлектрлік түрлендіргіштердің қолдану аймағы, қасиеттері және жұмыс істеу принципі. Электрлік шамаларды өлшеу құралдары. Аналогтық түрлендіргіштер және өлшеу құралдары. Сандық түрлендіргіштер және құралдар. Ток және кернеуді өлшеу құралдары. Жиналған тұрақты болып келетін тізбек параметрлерін өлшеу құралдары. Энергия қуат және қуат коэффициентін өлшеу құралдары. Фазалық ығысу, уақыт интервалы және жиілікті өлшеу құралдары. Электр сигналдарының пішінін бақылау және өлшеу құралдары. Магниттік шамаларды өлшеу құралдары. Электрлік емес шамаларды өлшеу түрлендіргіштері. Түрлендіргіштердің өлшеу тізбектері.

Ұсынылатын әдебиет

1. Классен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике.-М.: Постмаркет, 2000.-56с.

2. Харт Х. Введение в измерительную технику.-М.: изд-во Мир, 2000.-37с.

3. Аманкұлова М.У., Э.А. Иванов. Электрэнергетикадағы ақпараттық өлшеу техникасы. Оқу құралы-Алматы,1998

4. Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника. –М.: Высшая школа, 1991.-256с.

5. Евтихиев Н.Н., Купершмидт Я.А., Папуловский В.Ф., Скугоров В.Н. Измерение электрических и неэлектрических величин.-М.: энергоатомиздат,1990.-156с.

6. Атамалян Э.Г. Методы и приборы измерения электрических величин. –М.: Высшая школа.1989.-298с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электр магниттік өріс теориясы

Пәннің коды: ЕМОT 2208

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3

Дәріс беруші доцент: Мұхамбетжан А., Темирбек А.

Курстың мақсаты: Әр түрлі электртехникалық кұрылғыларда болатын процестердің сапалық және сандық жақтары туралы білімдерінің негізінде студентті, арнайы электроэнергетикалық пәндер коятын есептерді табысты және сауатты шешуге дайындау.

Деректемелері/Пререквизиттері: жоғары математика, физика, информатика, электр техникасының теориялық негіздері 1,2.

Курстың/пәннің мазмұны: Электростатикалық өрісті сипаттайтын шамалар және олардың арасындағы байланыс. Гаусс теоремасы. Электростатиканың негізгі тендеулері. Жалғыздық теоремасы. Беттестіру әдісі. Өрісті есептеу үшін Гаусс теоремасын қолдану. Айналық бейнелер әдісі. Максвелл формулаларының үш тобы. Электростатикалық өріс энергиясы. Тұрақты токтың электр өрісі. Өрісті сипаттайтын шамалар. Дифференциалды түрдегі Ом, Кирхгоф және Джоуль-Ленц заңдары. Лаплас тендеуі. Электрлік өрістегі энергия және күш. Тұрақты токтың магнит өрісі. Магнит өрісінің дифференциалды түрдегі теңдеуі. Векторлық және скалярлық потенциал. Шекаралық шарттар. Магнит өрісінің энергиясы. Магнит өрісіндегі механикалық күштер. Сирл есептері. Айнымалы электромагниттік өріс. Умов-Пойнтинг теоремасы. Энергияның сақталу заңы. Комплекстік түрдегі Максвелл тендеуі және Умов-Пойнтинг теоремасы.
Ұсынылатын әдебиет:

1. Ахметов А. Қ., Ахметова Ә. А., Қабақова Т. А. Электротехниканың теориялық негіздері. – том 3. Техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Астана «Астана полиграфия» АҚ, 2005- 486 б.

3. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Том3 - М.: Гадарики, 2005-638с.

4. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. - т. 3. -Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981. -536 с.

5. Нейман Л. Р., Демирчян К. С. Теоретические основы электротехники. - т. 3. -Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1981. -416 с.

Сабақ беру әдістері: баяндау, түсіндіру, сұрақ-жауап, талдау, топтастыру, зерттеу, сергіту, ой-шақыру, іздендіру, салыстыру, талдау, белсенділік.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Автоматты басқару теориясыПәннің коды: ABT 2209

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Мұхамбетжан А.

Курстың мақсаты: Пәнді оқу нәтижесінде автоматты басқару теориясының негізгі ұғымдары, принциптері мен әдістерін біледі. Басқару жүйелерін математикалық сипаттау және оларды талдау мен құрастыру әдістерін үйренеді. Технологиялық процесстерді автоматтандыру құрылғыларының жұмысын талдауды үйренеді. Автоматты бақылау және басқару құрылғыларын таңдау мен баптауды үйренеді.

Деректемелері/Пререквизиттері Физика, Математика, Электртехниканың теориялық негіздері, Өнеркәсіптік электроника

Курстың/пәннің мазмұны:

Автоматтық басқару жүйелерінің (АБЖ) тағайындалымы. АБЖ әрекет ету принципі мен анықтамасы. Қолдану облыстары. АБЖ жіктелуі. Сызықты үздіксіз жүйелерді талдау. Сызықтық жүйелердің математикалық бейнеленуі. Жүйенің уақыттық сипаттамалары. Буындар және жүйелердің беріліс функциялары. АБЖ қалыптасқан режиміндегі процесстерді талдау. Басқарудың қателіктері. Сызықты АБЖ орнықтылығы. Орнықтылық критерийлері. Орнықтылық қорын бағалау критерийлері мен әдістері. Басқару және реттеу процесстерінің сапасын бағалау. Сызықты үздіксіз жүйелерді синтездеу. Бейсызықтық және дискреттік АБЖ. Технологиялық процесстерді бақылау мен басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің негізгі функциялары мен құрылымы. Бірінші реттік өлшеуіш түрлендіргіштері. Атқарушы механизмдер. Басқарушы есептеуіш машинасы. Екілік кодтау. Байланыс арналары арқылы ақпарат беру, ақпарат алмасу процесін ұйымдастыру. Технологиялық процесстерді автоматты басқару объектісі ретінде модельдеу. Басқару алгоритмдері. Басқару параметрлерін тұрақтандыру алгоритмдерін, технологиялық циклдарды басқару алгоритмдерін және технологиялық процесстерді оңтайландыру алгоритмдерін синтездеу әдістері. Технологиялық процесстерді бақылау мен басқарудың автоматтандырылған жүйелерін жобалау.Ұсынылатын әдебиет:

1.Теория автоматического управления: учебник для вузов/ под ред. Ю.М. Соломонцева. –М.: Высшая школа, 1999г.

2. С. Қадырбеков. Сызықты автоматты реттеу және басқару жүйелерiнiң теориясы. А.1996 ж.

3. Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. –СПб.: Невский диалект, 2001. -557 с.

4. Справочник проектировщика АСУ ТП/ Г.Л. Смилянский, Л.З. Амлинский, В.Я. Баранов и др.; Под ред. Г.Л. Смилянского. М.: Машиностроение, 1983. -527 с.

5. Справочное пособие по теории систем автоматического регулирования и управления. Под общ. ред. Е.А. Санковского. Мн.: «Вышэйш. школа», 1973. -584 с.6. Современные системы управления/ Р. Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И.Копылова. –М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. -832 с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
3-курс
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Кәсіби бағытталған шетел (ағылшын) тілі

Пәннің коды: К-Вsht 3202

Пәннің типі: Жалпы білім беру, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 2

Дәріс беруші профессор: Жапбаров Н., аға оқытушы, Каримова Г., аға оқытушы

Курстың мақсаты: Студентке шетел тілін практикалық тұрғыда меңгеру үшін жеткілікті білім және дағды қалыптастыру; шетел тілінде коммуникативтік іс - әрекеттің ауызша және жазбаша түрлеріне машықтандыру; пәнді оқыту барысында меңгерген білім мен дағдыларды өз бетінше жетілдіру және тереңдетуге дағдыландыру. Студенттер ағылшын тілінің грамматикасын, фонетикасын меңгертуге және ағылшын тілінде сөйлеуге үйрету. Сөйлеу әрекетінің ішінде – ауызекі тілде сөйлеуді меңгертуге баса мән беріледі. Практикалық сабақтарда қолдануға мамандық түріне сай материалдар іріктеліп алынды.

Деректемелері/Пререквизиттері: ағылшын тілі, электртехниканың теориялық негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары. Фонетика: шетел тілінің айтылу және ырғақтық-интонациялық ерекшеліктері, дыбыстық жүйенің рецепциясы мен репродукциясы. Орфография: тілдің дыбыстық-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері. Лексика: сөзжасам модельдері; көлемі негізгі тілдің 2500 бірлігін құрайтын лексикалық минимум, сонымен қатар мамандықтың профиліне сай терминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексиканың дифференциясы. Грамматика: негізгі сөз таптары: зат есім, сын есім, үстеу, етістік, артикль, есімдік, предлог; жай сөйлем мен құрмалас сөйлемдердің құрылымы, сөзжасамның негізгі модельдері. Оқу: таныстыру, анықтамалық, зерттеу, шолу дағдысының қалыптасуы. Сөйлеу: оқылған тақырыптар көлемінде монолог пен диалогті дамыту шеберлігі. Жазу: тізбекті ой жүйесін жеткізу, тұжырымдамалар мен шығармалар, жеке және іскерлік мәндегі хаттар жазу дағдысын жетілдіру. Мамандыққа байланысты шетел тіліндегі мәтіндерді ана тіліне тілдік нормаларға сай аудару. Тыңдау: күнделікті тұрмыста кездесетін, ақпараттық, кәсіптік мәндегі хабарларды тыңдау арқылы қабылдау.

Ұсынылатын әдебиет:

1. А.С. Восковская, Г.А.Карпова. Английский язык для вузов. Феникс 2005

2. М.А.Васильева. Английский язык, 1997

3. Дудкина А.Г., Учебник английского языка для делового общения. Часть 2, 3Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Автоматты басқару теориясы және технологиялық процесстерді автоматтандыруПәннің коды: ABT3209

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Мұхамбетжан А.

Курстың мақсаты: Пәнді оқу нәтижесінде автоматты басқару теориясының негізгі ұғымдары, принциптері мен әдістерін біледі. Басқару жүйелерін математикалық сипаттау және оларды талдау мен құрастыру әдістерін үйренеді. Технологиялық процесстерді автоматтандыру құрылғыларының жұмысын талдауды үйренеді. Автоматты бақылау және басқару құрылғыларын таңдау мен баптауды үйренеді.

Деректемелері/Пререквизиттері Физика, Математика, Электртехниканың теориялық негіздері, Электрондық техника

Курстың/пәннің мазмұны:

Автоматтық басқару жүйелерінің (АБЖ) тағайындалымы. АБЖ әрекет ету принципі мен анықтамасы. Қолдану облыстары. АБЖ жіктелуі. Сызықты үздіксіз жүйелерді талдау. Сызықтық жүйелердің математикалық бейнеленуі. Жүйенің уақыттық сипаттамалары. Буындар және жүйелердің беріліс функциялары. АБЖ қалыптасқан режиміндегі процесстерді талдау. Басқарудың қателіктері. Сызықты АБЖ орнықтылығы. Орнықтылық критерийлері. Орнықтылық қорын бағалау критерийлері мен әдістері. Басқару және реттеу процесстерінің сапасын бағалау. Сызықты үздіксіз жүйелерді синтездеу. Бейсызықтық және дискреттік АБЖ. Технологиялық процесстерді бақылау мен басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің негізгі функциялары мен құрылымы. Бірінші реттік өлшеуіш түрлендіргіштері. Атқарушы механизмдер. Басқарушы есептеуіш машинасы. Екілік кодтау. Байланыс арналары арқылы ақпарат беру, ақпарат алмасу процесін ұйымдастыру. Технологиялық процесстерді автоматты басқару объектісі ретінде модельдеу. Басқару алгоритмдері. Басқару параметрлерін тұрақтандыру алгоритмдерін, технологиялық циклдарды басқару алгоритмдерін және технологиялық процесстерді оңтайландыру алгоритмдерін синтездеу әдістері. Технологиялық процесстерді бақылау мен басқарудың автоматтандырылған жүйелерін жобалау.Ұсынылатын әдебиет:

1.Теория автоматического управления: учебник для вузов/ под ред. Ю.М. Соломонцева. –М.: Высшая школа, 1999г.

2. С. Қадырбеков. Сызықты автоматты реттеу және басқару жүйелерiнiң теориясы. А.1996 ж.

3. Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. –СПб.: Невский диалект, 2001. -557 с.

4. Справочник проектировщика АСУ ТП/ Г.Л. Смилянский, Л.З. Амлинский, В.Я. Баранов и др.; Под ред. Г.Л. Смилянского. М.: Машиностроение, 1983. -527 с.

5. Справочное пособие по теории систем автоматического регулирования и управления. Под общ. ред. Е.А. Санковского. Мн.: «Вышэйш. школа», 1973. -584 с.

6. Современные системы управления/ Р. Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И.Копылова. –М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. -832 с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы:Электр стансалары, тораптары және жүйелері

Пәннің коды: ESTZh 3210

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Құрманбаев Ғ.

Курстың мақсаты: электр энергиясының өндіру, тасымалдау және тарату мәселері бойынша студенттің жүйелі кәсіптік білімін қалыптастыру

Деректемелері/Пререквизиттері: Электр техникасының теориялық негіздері, Электр машиналары, Электр механика және электр техникалық жабдық, Электр энергетикасы

Курстың/пәннің мазмұны:

Электр энергиясын өндіру. Электр стансаларының түрлері және олардағы технологиялық процесстер. Электр қондырғылар туралы жалпы мәліметтер және сұрақтары. Синхронды генераторлар және компенсаторлар. Күштік трансформаторлар және автотрансформаторлар. Электр қондырғыларындағы қысқа тұйықтаулар. Электр аппараттары және өткізуші бөліктері. Өлшеу ток және кернеу трансформаторлары. Станция және қосалқы станция тарату құрылғыларының электрлік схемалары. Тарату құрылғының конструкциялары. Электр және қосалқы стансаларындағы өзіндік қажетінің схемасы және жүйесі. Электр стансаларын өлшеу, бақылау, белгі беру және басқару жүйелері. Электр тораптары мен жүйелерінің негізгі анықтамалары. Электр жүйесінің құрылымы, жүйенің сипаттамалары. Электр тораптарының конструкциясы және элементтері. Электр тораптарының жұмыс істеу режимдерін есептеу әдістері. Электр тораптарындағы кернеуді реттеу. Электр тораптарын жобалау және электр жүйелерінің режимдері.Ұсынылатын әдебиет:

 1. Неклепаев Б. И. Электрическая часть электростанций и подстанций: Учебник для вузов. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986-640 с.:ил.

 2. Электрическая часть электростанций и подстанций: Учебник для вузов./Под ред. А. А. Васильева. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1990 - 576с.:ил.

 3. Электрическая часть электростанций: Учебник для вузов./Под ред. С. В. Усова. – 2-е издание, перераб. и доп. – Л.: Ленинградское отделение, 1987 - 616с.:ил.

 4. Неклепаев Б. Н. Крючкова И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Учебное пособие для вузов. – 4-е издание, перераб. и доп. – М: Энергоатомиздат, 1989 - 608с.:ил.

 5. Электротехнический справочник/ Под ред. И. Н. Орлова и др. 7-е изд. т.3. кн.1. – М.: Энергоатомиздат, 1988.–880 с.: ил.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; интерактивті әдістер, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электрмен жабдықтау жүйелері

Пәннің коды: EZhZh 3211

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Тайманов С. Т.

Курстың мақсаты: Электрмен жабдықтау жүйелерінің жекелеген элементтерін, сондай-ақ электрмен жабдықтаудың мәселелерінің барлық кешенін жобалаумен байланысты міндеттердің барлық тізбесін орындауға қабілетті жоғары білімді мамандар даярлау.

Деректемелері/Пререквизиттері: Электр техникасының теориялық негіздері, Электр машиналары, Электр механика және электр техникалық жабдық, Электр энергетикасы

Курстың/пәннің мазмұны:

Электрмен жабдықтау міндеттері және келешектері. Электр шаруашылығы. Электр энергиясын тұтынушылар және қабылдауыштар, олардың негізгі түрлері және сипаттамалары электр тұтыну құрылымы. Электрлік жүктемелер. Реактивті қуатты қарымталау. Электрмен жабдықтау сенімділігі. Электр энергиясын тарату жүйелері. Электрмен жабдықтау жүйелері. Қосалқы станциялар. 1000В дейінгі кернеудегі электр энергиясын тарату.1000В жоғары кернеудегі өнеркәсіптік кәсіпорын жер аумағы бойынша электр энергиясын тарату. Тұтынушыларға ерекше жүктемесі бар электрмен жабдықтау. Электр энергиясының сапасы. Электрмен жабдықтау жүйелерің орындауға қойылатын жалпы құрылмалық талаптар. Электр энергиясының есебі және экономикасы. Қауіпсіздік қорғаныс шаралары.Ұсынылатын әдебиет:

 1. Кудрин Б. И. Электроснабжение промышленных предприятий, 2005 г.

 2. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В2т.Т.1,2. Электроснабжение/Под общ.ред.А.А.Федорова.-М.:Энергоатомиздат,1986.-568с.

 3. Федоров А.А.,Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий:Учебное пособие для вузов.-М.: Энергоатомиздат,2-е изд 1991.-371с.

 4. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. Учебник для техникумов. 3-е изд., перераб.и доп.-М.Энергоатомиздат, 1990.-648с.

 5. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. Учебник для техникумов. 2-е изд., перераб.-М.Энергия,1980.-600с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Автоматтандырылған электр жетегі

Пәннің коды: AEZh 3212

Пәннің типі: Базалық, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Құрманбаев Ғ. Б.

Курстың мақсаты: студенттерге тұрақты және айнымалы ток машиналарының жұмыс істеу принциптерін, оларды басқару мен реттеу сұлбаларын және оларды қолдану ерекшеліктерін оқып-үйренуде өз деңгейінде білім алуын қамтамасыз ету.

Деректемелері/Пререквизиттері Электр техникасының теориялық негіздері, Электр машиналары, Электр механика және электр техникалық жабдық, Электр энергетикасы

Курстың/пәннің мазмұны:

Электр жетегінің механикасы. Электрқозғалтқыштарының сипаттамалары мен жұмыс режимдері. Көп қозғалтқышты электр жетегінің сипаттамалары мен жұмыс режимдері. Электр жетегінің жылдамдығын реттеу. Реттеудің параметрлік тәсілдері және олардың жетілдірілген түрлері. Электр жетегінің жылдамдығын қорек кернеуін өзгерту арқылы реттеу. Асинхронды өозғалтқыштың жылдамдығын жиіліктік реттеу. Электр жетегінің энергетикасы. Электрқозғалтқыштарын таңдау.Ұсынылатын әдебиет:

1. Москаленко В.В . Автоматизированный электропривод.-М.:Энергоиздат, 1986

2. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода .-М.:Энергоиздат, 1985

3. Ключев В. И. Теория электропривода .-М.:Энергоиздат, 1985Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Электр энертикасы

Пәннің коды: EE3304

Пәннің типі: кәсіптендіру пәндері, міндетті пән

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 5

Дәріс беруші: Тайманов С.Т.

Курстың мақсаты: электр энергика саласы бойынша студенттің жүйелі кәсіптік білімін қалыптастыру

Деректемелері/Пререквизиттері Электр техникасының теориялық негіздері, Жылумен жабдықтау негіздері, Электрондық техника

Курстың/пәннің мазмұны:
Электр станцияларындағы электр энергия өндірісінің технологиялық процесі; электр станцияларының жағдайы және даму келешектері; электр станцияларының және қосалқы станциялардың негізгі құрылғылары; электр энергиясын таратудың технологиялық процессі; электр энергетикалық жүйелер мен тораптар; Электр энергетикасының даму жағдайы, болашағы; электр тораптарындағы желілердің конструкциясы; әуелік электр жеткізу желілері; сымдар және арқансымдар, оқшауламалар және желілік арматура; кабелдер құрылымы және кабел желілері; ток өткізулер және ішкі электр тораптары; электрэнергетика жүйелердің релелік қорғанысы және автоматтандырылуы; релелік қорғаныстың элементтік базасы және тағайыны; жоғары кернеулі электр тораптарының релелік қорғаныс техникасы; диспетчерлік және технологиялық басқарудың техникалық құралдары; энергияны тұтынушылардың және қабылдаушылардың негізгі түрлері; тұтынушылардың классификациясы және сипаттамасы; реактивтік қуат өтеуі; ішкі және сыртқы электр жабдықтау сұлбалары; өнеркәсіп кәсіпорындарының тораптары кернеу режимдері; кернеу деңгейлері, кернеу ауытқуының себептері; өнеркәсіп кәсіпорындарындағы электр тораптарынң кернеуін реттеу; энергияның дәстүрлі емес және ќайта жаңғыртылатын көздері; жердің өндірілмейтін энергетика русурстары; өндірілмейтін ресурстарын пайдалану технологиясы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Хожин Г. Х. Электроэнергетика. Оқулық Алматы., 2011 ж.

2. Непорожний П.С., Обрезков В.И. Введение в специаль­ность: гидроэлектроэнергетика. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 352 с.

3. Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана. Движение к рынку. – Алматы.: Гылым, 1999. - 582 с.

4. Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций.-М.: Энергоатомиздат, 1990.

5. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций.-М.: Энергоатомиздат, 1986.

6. Электрическая часть станций и подстанций / под ред. Усова С.В, -Ленинград. Энергоатомиздат, 1987.

7. Блок В.М. Электрические сети и системы.- М.: Высшая школа, 1986.Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Ақпараттық өлшеуіш техникасы

Пәннің коды: АОТ 3301

Пәннің типі: кәсіптендіру пәндері, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 5

Кредиттер саны: 2

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Калыбаева А.Қ.

Курстың мақсаты: өлшейтін ақпараттық жүйе мен кешендерді, электр өлшеу техникасын құрудың қазіргі принципіне сай оқып үйрену, өлшеуді жүргізу және бағалау. Әр түрлі практикалық салаларда өлшеу құралдарын пайдалану мен практикалық білімді алуда студенттің білімін қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: Математика, физика, электртехниканың теориялық негіздері, электрондық техника .

Курстың/пәннің мазмұны: Өлшеу құралдарының сипаттамасы. Өлшеу техникасы туралы жалпы мәліметтер. Өлшеу құралдарының статикалық және динамикалық сипаттамалары. Өлшеу құралдарының қателіктері. Өлшеу нәтижелерін өңдеу. Физикалық (электрлік және электрлік емес) шамаларды өлшеу түрлендіргіштері. Өлшеу түрлендіргіштерінің құрылымы. Өлшеу түрлендіргіштерінің жіктелуі. Резистивті, пъезоэлектрлік, электростаикалық, электромагниттік, гальваномагниттік, электрохимиялық, жылу және оптоэлектрлік түрлендіргіштердің қолдану аймағы, қасиеттері және жұмыс істеу принципі. Электрлік шамаларды өлшеу құралдары. Аналогтық түрлендіргіштер және өлшеу құралдары. Сандық түрлендіргіштер және құралдар. Ток және кернеуді өлшеу құралдары. Жиналған тұрақты болып келетін тізбек параметрлерін өлшеу құралдары. Энергия қуат және қуат коэффициентін өлшеу құралдары. Фазалық ығысу, уақыт интервалы және жиілікті өлшеу құралдары. Электр сигналдарының пішінін бақылау және өлшеу құралдары. Магниттік шамаларды өлшеу құралдары. Электрлік емес шамаларды өлшеу түрлендіргіштері. Түрлендіргіштердің өлшеу тізбектері.

Ұсынылатын әдебиет

1. Классен К.Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике.-М.: Постмаркет, 2000.-56с.

2. Харт Х. Введение в измерительную технику.-М.: изд-во Мир, 2000.-37с.

3. Аманкұлова М.У., Э.А. Иванов. Электрэнергетикадағы ақпараттық өлшеу техникасы. Оқу құралы-Алматы,1998

4. Алиев Т.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника. –М.: Высшая школа, 1991.-256с.

5. Евтихиев Н.Н., Купершмидт Я.А., Папуловский В.Ф., Скугоров В.Н. Измерение электрических и неэлектрических величин.-М.: энергоатомиздат,1990.-156с.6. Атамалян Э.Г. Методы и приборы измерения электрических величин. –М.: Высшая школа.1989.-298с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Электр машиналары

Пәннің коды: EM 3302

Пәннің типі: кәсіптендіру пәндері, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 5

Кредиттер саны: 4

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Тайманов С. Т.

Курстың мақсаты болашақ мамандардың энергияны электр механикалық түрлендіру процесстері, электр машиналарының конструкциялары, олардың қасиеттері, сипаттамалары және пайдалану ережелері туралы теориялық және практикалық білімдерді игеруі.

Деректемелері/Пререквизиттері: Математика, Физика, Механика, Элекртехниканың теориялық негіздері

Курстың/пәннің мазмұны: Электр энергиясының электромагниттік және электромеханикалық түрлендіргіштері; техникалық дамудағы электр машинасының рөлі; трансформаторлар; трансформатордағы физикалық про-цесстер; жұмыс режимдері, синхронды машиналар, якорь реакциясы, параметрлері, симетриялық жүктемедегі синхронды генератор жұмысы, параллель жұмыс істеу; синхронды қозғалтғыштар; айнымалы ток машиналары, генераторлар, сипаттамалары, тұрақты ток қозғалтқыштары; тұрақты ток машиналарындағы коммутация; айнымалы ток коллекторлық машиналары.

Ұсынылатын әдебиет

 1. Копылов И. П. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 2000.

 2. Брускин Д. Э., Зорохович А. Е., Хвостов В. С. Электрические машины : в 2 т.- М.: Высшая школа, 1987.

 3. Костенко М. П., Пиотровский Л. М. Электрические машины : в 2 т.- М.: Энергия, 1972,1973.

 4. Проектирование электрических машин. /Под общей редакцией И. П. Копылова. - М.: Высшая школа, 2002.

 5. Кацман М. М. Электрические машины – М. Высшач школа. Издательский центр «Академия», 2001 г.

 6. Вольдек А. И. Электрические машины, Л. Энергия, 1974 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Электр механикасы және электртехникалық жабдықПәннің коды: EMETZh3304

Пәннің типі: кәсіптендіру пәндері, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 5

Кредит саны: 5

Дәріс беруші доцент: Сыдықова Г.Қ.

Курстың мақсаты: электрмеханиканың және электртехникалық жабдықтар дамуының тенденциясы мен негізі бойынша студенттерге білім беру, студенттердің химия, физика және электртехниканың теориялық негіздері пәндерінен алған білімдерін электрмеханиканың және электртехниканың практикалық есептерін шешуге бағыттау, олардың арнайы пәндермен, үрдістермен және электрэнергетикадағы технологиялармен байланысын түсіндіру.

Деректемелері/Пререквизиттері: физика, инженерлік және компьютерлік графика, математика, электр техниканың теориялық негіздері.

Курстың/пәннің мазмұны: Энергияның электрмеханикалық және электрлік түрленуі. Энергияның түрлену үрдісінің математикалық көрсетілуі. Жалпыланған электрмеханикалық түрлендіргіш. Тұрақты және айнымалы токтағы қозғалтқыштардың электрмеханикалық қасиеттері. Энергияның түрлену режимдері. Электрмеханотроника – электрмеханикалық, электрондық және компьютерлік құрылғылардың бір жүйеге қосылуы. Электрмеханотронды жүйелердің құрылғысы және құру принциптері, түрлері, пайдалану аумағы. Энергияның электрмеханикалық түрлену үрдісін басқару. Электртехникалық өнімдер мен конструкциялардың өндірісіндегі электрлі оқшауламалы материалдардың маңызы. Диэлектриктер, басқарылатын диэлектриктер, электрфизикалық сипаттамалар бойынша жіктеу. Электрлік оқшауламаның жұмыс шарты. Оқшауламаға әсер ететін жүктемелердің жіктелуі. Жоғарывольтті оқшаулағыштардың, электрлік машиналардың, трансформаторлардың, конденсаторлардың жіктелуі және оларға қойылатын талаптар. Кабельді өнімдер электрмагниттік энергияны тасымалдау құралы ретінде. Конструктивті элементтер құрамы бойынша, оқшаулама материалы бойынша, белгіленуі және пайдалану аумағы бойынша кабельдердің жіктелуі. Электртермиялық құрылғылардағы жылу тасымалдау теорияларының негіздері. Электрлік кедергінің физика-техникалық негіздері және кедергілердің электртермиялық құрылғыларының жіктелуі. Индукциялық қызудың физикалық негізі, индукциялық қондырғылардың жіктелуі және олардың қорек көзі. Диэлектриктерді жоғары жиілікпен қыздырудың физикалық негізі, диэлектрикті қыздыру қондырғысы және оның сұлбасын тұрғызудың принципі. Электрдоғалық разрядтың қасиеті және теориялық негізі. Доғалық пештердің жіктелуі. Электрлік доғамен дәнекерлеу қондырғысы. Доғалық пештердің негізгі электржабдықтары, сипаттамалары және жұмыс режимдері. Электролиздің физикалық және энергетикалық негіздері. Электролизді өндірістік қондырғылар. Металдарды электрхимиялық және электрфизикалық өңдеу тәсілдері. Электргидравликалық өңдеу қондырғылары. Ультрадыбысты электртехнологиялық қондырғылар. Магнитті және магнитті импульсті өңдеу құралдары. Плазмалық өндірістік қондырғылар. Электронды-сәулелі қыздыру қондырғылары. Оптикалық кванттық генераторлар (лазерлер). Электронды-ионды технология. Электрстатикалық өндірістік қондырғылар. Жарық техникасы туралы түсініктер. Материалдардың оптикалық және жарықтехникалық сипаттамалары. Жылулық, люминесцентті және еріксіз сәуле шығару. Сәуле шығаруды түрлендірудің негізгі заңдары. Геометриялық оптиканың негізгі заңдары. Фотометрияның әдістері. Сәуле шығару көздері. Оптикалық сәуле шығарудың жылулық көздері. Оптикалық сәуле газоразрядты көздері. Жарықтың импульсті көздері. Лазерлер. Жарық аспаптары. Жарық аспаптарының жарық күшінің қисығы. Газразрядты шамдардың электр тізбегінің элементі ретіндегі сипаттамасы. Газразрядты шамдардың жұмысын тұрақтандыру және жағу сұлбасы. Жарық техникалық қондырғылар. Жарық техникалық есептеудің негізгі ережелері. Жарық беруші тораптың конструктивті орындалуы және қоректендіруші сұлбасы. Жарық беруші қондырғыларды пайдалану. Өндірістік ғимараттардың өндірістік бөлмелерін жарықтандыру. Қоғамдық ғимараттарды жарықтандыру. Қалалық сыртқы жарықтандыру және ғимарат сыртындағы жарықтандыру жұмыстары. Спорттық және ойын-сауық ғимараттарын жарықтандыру. Электр жетегінің қызметі және оған қойылатын талаптар. Автоматтандырылған электржетегінің өндірістегі алатын орны. Автоматтандырылған электржетегінің құрылымдық сұлбасы. Электр жетектерінің жіктелуі. Электржетегіне әсер ететін момент және күш. Электр жетегіндегі қозғалтқыштар және өндірістік механизмдердің сипаттамасы. Электржетегінің механикалық бөлігінің кеңейтілген есептік сұлбасы. Электржетегінің қозғалыс теңдеуі. Электржетегінің координаттарын реттеу. Реттелетін электржетегінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері. Тұрақты және айнымалы токтардағы қозғалтқыштарды реттеудің әдістері. Өндірістік механизмдер үшін электр жетегі жүйесін таңдау. Электрмеханикалық жүйелерді автоматты басқару. Басқарудың релелік-түйіспелік сұлбасы. Автоматты басқарудың тұйықталған сызықты және сызықты емес жүйелері. Электрмеханикалық жүйелердің энергетикасы. Электр жетектерінің жұмыс режимдері. Автоматтандырылған электржетектерінің қазіргі заманғы жүйелері және олардың даму перспективалары. Тұрақты және айнымалы токтардағы машиналарды басқаратын күштік түрлендіргіш қондырғылар. Электр жетектерін электронды және компьютерлік басқару.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Копылов И.П. Электрические машины. – Высшая школа., Логос, 2000.

 2. Проектирование электрических машин./Под общей редакцией И.П.Копылова.-М.: Энергия, 2002.

 3. Тареев Б.М. –Физика диэлектрических материалов. – М.: Энергия, 1993.-328 с.

 4. Богородицкий Н.П. и др. – Электротехнические материалы: Учебник – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 304 с.

 5. Привезенцев В.А., Ларина Э.Т. – Силовые кабели и высоковольтные кабельные линии. – М., Энергия, 1986. – 424 с.

 6. Брагин С.М., Электрический и тепловой расчет кабеля. – М.: Госэнергоиздат, 1990. -325 с.

 7. Холодный С.Д. – Методы испытаний и диагностики кабелей и проводов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 200 с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттерді атауы: Электр энергетикадағы өтпелі процесстер

Пәннің коды:EOP 3305

Пәннің типі: кәсіптендіру пәндері, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 6

Кредиттер саны: 3

Дәріс берушінің/профессордың аты-жөні: Тайманов С. Т.

Курстың мақсаты электрмен жабдықтау жүйелерінде қалыпты (жүктемелерді, қоректендіру көздерін, жекелеген тізбектерді және басқаларды қосу және ажырату кезінде) және апаттық жағдайларда (қысқа тұйықталу, жүктелген тізбектің немесе оның жекелеген фазасының үзілуі, синхронды машинаның синхронизмнен шығуы және басқа апаттар кезінде) пайда болатын өтпелі процесстердің теориялық негіздерін игерген жоғары білікті маман дайындау

Деректемелері/Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздер, Ақпараттық өлшеуіш техника, Электр энергетикадағы математикалық есептер мен компьютерлік модельдеу, Электр машиналары, Электроэнергетика

Курстың/пәннің мазмұны: Электромагниттік өтпелі процесстер. Негізгі анықтамалар. Қысқа тұйықталудың (ҚТ) пайда болу себептері. ҚТ салдарлары. ҚТ есептеулерінің тағайындалымы және оларға қойылатын талаптар. ҚТ есептеулерінде қабылданған негізгі ұйғарымдар (жуықтаулар). Үшфазалы ҚТ есептеу реті. Салыстырмалы бірліктер жүйесі. Орынбасу схемаларын құрастыру. Орынбасу схемаларын түрлендіру. Үшфазалық тізбектер симметриялығының сақталуы кезіндегі өтпелі процесстер. Қарапайым үшфазалық электр тораптарындағы өтпелі процесстер. Қысқа тұйықталудың қалыптасқан режимі. Режимнің кенеттен бұзылуының бастапқы мезеті. ҚТ өтпелі процесстерін есептеудің практикалық әдістері. Үшфазалы тізбектің симметриялығы бұзылған кезіндегі электромагниттік өтпелі процесстер. Бейсимметриялық өтпелі процесстерді зерттеудегі негізгі ережелер. Кері және нольдік реттілік токтары үшін жүйе элементтерінің параметрлері. Жеке реттіліктердің орынбасу схемалары. Бірреттік көлденең бейсимметрия. Электромеханикалық өтпелі процесстер Электрлік жүйенің статикалық орнықтылығы. Электр жүйесінің динамикалық орнықтылығы. Жүктеме түйіндеріндегі өтпелі процесстер. Орнықтылықты арттыру шаралары.

Ұсынылатын әдебиет

 1. Переходные процессы в электрических системах: Учебное пособие/ Ю. А. Куликов. Издательство НГТУ, Новосибирск, 2002 г.

 2. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: Учебное пособие/ А. В. Болотов, Т. А. Асамбаева, М. К. Баймуханов, Г. Г. Трофимов, Н. И. Утегулов: Издательство Каз.политехн.института, Алма Ата, 1989 г.

 3. Электромеханиканические переходные процессы в электрических системах: Учебное пособие/ Т. А. Асамбаева, А. В. Болотов, Н. И. Дворников, Г. Г. Трофимов, Р. А. Удьярова, А. М. Кац: Издательство Каз.политехн.института, Алма Ата, 1989 г.

 4. Ульянов С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: М.: «Энергия», 1970 г.

 5. Неклепаев Б. Н. Электрическая часть электростанций. М.: «Энергия», 1976 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар; проблемалық оқыту әдісі, интерактивті әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, типтік оқу зертханалары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Жоғары кернеу техникасы

Пәннің коды: ZhKT 3306

Пәннің типі: кәсіптендіру пәндері, таңдау пәні

Оқу жылы: 2013-2014

Оқу семестрі: 6

Кредит саны: 2

Дәріс беруші доцент: Сыдықова Г.Қ.

Курстың мақсаты: жоғары кернеу құрылғылары мен электрлік қондырғылардың жұмыстарына байланысты есептеу жұмыстарын орындай алатын жоғары білікті мамандар дайындау, электрлік қондырғылардың оқшауламасын қажетті дәрежеде ұстап тұру әдістерін меңгерту. Ішкі және сыртқы оқшауламалардың жұмысын және жобалау принциптерін, оны асқын кернеуден қорғау, жоғары кернеулі электр қондырғыларының жұмысын оқытып-үйрету. Асқын кернеудің жіктелуін және олардың электр қондырғыларына әсерін, сынаудың нақты жағдайында оқшауланған конструкцияны және әртүрлі оқшауламаны пайдалану мүмкіндігін, электр қондырғысының жоғары вольтті оқшауламасының классификациясын оқыту, оқшауланған конструкцияның және оқшауламаның негізгі параметрлерін және сипаттамаларын анықтау кезіндегі зертханалық жабдықтарын қажетті дағдыға айналдыру, инженерлік есептерді шешу кезінде, оқшауламаның қажетті дәрежесін таңдауда тұрақтылығын, үнемділігін және мақсатын дұрыс бағалай білуге үйрету.

Деректемелері/Пререквизиттері: электр техникасының теориялық негіздері, электр материалтану

Каталог: Docs -> WEPsait
Docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
Docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
Docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
Docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»
WEPsait -> 5В010200 – «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
WEPsait -> Жаратылыстану және аграрлық технологиялар институты 5В011200-«Химия» Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
WEPsait -> 5В010200- «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша
WEPsait -> «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет