А Экономикалық теория негіздерібет1/2
Дата31.12.2019
өлшемі1,41 Mb.
  1   2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПП-17-1, 2 2 курс

1

а)Экономикалық теория негіздері

Основы экономической теории

Basics of economic theoryETN

2207


ОЕТ

2207
BET

2207


БП/ТК

БД/КВ


BD/CC


2

3

2

3

Емтихан

Экзамен


Exam

Жазбаша

Письмен но

writing


1.Пререквизиттері: Нарықтық экономика негіздері, Экономикалық ілімдер тарихы

2.Постреквизиттері: Микроэкономика;

3.Пәннің мақсаты: Заман талабына сай экономикалық ой өрісін кеңейту болып табылады.

4.Қысқаша мазмұны: Нарықтық экономиканың әрекет ету заңдарымен прициптері туралы, экономикалық үлгілерді және оның әдістерін қарастырады;

5.Құзыреттілігі: Экономикалық құрылымдар және халықаралық экономикалық қатынастар деңгейңіде нарықтық экономиканың заңдары мен принциптері туралы оқып үйренеді;

6.Күтілетін нәтиже:. Білім алушы мемлекеттің экономикалық саясатының салдарын алдын алуда экономикалық үлгілерді пайдалана білу, өз бетімен ізденіс жұмыстарын игеру, негізгі тұжырымдамаларды біліп үйренеді.Ә.М.Өмірзақова

э.ғ.к., қауым.

проф.м.а.

б) Нарықтық экономика негіздері

Основы рыночной экономики

Basics of market economy


NEN 2207
ORE

2207


BME

2207
1.Пререквизиттері: Экономикалық теория;

2.Постреквизиттері: Менеджмент;

3.Пәннің мақсаты: Білім алушыға нарықтық экономиканың қалыптасуындағы ой пікірлер мен оның дамуы атақты экономист-ғалымдардың негізгі еңбектерінің мазмұны жайлы нақты

білімдер беріп, қазақстандық экономикалық ғылымның қалыптасуы мен шаруашылықты жүргізудің заңнамалық аспектілері жайлы негізгі қалаушы білімдерді беру.
М.А.Өмірзақова

э.ғ.к., қауым.проф.м.а.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

124.Қысқаша мазмұны: Рынок. Бәсеке. Сұраныс. Баға. Ұсыныс категорияларын ашу және Қазақстандағы нарықтық қатынастардың қалыптасуының кезеңдері мен бағыттарын үйретеді.

5.Құзыреттілігі: Экономикалық құрылымдар және халықаралық экономикалық қатынастар деңгейінде нарықтық экономиканың заңдары мен принциптері туралы оқып үйренеді.

6.Күтілетін нәтиже: Білім алушы экономикалық мектеп көзқарастарының ерекшеліктерін ажырата біледі.
в)Экономикалық ілімдер тарихы

История экономических учений

History of economic theory


EIT

2207


HEU

2207
HET

22071.Пререквизиттері: Экономикалық теория;

2.Постреквизиттері: Менеджмент

3.Пәннің мақсаты: Білім алушыға әлемдік экономикалық ой-пікірлер тарихының негізгі кезеңдері, атақты экономист-ғалымдардың интеллектуалдық өмірбаяны мен негізгі еңбектерінің мазмұны жайлы нақты білімдер беріп, қазақстандық экономикалық ғылымның қалыптасуы мен шаруашылықты жүргізудің заңнамалық аспектілері жайлы негізгі қалаушы білімдерді беру.

4.Қысқаша мазмұны: Меркантилизм. Физиократтар. Маржинализм. Кейнсиандықтар. Классиктер мектебінің қалыптасуы. Қазақстандағы экономикалық ой-пікірлердің қалыптасуы. Қазақстандағы нарықтық қатынастар.

5.Құзыреттілігі: Білім алушы экономикалық ілімдер мектептерінің ерекшеліктері мен нақты экономист-ғалымдардың еңбектері жайлы білім алып, оқып үйренеді.


М.А.Өмірзақова

э.ғ.к., қауым.проф.м.а.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

а) Этнопедагогика және этнопсихология Этнопедагогика и этнопсихология

Ethnopedagogy and ethnopsychologyЕtn2208

Еtn2208
Еtn2208


Еtn2208


Еtn2208
Еtn2208


БП/ТК

БД/КВ


BD/CC


2


3

2

3

Ем-ти-хан

Экзамен


Ex-am


Жазбаша

Письмен-но

writing


1.Пререквизит: Психология – педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет

2.Постреквизиттері: Практикалық психология, дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология.

3.Курстың мақсаты: Әлеуметтік психологияның ғылыми теориялық негіздерімен таныстыру

4.Қысқаша мазмұны: Әлеуметтік психология ғылымының жалпы мәселелері. Адамның социумда дамуы.Тұлғаның әлеуметтенуіндегі шиеленіс мәселесі. Шиеленіс жағдайдан шығу жолдары. Тұлға әлеуметтенуінің психологиялық мәселелері.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативті, әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзыреттілікті меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Тұлғаның әлеуметтенуі жайлы білім, білік, дағды қалыптасады.Ж.М.Утегенов

п.ғ.к., аға оқытушы


б)Этнопедагогика
Этнопедагогика

Ethnopedagogics1.Пререквизит: Педагогика, Педагогикалық мамандыққа кіріспе, әлеуметтік педагогика.

2.Постреквизиттері: Салыстырмалы педагогика, педагогикалық акмеология, педагогикалық психология

3.Курстың мақсаты: Этнопедагогика пәнінің ерекшелігін, оның пайда болуын, дамуын және қазіргі замандағы жағдайын, халық өміріндегі орнын, адамзаттың педагогикалық мәдениетін дамытудағы алатын ролін анықтау және зерттеу

4.Қысқаша мазмұны: «Этнопедагогика» пәнін оқу негізінде студент: Этнопедагогика курсы болашақ маманды тәрбие жүйесіндегі этникалық өзгешеліктері мен ұлттық даралық жайлы біліммен қаруландырады.Ә.М.Өмірзақова, п.ғ.м,аға оқытушы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
в) Этнопсихология
Этнопсихология
Ethnopsychology

ЕtnPs


2208

ЕtnPs


2208

ЕtnPs


2208


1.Пререквизит: Психология – педагогика мамандығына кіріспе, психология.

2.Постреквизиттері: Дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология, педагогикалық психология.

3.Курстың мақсаты: Этнопсихологиялық білімдерді қалыптастыру

4.Қысқаша мазмұны: Этнопсихология пәні, мақсаты мен міндеттері. Ұлт және этнос мәселесі. Этникалық идентификация. Этнопсихологияның қысқаша тарихы. Әлем халықтарының ұлттық психологиялық ерекшеліктері. Этнопсихо-логия ғылымының зерттеу әдістері.

5.Құзіреттілігі: Ақпараттық коммуникативті құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Этностық ерекшеліктерді жүйелеу біліктілігі дамидыЖ.М.Утегенов,

п.ғ.к,


аға оқытушы

3

а) Жас ерекшелік педагогикасы мен психологиясы

Возрастная педагогика и психология

Age Pedagogy and Psychology


ZhEPmPs 2209

VPiPs


2209
АРPs

2209БП/ТК

БД/КВ


BD/CC


2

3

2

3

Емтихан

Экзамен


Exam

Жазбаша

Письмен-но

writing


Пререквизит: Психология - педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет.

2.Постреквизиттері: Арнайы педагогика мен психология, конфликтология

3.Курстың мақсаты: Тұлғаның онтогенездік, филогенездік даму мәселелерін, жас кезеңдерінің психологиялық ерекшеліктерін айқындау

4.Қысқаша мазмұны: Жас ерекшелік педагогикасы мен психологиясы пәні, мақсат міндеттері. Тұлғаның психикалық дамуы мен жеке басының қалыптасуы. Жас ерекшелік педагогикасы мен психологиясындағы тұлға дамуының кезеңдері
Ж.М.Утегенов,

п.ғ.к,


аға оқытушы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
б)Даму психологиясы

Психология развития

Developmental Psychology


DPs 2209

PsR


2209

DPs


2209


БП/ТК

БД/КВ


BD/CC
1.Пререквизит: Психология - педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет.

2.Постреквизиттері: Коррекциялық педагогика және психология, дефектология негіздері.

3.Курстың мақсаты: Тұлғаның онтогенездік, филогенездік даму мәселелерін, жас кезеңдерінің психологиялық ерекшеліктерін айқындау

4.Қысқаша мазмұны: Даму психологиясының пәні, мақсат міндеттері. Бастауыш сынып оқушыларының психикалық дамуы мен жеке басының қалыптасуы. Жеткіншектік және жасөспірімдік кезең психологиясы.

Ересектер мен егде жастағылардың психологиялық ахуалдары. Дамудың жақын аймағы.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және мәдени құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Онтогенездің әр түрлі сатысында психикалық даму мәселелері бойынша негізгі теориялар мен тұжырымдамалар туралы түсініктер игеріледі.


С.Қ.Дәрібаева,

п.ғ.м., ак.доцент


в) Балалар мен жеткіншектер психологиясы

Психология детей и подростка

Child and adolescent psychology


BZhPs 2209
PsDP

2209


CAPs 2209


1.Пререквизит: Психология - педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет.

2.Постреквизиттері: Коррекциялық педагогика және психология, дефектология негіздері.

3.Курстың мақсаты: балалар мен жеткіншектердің психологиялық ерекшеліктерімен таныстыру.

4.Қысқаша мазмұны: Балалар мен жеткіншектер психологиясы пәні, мақсат міндеттері мен әдістері. Балалар мен жеткіншектер психологиясындағы «жас» ұғымына түсінік.

Психологиялық кеңес беру. Лидерлік теориялар. Вербальдық қарым-қатынас.

5.Құзіреттілігі: Әлеуметтік, еңбектік құзырлылық дағдысын меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Әлеуметтік педагог қызметінің функциялық міндеттемелері ұғынылады.


Г.Ә.Әмзеева

п.ғ.м.,


аға оқытушы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

а)Білім беру ұйымдарында психологиялық кеңес беру

Психологическое консультирование в образовательных учреждениях

Psychological counseling in educational institutions


BBUPsKB2301
PsKOY

2301
PsCiEI

2301


КП

ТК

ПДКВ

PD

CC2


3


2


3

Емтихан

Экза-мен


Exam

Жазбаша

Пись-менно

writing


1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы.

3.Курстың мақсаты: психологиялық кеңес беру негіздері арқылы студенттердің практикалық іс әрекетін жүйелеу.

4.Қысқаша мазмұны: Білім беру ұйымдарында психологиялық кеңес беруге кіріспе. Психологиялық кеңес берудің тарихы және негізгі ұғымдары. Қазіргі кездегі психологиялық кеңес беру туралы түсінік. Кеңес берудің мақсаттары. Психологиялық кеңес берудің негізгі кезеңдері. Психологиялық кеңес берудің дайындық кезеңдері. Психологиялық кеңес берудің алғашқы кезеңі.Жұмыс кезеңі. Қорытынды кезең. Қазіргі кеңес беруде негізгі бағыттар. Психоаналити-калық дәстүр. К.Юнгтың аналитикалық теориясы. Адлердің индивидуалды теориясы. Психологиялық кеңес беруге бихевиоральді көзқарас. Психологиялық кеңес берудің жүйелік тәсілдері. Отбасылық кеңес беру т.б. Кеңес берудің теориялары мен тәжірибесі саласындағы ғылыми зерттеулер.

5.Құзіреттілігі: коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: психологиялық кеңес беру теориялары мен тәжірибесін жүзеге асыру игеріледі.С.Қ.Дәрібаева, п.ғ.м., ак.доцент
б) Психотерапия негіздері

Основы психотерапии

Basics of psychotherapy


PsN 2301

OP

2301BPs 2301


1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы.

3.Курстың мақсаты: психотерапия негіздерімен студенттерді қаруландыру

4.Қысқаша мазмұны: психотерапия пәні, мақсаты мен міндеттері. Психотерапия түрлері. Психотерапияның

шығу тарихы. Психотерапияның бағыттары. Психотерпаияның қоғамдық мәні


Ш.Иманғалиева, п.ғ.м., ак.доцент1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

125.Құзіреттілігі: коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: білім беру мекемелеріндегі психологиялық қызметті ұйымдастыру әдістемесі игереді.

в) Психологиялық кеңес беру

Психологическое консультирование

Psychological counseling


PsKB

2301


PsK

2301


PsC 2301


1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы.

3.Курстың мақсаты: психологиялық кеңес беру негіздері арқылы студенттердің практикалық іс әрекетін жүйелеу.

4.Қысқаша мазмұны: Білім беру ұйымдарында психологиялық кеңес беруге кіріспе. Психологиялық кеңес берудің тарихы және негізгі ұғымдары. Қазіргі кездегі психологиялық кеңес беру туралы түсінік. Кеңес берудің мақсаттары. Психологиялық кеңес берудің негізгі кезеңдері. Психологиялық кеңес берудің дайындық кезеңдері. Психологиялық кеңес берудің алғашқы кезеңі.Жұмыс кезеңі. Қорытынды кезең. Қазіргі кеңес беруде негізгі бағыттар. Психоаналити-калық дәстүр. К.Юнгтың аналитикалық теориясы. Адлердің индивидуалды теориясы. Психологиялық кеңес беруге бихевиоральді көзқарас. Психологиялық кеңес берудің жүйелік тәсілдері. Отбасылық кеңес беру т.б. Кеңес берудің теориялары мен тәжірибесі саласындағы ғылыми зерттеулер.

5.Құзіреттілігі: коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: психологиялық кеңес беру теориялары мен тәжірибесін жүзеге асыру игеріледі.С.Қ.Дәрібаева, п.ғ.м., ак.доцент1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.

а) Психология-лық практикум-1

Психологический практикум-1

Practicum psychological-1


PsP 2210

PsP 2210 PsP 2210БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

2

3

2

3

Емтихан

Экза-мен


Exam

Жазбаша

Пись-менно

writing


1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы, психологиялық практикум 2.

3.Курстың мақсаты: студенттерге психологиялық практикум негіздерін таныстыру

4.Қысқаша мазмұны: Психологиялық практикум пәні, мақсаты мен міндеттері. Психологиялық практикумның бағыттары. Психологияялық практикум тармақтары. Психологиялық практикум әдістері.

5.Құзіреттілігі: коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: мектепте психологиялық қызметті ұйымдастыру және жүргізу.Ш.Иманғалиева, п.ғ.м., ак.доцент
б)Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау

Психолого-педагогическая диагностика личности

Individual’s psycho-pedagogical diagnosis


TPPsD 2210

PPD


2210

IPsPD


2210


1.Пререквизит: Психология – педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет

2.Постреквизиттері: Практикалық психология, дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология.

3.Курстың мақсаты: Студенттерді психодиагностикалық әдістемелерді өткізе білуге және интерпретация бере білуге, нәтиже бойынша қорытынды шығара білуге үйрету.

4.Қысқаша мазмұны Тұлғаны диагностикалау әдістерін теориялық негіздеу. Психодиагностика әдістерінің жалпы сипаттамасы. Психодиагностиканың стандартталған әдістері. Проективті әдістемелер. Психодиагностикалық әдістерді құру және тексеруіне қойылатын психометриялық талаптары. Интеллект деңгейін диагностикалау.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Психодиагностикалық әдістерді қолдану дағдысы қалыптасады.Ш.Иманғалиева, п.ғ.м., ак.доцент1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
в)Психодиагностика

Психодиагностика


Psychodiagnostics

PsD 2210

PsD 2210


PsD 2210Пререквизит: Психология – педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет

2.Постреквизиттері: Практикалық психология, дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология.

3.Курстың мақсаты: Психодиагностика негіздерімен таныстыру

4.Қысқаша мазмұны: Психодиагностика әдістерінің жалпы сипаттамасы. Психодиаг-ностиканың стандартталған әдістері. Проек-тивті әдістемелер. Тұлғаның кейбір пара-метрінің психодиагностикасы. Интеллект деңгейін диагностикалау. Интеллектіні психодиагностикалау тарихы. Г.А.Айзенктің, Р.Кеттелдің, Дж.Гилфордтың психодиагностикалық зерттеулері.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Психодиагностикалық әдістерді қолдану дағдысы дамиды.Ш.Иманғалиева, п.ғ.м., ак.доцент

6

а) Әлеуметтік педагогика мен психология Социальная педагогика и психология

Social pedagogics and рsychologyApedmPs 2211

SpedaPs

2211

SpedaPs 2211

БП/ТК

БД/КВ


BD/CC


3

5

2

3

Емтихан

Экзамен


Exam

Жазбаша

Письмен но

writing


1.Пререквизит: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, психология-педагогика мамандығына кіріспе.

2.Постреквизиттері: Коррекциялық педагогика және психология, педагогикалық акмеология, дефектология негіздері.

3.Курстың мақсаты: Студенттердің өзінің кәсіби іс-әрекетінің әлеуметтік-педагогикалық құрамасын жүзеге асыру. Кеңес ғалымдары Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, К.К. Платонов еңбектері. Батыс және кеңес психология ғылымында балалар мен жеткіншектер психологиясын зерттеу мәселелері.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық, кәсіби, мәдени құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Жас ерекшелігіне сай адамның психологиялық сипатын талдай алады.


Ш.Иманғалиева, п.ғ.м., ак.доцент1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
б) Әлеуметтік педагогика

Социальная педагогика

Social pedagogics


Aped 2211

Sped


2211

Sped


22111.Пререквизит: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, психология-педагогика мамандығына кіріспе.

2.Постреквизиттері: Коррекциялық педагогика және психология, педагогикалық акмеология, дефектология негіздері.

3.Курстың мақсаты: Студенттердің өзінің кәсіби іс-әрекетінің әлеуметтік-педагогика-лық құрамасын жүзеге асыру үшін қоғамның әлеуметтік проблемаларының педагогикалық аспектісін игеруі.

4.Қысқаша мазмұны: Әлеуметтік педагогтың қызметінің ерекшеліктері. Әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен жұмысы. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмысты ұйымдастыру. Балалар неврозын диагностикалау мен коррекциялау. Мектептегі әлеуметтік қызметтің ролі. Қарым-қатынастың коммуникативтік жағы. Тұлғааралық қарым –қатынас механизмдері.Ш.Д.Иманғалиева

п.ғ.м,ак.доцент


в)Әлеуметтік психология

Социальная психология

Social рsychology


Aped

2211


SPed 2211

SPed 2211
1.Пререквизит: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, психология-педагогика мамандығына кіріспе.

2. Постреквизиттері: Коррекциялық педагогика және психология, педагогикалық акмеология, дефектология негіздері.

3.Курстың мақсаты: Әлеуметтік мәселелердің педагогикалық аспектісін игеруі.

4.Қысқаша мазмұны: Әлеуметтік психолог қызметінің ерекшеліктері. Әлеуметтік психологтың дарынды балалармен жұмысы. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмысты ұйымдастыру.

Балалар неврозын диагностикалау мен коррекциялау. Мектептегі әлеуметтік қызметтің ролі

Қарым-қатынастың коммуникативтік жағы.
Ә.М. Өмірзақова

п.ғ.м,аға оқытушы


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Тұлғааралық қарым –қатынас механизмдері. Психологиялық кеңес беру. Лидерлік теориялар. Тобыр психологиясы. Вербальдық қарым-қатынас. Психологиялық қызметтің ролі.

5.Құзіреттілігі: Әлеуметтік, еңбектік құзырлылық дағдысын меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Әлеуметтік психолог қызметінің функциялық міндеттемелері ұғынылады.

7.

a)Конструктивтік оқыту әдістемесі

Методика


конструктивного обучения

Methodology constructive learning

KOA

2212


МKO

2212


МCL 2212

БП/ТК

БД/КВ


BD/CC


3

5

2

4

Ем-ти-хан

Экзамен


Ex-am

Жазбаша

Письмен-но

writing


1.Пререквизит: Педагогика, әлеуметтік педагогика.

2.Постреквизиттері: Салыстырмалы педагогика, педагогикалық акмеология, педагогикалық психология

3.Курстың мақсаты: конструктитві оқыту технологиясының ерекшеліктерін, әдістерін және практикада қолдану дағдысын меңгерту

4.Курстың мазмұны: Диалогты оқыту, оқу және оқыту үшін бағалау, дарынды балалармен жұмыскөшбасшылық, сын тұрғысынан ойлау

5.Құзыреттілігі: курст және

ы меңгеру нәтижесінде үйретуден–үйренуге қағидасымен жұмыс жасау құзіреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Конструктивті оқыту

технологиясының стратегияларын практикада қолдана алатын, оқушының өзіндік дамуына ықпал ететін оқу- тәрбие үдерісін ұйымдастыру дағдысы қалыптасады.Ә.М.Өмірзақова-п.ғ.м.,

аға оқытушы к/о

Р.Т.Игенбаева п.ғ.к., проф.м.а.р/о

б) Интерактивті оқыту әдістемесі

Интерактивные методы обучения

Methods of Interactive learning


IOA 2212

IMO 2212


MoIL 2212


1.Пререквизит: Педагогика, әлеуметтік педагогика.

2.Постреквизиттері: Салыстырмалы педагогика, педагогикалық акмеология, педагогикалық психология

3.Курстың мақсаты: интербелсенді оқыту әдістемесінің ерекшеліктерін, әдістерін және практикада қолдану дағдысын меңгерту

4.Курстың мазмұны: Пікірталас, кейс-әдіс, шығармашылық тапсырмаларды ұжымдық шешу, іскерлік ойындар, тренингтер, жоблау әдістері, жұптық жұмыс (спарринг-әріптестік.
Ә.М.Өмірзақова-п.ғ.м.,

аға оқытушы к/о1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

125.Құзыреттілігі: курсты меңгеру нәтижесінде оқыту үдерісінде инетребелсенді әдістерді қолдана білу құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Интербелсенді оқыту әдістемесін практикада қолдана алатын, оқушының өзіндік, шығармашылық дамуына ықпал ететін оқу үдерісін ұйымдастыру дағдысы қалыптасады.

в) Инновациялық технологиялар

Инновационные технологии

Innovative technologies


IT 2212

IT

2212IT 2212


1.Пререквизит: Педагогика, әлеуметтік педагогика.

2.Постреквизиттері: Салыстырмалы педагогика, педагогикалық акмеология, педагогикалық психология.

3.Курстың мақсаты: Инновациялық технология ретінде деңгейлеп оқытудың ерекшеліктерін, әдістерін және практикада қолдану дағдысын меңгерту, білімді дамыту, өзгеріс енгізу, жаңаидеялармен жаңалықтарды өмірге әкелу

4.Курстың мазмұны: I-репродуктивтік деңгей. Білім алушылар жұмысты бір мезгілде бастап, білім игерудегі өз қабілеттері анықтайды. II–алгоритмдік деңгей.Үйренушілік деңгейдегі білімін толықтыра отырып, оқушының ойлау қабілетін жетілдіруге берілетін екінші деңгей тапсырмаларын орындау кезінде күрделі материалдарды реттеу және жүйелеу.III–ізденіс (эвристикалық) деңгей.тақырып бойынша меңгерген білімдерін жетілдіріп, тереңдетумен қатар, ой қорытуға арналған, дағды қалыптастыратын, әртүрлі әдіс-тәсілдермен орындалатын тапсырмалар орындау IV-шығармашылық деңгей. 5.Құзыреттілігі: курсты меңгеру нәтижесінде оқыту үдерісінде деңгейлеп оқыту технологиясы әдістерін қолдану білу құзіреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: білімді шығармашылықпен іздейтін, жоғары деңгейлік тапсырмаларды орындауды мақсатына айналдыратын оқушы тұлғасын қалыптастыруға ықпал ететін маман болу


Р.Т.Игенбаева п.ғ.к.,доцент
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.

а)Проективті психология

Проективная психология

Projective psychology


PrPs 2302

PrPs 2302

PsC 2302


КП

ТК

ПД КВPD

CC


3

5

2

4

Емт

Экз


Ехаm


Жазбаша

Письмен-ная

Written


1.Пререквизит: Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау, психология.

2.Постреквизиттері: Дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология, педагогикалық психология

3.Курстың мақсаты: Проективті техникаларды пайдалануды ғылыми-теориялық, әдіснамалық негіздеу.

4.Қысқаша мазмұны: Психологиядағы проективті әдістер. Проективті әдіс түрлері. Проективті әдістердің жүргізілу жолдары, тәсілдері. Проективті әдістер техникасы, интерпретациясы

5.Құзыреттілігі: Коммуникативті, әлеуметтік-қызметтік, жалпы және мәдени құзіреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Психологиядағы проективті әдістер, оларды қолдану дағдысы қалыптасадыШ.Д.Иманғалиева

п.ғ.м, ак.доцент


б)Психологиядағы профилактика негіздері

Основа профилактики в психологии

Bases of psychology prevention


PsPN 2302
OPrPs 2302
BoPsP2302


1.Пререквизит: Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау, психология. 2.Постреквизиттері: Дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология, педагогикалық психология.

3.Курстың мақсаты: Психология-дағы алдын-алу жұмыстарының әдістерімен таныстыру.

4.Қысқаша мазмұны: Психо-профилактикалық жұмыстар туралы түсінік. Психокоррекциялық жұмыстар, жүргізу жолдары, бағыт-бағдары.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативті әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Психологиядағы профилактикалық жұмыстардың дағдысы қалыптасады.


Г.Ә.Әмзеева п.ғ.м., аға оқытушы
в)Арт-терапия негіздері

Основы арт-терапии

Basics of Art Therapy


АТN 2302

OAT 2302


BAT

23021.Пререквизит: Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау, психология. 2.Постреквизиттері: Дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология, педагогикалық психология.


Ш.Д.Иманғалиева

п.ғ.м, ак.доцент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

123.Пәннің мақсаты: Артпедагогиканы ғылыми-теориялық негіздеу. Білім беру және түрлі проблемалық түзету жұмыстарында артпедагоги-каны пайдалануды меңгеру.

4.Қысқаша мазмұны: Артпедагогика пәні және мақсат-міндеттері. "Арт" ұғымына түсінік. Батыс және кеңес педагогтарының артпедагогиканы зерттеу мәселелері. Құзыреттілігі: Коммуникативті, әлеуметтік-қызметтік, жалпы және мәдени құзіреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Психологиядағы проективті әдістер, оларды қолдану дағдысы қалыптасады

ПП-16-1,2,3

9

а)Шағын жинақты мектептерде білім беру және тәрбие теориясы мен технологиясы

Теория и технология образования и воспитания

Theory and technology of education and learning in small schools


ShKMBBTTT

3303

TTOBMsh 3303
TTESSc 3303


КП/ТК

ПД/КВ


PD/CC


2

3

3

5

Емт

Экз


Ехаm


Жазбаша

Письмен-ная

Written


1.Пререквизит: Этнопедагогика, әлеуметтік психология

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы.

3.Курстың мақсаты: шағын жинақталған мектепте класс және класс комплект жағдайындағы оқу - тәрбие процесін ұйымдастыру жолдарын меңгерту..

4.Курстың мазмұны: ШЖМ-тердегі педагогикалық проблемалар және оларды шешу жолдары; шағын жинақталған мектепте жеке пәндерді класс және класс - комплект жағдайында оқытудың тиімділігі мен қиыншылығы; шағын жинақталған мектепте оқыту және тәрбие процестерін ұйымдастыру жолдары; пәнішілік және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға негізделген оқу пәндерін инеграциялауБекжанова Б.Ж.

PhD докторы, аға оқытушы


б) Шағын жинақ ты мектептерде оқытуды ұйымдастыру


ShKMOY

3303
1.Пререквизит: Этнопедагогика, әлеуметтік психо-логия

2.Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психоло-гия тарихы.

3.Курстың мақсаты: шағын жинақты мектеп оқыту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Организация обучения в малокомплектной школе

Organization of training in a small school
OOMsh

3303
OoТiSSc

3303үдерісін ұйымдастыру ерекшілктерін меңгеру

4.Курстың мазмұны: біріктірілген сыныптарда бірпәндік, біртақырыптық ұстанымдарға негізделген кіріктіре оқытуды ұйымдастыру;     біріктірілген сыныптардағы сабақтың дидактикалық кезеңдерін тиімді үйлестіретін икемді сабақ кестесі;     кіші және жоғары сынып оқушыларымен өздігінен жұмыстарды өткізуге мүмкіндік беретін сабақ жоспарларын ұйымдастыру;     оқу үдерісін әрбір оқушы тұлғасына психодиагностикалық сараптау, оның даму динамикасына байқау жасау, соның негізінде тиісті түзетулер енгізу арқылы ұйымдастыру;     әрбір білім алушы үшін оқытудың өзіндік траекториясын белгілеп, даралап және саралап оқытуға жағдай жасау;     білім беру процесінің технологиясы мен мазмұнының икемділігін, вариативтілігін жүзеге асыру;     әрбір оқушының өзін-өзі көрсете білу, өздігінен білім алу қабілетін дамыту;     білім берудің дамытушылық, шығармашылық және инновациялық сипаты;     шағын жинақты мектептің мәдени орталықтардан шалғай орналасқандығын ескере отырып, мектептегі тәрбиелеу және дамыту жұмыстарын басты назарға алу;    шағын жинақты мектеп жағдайында оқытудың ерекшеліктеріне сәйкес тиімді педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану

5.Құзыреттілігі: Әлеуметтік, мәдени құзыреттілігін меңгереді.
в) Қазақстандағы мектеп типтері
Типы школ Казахстана
Types of schools in Kazakhstan

KMT 3303
TShK 3303
TSсіK 3303


1.Пререквизиттер: салыстырмалы педагогика, педагогикалық шеберлік

2.Постреквизиттер: дипломалды практика,

диплом жұмысын жазу

3.Курстың мақсаты: қазақстандағы мектеп типтеріндегі педагогикалық үдерісті ұйымдастыру ерекшеліктері және тәрбиеШ.М.Майгель-диева, п.ғ.д., профессор м.а.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12жұмысын ұйымдастыру мәселелері, қазіргі жаңа оқыту технологияларын пайдалану жолдарының нақтылануы

4.Қысқаша мазмұны: мектеп құжаттары мен құрылымдық функцияларының ғылыми теориялық негіздері. ҚР мектеп типтерінің ерекшеліктері. мұғалімнің шығармашылық мүмкіншілігінің мектеп типтеріндегі ролі. Педагогикалық қарым қатынас шығармашылық ретінде.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативтік, жалпы мәдени және әлеуметтік-қызметтік құзіреттілігі дамиды.

6.Күтілетін нәтиже: Педагогикалық іс әрекет психологиясылық ерекшелігін меңгереді.


10

а) Рухани жаңғыру жағдайында оқушыларға патриоттық тәрбие беру негіздері

Основы патриотического воспитания учащихсяв условиях модернизации общественного сознанияRZhOPTBN3214

OPBUUMOS


3214

БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

2

3

3

5

Емт

Экз


Ехаm


Жазбаша

Письмен-ная

Written


1.Пререквизит: Педагогика тарихы, Педагогика

2. Постреквизиттері:

Пәннің мақсаты: Рухани жаңғыру жағдайында оқушыларға патриоттық тәрбие беру негіздерін меңгеру

Қысқаша мазмұны: Елбасының Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласынан туындайтын мақсат, міндеттер, Рухани жаңғыру жағдайындағы еліміздегі патриоттық тәрбиенің жай-күйі. Рухани жаңғыру оқушыларға патриоттық тәрбие беру негіздері

Құзыреттілігі: Рухани жаңғыру жағдайында оқушыларға патриоттық тәрбие беру жұмыстарын жүргізуге дағдылану.

6.Күтілетін нәтиже: Рухани жаңғыру жағдайында оқушыларға патриоттық тәрбие беру жұмыстарын жүргізуге дағдылану қалыптасады

Қ.Б.Қойшыбаева

п.ғ.к.,аға оқытушы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Fundamentals of patriotic education of pupils in conditions of modernization of public consciousness

FPEPCMPC

3214
б) Отбасы педагогикасы

Педагогика семьи


Family Pedagogy


OP 3214

PS 3214


FP 3214


1.Пререквизит: Педагогика тарихы, Педагогика

2. Постреквизиттері:

3.Пәннің мақсаты: Отбасы мәселесі және жағдай төмен отбасылармен жүргізілетін жұмыстың психологиялық-педагогикалық технологиялары жоспарлау барысында жұмыс түрлері жағдай төмен отбасымен жүргізілетін жұмыстар

4.Қысқаша мазмұны: Қазiргi қоғамдық даму кезеңiндегi жанұя тәрбиесiнiң ерекшелiктерiн.Отбасы тәрбиесінің негіздері.

Отбасының педагогикалық процесін ұйымдастырудың теориялық негiздерi.Отбасы тәрбиесiнiң құқықтық негізі.Мектеп пен отбасының әрекеттестiк формалары.Халық педагогикасы тәсiлдерi, оларды қазiргi отбасы тәрбиесiнде қолдану.

Отбасының негізгі қызметтері және отбасынадағы тәрбиеніұйымдастырудың жолдары

Отбасы тәрбиесінің негіздері.

Отбасының педагогикалық процесін ұйымдастырудың теориялық негiздерiОтбасы тәрбиесiнiң құқықтық негізі.

5.Құзыреттілігі: Болашақ мамандарға отбасымен жұмыс жасаудағы әлеуметтік қолдау және әлеуметтік қамтамасыз етуде қажетті дағдыларды қалыптастыру; Сондай-ақ отбасы мүшелеріне психологиялық-педагогикалық жұмыс жасауға дағдылану.


Қ.Б.Қойшыбаева

п.ғ.к., аға оқытушы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

126.Күтілетін нәтиже: психологиялық-педагогикалық іс әрекет нәтижелері мен үрдістерін түзету және өзіндік бақылау қабілеттілігі, және жаңа технологияларды қолдану, отбасының моральдың-этникалық құндылығын айқындау; педагогикалық мәдениетін, отбасындағы жағдайды түзету талпыныс және шеше білу қабілеті қалыптасады.в)Педагогикалық этика
Педагогическая этика

Pedagogical EthicsPE 3214
PE 3214
PE 32141.Пререквизит: Педагогика тарихы, Педагогика

2. Постреквизиттері:

3.Пәннің мақсаты: Студенттердің бойына болашақ педагог-психологтардың педагогикалық қызмет табиғатын және этикалық сана жөніндегі этикалық білімдер жүйесін қалыптастыру.

4.Қысқаша мазмұны: Педагогикалық этиканың теориялық-әдіснамалық мәселелері. Педагогикалық мораль және оның педагог қызметіндегі көрінуі. Педагогикалық адамгершілік нормалар.

Құзыреттілігі: педагогикалық этиканы дамытудың объективті және субъективті шарттарын ажырата білу.

6.Күтілетін нәтиже: педагогтың этикалық ой-өрісін, құндылықты бағдарын және адамгершілік тәрбиесін зерттеуге арналған әдістерді талдау; педагогикалық этикаға тәсідерді талдау қабілеті қалыптасады


11

а) Психологиялық практикум-1

Психологический практикум-1

Practicum psychological1


PsP -1 3215

PsP-1


3215

PsP-1


3215

БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

3

5

3

5

Емт

Экз


Ехаm


Жазбаша

Письмен-ная

Written


1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы, психологиялық практикум.

3.Курстың мақсаты: студенттерге психологиялық практикум негіздерін таныстыру

4.Қысқаша мазмұны: Психологиялық практикум пәні, мақсаты мен міндеттері. Психологиялық

Практи-кумның бағыттары. Психологияялық практикум тармақтары. Психологиялық практикум әдістері.


Ш.Иманғалиева, п.ғ.м., ак.доцент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

125.Құзіреттілігі: коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: мектепте психологиялық қызметті ұйымдастыру және жүргізу.

б)Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау

Психолого-педагогическая диагностика личности

Individual’s psycho-pedagogical diagnostics


TPPsD 3215

PsPDL


3215

IPsPD


32151.Пререквизит: Психология – педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет

2.Постреквизиттері: Практикалық психология, дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология.

3.Курстың мақсаты: Студенттерді психодиагностикалық әдістемелерді өткізе білуге және интерпретация бере білуге, нәтиже бойынша қорытынды шығара білуге үйрету.

4.Қысқаша мазмұны Тұлғаны диагностикалау әдістерін теориялық негіздеу. Психодиагностика әдістерінің жалпы сипаттамасы. Психодиагностиканың стандартталған әдістері. Проективті әдістемелер. Психодиагностикалық әдістерді құру және тексеруіне қойылатын психометриялық талаптары. Интеллект деңгейін диагностикалау.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Психодиагностикалық әдістерді қолдану дағдысы қалыптасады.Ш.Иманғалиева, п.ғ.м., ак.доцент
в)Психодиагностика
Психодиагностика
Psychodiagnostics

PsD 3215

PsD 3215


PsD 32151.Пререквизит: Психология – педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет

2.Постреквизиттері: Практикалық психология, дефектология негіздері, коррекциялық педагогика және психология.

3.Курстың мақсаты: Психодиагностика негіздерімен таныстыру

4.Қысқаша мазмұны: Психодиагностика әдістерінің жалпы сипаттамасы. Психодиагностиканың стандартталған әдістері.Ш.Иманғалиева, п.ғ.м., ак.доцент

Проективті әдістемелер. Тұлғаның кейбір пара-метрінің психодиагностикасы. Интеллект деңгейін диагностикалау. Интеллектіні психодиагностикалау тарихы. Г.А.Айзенктің, Р.Кеттелдің, Дж.Гилфордтың психодиагностикалық зерттеулері.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық құзырлылықты меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Психодиагностикалық әдістерді қолдану дағдысы дамиды.

12.

а) Конфликт психологиясы

Психология конфликта

Psychology of conflict


KPs 3216

РsK 3216


РsоC 3216

БП/ТК

БД/КВ


BD/CC

2

3

3

5

Емт

Экз


Ехаm


Жазбаша

Письмен-ная

Written


1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері,гендерлік психология

3.Курстың мақсаты: Конфликт психологиясы қоғамдық өмірдің әр сферасында пайда болатын конфликтілердің себептерін, мәнін, динамикасы мен формаларын зерттейді, алдын-ала ескерту мен шешу жолдарын қарастырады.

4.Курстың мазмұны: конфликт психологиясы қажетті деңгейде дамыған, көпсалалы дисциплинасымен ерекшеленетін ғылым саласы. Оның зерттеу объектісі - конфликт барлық формасында, ал зерттеу пәні - кез-келген әлеуметтік конфликтінің пайда болуы, дамуы мен аяқталуы туралы ой толғау.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативті, әлеуметтік қызметтік, мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: білім беру ұйымдарында кездесетін конфликтінің алдын-алуды және кездескен конфликтіні шешу жолдарын меңгереді.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
б) Қарым-қатынас этикасы мен психологиясы

Психология и этика общения

Psychology and ethics of communicationKKEPs

3216
PsEO

3216

PsEC


32161.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері,гендерлік психология

3.Курстың мақсаты: карым-қатынастың әлеуметтік психологиялық негіздерімен таныстыру және қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру

4.Курстың мазмұны: адамдар арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін туғызып, байланыс орнататын күрделі процесс; екі немесе одан да көп адамдардың арасындағы танымдық немесе эмоционалды ақпарат, тәжірибе, білімдер, біліктер, дағдылар алмасу. Қарым-қатынас тұлғалар мен топтар дамуының және қалыптасуының қажетті шарты болып табылады.

5.Құзыреттілігі: білім алушылардың әрекеті, қарым-қатынасы, дамуының диагностикалық әдісін пайдалануға дайын;

6. Күтілетін нәтиже: карым-қатынастағы этика нормаларын меңгереді.

в) Тұлғааралық конфликт психологиясы

Психология межличностного

конфликта

Psychology of interpersonal

conflictTKPs

3216
PsMK

3216
PsoIC

32161.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері,гендерлік психология

3.Курстың мақсаты: Тұлғааралық конфликт психологиясы қоғамдық өмірдің әр сферасында пайда болатын конфликтілердің себептерін, мәнін, динамикасы мен формаларын зерттейді, алдын-ала ескерту мен шешу жолдарын қарастырады.

4. Курстың мазмұны: тұлға аралық конфликтінің ерекшеліктерін, даму стадияларын, агрессор, медиация ұғымдарын қарастырады.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

125.Құзыреттілігі: Коммуникативті, әлеуметтік қызметтік, мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: тұлға аралық конфликтіде жеке даралық шешу жолдарын меңгереді.


13

а)Арнайы педагогика және психология

Специальная педагогика и психология

Special pedagogy and psychology


ApedaPs

3304


SpedPs 3304
SpedPs 3304

КП/ТК

ПД/КВ


PD/CC

3

5

3

6

Емт

Экз


Ехаm


Жазбаша

Письмен-ная

Written


1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері,гендерлік психология

3.Курстың мақсаты: дамуында ауытқуы бар тұлға психологиясының ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.

4. Курстың мазмұны: Арнайы педагогика пәні, мақсаттары мен міндеттері. Арнай педагогиканың даму тарихы. Арнайы педагогиканың теориялық негіздері. Сурдо, тифло, олигофренопедагогикамен байланысы. Арнайы педагогиканың зерттеу әдістері мен принциптері.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативті, әлеуметтік қызметтік, мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Арнайы педагогиканың ғылым ретіндегі ерекшеліктерді игередіР.Т.Игенбаева п.ғ.к., қауым.проф.м.а.
б) Дефектология негіздері

Основы дефектологии

The fundamentals of defectology


DN 3304

OD 3304


TfoD 3304


1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері, гендерлік психология

3.Мақсаты: Психология бойынша практикум негіздерімен таныстыру

4.Қысқаша мазмұны: психологиялық практикумда психодиагностикалық әдістеме техникасы. Психологиялық практикум бағыт бағдары.
С.К.Дәрібаева п.ғ.м. ак.доценет
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

125.Құзіреттілігі: Жалпы және мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Болашақ психолог практик маман ретінде білім, білік, дағдылары қалыптасады

в)Нейропсихология

Нейропсихология

Neuropsychology


NPs 3304 NPs 3304

NPs 33041.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2.Постреквизит: Психологияны оқыту әдістемесі,психологиялық кеңес беру негіздері

3.Курстың мақсаты: Жүйке жүйесінің дамуында ауытқушылығы бар балалардың психологиялық ерекшеліктері, таным процестерінің дамуындағы проблемаларды нақтылау.

4. Курстың мазмұны: Нейропсихология пәні мен мақсат міндеттері. Нейропсихологияның зерттеу әдістері. Нейропсихологияның теориялық негіздері мен зерттеу әдістері. Нейропсихологияның тармақтары.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативті, әлеуметтік

қызметтік, жалпы және мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Нейропсихологияның ғылым ретіндегі ерекшеліктері игеріледі


Ж.М.Утегенов,

п.ғ.к,


аға оқытушы

14

а)Психологиялық практикум -3 Психологический практикум-3

Practicum psychological -3PsР 3305

PsP 3305


PsP 3305

КП/ТК

ПД/КВ
PD/CC3

5

3

6

Емт

Экз


Ехаm


Жазбаша

Письмен-ная

Written


1.Пререквизит: Педагогика-психология мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет, психология тарихы, психологиялық практикум 1.

2.Постреквизит: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері, педагогикалық психология, психологиялық практикум 3.

3.Курстың мақсаты: психологиялық-эксперименталды зерттеулерде қолданылатын классикалық әдістемелер батареясымен студенттерді теориялық және практикалық тұрғыда таныстыру. Міндеті – психологиялық-эксперименталды жұмыстардың жоспарлануы, психологиялық зерттеулердің методологиялық алғышарттарын айқындау және эксперимент зерттеулерінің математикалық-статистикалық жағынан өңделуін үйрету болып табылады.


Иманғалиева Ш.Д. – ак. доцент, п.ғ.м.,

Ахметова А.С. – оқытушы, п.п.м.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

124. Курстың мазмұны: Барлық салаларда кәсіби біліктілігі жоғары мамандарды, әсіресе психолог мамандар даярлауды түбегейлі жақсартуды және сапалы өзгертуді талап етуде. Әрбір жоғары білікті психолог маман болу үшін психологиялық зерттеу әдістемелері батареясын, механизмдерін, кезеңдерін білу қажет. Сонымен бірге зерттеу нәтижелерін интерпретациялау, оларды математикалық-статистикалық тұрғыдан өңделу механизмдерімен танысады.

5.Құзыреттілігі: қазіргі және классикалық психологиялық зерттеу әдістемелерімен жұмыс жасау қабілеттілігі.

6.Күтілетін нәтиже: Психологиялық зерттеу әдістемелерді өндірісте қолдана алу және тұлғаның психологиялық портретін жаза алуы.
б) Интеллект және креативтілік сферасы психологиясы


Психология интеллекта и творчества

Psychology of intellect and creativity
IaKSPs

3305


PsIaT

3305
PsoIaC

33051. Пререквизит: Психология – педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет

2. Постреквизиттері: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері, педагогикалық психология.

3. Курстың мақсаты: Студенттерді интеллект сферасы мен креативтілігіне қатысты әдістемелерді өткізе білуге және интерпретация бере білуге, нәтиже бойынша қорытынды шығара білуге үйрету.

4.Қысқаша мазмұны Тұлғаның интеллект сферасы мен креативтілік әдістерін теориялық негіздеу. Интеллект зерттеу әдістерінің жалпы сипаттамасы. Интеллект зерттеудің стандартталған әдістері. Интеллект мен креативтілік сферасын зерттеуге арналған проективті әдістемелер. Интеллект деңгейін диагностикалау.

в) Ментальды психология

Ментальная психология
MPs 3305

MPs 3305
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Mental psychology

MPs 3305


1. Пререквизит: Психология – педагогика мамандығына кіріспе, мектептегі психологиялық қызмет

2. Постреквизиттері: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері, педагогикалық психология.

3. Курстың мақсаты: Студенттерді интеллект сферасы мен креативтілігіне қатысты әдістемелерді өткізе білуге және интерпретация бере білуге, нәтиже бойынша қорытынды шығара білуге үйрету.

4.Қысқаша мазмұны Тұлғаның интеллект сферасы мен креативтілік әдістерін теориялық негіздеу. Интеллект зерттеу әдістерінің жалпы сипаттамасы. Интеллект зерттеудің стандартталған әдістері. Интеллект мен креативтілік сферасын зерттеуге арналған проективті әдістемелер. Интеллект деңгейін диагностикалау.15

а)Педагогикалық психология

Педагогическая психология

Educational Psychology


PedPs 3306

Ped Ps 3306

EPs 3306


КП

ТК

ПД КВРD

CC


3

5

3

6

Ем-ти-хан

Экзамен


Ex-am

Жазбаша
Письмен но
writing

1.Пререквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттер: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Курстың мақсаты: Оқу-тәрбие үдерісін психологиялық негіздеу.

4.Қысқаша мазмұны: Педагогикалық психология ғылымының құрылымы және зерттеудің негізгі әдістері. Педагогикалық психологияның қалыптасу тарихы. Қазіргі кездегі білім беру жүйесі.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативтік, ақпараттық, жалпы мәдени және әлеуметтік-қызметтік құзіреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Оқу және тәрбие үдерісінде педагогикалық және психологиялық білім беру ерекщелігін игереді.С.Қ.Дәрібаева п.ғ.м., ак доцент
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
б) Жас ерекшелік және педагогикалық психология

Возрастная и педагогическая психология

Age-related and pedagogical psychology


ZhEPPs 3306

BPedPs 3306


ARPed Ps

3306

1.Пререквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттер: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Мақсаты: студенттерді жас кезеңдеріне байланысты оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық ерекшеліктерін меңгерту.

4.Қысқаша мазмұны: Жас ерекшелігі және педагогикалық психологияның пәні, мақсат міндеттері мен әдістер. Жас ерекшелік психологиясындағы «жас кезеңдері» ұғымына түсінік.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативтік ақпараттық, жалпы мәдени және әлеуметтік-қызметтік.

6. Күтілетін нәтиже: Жас ерекшелігіне сай тұлғаның психологиялық ерекшелігін игереді.С.Қ.Дәрібаева, п.ғ.м.,ак.доцент
в)Педагогикалық іс-әрекет психологиясы

Психология педагогической деятельности

Psychology of teaching activities


PedIA

Ps

3306PsPedD 3306

PTA 3306
1.Пререквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттер: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Курстың мақсаты: Педагогикалық іс-әрекет психологиясы туралы логикалық ойлау жүйесін дамыту.

4.Қысқаша мазмұны: Білім беру ортасы туралы түсінік. Білім беру ұйымында психодиагностикалық жұмыстарды ұйымдастырудың психологиялық негіздері. Оқу мотивациясы ұғымы. Психологиялық денсаулығының оқу-тәрбие процесіне әсері.

5.Құзыреттілігі: Коммуникативтік, жалпы мәдени және әлеуметтік-қызметтік құзіреттілігін меңгереді..

6.Күтілетін нәтиже: Педагогикалық іс әрекет психологиясылық ерекшелігін игереді.Ж.М.Утегенов

п.ғ.м., аға оқытушы16

а) Практикалық психология

Практическая психология
PPs 3307

PPs 3307КП

ТК

ПДКВ


2

3

3

6

Емти-хан

Экза-менЖаз-

баша


Пись-менно


1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Practical psychologyPPs 3307


PD

CC


Ex-

am


Writ-

ing


3.Мақсаты: Практик психологтың кәсіби іс-әрекеті жұмысының негізгі бағыттарымен таныстыру.

4.Қысқаша мазмұны: Практикалық психология және психологиялық көмек туралы жалпы түсінік. Психологиялық кеңес беру түсінігі. Психоанализде қолданылатын кеңес беру әдістер. Психологиялық кеңес беру жұмыстарының мақсаттары мен қағидалары. Психологиялық кеңес беру қызметінің негізгі кезеңдері

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті, әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Практикалық психология және психологиялық көмек туралы білім, білік, дағдысы қалыптасады.
б) Психологтың

практикалық іс әрекеті

Практическая деятельность психолога

Psychologist’s practical activitiesPPIA

3307
PDP 3307


PAPs

33071.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері.

3.Мақсаты: Психологтың психологиялық кеңес беру және психологиялық коррекцияның әдістемелерімен таныстыру.

4.Қысқаша мазмұны: Практикалық іс әрекеттің теорияялық негіздері. Практикалық іс әрекет бағыттары. Практикалық іс әрекеттің қоғамдық мәні.

Психологтың практикалық іс әрекетіндегі негізгі әдістер.

5.Құзіреттілігі: Болашақ мамандардың коммуникативті ақпараттық құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Психологтың практикалық іс әрекеті игеріледі.


Б.Ж.Бекжанова,

PhD доктор, аға оқытушы\

в) Педагог-психолог қызметі

Психолого-педагогическая служба
PBP

3307


PP

3307
1.Пререквизит: Әлеуметтік психология, тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау.

2. Постреквизит: Психологияны оқыту әдістемесі, психологиялық кеңес беру негіздері,гендерлік психология1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Activities of pedagogue-psychologistPPs

33073.Мақсаты: Педагог-психолог қызметінің негіздерімен таныстыру.

4.Қысқаша мазмұны: психологиялық практикумда психодиагностикалық әдістеме техникасы. Психологиялық практикум бағыт бағдары. Психологиялық және педагогикалық қызметтің типтік ережесі. Педагог- психологы қызметінің құжаттар құрылымы. Педагог психологы жұмыстарын жоспарлау. Педагог-психологтың негізгі есепке алу және есеп беру құжаттары.

5.Құзіреттілігі: Жалпы және мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Болашақ психолог практик маман ретінде білім, білік, дағдылары қалыптасады.

а)Педагогикалық акмеология

Педагогическая акмеология

Pedagogical akmeology


PedA 3308

PedA 3308

PedA 3308


КП

ТК

ПД КВPD

CC


2

3

3

6

Емтихан

Экза-мен


Exam

Жаз-баша

Пись-менно

Wri-ting


1.Пререквизит: Этнопедагогика, әлеуметтік психология

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы.

3.Курстың мақсаты: Теориялық және педагогикалық тәжірибе негізінде мектеп менеджерінің қызметінің жүйесі моделін болашақ мамандарға баяндау.

4.Курстың мазмұны: Педагогикалық акмеология пәні, мақсатыы мен міндеттері. Педагогикалық іс әрекет шыңы. Педагогикалық қабілеттерінің теориялық негіздері. Педагогикалық шеберлік мәні. Педагогикалық акмеологияның ғылыми әдістемелік негіздері.

5.Құзыреттілігі: Әлеуметтік, мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Педагогикалық тәжірибеде мектеп ішілік басқару дағдысы қалыптасадыБ.Ж.Бекжанова,

PhD доктор, аға оқытушы


б)Акмеология Акмеология

Akmeology
А3308

А3308


А3308


1.Пререквизит: Этнопедагогика, әлеуметтік психология, әлеуметтік педагогика.

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы, педагогика тарихы.Ш.Д.Имағалиева п.ғ.м., ак.доц.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

123.Курстың мақсаты: Акмеология ғылымының теориялық негіздерін меңгерту және жүйесімен қаруландыру.

4.Курстың мазмұны: акмеология пәні, мақсатыы мен міндеттері. Акмеологиялық теориялық негіздері. Акмеологиялық зерттеулер жүйесі. Қазақстанда акмеология ғылымының дамуы.Акмеология ғылымының салалары.

5.Құзыреттілігі: Әлеуметтік, мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: акмеологиялық талдау дағдысы қалыптасады.

в) Жас ерекшелік педагогикасы және акмеология

Возрастная педагогика и акмеология

Age-related pedagogics and akmeology


GEPA

3308
BPA 3308


APA

33081.Пререквизит: Этнопедагогика, әлеуметтік психология

2. Постреквизит: Педагогикалық шеберлік, психология тарихы.

3.Курстың мақсаты: жас ерекшелік кезеңдеріне байланысты сензитивтілікті айқындау және дамыту

4.Курстың мазмұны: Жас ерекшелік педагогикасы мен акмеология пәні, мақсаты мен міндеттері. Оқытуды жас ерекшеліктеріне сәйкес нәтижелі ұйымдастыру негіздері. Жас ерекшелік педагогикасының зерттеу әдістері.

5.Құзыреттілігі: Әлеуметтік, мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: білім берудегі менеджмент жүйесі негізінде оқу тәрбие үдерісін ұйымдастыруда дағдысы қалыптасады.Ж.М.Утегенов,

п.ғ.к, аға оқытушы18

а)Салыстырмалы педагогика

Сравнительная педагогика

Comparative pedagogics


SP 3217

SPed 3217

CPed 3217


БП

ТК

БДКВ

BD

CC3

5

3

6

Емтихан

Экза-мен


Exam

Жазбаша

Пись-менно

writing


1.Пререквизит: Педагогика, әлеуметтік педагогика, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттері: Педагогика тарихы, педагогикалық психология.

3.Курстың мақсаты: Әр түрлі елдердегі педагогиканың негізгі категориялары мен ғылымның даму деңгейі мен ерекшелігі жайлы білім беру.


Б.Ж.Бекжанова,

PhD доктор, аға оқытушы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

124.Қысқаша мазмұны: Салыстырмалы педагогика пәні, мақсаты және міндеттері. Салыстырмалы педагогиканың зерттеу әдістері.

Педагогикалық озық тәжірибелерге талдау жасау. 5.Құзіреттілігі: Коммуникативті әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Педагогика ғылымына жан жақты салыстырмалы талдау жасау игеріледі.
б)Заманауи білім беру жүйесі

Современная система образования

The modern system of education


ZBBZh 3217

SSO 3217
ThMsE 3217
1.Пререквизит: Педагогика, әлеуметтік педагогика, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттері: Педагогика тарихы, педагогикалық психология.

3.Курстың мақсаты: Заманауи білім беру жүйесі туралы біліммен қаруландыру.

4.Қысқаша мазмұны: Заманауи білім беру жүйесінің теориялық негіздері.Дамыған мектептердегі білім беру ерекшеліктері.

Қазіргі таңдағы білім беру жүйесінің негізгі бағыттары. Қазақстандағы үздіксіз білім беру жүйесінің даму тенденциялары.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Үздіксіз білім беру жүйесіне қойылатын заманауи талаптарды білу дағдысы дамиды.


Б.Ж.Бекжанова,

PhD доктор, аға оқытушы


в)Әлемдік педагогикалық мектептер

Мировые педагогические школы

World school of education


APedM 3217

MpedSh 3217

WscE 32171.Пререквизит: Педагогика, әлеуметтік педагогика, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттері: Педагогика тарихы, педагогикалық психология.

3.Курстың мақсаты: Әлемдік педагогикалық

мектептер дамуы туралы білімдермен қаруландыру

4.Қысқаша мазмұны: Білім мектебі. Білім мектебі негізін қалаған Я.А.Коменскийдің педагогикалық идеялары мен тәжірибелері. Еңбек мектебі. Орта ғасырдағы цехтық және гильдейлік мектептер.


Б.Ж.Бекжанова,

PhD доктор, аға оқытушы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

125.Құзіреттілігі: Коммуникативті әлеуметтік қызметтік, жалпы және мәдени құзыреттілігі меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Үздіксіз білім беру жүйесіне қойылатын заманауи талаптарды білу дағдысы дамиды.


ПП -15-1,3

19


а)Педагогикалық шеберлік

Педагогическое мастерство Pedagogical skills
PedSh 4307

Ped M 4307

PedS 4307


КП

ТК

ПД КВPD

CC


3

5

4

7

Ем-ти-хан

Экзамен


Ex-am

Жаз-баша

Пись-менно

writing


1.Пререквизит: Педагогиканы оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттері: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Курстың мақсаты: Педагогикалық тұрғыдан ойлану және іс әрекет етуді, педагогиалық құбылыстарды өз бетінше талдауды үйрету

4.Қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологиялар және мұғалімнің шеберлігі. Педагогикалық технологияның мәні. Педагогикалық шеберліктің құрылымы

Педагогикалық тапсырмаларды шешудің кезеңдері. Педагогикалық әрекеттесу педагогикалық техно-логияның объектісі ретінде. Педагогикалық әрекеттесуде субъект қағидасы.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық, кәсіби, мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Педагогикалық тұрғыдан ойлану және іс әрекет ету, педагогикалық құбылыстарды талдауды жүзеге асырылады


Р.Т.Игенбаева, п.ғ.к., қауым.проф.м.а.
б) Педагогтың кәсіби этикасы мен мәдениеті

Профессиональная этика и культура педагогаPKEM 4307
PEKP 43071.Пререквизит: Педагогиканы оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттері: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Курстың мақсаты: Педагогтың кәсіби этикасы мен шеберлігімен таныстыру.

4.Қысқаша мазмұны: Педагог әдебінің теориялық негіздері. Педагогтың этикалық нормалары мен ережелері. Педагогқа тән тұлғалық ерекшеліктер.Ә.М. Өмірзақова

п.ғ.м., аға оқытушы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Professional ethics and culture of the teacher


PECT 4307


Педагог қызметіндегі ұстанымдар мен мамандыққа негізделген мәдени құрылымдар.

5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық, кәсіби, мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Педагогикалық тұрғыдан ойлану және іс-әрекет ету, педагогикалық құбылыстарды өз бетінше талдай алады.
в) Педагогикалық құзіреттілік

Педагогическая компетентность

Pedagogical competence


PKK 4307

PKK 4307


PKK 43071.Пререквизит: Педагогиканы оқыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

2.Постреквизиттері: Өндірістік практика, қорытынды аттестаттау.

3.Курстың мақсаты: Педагогтың кәсіби этикасы мен шеберлігімен таныстыру.

4.Қысқаша мазмұны: Педагогтың кәсіби қабілеті пәні, мақсаты мен міндеттері. Педагогтың кәсіби қабілеттерін дамыту жолдары. Педагогтың кәсіби қабілет түрлері. Педагогикалық кәсіби бірлестік. 5.Құзіреттілігі: Коммуникативті және ақпараттық, кәсіби, мәдени құзыреттілігін меңгереді.

6.Күтілетін нәтиже: Педагогикалық құрылым мен тәжірибеге қол жеткізу дағдысы игеріледі.


Ш.Д.Иманғалиевап.ғ.м., ак.доцент

20

a)Конструктивтік оқыту әдістемесі

Основы


конструктивного обучения

Fundamentals of constructive learningKOА

4308


ОКО

4308


FCL 4308

КП/ТК

ПД/КВ


РD/CC


3

5

2

7

Ем-ти-хан

Экзамен


Ex-am

Жазбаша

Письмен-но

writing


1.Пререквизит: Педагогика, әлеуметтік педагогика.

2.Постреквизиттері: Салыстырмалы педагогика, педагогикалық акмеология, педагогикалық психология

3.Курстың мақсаты: конструктитві оқыту технологиясының ерекшеліктерін, әдістерін және практикада қолдану дағдысын меңгерту

4.Курстың мазмұны: Диалогты оқыту, оқу және оқыту үшін бағалау, дарынды балалармен жұмыс, көшбасшылық, сын тұрғысынан ойлау

5.Құзыреттілігі: курст және оны меңгеру нәтижесінде үйретуден–үйренуге қағидасымен жұмыс жасау құзіреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Конструктивті оқыту
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12технологиясының стратегияларын практикада қолдана алатын, оқушының өзіндік дамуына ықпал ететін оқу- тәрбие үдерісін ұйымдастыру дағдысы қалыптасады.

Ә.М.Өмірзақова-п.ғ.м.,

аға оқытушы


б) Интерактивті оқыту әдістемесі

Интерактивные методы обучения

Methods of Interactive learning


IMO 4308

IMO 4308


IMoE 4308


1.Пререквизит: Педагогика, әлеуметтік педагогика.

2.Постреквизиттері: Салыстырмалы педагогика, педагогикалық акмеология, педагогикалық психология

3.Курстың мақсаты: интербелсенді оқыту әдістемесінің ерекшеліктерін, әдістерін және практикада қолдану дағдысын меңгерту

4.Курстың мазмұны: Пікірталас, кейс-әдіс, шығармашылық тапсырмаларды ұжымдық шешу, іскерлік ойындар, тренингтер, жоблау әдістері, жұптық жұмыс (спарринг-әріптестік.

5.Құзыреттілігі: курсты меңгеру нәтижесінде оқыту үдерісінде инетребелсенді әдістерді қолдана білу құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Интербелсенді оқыту әдістемесін практикада қолдана алатын, оқушының өзіндік, шығармашылық дамуына ықпал ететін оқу үдерісін ұйымдастыру дағдысы қалыптасады.Р.Т.Игенбаева п.ғ.к., доцент
б) Интерактивті оқыту әдістемесі

Интерактивные методы обучения

Methods of Interactive learning


IMO 4308

IMO 4308


IMoE 4308


1.Пререквизит: Педагогика, әлеуметтік педагогика.

2.Постреквизиттері: Салыстырмалы педагогика, педагогикалық акмеология, педагогикалық психология

3.Курстың мақсаты: интербелсенді оқыту әдістемесінің ерекшеліктерін, әдістерін және практикада қолдану дағдысын меңгерту

4.Курстың мазмұны: Пікірталас, кейс-әдіс, шығармашылық тапсырмаларды ұжымдық шешу, іскерлік ойындар, тренингтер, жоблау әдістері, жұптық жұмыс (спарринг-әріптестік.

5.Құзыреттілігі: курсты меңгеру нәтижесінде оқыту үдерісінде инетребелсенді әдістерді қолдана білу құзыреттілігін меңгереді.

6. Күтілетін нәтиже: Интербелсенді оқыту әдістемесін практикада қолдана алатын, оқушының өзіндік,Р.Т.Игенбаева п.ғ.к., доцентДостарыңызбен бөлісу:
  1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет