Альжанова айгерим болатхановна



Дата04.08.2017
өлшемі8.02 Kb.
 • г.Алматы, пр.аль-Фараби, 71
 • 377-33-40 (вн.13-51)
 • Aigerim.Alzhanova@kaznu.kz
 • В Казахском Национальном Университете имени аль-Фараби работает с 2009 года
 • ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: современные политические коммуникации; выборные технологии в PR и журналистике, связи с общественностью в государственных структурах. Опубликовала ряд научных статей, принимала участие в различных международных научных конференциях. Ведет занятия по предметам «Выборные технологии в PR и журналистике: общее и особенное», «PR-технологии в современных политических коммуникациях» и др.
 • ОБРАЗОВАНИЕ: Окончила факультет журналистики (1999 г.), магистратуру (2001 г.), аспирантуру (2005 г.) Казахского Национального университета им. аль-Фараби. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Казахская тематика в творчестве российских и западных публицистов второй половины XIX века».
 • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: Имеет опыт практической работы в молодежных СМИ. С 2002 по 2005 гг. работала в Центре коммуникативных технологий «Репутация» в должности редактора отдела мониторинга и анализа СМИ. С 2005 по 2010 гг. работала аналитиком, заместителем руководителя отдела мониторинга и анализа СМИ в Казахстанском Пресс-Клубе. С 2010 по 2011 гг. - заместитель декана по учебной работе факультета журналистики.
 • ӘЛЖАНОВА ӘЙГЕРІМ БОЛАТХАНҚЫЗЫ, журналистика факультетінің баспасөз және электронды БАҚ кафедра меңгерушісінің оқу, әдістемелік және тәрбие жұмысының орынбасары , филология ғылымдарының кандидаты.
 • Алматы қ-сы, пр.аль-Фараби, 71
 • 377-33-40 (ішкі.13-51)
 • Aigerim.Alzhanova@kaznu.kz
 • әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде 2009 жылдан бастап жұмыс істейді
 • ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ: қазіргі заманғы саяси коммуникациялар, PR және журналистикадағы сайлау технологиялары, мемлекеттік құрылымдардағы бұқарамен байланыс. Бірқатар ғылыми мақалалары БАҚ беттерінде жарияланған, түрлі халықаралық ғылыми конференциялардың қатысушысы. «PR және журналистикадағы сайлау технологиялары: жалпы және арнайы», «Қазіргі заманғы саяси коммуникациялардағы PR технологиялар» пәндері брйынша сабақ береді.
 • БІЛІМІ: Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің журналистика факультетін (1999 ж.), 2001 жылы аталған факультет магистратура бөлімін, 2005 жылы аспирантурасын тәмамдады. 2008 жылы «XIX ғасырдың екінші жартысындағы ресейлік және батыс публицистерінің шығармашылығындағы қазақ тақырыбы» атты кандидаттық диссертацияны қорғап шықты.
 • КӘСІБИ ЕҢБЕК ТӘЖІРИБЕСІ: Жастарға арнлаған бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс тәжірибесі бар. 2002 - 2005 жылдар аралығында «Репутация» коммуникативті технологиялар орталығында БАҚ мониторингі мен талдау бөлімінде редактор қызметін атқарды. 2005 - 2010 жылдар аралығында Қазақстан Баспасөз клубы БАҚ мониторингі мен талдау бөлімі жетекшісінің орынбасары, талдаушы. 2010 – 2011 ж. журналистика факультетінің оку ісі жөніндегі орынбасары.
 • ALZHANOVA AIGERIM BOLATHANOVNA, deputy director of educational, methodical and educational work of the Department of Print and Electronic Media School of Journalism, Candidate of philological sciences
 • 71 al-Farabi Street, Almaty
 • 377-33-40 (13-51)
 • Aigerim.Alzhanova@kaznu.kz
 • In the Kazakh National University named after al-Farabi is working since 2009
 • RESEARCH INTERESTS: modern political communications; election technologies in PR and journalism, as well as public relations in state structures. Aigerim published number of scientific articles, participated in different international scientific conferences. She is teaching the following subjects: “Election Technologies in PR and Journalism: General and Special,” “PR Technologies in Modern Political Communications” and etc.
 • EDUCATION: Graduated from journalism faculty (1999); has master (2001) and post graduate decree (2005) of Kazakh National University named after Al-Farabi. In 2008 protected candidate’s dissertation entitled “Kazakh Themes in the Works of Russian and Western Publicists of the Second Half of XIX Century.”
 • PROFESSIONAL EXPERIENCE: Has experience of practical work in youth mass media. From 2002 to 2005 worked in the Communication Technologies’ Center “Reputation” as Editor of Monitoring and Mass Media Monitoring Department. From 2005 -2010 works as Analyst, Deputy Head of Media Monitoring and Analysis, Kazakhstan Press Club. 2010-2011 Deputy Dean on Academic Affairs Department of Journalism, al-Farabi Kazakh National University



Достарыңызбен бөлісу:




©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет