8. Лекция сабақтарының жоспары, мазмұны


Аќыл-ой тєрбиесі жєне оныњ міндеттерібет35/126
Дата09.12.2023
өлшемі467,89 Kb.
#196062
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   126
Байланысты:
8. Ëåêöèÿ ñàáà?òàðûíû? æîñïàðû, ìàçì?íû
Контрольные работы2019, Тест физика 9 сынып, Сөж педагогика Нұрбақыт, Әлеуметтік интеллект, 8. Ëåêöèÿ ñàáà?òàðûíû? æîñïàðû, ìàçì?íû, 8. Ëåêöèÿ ñàáà?òàðûíû? æîñïàðû, ìàçì?íû
1. Аќыл-ой тєрбиесі жєне оныњ міндеттері.
Аќыл-ой тєрбиесі єр заманда жастарѓа білім берудіњ негізгі ќ±ралы болып келді. Білім алуѓа жєне ѓылымѓа ±мтылыс халыќ санасыныњ терењінен єрдайым орын алды. Халыќ табиѓат пен ќоѓам дамуыныњ зањдылыќтары бейнеленген ѓылымныњ деректерін, т‰сініктерін жєне зањдарын маќсатты игерудіњ нєтижесі деп білді.
Халыќ педагогикасында оќыту мен білім берудіњ принциптері ќазіргі ѓылыми педагогика т±жырымдарымен ±штасып жатыр. Халыќ білім мен µмірдіњ тыѓыз байланысты болуын талап етті.
Халыќ педагогикасында тєрбие, оныњ бµліктері туралы ±ѓымдардыњ аныќтамаларыныњ да ѓылыми педагогиканыњ аныќтамаларымен сєйкес келетіндігі байќалады. Халыќ педагогикасы бойынша аќыл-ой тєрбиесі деп шєкірттердіњ ойлау ќабілеттерін, сана-сезімін оќу жєне ењбек процесінде дамытуды айтады. Ѓылыми педагогиканыњ аныќтамасы бойынша аќыл-ой тєрбиесі деп оќушылардыњ аќыл-ой к‰штерін, ойлауын дамытудаѓы жєне аќыл-ой ењбек мєдениетін дарытудаѓы тєрбиешілердіњ маќсатты іс-єрекетін т‰сіндіруді айтамыз.
Аќыл-ой тєрбиесі т±лѓаныњ жан-жаќты дамуыныњ негізі. Аќыл-ой тєрбиесі ењбек µнімділігін арттыруѓа, ењбектіњ шыѓармашылыѓына зор ыќпал жасайды.
Аќыл-ой тєрбиесіне екі ±ѓым кіреді: зер салып ойлау жєне аќыл-ой к‰штері.
Аќыл-ой тєрбиесініњ міндеттері:

  • ойлау іс-єрекетініњ шарты болатын білім ќорын жинау;

  • негізгі ойлау операцияларын мењгеру;

  • зиялылыќ біліктерді ќалыптастыру;

  • д‰ниетанымды ќалыптастыру.2. Ойлау жєне оныњ т‰рлері.
Белгілі психологтар мен педагогтардыњ ењбектерінде ойлаудыњ т‰рлері, олардыњ мєні, мазм±ны жеткілікті зерттелген мєселелердіњ бірі.
Ойлау деп заттар мен ќ±былыстардыњ арасындаѓы табиѓи байланыстарды жєне ќатынастарды бейнелейтін психикалыќ процесті атайды. Ойлау таным іс-єрекетіндегі к‰рделі процесс. Ал таным – б±л єржаќты процесс, ол білмеуден білуге ќарай баѓытталѓан ой ќозѓалысыныњ адам миында бейнеленуі.
Ойлау адам миы ќызметініњ нєтижесі. Ой-т‰йсіну, ќабылдау, елестеу арќылы алынѓан сезімдік деректердіњ адам миы арќылы µњделуі, мєнге айналуы. Ойлау – барлыќ адамдарѓа тєн туынды т‰сінік.
Наќты жєне абстракт логикалыќ ойлау.
Наќты логикалыќ ойлау затты біздіњ тікелей ќабылдауымыз.
Абстракт логикалыќ ойлау жалпы жєне дерексіз ±ѓымдарѓа с‰йенеді. ¦ѓымдыќ ойлау кейбір мєнді ±ќсастыќ белгілерініњ негізінде т‰сініктерді жіктерге жєне топтарѓа бµлу білігін ќажет етеді.
Жинаќтай ойлау бµлігі бір ќ±былыстар тобын ќамтитын єрекеттердіњ ортаќ принциптерін немесе тєсілдерін білумен сипатталады.
Алгоритмдік ойлау кµздеп отырѓан нєтижені ќамтамасыз ететін наќты єрекеттерді ќатањ орындау н±сќау арќылы ж±мысты іске асыру.
Индуктивті ойлау ѓылыми зерттеу немесе оќушыларѓа жања білімдерді баяндауда ойын жекеден жалпыѓа, деректерден жинаќтуѓа ќарай ќозѓалуын ќажетсінеді.
Дедуктивтік ойлау жалпыдан жекеге, дербестікке ќарай ж‰ретін ойлау процесімен байланысты.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   126
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет