Қарағанды облысы білім басқармасыPdf көрінісі
бет5/6
Дата06.01.2020
өлшемі1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6

3. 

Арифметикалық амалдарды қолданбай-ақ анықтаңыз:  

а) 39∙144 кӛбейтіндісі 13-ке бӛлінеді.            

b) 49+98 

қосындысы 7-ге бӛлінеді.         

 

4. 

Қысқармайтын бӛлшек тҥрінде жазыңыз: 

   


   

   


             

   


    

            

5. 

Теңдеуді шешіп, тексеріңіз: 2(у+5) – 14=26                  

 

6. 

Кассир 4 кҥн қатарынан бір фильмге сатылған билеттердің санын жазып алды. Ол 

жазылған  сандар  қатарының  бір  заңдылыққа  келетінін  байқады:  148;  144;  136; 

120; … Егер заңдылық ӛзгермесе бесінші кҥні қанша билет сатылар еді?      

 

7. 

Спорт  командасының  мҥшелеріне  184  майка  мен  253  футболка  сатып  алынды. 

Егер  әрбір  спортшы  майка  мен  футболка  алатын  болса,  командадағы 

спортшылардың ең кӛп болатындай  санын табыңыз. 

 

 

ІІ нұсқа 

1. 

Суреттегідей торт 4 бӛлікке бӛлінген.  Оның әрбір бӛлігі барлық торттың 

 

 

    

бӛлігі бола ма? 

 

           

Ия     Жоқ                                                              49 

 

2. 

Дҧрыс теңдікті табыңыз: 

                                

 

  

                                 

   


                                      

                                        

 

3.    

Арифметикалық амалдарды қолданбай-ақ анықтаңыз:  

а) 68∙144 кӛбейтіндісі 17-ге бӛлінеді.   

b)  64+96 қосындысы  8-ге бӛлінеді 

 

4. 

Қысқармайтын бӛлшек тҥрінде жазыңыз: 

   

   


   

             

   

    


           

 

5. 

Теңдеуді шешіп, тексеріңіз:         

2(у - 5) + 14=26                    

 

6. 

Кассир 4 кҥн қатарынан бір фильмге сатылған билеттердің санын жазып алды. 

Ол жазылған сандар қатарының бір заңдылыққа келетінін байқады: 147; 144; 138; 

126; … Егер заңдылық ӛзгермесе бесінші кҥні қанша билет сатылар еді? 

 

7. 

Спорт  командасының  мҥшелеріне  152  майка  мен  209  футболка  сатып  алынды. 

Егер  әрбір  спортшы  майка  мен  футболка  алатын  болса,  командадағы 

спортшылардың ең кӛп болатындай  санын табыңыз. 

 

 Балл кою кестесі (І нұсқа) 

 

№ 

Жауаптар Балл 

Қосымша мәлімет 

жоқ 


  В 

 3а 

39:13=3 


 

Кӛбейткіштердің біреуі 13-ке бӛлінеді, сондықтан кӛбейтінді 13-ке бӛлінеді 

 3b 

49:7=7 


және 98:7=14 

 Екі қосылғыш та 7-ге бӛлінеді, сол 

себепті қосынды 7-ге бӛлінеді 

  

 

  

    

  

 2(у+5)=26+14 немесе  2(у+5)=40 

 у+5=40:2 

 у=20-5, у=15 

 2(15+5)-14=26 

26=26 


 

  

148-144=4  

144-136=8  

136-120=16  

120-16∙2=88 

  

ЕҤОБ (184, 253) Таңдалған әдіс шешіміне 

балл қойылады 


50 

 

184=8∙23  

253=11∙23  

Жауабы: 23 немесе 23 спортшы Кез келген нҧсқасы 

қабылданады 

Барлығы: 

20 

 

 Балл кою кестесі (ІІ нұсқа)   

 

№ 

Жауаптар Балл 

Қосымша мәліметтер 

жоқ 


 В 

 3а 

68:17=4 


 

Кӛбейткіштердің біреуі 17-ке бӛлінеді, сондықтан кӛбейтінді 17-ке бӛлінеді 

 3b 

64:8=8 


немесе 96:8=12 

 Екі қосылғыш та 8-ге бӛлінеді, сол 

себепті қосынды 8-ге бӛлінеді 

  

 

  

    

  

 2(у-5)=26-14 немесе 2(у-5)=12 

 У-5=12:2 

 у=6+5, у=11 

 2(11-5)+14=26 

26=26 


 

  

147-144=3  

144-138=6  

138-126=12  

126-12∙2=102 

  

ЕҤОБ (152, 209) Таңдалған әдіс шешіміне 

балл қойылады 

152=8∙19 

 

253=11∙19  

Жауап: 19 немесе 19 спортшы Кез келген нҧсқасы 

қабылданады 

Барлығы: 

20 

 

 51 

 

ІІ тоқсанға арналған ТЖБ І нұсқа 

1. 

Бӛлшектерді салыстырыңыз:     

a)  

 

  

және 


 

 

           b)   

 

 және 1        с)  

 

  

және 


 

 

       d)  1 және 

 

  

2. 

Берілген сандар арасынын ӛзара кері сандарды табыңыз:  1 

 

 

       

 

        1 

 

     

3. 

Ӛрнекті ықшамдаңыз:    

  

  

 ∙ 

  

   

∙ 

    

 

∙   

  

 ∙ 

  

   

4. 

Теңдеуді шешіңіз: 

(  

 

     ) - 9 

 

   = 7

 

   

5. 

Ҥшбҧрыштың периметрін табыңыз:                  

 

 

 см                        1 

 

   

см 


                                                                                  

                            2

 

 

 см 

6. 

Есептеңіз: 

(    

 

 ) : ( 

 

   

 

 ) ∙ (

 

    

 

   

 

 

 

 

ІІ нұсқа 

1. 

Бӛлшектерді салыстырыңыз:    

 a)  

 

  

және 


 

 

           b)   

 

 және 1        с)  

 

  

және 


 

  

       d)  1 және 

 

  

2. 

Берілген сандар арасынын ӛзара кері сандарды табыңыз:  1 

 

 

       

 

        1 

 

     

3. 

Ӛрнекті ықшамдаңыз: 

  

  

 ∙ 

  

   

∙ 

    

 

∙   

  

 ∙ 

  

   

4. 

Теңдеуді шешіңіз: 

(  

 

     ) - 8

 

   = 6

 

   

 

5. 

Ҥшбҧрыштың периметрін табыңыз:                   

 

  

см                      1 

 

 

 см 

 

                                                                                                    2 

 

 см 

6. 

Есептеңіз: 

(    

 

 ) : ( 

  

    

 

 ) ∙ (

 

    

 

   

 

 

 

 

52 

 

Балл қою кестесі:  

№ 

жауаптар 

балл 

Қосымша 

мәліметтер нұсқа нұсқа 

1 а 

 

  

  

  

            

 

 

   

 

              

1 b 

 

  

  1         

 

 

   1          

1 с 

 

  

  

   

        

 

 

   

 

           

1 d 

   

 

 

  

  

  

  

    


және  

 

  

        

 

     

және  


 

 

          

 

  

 

     

 

  

 

      

Қысқартуды орындайды 

 

 

    

 

 

    

  

7

   

 9 


 

  

      

  

 немесе 

7

   

 9 


 

  

      

6

  

  

 8 

  

 = 14  

  

 немесе 

6

  

  

 8 

  

=15  

Кез келген 

нҧсқасы 

қабылданады 

16

  

   -12

 

   

14

    

 -11


 

  

 

 

У = 4

 

  

 Х = 3

 

    

Р = 


 

 

 1  

   


 2

 

  

Р = 


 

 

 1  

 

 2 

 

 

 

           

  

 

немесе  

  

 1  

  

 2  

  

 

           

  

 немесе 

 

   1 

 

   2 

  

   

Кез келген 

нҧсқасы 

қабылданады 

3

 

  

 

4

   

  

 

 

7 - 


 

 

    

 

 

5 - 

 

  = 4

 

  

Кез келген 

нҧсқасы 

қабылданады 

1

 

  - 

 

  = 1

 

   

8

    

 - 


 

 

 = 8 

 

  

  2 

 

   = 3

 

  

 

  2 

 

   = 2

 

  

 

  3 

 

   = 3

 

  

 

  2 

 

   = 3

 

  

   

 : 1


 

  

 = 4  

   : 8

 

  = 

 

  

4 ∙ 3 


 

  

 = 13 

 

  

 

 ∙ 3 

 

   = 1

 

  Барлығы 

20 

 

 


53 

 13 ІІІ тоқсанға арналған ТЖБ 

І нұсқа 

1.    

Қандай жиын А мен В жиындардың қиылысуы болады:  

А={1, 5, 7, 9} және B={1, 4, 5, 9, 11}?  

A) К = {1, 11}  

B) К = {1, 5, 9}  

C) К = {1, 5, 7}  

D) К = {1, 5, 9, 11}       

 

2   

М ={

    }; N={        }; P={         }; K={     } жиындарының қайсысы   F={

                   } жиынының ішкі жиыны болады ? 

A) M                B) P                   C) K                  D) N            

  

3. * 

орнына теңсіздік орындалатындай қандай цифр жазу керек: 2,186 > 2,*86?     

 

4. 

Эйлера-Венн диаграммасында қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілінен қосымша 

сабақтарға қатысатын оқушылар саны кӛрсетілген. 

 

           

Қазақ тілі                      Ағылшын тілі           

 

                   

 

                    

 

 Орыс тілі   

 

 а)Қосымша сабақтарға барлығы қанша оқушы қатысады?                   

b

) орыс тіліне қанша оқушы қатысады ?                 c) орыс тіліне қанша оқушы қатыспайды?                   

d) қазақ тіліге де, орыс тілігі де, ағылшын тіліне де неше оқушы қатысады?          

 

5. 

Тік тӛртбҧрыштың ені 49 см, ол ҧзындағаның 

 

  

-індей. Тік тӛртбҧрыштың ауданын 

табыыңыз? 

 

6. 

Серік 12 бірдей бӛлшекке бӛлінетін шоколад конфетін алды.  

а) Серік шоколад конфеттің  бес бӛлшегін жеді. Ол шоколадтың қандай бӛлігін жеді?  

b)  Біраз  уақыттан  соң  Серік  қалған  шоколадтың 

 

 

   бӛлігін  жеді.Серік  шоколадтың 

қанша бӛлшегін жеді? 

                                                                     

7. 

Амалдарды орындаңыз: (3,65-2,75) :3+

  

  

             

8. 

Ҥш қапта 131,1 кг орамжапырақ бар. Егер бірінші қапта барлық  орамжапырақтың  

 

 

-і,  ал  екінші  қапта  біріншіге  қарағанда  1,3  есе  кӛп  болса,    әр  қапта  қанша 

орамжапырақ бар?  

 

 

54 

 11 

5 

ІІ нұсқа 

1. 

Қандай жиын А мен В жиындардың қиылысуы болады 

А={2, 5, 7, 9} және B={2, 4, 5, 9, 11}?  

A) К = {2, 11}  

B) К = {2, 5, 7}  

C) К = {2, 5, 9}  

D) К = {2, 5, 9, 11}                    

 

2. 

М ={

    }; N={        }; P={         }; K={     }    жиындарының қайсысы     F={

                   }  жиынының ішкі жиыны болады ?? 

A) К                B) P                   C) N                   D) М                 

  

3. * 

орнына теңсіздік орындалатындай қандай цифр жазу керек: 3,187 > 3,*87?              

 

4

. Эйлера-Венн диаграммасында қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілінен қосымша 

сабақтарға қатысатын оқушылар саны кӛрсетілген.  

 

                    

Қазақ тілі                         

  

                                                  Ағылшын тілі                            

 

                       

 

     Орыс тілі 

                   

 

а) Қосымша сабақтарға барлығы қанша оқушы қатысады?                        b) орыс тіліне қанша оқушы қатысады ?                               

c) орыс тіліне қанша оқушы қатыспайды?                          

d) қазақ тіліге де, орыс тілігі де, ағылшын тіліне де неше оқушы қатысады?     

 

5. 

Тік тӛртбҧрыштың ені 35 см, ол ҧзындағаның 

 

  -

індей. Тік тӛртбҧрыштың ауданын 

табыыңыз?       

 

6

. Айман 16 бірдей бӛлшекке бӛлінетін шоколад конфетін алды.  

а)  Айман    шоколад  конфеттің    бес  бӛлшегін  жеді.  Ол  шоколадтың  қандай  бӛлігін 

жеді?  

b) Біраз уақыттан соң Айман қалған шоколадтың   

  

 бӛлігін жеді.Айман  шоколадтың 

қанша бӛлшегін жеді?  

 

7

.Амалдарды орындаңыз: (2,98 - 1,58) : 7 + 24٠

 

 

  

8. Ҥш қапта 131,1 кг орамжапырақ бар. Егер бірінші қапта барлық  орамжапырақтың  

 

 

-і, ал екінші қапта біріншіге қарағанда 1,3 есе кӛп болса,  әр қапта қанша 

орамжапырақ бар? 

 

 

55 

 

Балл қою кестесі: 

 

№ 

 

жауаптар балл 

Қосымша мәліметтер І нұсқа  

ІІ нұсқа 

В 

С  

С   

 9+13+7+1+4+0+5=39  7+11+6+4+1+0+5=34  

 

9+4+13=26 4+7+11=22 

 

 

5  1. 

49:

 

       

35:


 

 

      

2. 49×77=3773 

49×35=1715 

 

   

  

  

  

  

  

 (12 - 

5)·


 

 

    немесе   7·

 

     

(16 - 


5)·

 

      

немесе   11·

 

      

  

5 + 3=8 


5 + 3=8 

  

 

3,65 - 2,75=0,9 2,98 - 1,58=1,4 

  

0,9:3=0,3 

1,4:7=0,2 

  

12·


  

  

         немесе 1

    

              

    

24·


 

 

       немесе 24·

 

                      

  

0,3 + 5,1=5,4 

9 + 0,2=9,2 

  

 

      

 

  

 

     

 

(кг)  43,7 


немесе 43

 

   

қабылданады 

 

43,7·1,3=56,81(кг)  

 43,7 + 

56,81=100,51(кг) 

 

 131,1 - 

100,51=30,49 (кг) 

 

Барлығы: 20 

 

56 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет