А Экономикалық теория негіздерібет2/2
Дата31.12.2019
өлшемі1.41 Mb.
1   21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12шығармашылық дамуына ықпал ететін оқу үдерісін ұйымдастыру дағдысы қалыптасады.в) Инновациялық технологиялар

Инновационные технологии

Innovative technologies


IMO 4308

IMO 4308


IMoE 4308


1.Пререквизит: Педагогика, әлеуметтік педагогика.

2.Постреквизиттері: Салыстырмалы педагогика, педагогикалық акмеология, педагогикалық психология.

3.Курстың мақсаты: Инновациялық технология ретінде деңгейлеп оқытудың ерекшеліктерін, әдістерін және практикада қолдану дағдысын меңгерту, білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңаидеялармен жаңалықтарды өмірге әкелу

4.Курстың мазмұны: I-репродуктивтік деңгей. Білім алушылар жұмысты бір мезгілде бастап, білім игерудегі өз қабілеттері анықтайды. II–алгоритмдік деңгей.Үйренушілік деңгейдегі білімін толықтыра отырып, оқушының ойлау қабілетін жетілдіруге берілетін екінші деңгей тапсырмаларын орындау кезінде күрделі материалдарды реттеу және жүйелеу.III–ізденіс (эвристикалық) деңгей.тақырып бойынша меңгерген білімдерін жетілдіріп, тереңдетумен қатар, ой қорытуға арналған, дағды қалыптастыратын, әртүрлі әдіс-тәсілдермен орындалатын тапсырмалар орындау IV-шығармашылық деңгей.

5.Құзыреттілігі: курсты меңгеру нәтижесінде оқыту үдерісінде деңгейлеп оқыту технологиясы әдістерін қолдану білу құзіреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: білімді шығармашылықпен іздейтін, жоғары деңгейлік тапсырмаларды орындауды мақсатына айналдыратын оқушы тұлғасын қалыптастыруға ықпал ететін маман болуР.Т.Игенбаева п.ғ.к.,доцент

21

а)Шағын жинақты мектептерде білім беру және тәрбие теориясы мен технологиясы

ShKMBBTTT

4212БП

ТК


2

3

4

7

Ем-ти-хан

Экзамен


Ex-am

Жазбаша

Письмен-но

writing


1.Пререквизит: Этнопедагогика, әлеуметтік психология

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы.

3.Курстың мақсаты: шағын жинақталған мектепте класс және класс комплект жағдайындағы оқу - тәрбие процесін ұйымдастыру жолдарын меңгерту.


Б.Ж.Бекжанова,

PhD доктор, аға оқытушы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Теория и технология образования и воспитания в малокомплектной школе

Theory and technology of education in small schoolsTTOBM 4212

TTESSc 4212БД

КВ

BDCC4.Курстың мазмұны: ШЖМ-тердегі педагогикалық проблемалар және оларды шешу жолдары; шағын жинақталған мектепте жеке пәндерді класс және класс - комплект жағдайында оқытудың тиімділігі мен қиыншылығы; шағын жинақталған мектепте оқыту және тәрбие процестерін ұйымдастыру жолдары; пәнішілік және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға негізделген оқу пәндерін инеграциялауб) Шағын жинақты мектептерде оқытуды ұйымдастыру

Организация обучения в малокомплектной школе

Organization of training in a small school


ShMOY

4212


OOMSh

4212
OoTiSSc

42121.Пререквизит: Этнопедагогика, әлеуметтік психология

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы.

Курстың мақсаты: шағын жинақты мектеп оқыту үдерісін ұйымдастыру ерекшілктерін меңгеру

4.Курстың мазмұны: біріктірілген сыныптарда бірпәндік, біртақырыптық ұстанымдарға негізделген кіріктіре оқытуды ұйымдастыру;     біріктірілген сыныптардағы сабақтың дидактикалық кезеңдерін тиімді үйлестіретін икемді сабақ кестесі;     кіші және жоғары сынып оқушыларымен өздігінен жұмыстарды өткізуге мүмкіндік беретін сабақ жоспарларын ұйымдастыру;     оқу үдерісін әрбір оқушы тұлғасына психодиагностикалық сараптау, оның даму динамикасына байқау жасау, соның негізінде тиісті түзетулер енгізу арқылы ұйымдастыру;     әрбір білім алушы үшін оқытудың өзіндік траекториясын белгілеп, даралап және саралап оқытуға жағдай жасау;     білім беру процесінің технологиясы мен мазмұнының икемділігін, вариативтілігін жүзеге асыру;     әрбір оқушының өзін-өзі көрсете білу, өздігінен білім алу қабілетін дамыту;     білім берудің дамытушылық, шығармашылық және инновациялық


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12сипаты;     шағын жинақты мектептің мәдени орталықтардан шалғай орналасқандығын ескере отырып, мектептегі тәрбиелеу және дамыту жұмыстарын басты назарға алу;    шағын жинақты мектеп жағдайында оқытудың ерекшеліктеріне сәйкес тиімді педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану

5.Құзыреттілігі: Әлеуметтік, мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: шағын жинақталған мектепте класс және класс комплект жағдайындағы оқытуды ұйымдастыру дағдысы қалыптасады.
в) Қазақстандағы мектеп типтері
Типы школ Казахстана
Types of schools in Kazakhstan

KMT 4212
TShK 4212

TSK 42121.Пререквизиттер: салыстырмалы педагогика, педагогикалық шеберлік

2.Постреквизиттер: дипломалды практика,

диплом жұмысын жазу3.Курстың мақсаты: қазақстандағы мектеп типтеріндегі педагогикалық үдерісті ұйымдастыру ерекшеліктері және тәрбие жұмысын ұйымдастыру мәселелері, қазіргі жаңа оқыту технологияларын пайдалану жолдарының нақтылануы

4.Қысқаша мазмұны: мектеп құжаттары мен құрылымдық функцияларының ғылыми теориялық негіздері. ҚР мектеп типтерінің ерекшеліктері. мұғалімнің шығармашылық мүмкіншілігінің мектеп типтеріндегі ролі. Педагогикалық қарым қатынас шығармашылық ретінде.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативтік, жалпы мәдени және әлеуметтік-қызметтік құзіреттілігі дамиды.

6.Күтілетін нәтиже: Педагогикалық іс әрекет психологиясылық ерекшелігін меңгереді.

Ш.М.Майгельдиева,

п.ғ.д., профессор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

а) Гендерлік психология

Гендерная психология

Gender psychology


GPs 4213

GPs 4213


GPs 4213


БП

ТК

БДКВ

BD

CC2

3

4

7

Ем-ти-хан

Эк-за-мен

Ex-am


Жазбаша

Письменно

writing


1.Пререквизиттері:Психологияны оқыту әдістемесі, педагогикалық акмеология

2.Постреквизиттері: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Мақсаты: Әлеуметтік психологиялық прцесстер мен құбылыстарды меңгерту

4.Мазмұны: Гендерлік психология пәні, мақсаты мен міндеттері. Гендерлік психология теориялары. Гендерлік психологияның даму тарихы. Гендерлік психологиядағы зерттеулер жүйесі.

5. Құзыреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық, кәсіби, мәдени құзыреттілігін меңгереді

6.Күтілетін нәтиже: Гендерлік психология жүйесі игереді.Ж.М.Утегенов

п.ғ.к., аға оқытушыб)Психогенетика
Психогенетика
Psychogenetics

PsG 4213 PsG 4213 PsG 4213


1.Пререквизиттері:Психологияны оқыту әдістемесі, педагогикалық акмеология

2.Постреквизиттері: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Мақсаты: Психикалық құбылыстардың пайда болу тарихы немесе себептерін, өзгерістерін, мүмкіндіктерін таныстыру.

4.Мазмұны: Психогенетика ғылым ретінде. Психикалық құбылыстарыдың генетикалық сипаты. Психогенетиканың зерттеу әрекеті. Психогенетиканың ғылыми теориялары.

5.Құзыреттілігі: Жалпы және мәдени құзіреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Гендерлік психология жүйесі туралы көзқарас қалыптасады.

в) Геронтология

Геронтология

Gerontology


G

4213G


4213G

42131.Пререквизиттері:Психологияны оқыту әдістемесі, педагогикалық акмеология

2.Постреквизиттері: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Мақсаты:Егде жастағы адамдардың іс әрекетінің сипаты мен құндылықты бағдарлары туралы білім қалыптастыру


Ш.Д.Иманғалиевап.ғ.м., ак.доцент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

124.Мазмұны: Геронтология пәні, мақсат міндеттері. Қарттық кезеңдегі психикалық даму ерекшеліктері. Қарттарға психологиялық кеңес беру әдістері мен формалары. Кәрілік кезеңдегі психикалық даму ерекшеліктерін зерттеу әдістерінің әдіснамалық негіздері.

5. Құзыреттілігі: Әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Қарттармен психологиялық жұмыс жүргізу дағдысы игеріледі.

23.


а)Педагогикалық психология

Педагогическая психология

Educational Psychology


PedPs 4309

Ped Ps 4309

EPs 4309


КП

ТК

ПД КВРD

CC


3

5

4

7

Ем-ти-хан

Экзамен


Ex-am

Жазба-ша

Письмен но

writing


1.Пререквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттер: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Курстың мақсаты: Оқу-тәрбие үдерісін психологиялық негіздеу.

4.Қысқаша мазмұны: Педагогикалық психология ғылымының құрылымы және зерттеудің негізгі әдістері. Педагогикалық психологияның қалыптасу тарихы. Қазіргі кездегі білім беру жүйесі.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативтік, ақпараттық, жалпы мәдени және әлеуметтік-қызметтік құзіреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Оқу және тәрбие үдерісінде педагогикалық және психологиялық білім беру ерекщелігін игереді.С.Қ.Дәрібаева п.ғ.м., ак доцент

б) Жас ерекшелік және педагогикалық психология

Возрастная и педагогическая психология
ZhEPPs 4309

BPedPs 4309

1.Пререквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттер: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Мақсаты: студенттерді жас кезеңдеріне байланысты оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық ерекшеліктерін меңгерту.


С.Қ.Дәрібаева, п.ғ.м.,ак.доцент1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Age-related and pedagogical psychology


ARPed Ps 4309
4.Қысқаша мазмұны: Жас ерекшелігі және педагогикалық психологияның пәні, мақсат міндеттері мен әдістер. Жас ерекшелік психологиясындағы «жас кезеңдері» ұғымына түсінік.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативтік ақпараттық, жалпы мәдени және әлеуметтік-қызметтік.

6. Күтілетін нәтиже: Жас ерекшелігіне сай тұлғаның психологиялық ерекшелігін игереді.
в)Педагогикалық іс-әрекет психологиясы
Психология педагогической деятельности

Psychology of teaching activitiesPedIA

Ps

4309


PsPedD 4309

PTA 4309
1.Пререквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттер: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Курстың мақсаты: Педагогикалық іс-әрекет психологиясы туралы логикалық ойлау жүйесін дамыту.

4.Қысқаша мазмұны: Білім беру ортасы туралы түсінік. Білім беру ұйымында психодиагностикалық жұмыстарды ұйымдастырудың психологиялық негіздері. Оқу мотивациясы ұғымы. Психологиялық денсаулығының оқу-тәрбие процесіне әсері.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативтік, жалпы мәдени және әлеуметтік-қызметтік құзіреттілігін меңгереді..

6.Күтілетін нәтиже: Педагогикалық іс әрекет психологиясылық ерекшелігін игереді.Ж.М.Утегенов

п.ғ.м., аға оқытушы24.

а)Медиапедагогика
Медиапедагогика
Mediapedagogics

МPed

4214


МPed

4214


МPed

4214


БП

ТК

БД КВBD

CC


2

3

4

7

Емт

Экз


Ех-аm


Жазба-ша

Письменно

writing


1.Пререквизит: Педагогиканы оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттері: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Пәннің мақсаты: Білім беру жүйесіне жаңа талаптар қоя отырып, адамдардың қазіргі техникалық құралдар арқылы БАҚ туралы білімді болумен қатар, оларды күнделікті пайдалана білу, белгілі бір деңгейде сын тұрғысынан ойлауды дамытуға, әр түрлі медиа мәтіндерді түсінуге үйрету.


Р.Т.Игенбаева

п.ғ.к., қауым.проф.м.а.,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

124.Қысқаша мазмұны: БАҚ-ның аналогтық тұжырымдамасы және коммуникативтілік.

5.Құзыреттілігі: Ақпараттық, коммуникативті құзіреттіліктерін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Ақпараттық коммуникативтік құралдармен жұмыс жүргізу дағдысын қалыптастырады.
б) Экологиялық педагогика

Экологическая педагогика

Еcological

pedagogics
EPed

4214


EPed

4214


EPed

4214Пререквизит: Педагогиканы оқыту әдістемесі, психологияны оқыту әдістемесі,

Постреквизиттері: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

Пәннің мақсаты: Студенттерді қазіргі заманғы экологиялық педагогика негіздерімен таныстыру.

Қысқаша мазмұны: Экологиялық педагогика пәні.

Экологиялық мәдениет ұғымына түсінік. Экологиялық педагогиканың шығу тарихы. Экологиялық педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері.

Құзыреттілігі: Танымдық-шығармашылығы дамиды, кәсіби білігі мен дағдыларды меңгереді

6.Күтілетін нәтиже: Экологиялық педагогика саласының негіздерін, экологиялық тәрбие беру жолдарын игереді.


Ә.М.Өмірзақова п.ғ.м., аға оқытушы
в)Арт педагогика
Искусство педагогики

Art pedagogicsBPed 4214

IPed 4214

Aped

4214
Пререквизит: Педагогиканы оқыту әдістемесі, психологияны оқыту әдістемесі,

Постреквизиттері: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

Пәннің мақсаты: Артпедагогиканы ғылыми-теориялық негіздеу Білім беру және түрлі проблемалық түзету жұмыстарында артпедагогиканы пайдалануды меңгеру

Қысқаша мазмұны: Артпедагогика пәні және мақсат-міндеттері. "Арт" ұғымына түсінік. Батыс және кеңес педагогтарының артпедагогиканы зерттеу мәселелері.

Құзыреттілігі: Ақпараттық және танымдық шығармашылығы дамиды

6.Күтілетін нәтиже: Артпедагогиканы ғылыми-теориялық негіздерін игереді.Г.Ә.Әмзеева п.ғ.м.,аға оқытушы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25

а) Психологиялық практикум

Психологический практикум

Practicum psychological


PsP 4215

PsP 4215


PsP

4215


БП

ТК

БД КВBD

CC


4

6

4

7

Емт

Экз


Ех-аm


Жазба-ша

Письменно

writing


1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы.

3.Курстың мақсаты: студенттерге психологиялық практикум негіздерін таныстыру

4.Қысқаша мазмұны: Психологиялық практикум пәні, мақсаты мен міндеттері. Психологиялық практикумның бағыттары. Психологиялық практикум тармақтары. Психологиялық практикум әдістері.

5.Құзіреттілігі: коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: мектепте психологиялық қызметті ұйымдастыру және жүргізу.

б)Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау

Психолого-педагогическая диагностика личности

Individual’s psycho-pedagogical diagnosis


TPPsD 4215
PPD4215

IPsPD4215
1.Пререквизит: Психология – педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет

2.Постреквизиттері: Практикалық психология, дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология.

3.Курстың мақсаты: Студенттерді психодиагностикалық әдістемелерді өткізе білуге және интерпретация бере білуге, нәтиже бойынша қорытынды шығара білуге үйрету.

4.Қысқаша мазмұны Тұлғаны диагностикалау әдістерін теориялық негіздеу. Психодиагностика әдістерінің жалпы сипаттамасы. Психодиагностиканың стандартталған әдістері. Проективті әдістемелер. Психодиагностикалық әдістерді құру және тексеруіне қойылатын психометриялық талаптары.

Интеллект деңгейін диагностикалау.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Психодиагностикалық әдістерді қолдану дағдысы қалыптасады.


Ш.Иманғалиева, п.ғ.м., ак.доцент1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
в)Психодиагностика
Психодиагностика
Psychodiagnostics

PsD 4215

PsD 4215


PsD 4215Пререквизит: Психология – педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет

2.Постреквизиттері: Практикалық психология, дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология.

3.Курстың мақсаты: Психодиагностика негіздерімен таныстыру

4.Қысқаша мазмұны: Психодиагностика әдістерінің жалпы сипаттамасы. Психодиаг-ностиканың стандартталған әдістері. Проек-тивті әдістемелер. Тұлғаның кейбір пара-метрінің психодиагностикасы. Интеллект деңгейін диагностикалау. Интеллектіні психодиагностикалау тарихы. Г.А.Айзенктің, Р.Кеттелдің, Дж.Гилфордтың психодиагностикалық зерттеулері.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Психодиагностикалық әдістерді қолдану дағдысы дамиды.Ш.Иманғалиева, п.ғ.м., ак.доцент

26


а) Педагогика тарихы

История педагогики

History of pedagogy


PedT 4216

IP

4216Hped

4216


БП

ТК

БДКВ

BD

CC3

5

4

8

Емтихан

Экзамен


Exam

Жазбаша

Писменно


writing

1.Пререквизиттер: Педагогика, тәрбие теориясы мен әдістемесі, педагогиканы оқыту әдістемесі.

2.Постреквизиттер: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

Курстың/пәннің мазмұны: Педагогика тарихына кіріспе. Орта ғасыр мен қайта өркендеу дәуіріндегі педагогика. Жаңа дәуірдегі педагогикалық идеялар. Ағартушылық дәуірдегі педагогикалық идеялар. ХІХ ғасырдағы педагогиканың дамуы. Педагогиканың қазіргі таңдағы проблемалары

5.Құзыреттілігі: Әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Педагогикалық сана мен тарихи педагогикалық идеяларға өзіндік жеке бағасын беру біліктілігі қалыптасады.


Ә.М.Өмірзақова-п.ғ.м., аға оқытушы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
б) Қазақстандағы педагогикалық ойлардың дамуы

Развитие педагогических идей в Казахстане

Development of pedagogical ideas in Kazakhstan


KPedOD 4216

RpedIK 4216


DpedIK 4216


1.Пререквизиттер: Педагогика, тәрбие теориясы мен әдістемесі, педагогиканы оқыту әдістемесі.

2.Постреквизиттер: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Курстың мақсаты: Қазақстандағы педагогикалық ойлардың дамуы туралы ғылыми дүниетаным қалыптасады.

4. Қысқаша мазмұны: Қазақстанда ағарту ісі мен педагогикалық ойлардың дамуы. Халықтық педагогика. Қазақстандағы педагогикалық ойлар.Ұлы ағартушы ғалыдардың педагогикалық ойлары. Қазіргі Қазақстандағы педагогика ғылымының тұжырымдамалық моделі.

5.Құзіреттілігі: Әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзіреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Қазақстандағы педагогикалық идеяларды оқу тәрбие үдерісіне қолдану біліктілігі қалыптасады.Р.Т.Игенбаева п.ғ.к., доцент
в) Көне түркілік тәрбиелік ой-пікірлердің дамуы Развитие воспитательных идей древних тюрков Development of educational ideas of the ancient Turks

KTTOD 4216
RBIDT 4216

DEIAT 4216
1.Пререквизиттері: Педагогика, тәрбие

теориясы мен әдістемесі, педагогиканы оқыту әдістемесі.

2.Постреквизиттері: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Курстың мақсаты: Көне түркілік тәрбиелік ой-пікірлердің дамуы туралы білімдер қалыптастыру

4.Қысқаша мазмұны: Көне түркі еліндегі тәрбиелік ойлардың дамуы. Алғашқы мектептердің ашылуы. Көне түркілік ой пікірлердің бүгінгі білім беру жүйесіне енгізу мәселесі.

5.Құзіреттілігі: коммуникативті, әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзіреттілігін меңгереді.
Б.Ж.Бекжанова,

PhD., аға оқытушы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

126.Күтілетін нәтиже: Қазақстандағы педагогикалық идеяларды оқу тәрбие үдерісіне қолдану біліктілігі қалыптасады
27

а) Психология тарихы

История психологии

History of psychology


PsT

4217


IPs 4217

HPs 4217


БП

ТК

БДКВ

BD

CC3

5

4

8

Емтихан

Экзамен


Exam

Жазбаша

Письменно

writing


1.Пререквизиттер: Психология және адам дамуы, этнопсихология

2.Постреквизиттер: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Курстың мақсаты: Психология бойынша студенттердің білімін жүйелеу және жалпылау.

4.Курстың мазмұны: Психология тарихына кіріспе. Антикалық психология. Орта ғасыр мен қайта өркендеу дәуіріндегі психология. Жаңа дәуірдегі психологиялық идеялар. Ағартушылық дәуірдегі психологиялық идеялар. ХІХ ғасырдағы психологияның дамуы. Психологияның дербес ғылым ретінде дамуы. Психологиядағы ХІХ-ХХ ғасыр шеңберіндегі теориялық тұжырымдамалар. Психологиядағы әлемдік мектептер.

5.Құзыреттілігі: коммуникативті, әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзіреттілігі дамиды.

6.Күтілетін нәтиже: Психология ғылымының даму тарихын зерделеу дағдысы қалыптасады.

5.Құзыреттілігі: Жалпы және мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Әлемдік психологиялық мектептерге талдау жасау қабілеті игеріледі.Ж.М.Утегенов, п.ғ.к., аға оқытушы
б) Әлемдік психологиялық мектептер

Международные психологические школы
APsM 4217
MPsSh 4217


1.Пререквизиттер: Психология және адам дамуы, этнопсихология

2.Постреквизиттер: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.3. Курстың мақсаты: Студенттерді заманауи идеялар мен бағыттармен таныстыру


С.Қ.Дәрібаева, п.ғ.м.,ак.доцент
Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет