Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


Баланы мектепке дейінгі ўйымєа ќабылдау їшін берілетінбет26/81
Дата26.06.2018
өлшемі10.18 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   81
Баланы мектепке дейінгі ўйымєа ќабылдау їшін берілетін
жолдаманыѕ їлгісі

_____________________ ќаласыныѕ білім басќармасы


_____________________ ауданыныѕ білім бґлімі
_____________________ кентініѕ, ауылыныѕ јкімдігі

Баланы мектепке дейінгі ўйымєа ќабылдау їшін

ЖОЛДАМА

__________________ ќаласыныѕ білім басќармасы _______________ ќаласы, _______________кґшесі _____ мекен-жайы бойынша орналасќан № ________ мектепке дейінгі ўйымєа жолдама береді.
      Баланыѕ тегі, аты, јкесініѕ аты: _____________________________
      Туылєан кїні: ________________________________________________
      Баланыѕ їйініѕ мекен-жайы: __________________ ________________
      Жолдама мектепке дейінгі ўйымєа берілген кїннен бастап 5 кїн ішінде тапсырылуы тиіс.

      Жолдама «____»________ берілді


_____________________________________________________________________

Білім басќармасы бастыєыныѕ аты-жґні (ќолтаѕбасы )

      Мґр

«Мектепке дейінгі балалар ўйымдарына   


жіберу алу їшін мектепке дейінгі (7 жасќа
дейінгі) жастаєы балаларды кезекке ќою» 
мемлекеттік ќызмет стандартына      
5-ќосымша                 

Мектепке дейінгі балалар ўйымына жіберу їшін мектепке дейінгі
жастаєы балаларды тіркеу туралы хабарлама нысаны

      Баланы тіркеу туралы хабарлама


      Осы хабарлама _________________________________________________
                              (Ата-ананыѕ аты-жґні)
_______________________________________________________ берілді.
            (баланыѕ аты-жґні)
      Мектепке дейінгі балалар ўйымына жіберу їшін мектепке дейінгі жастаєы балаларды тіркеу журналына 20___ жылєы «____» ____________ №_______ нґмірімен кезекке ќойылды.
      Мектепке дейінгі ўйымнан орын алу їшін кезекте тўрєан тўтынушы жўмыс кестесіне сјйкес, сонымен ќатар электрондыќ портал арќылы ґз кезегініѕ жылжуын баќылауды жїзеге асыруєа мїмкіндігі бар.

      (білім басќармасыныѕ маманы)

«Мектепке дейінгі балалар ўйымдарына   
жіберу алу їшін мектепке дейінгі (7 жасќа
дейінгі) жастаєы балаларды кезекке ќою» 
мемлекеттік ќызмет стандартына      
6-ќосымша                 

Мектепке дейінгі балалалар ўйымдарына жолдама беру їшін мектеп
жасына дейінгі балаларды тіркеу ґтінішініѕ формасы

___________________ќаласыныѕ


білім беру басќармасыныѕ бастыєына
ауданыныѕ
білім беру бґлімініѕ бастыєына
___________________кентініѕ,
ауылыныѕ (село),
ауылдыќ (селолыќ) округініѕ јкіміне
____________________________________
мекен-жайында тўратын
__________________________
(Аты-жґні)
тел.________________________________

Ґтініш

Мектепке дейінгі ўйымнан орын алу їшін № _______,


меніѕ баламды___________________
туылєан кїні ________________

кезекке ќойуыѕызды сўраймын.

Мектепке дейінгі ўйымєа бірінші кезектік жолдамаєа ќўќыєын растайтын ќўжаттарєа ќосамын
_____________________________________________________________________

Ата-ананыѕ жўмыс орны:


анасы-_____________________________
јкесі-_____________________________
___________________________________
Кїні ______________________________
Ќолы ______________________________

«Мектепке дейінгі балалар ўйымдарына   


жіберу алу їшін мектепке дейінгі (7 жасќа
дейінгі) жастаєы балаларды кезекке ќою» 
мемлекеттік ќызмет стандартына      
7-ќосымша                 

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1.Ќўжаттытапсырєансјттенбастапбелгіленгенмерзімдеќызметтіўсыну оќиєаларыныѕ%-ы(їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметтіўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2.Аќпаратынаэлектрондыформаттаќолжеткізугеболатынќызметтер%-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1.Шаєымданудыѕќолданыстаєытјртібінеќанаєаттанєантўтынушылардыѕ%-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысына   
ќосымша       

«Жетімдерді, ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды
јлеуметтік ќамсыздандыруєа арналєан ќўжаттарды ресімдеу»
мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Жетімдерді, ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды јлеуметтік ќамсыздандыруєа арналєан ќўжаттарды ресімдеу» мемлекеттік ќызметі (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) осы стандартќа 1-ќосымшаєа сјйкес Алматы жјне Астана ќалаларыныѕ білім басќармалары, ќалалыќ жјне аудандыќ білім бґлімдері (бўдан јрі – ујкілетті орган) кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Неке (ерлі-зайыптылыќ) жјне отбасы туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 26 желтоќсандаєы Кодексініѕ 124 – 125-баптарыныѕ негізінде жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызмет стандарты туралы аќпарат:
      1) Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетініѕ интернет-ресурсында (www.bala-kkk.kz, «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер» бґлімі);
      2) ујкілетті органдардыѕ орын-жайларында орналасќан стенділерде орналасады.
      5. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижесі осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан кјмелетке толмаєан балаларєа ќорєаншылыќ (ќамќоршылыќ) белгілеу туралы аныќтама (бўдан јрі – аныќтама) беру не ќызмет кґрсетуден бас тартудыѕ дјлелді жауабын ўсыну болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет жеке тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімдері:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында айќындалєан ќажетті ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап кїнтізбелік отыз кїнді (ќўжаттарды ќабылдаєан кїн жјне берген кїн мемлекеттiк ќызмет кґрсету мерзiмiне кiрмейдi) ќўрайды;
      2) ґтiнiш берген кїнi сол жерде кґрсетiлетiн мемлекеттiк ќызметтi алуєа дейiн кїту уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы 20 минуттан аспайды;
      3) ґтiнiш берген кїнi сол жерде мемлекеттік ќызметті алушыєа кґрсетiлетiн ќызмет кґрсету уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы 20 минуттан аспайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Мемлекеттік ќызмет ујкілетті органєа жїгінген кезде:
      1) демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес, саєат 13.00-ден 14.00-ге дейін тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін кґрсетіледі.
      2) ќабылдау алдын ала жазылусыз жјне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз кезек кїту тјртібімен жїзеге асырылады.
      10. Мемлекеттік ќызмет мемлекеттік ќызметті алушыныѕ тўрєылыќты жері бойынша ујкілетті органныѕ єимараттарында кґрсетіледі. Мемлекеттiк ќызметтi ўсыну їшiн кїтуге жјне ќажеттi ќўжаттарды дайындауєа жаєдай жасалады (кїтуге арналєан зал, ќўжаттарды толтыруєа арналєан орындар ќажеттi ќўжаттар тiзбесi мен оларды толтыру їлгiлерi бар стенділермен жараќталады). Єимараттар дене мїмкiндiктерi шектеулi адамдардыѕ кiруiне арналєан пандусы бар кiреберiспен жабдыќталєан.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы ујкілетті органєа мынадай ќўжаттарды тапсыруы ќажет:


      1) жеке тўлєаныѕ аудандыќ, ќалалыќ бґлімдер, облыстыќ, республикалыќ маѕызы бар ќаланыѕ білім басќармалары бастыќтарыныѕ атына ґзініѕ ќорєаншы (ќамќоршы) болуєа ниеті туралы ґтініші еркін нысанда ресімделеді;
      2) егер ќорєаншы (ќамќоршы) болуєа ниет білдірген адам некеде тўрєан болса, жўбайыныѕ (зайыбыныѕ) нотариалды расталєан келісімі;
      3) егер ќорєаншы (ќамќоршы), тјрбиеші болуєа ниет білдірген адам некеде тўрєан болса, мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жјне жўбайыныѕ (зайыбыныѕ) жеке кујлігініѕ тїпнўсќасы мен кґшірмесі;
      4) осы стандартќа 3-ќосымшаєа сјйкес ќорєаншы (ќамќоршы) болуєа ниет білдірген адамныѕ жјне некеде тўрєан жаєдайда, жўбайыныѕ (зайыбыныѕ) денсаулыќ жаєдайы туралы медициналыќ ќорытынды;
      5) егер мемлекеттік ќызметті алушы некеде тўрмаєан болса, нотариалды расталєан аныќтама;
      6) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ґмірбаяны еркін нысанда ресімделеді;
      7) мемлекеттік ќызметті алушыєа жўмыс орнынан берілген мінездеме;
      8) жўмыс орнынан аныќтама;
      9) жалаќысы туралы аныќтама;
      10) тўрєылыќты жерінен аныќтама;
      11) некеде тўратыны туралы кујлік (некеде тўрєан болса);
      12) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жјне оныѕ жўбайыныѕ (зайыбыныѕ) сотталмаєаны туралы аныќтама.
      Аталєан ќўжаттарды тапсырєаннан кейін баланы тјрбиелеуге їміткер адамныѕ тўрєын їй-тўрмыстыќ жаєдайын тексеріп-ќарау жїргізіледі, оныѕ ќорытындысы бойынша акт дайындалады.
      Бўдан басќа, заѕнамаєа сјйкес ќорєаншылыќќа (ќамќоршылыќќа) берілетін јр бала їшін ќорєаншылыќ (ќамќоршылыќ) ресімдеуге ниет білдірген адам мынадай ќўжаттарды ўсынады:
      1) мектеп јкімшілігі растаєан баланыѕ келісімі (егер бала 10 жастан асса);
      2) баланыѕ туу туралы кујлігі;
      3) баланыѕ денсаулыќ жаєдайы туралы медициналыќ аныќтама жјне баланыѕ даму тарихынан їзінді;
      4) ата-анасы туралы ќўжаттар (ќайтыс болуы туралы кујліктіѕ кґшірмесі, сот їкімі немесе шешімі, ата-анасыныѕ ауруы немесе іздестірілуі туралы аныќтама, бала некеде тумаєан жаєдайда № 4 нысандаєы аныќтама);
      5) баланыѕ білім алу орнынан аныќтама;
      6) зейнетаќы алатын балаларєа зейнетаќы кітапшасы, алименттерді ґндіріп алу туралы сот шешімініѕ кґшірмесі;
      7) аєа-інілері мен апа-ќарындастары жјне олардыѕ орналасќан жерлері туралы аныќтама;
      8) тўрєын їйініѕ бар немесе жоќ екендігі туралы ќўжаттар.
      Салыстырып тексеру їшін ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары кґшірмелерімен ќоса беріледі, кейін ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары мемлекеттік ќызметті алушыєа ќайтарылады.
      12. Мемлекеттік ќызметті алу їшін бланкілер (ґтініш нысандары) ујкілетті органныѕ орын-жайларында їстелдерде орналастырылады не ујкілетті органныѕ мамандарында болады.
      13. Толтырылєан бланкiлер, нысандар, ґтiнiштер жјне мемлекеттiк ќызметтi алу їшiн ќажеттi басќа да ќўжаттар ујкілетті органныѕ маманына тапсырылады.
      14. Барлыќ ќажетті ќўжаттарды тапсырєан кезде мемлекеттік ќызметті алушыєа барлыќ ќўжаттарды алєаны туралы ќолхат беріледі, онда мемлекеттік ќызметті алатын кїні кґрсетіледі.
      15. Аныќтама мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке ќатысуымен беріледі.
      Егер мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарды алуєа мерзімінде бармаєан жаєдайларда ујкілетті орган дайын аныќтамалар мен ќаралєан ќўжаттардыѕ екі ай саќталуын жїзеге асырады.
      16. Ујкілетті орган:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар топтамасын толыќ ўсынбаєан;
      2) ќызмет кґрсету їшін шешім ќабылдау їшін ќажетті ќўжаттарда жалєан немесе бўрмаланєан мјліметтер аныќталєан жаєдайда ќўжаттарды ќабылдаудан бас тартады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Ујкілетті орган мамандарыныѕ мемлекеттік ќызметті алушыєа ќатысты іс-ќимылы мына ќаєидаттарєа негізделеді:


      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарын саќтау;
      2) ќызметтік міндетін атќару кезінде заѕдылыќты саќтау;
      3) мемлекеттік ќызметті алушылармен жўмыс кезінде сыпайылыќ;
      4) кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет туралы толыќ аќпарат беру;
      5) ґтініштерді ќарау кезінде лауазымды тўлєалар ќызметініѕ ашыќтыєы;
      6) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ саќталуын ќамтамасыз ету;
      7) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ мазмўны туралы аќпаратты саќтау жјне ќўпиялылыќ.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті алушыєа мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандартќа 4-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Ујкілетті органныѕ ќызметі баєаланатын мемлекеттік ќызметтіѕ сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндері жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ тиісті бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Ујкілетті орган мамандарыныѕ јрекетiне (јрекетсiздiгiне) шаєымдану тјртiбiн тїсiндiруді, сондай-аќ шаєымды дайындауєа жјрдем кґрсетуді осы стандартќа 1-ќосымшада кґрсетiлген мекенжайлар мен телефондар бойынша ујкілетті орган жїзеге асырады.


      21. Ќызмет кґрсетудіѕ нјтижелерімен келіспеген жаєдайда шаєым мемлекеттік ќызмет кґрсететін орын бойынша ујкілетті орган басшысыныѕ атына немесе јкімдікке беріледі.
      22. Ќызмет тиісті деѕгейде кґрсетілмеген жаєдайда шаєым демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, белгіленген жўмыс кестесіне сјйкес, саєат 13.00-ден 14.00-ге дейін тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін ујкілетті органєа беріледі.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќылы.
      24. Ујкілетті органєа шаєым беру їшiн мемлекеттік ќызметті алушы еркiн нысанда ґз ќолымен жазылєан ґтінішті береді.
      25. Ќабылданєан шаєым ујкілетті органныѕ кіріс аќпаратын есепке алу журналында тiркеледi жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгiленген мерзiмде ќаралады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа кїнi мен уаќыты, ґтiнiштi ќабылдаєан адамныѕ тегi, аты, јкесiнiѕ аты кґрсетiлген талон берiледi.
      Шаєымды ќарау нјтижелері мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.
      26. Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызмет кґрсету мјселелері бойынша ќосымша аќпаратты Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау комитетінде 010000, Астана ќаласы, «Министрліктер їйі» јкімшілік єимараты, 11-кіреберіс, 939-каб. мекенжайынан, осы стандартќа 1-ќосымшаєа сјйкес білім бґлімдерінен, сондай-аќ комитеттіѕ www.bala-kkk.kz сайтынан ала алады.

«Жетімдерді, ата-анасыныѕ    


ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды
јлеуметтік ќамсыздандыруєа   
арналєан ќўжаттарды ресімдеу» 
мемлекеттік ќызмет стандартына 
1-ќосымша           

«Ќала (аудан) јкімдіктерініѕ білім бґлімдері» мемлекеттік
мекемелерініѕ тізімі

Р/с№

Бґлімдердіѕ атауы

Орналасќан мекенжайы

Байланыс телефондары

1

2

3

4

Аќмола облысы

1

«Аќкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќкґл ќаласы, Нўрмаєамбетов к-сі, 81

8(716 38) 228-47

2

«Аршалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аршалы ауылы, Тјшенов к-сі, 47

8(716 44) 225-14

3

«Астрахан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Астрахан ауылы, Јл-Фараби к-сі, 50

8(716 41) 236-84

4

«Атбасар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атбасар ќаласы, Ујлиханов к-сі, 11

8(716 43) 242-72

5

«Бўланды ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Макинск ќаласы, Некрасов к-сі, 19

8(716 46) 213-87

6

«Егіндікґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Егіндікґл ауылы, Жеѕіс к-сі, нґмірі жоќ

8(716 42) 213-51

7

«Еѕбекшілдер ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степняк ќаласы, Ленин к-сі, 68

8(71639) 216-20

8

«Ерейментау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ерейментау ќаласы,

Јл-Фараби к-сі, 108(716 33) 216-64

9

«Есіл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есіл ќаласы, Дружба к-сі, 1

8(716 47)214-86, 215-69

10

«Жаќсы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаќсы ауылы, Дружба к-сі, 3

8(716 35)217-04

11

«Жарќайыѕ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Державинск ќаласы, Ленин к-сі, 30

8(716 48 929-43

12

«Зеренді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зеренді ауылы, Ленин к-сі, 43

8(716 32) 226-02

13

«Ќорєалжын ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќорєалжын ауылы, Болєанбаев к-сі, 14

8(716 37) 221-98

14

«Сандыќтау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балкашино ауылы, Ленин к-сі, 120

8(716 40) 917-01

15

«Целиноград ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќмола ауылы, Гагарин к-сі, 15

8(716 51)312-06, 311-33

16

«Шортанды ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шортанды ауылы, Абылай хан к-сі, 2

8(716 31)215-04, 211-44

17

«Щучье ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Щучинск ќаласы, Абылай хан к-сі, 3

8(716 36)458-88

18

«Степногор ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Степногор ќаласы, 4-шаєын ауданы, 1

8(716 45) 619-09

19

«Кґкшетау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкшетау ќаласы, Ќўдайбердиев к-сі, 57

8 (7162) 401-364

Аќтґбе облысы

1.

«Алєа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алєа ќаласы, 4-шаєын ауданы, 7 «а»

8(713 37)318-76, 333-46, 541-95

2.

«Јйтеке би ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Комсомол ауылы, Жїргенов к-сі, 52

8(713 39) 215-35, 216-80

3.

«Байєанин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байєанин ауылы, Ќонаев к-сі, 36

8(713 45) 225-56, 228-50

4.

«Ырєыз ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ырєыз ауылы, Јбілхайыр хан д-лы, 52

8(713 43)213-77, 215-63

5.

«Ќарєалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бадамша ауылы, Цыбульчик к-сі, 2

8(713 42)215-33, 230-02

6.

«Ќобда ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќобда ауылы, Достыќ к-сі, 53

8(713 41)215-33, 214-39

7.

«Мјртґк ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мјртґк ауылы, Сейфуллин к-сі, 36

8(713 31)216-33, 215-49

8.

«Мўєалжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќандыаєаш ауылы, Гагарин к-сі, 6

8(713 33)362-01, 367-22

9.

«Темір ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шўбарќўдыќ ауылы, Кереев к-сі, 4

8(713 46)227-48, 227-84

10.

«Ойыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ойыл ауылы, Жолмырзаев к-сі, 3

8(713 32)217-44, 217-32

11.

«Хромтау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Хромтау ќаласы, Спортивный тасжолы, 2

8(713 36)216-51, 216-52

12.

«Шалќар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шалќар ќаласы, Кґтібарўлы к-сі, 84

8(713 35)213-36, 231-93

13.

«Аќтґбе ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтґбе ќаласы, Алтынсарин к-сі, 2

8(7132) 211605, 211580

Алматы облысы

1.

«Алакґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їшарал ќаласы, Ќонаев к-сі, 50

8(728 33)210-33, 225-64

2.

«Аќсу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жансїгір кенті, Желтоќсан к-сі, 5

8(728 32)215-80, 222-90

3.

«Балќаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Баќанас ауылы, Ќонаев к-сі, 72

8(728 73)913-70, 918-53

4.

«Еѕбекшіќазаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Есік ќаласы, Алматы к-сі, 312

8(728 75)453-57, 415-50

5.

«Ескелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарабўлаќ ауылы, Оразбеков к-сі, 31

8(728 36)312-00, 307-74

6.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўзын аєаш ауылы, Мјжитов к-сі, 4

8(728 70)228-51, 233-48

7.

«Іле ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ґтеген батыр кенті, Титов к-сі, 33

8(728)52-235-05, 236-94

8.

«Ќаратал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їштґбе ќаласы, Молдаєўлова к-сі, 67

8(728 34)215-36, 213-82

9.

«Ќарасай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаскелеѕ ќаласы, Ќабанбай батыр к-сі, н/ж

8(728 71)210-80, 220-37

10.

«Кербўлаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыґзек кенті, Тимирязев к-сі, 1

8(728 40)320-68, 314-34

11.

«Кґксу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балпыќ би кенті, Мырзабеков к-сі, 38

8(728 38)217-61, 202-95

12.

«Панфилов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаркент ќаласы, Розыбакиев к-сі, 22

8(728 31)507-69, 517-75

13.

«Райымбек ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кеген ауылы, Момышўлы к-сі, 19

8(728 77)212-52, 214-50

14.

«Сарќант ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарќант ќаласы, Тынышбаев к-сі, 8

8(728 39)227-39, 213-04

15.

«Талєар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талєар ќаласы, Ќонаев к-сі, 65

8(728 74)214-00, 236-89

16.

«Ўйєыр ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шонжы ауылы, Ысмайылов к-сі, 70

8(728 78)228-25, 217-04

17.

«Ќапшаєай ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќапшаєай ќаласы, Жамбыл к-сі, 13

8(728 72)422-65, 411-76

18.

«Текелі ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Текелі ќаласы, Абылай хан к-сі, 34

8(728 72)425-24, 447-70

19.

«Талдыќорєан ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талдыќорєан ќаласы, Абай к-сі, 256

8(728 22)710-00, 707-08

Атырау облысы

1.

«Атырау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атырау ќаласы, Азаттылыќ д-лы, 65 «а»

8(712 23)548-47, 328209

2.

«Жылыой ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўлсары ќаласы, Јбдірахманов

к-сі, 47


8(712 37) 214-85

3.

«Индер ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Индер ауылы, Ќонаев к-сі, 18

8(712 34) 210-50

4.

«Махамбет ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Махамбет ауылы

8(712 36) 210-21

5.

«Исатай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќќыстау ауылы, Егемен Ќазаќстан к-сі, 7

8(712 31) 204-57

6.

«Маќат ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Маќат кенті, Орталыќ алаѕ, 2

8(71239)300-13

7.

«Ќўрманєазы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ганюшкино ауылы, Кїшікбаев ауылы, 25

8(712 33) 204-99

8.

«Ќызылќоєа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Миялы ауылы, Ќарабалин к-сі

8(712 38) 211-75

Шыєыс Ќазаќстан облысы

1.

«Абай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарауыл ауылы, Кўтжанов к-сі, 1

8 (722)52-918-17

2.

«Аягґз ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аягґз ќаласы,

Момышўлы к-сі, 588(722 37)315-34

3.

«Бесќараєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Большая Владимировка ауылы, Сейфуллин к-сі, 162

8(722 36) 914-44

4.

«Бородулиха ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бородулиха ауылы, Тїсіпжанов к-сі, 39

8(722 51) 291-77

5.

«Глубокое ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Глубокое кенті, Пирогов к-сі, 6

8(722 31) 215-33

6.

«Жарма ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Георгиевка ауылы,

Ленин к-сі, 1018(722 47) 619-74

7.

«Зайсан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зайсан ќаласы, Жангелдин к-сі, 54

8(722 40) 217-88

8.

«Зырян ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Зырян ќаласы, Киров к-сі, 54

8(722 35) 400-69

9.

«Ќатонќараєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їлкен Нарын ауылы, Абылай хан к-сі, 109

8(722 41) 214-40

10.

«Кґкпекті ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кґкпекті ауылы, Раев к-сі, 44

8(722 48) 273-11

11.

«Курчатов ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Курчатов ќаласы, Ленин к-сі, 10

8(722 51) 257-45

12.

«Кїршім ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кїршім ауылы, Момышўлы к-сі, 85

8(722 39) 331-43

13.

«Риддер ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Риддер ќаласы, Семей к-сі, 10

8(722 36) 424-98

14.

«Семей ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Семей ќаласы, Интернациональная к-сі, 8

8(722 25) 225-40

15.

«Тарбаєатай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсуат ауылы, Абылай хан к-сі, 14

8(722 46) 220-16

16.

«Ўлан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Молодежный кенті, 1

8(722 38) 273-45

17.

«Їржар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Їржар ауылы, Жамбыл к-сі, 19

8(722 30) 213-78

18.

«Шемонаиха ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шемонаиха ќаласы, Чапаев к-сі, 35

8(722 32) 317-04

19.

«Ґскемен ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ґскемен ќаласы, Урицкий к-сі, 10 «а»

8(722 22) 411-91

Жамбыл облысы

1.

«Байзаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыкемер ауылы, Байзаќ батыр к-сі, 104

8(726 37) 218-67

2.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аса ауылы, Абай к-сі,121

8(726 33) 211-54

3.

«Жуалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Момышўлы ауылы, Жамбыл к-сі, 273

8(726 35) 211-70

4.

«Ќордай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кордай ауылы, Жібек жолы к-сі, 273

8(726 36) 210-94

5.

«Мерке ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мерке ауылы, Ысмайылов к-сі, 146

8(726 32) 217-86

6.

«Мойынќўм ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Байќадам ауылы, Рыскўлбеков

к-сі, 1338(726 42) 243-36

7.

«Тўрар Рысќўлов атындаєы аудан јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўлан ауылы, Жібек жолы

к-сі,1


8(726 31) 212-39

8.

«Талас ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаратау ќаласы, Алексеев к-сі 3

8(726 44) 609-19

9.

«Сарысу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕатас ќаласы, Жібек Жолы к-сі, 31

8(726)34-630-32

10.

«Шу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тґле би ауылы, Тґле би к-сі, 240

8(726 38) 321-94

11.

«Тараз ќаласы јкімдігініѕ

білім бґлімі» мемлекеттік мекемесіТараз ќаласы, Асќаров к-сі, 47

8(726 24) 31679

Батыс Ќазаќстан облысы

1.

«Аќжайыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Чапаев ауылы, Ќонаев к-сі,72

8(711 36) 924-46

2.

«Бґкейордасы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сайќын ауылы, Жароков к-сі, 29

8(711 40) 211-12

3.

«Бґрлі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсай ќаласы, Шјкенов к-сі, 4

8(711 33) 223-32

4.

«Жаѕаќала ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаќала ауылы, Халыќтар достыєы к-сі, 42

8(711 41) 222-50

5.

«Жјнібек ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жјнібек ауылы, Ыќсанов к-сі, 93

8(711 35) 214-74

6.

«Зеленов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Периметное ауылы, Гагарин к-сі, 71

8(711 30) 231-76

7.

«Казталов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Казталов ауылы, Шарафутдинов к-сі, 3

8(711 44) 316-80

8.

«Ќаратґбе ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаратґбе ауылы, Кўрманєалиев

к-сі, 18


8(711 45) 313-08

9.

«Сырым ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жымпиты ауылы, Ќазаќстан к-сі, 14

8(711 34) 313-06

10.

«Тасќала ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тасќала ауылы, Абай к-сі, 23

8(711 39) 210-92

11.

«Теректі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Федоров ауылы, Бойнов к-сі,18

8(711 32) 230-54

12.

«Шыѕєырлау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шыѕєырлау ауылы, Ќылышев к-сі, 89

8(711 37) 336-37

13.

«Орал ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Орал ќаласы, Достыќ к-сі, 145

8(711 25)086-47

Ќараєанды облысы

1.

«Абай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Абай ќаласы, К.Маркс к-сі, 43

8(721 31)437-69, 433-78

2.

«Аќтоєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтоєай ауылы, Бґкейхан д-лы, 10

8(721 37) 213-99

3.

«Бўќар жырау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ботаќара кенті, Абылай хан

д-лы, 36


8(721 54)211-43, 212-16, 219-91

4.

«Жаѕаарќа ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Атасу ауылы, Сейфуллин

к-сі,10


8(721 30)274-98, 265-02

5.

«Ќарќаралы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарќаралы ќаласы,

Ленин к-сі, 558(721 46)321-82,

329-22


6.

«Нўра ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Киевка кенті,

Тјуелсіздік к-сі, 418(721 44)226-40,

7.

«Осакаровка ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Осакаровка ауылы, Целинная к-сі, 3 «а»

8(321 49)413-73, 415-73

8.

«Ўлытау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўлытау ауылы, Бўлќышев к-сі, 19

8(721 35)212-95,

214-27


9.

«Шет ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсу-Аюлы ауылы, Шортанбай к-сі, 14

8(721 31)215-11, 215-82, 214-41

10.

«Балќаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Балќаш ќаласы, Ујлиханов к-сі, 5

8(710 36)462-37, 462-38

11.

«Жезќазєан ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жезќазєан ќаласы, Алаша хан алаѕы, 1

8(710) 712-399, 712-787

12.

«Ќараєанды ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќараєанды ќаласы, Мичурин к-сі, 3/1

8(7212) 415-079, 424-778

13.

«Ќаражал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќаражал ќаласы, 25-ші орам, 23

8(710 32)269-00

14.

«Приозерск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Приозерск ќаласы, Пушкин к-сі, 7

8(71039) 530-92

15.

«Саран ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саран ќаласы, Жамбыл к-сі, 65

8(721 37)405-55

239-90


16.

«Сјтбаев ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сјтбаев ќаласы, Сјтбаев д-лы, 111

8(710 63) 379-34

17.

«Теміртау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Теміртау ќаласы, Димитров к-сі, 11/1

8(721 39)85-482,

84-963


18.

«Шахтинск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шахтинск ќаласы,

Абай д-лы, 58«б»8(721 56)550-95,

552-38


Ќызылорда облысы

1.

«Ќызылорда ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќызылорда ќаласы, Тјжібаев к-сі, н/ж

8(7242) 276-216

2.

«Арал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арал ќаласы, Школьная к-сі, 35

8(724 33) 216-70

3.

«Ќазалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Јйтеке би ауылы, Жаѕаќожа батыр к-сі, 11

8(724 38) 221-84

4.

«Ќармаќшы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жосалы ст-сы, Рысќўлов к-сі, 21

8(724 37) 221-84

5.

«Жалаєаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жалаєаш ауылы, Желтоќсан к-сі, 3

8(727 31) 314-48

6.

«Сырдария ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тереѕґзек ауылы,

Жамбыл ауылы, 188(724 36) 217-78

7.

«Шиелі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шиелі ауылы, Рысќўлов к-сі, 19

8(724 32) 414-16

8.

«Жаѕаќорєан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаќорєан ауылы, Амангелді к-сі, н/ж

8(724 36) 223-36

Ќостанай облысы

1.

«Алтынсарин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Силантьевка ауылы,

Шипин к-сі, 18(714 45)212-54 8(714 45)211-84

2.

«Амангелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Амангелді ауылы, Б. Майлин к-сі, 14

8(714 40) 215-83 8(714 40) 212-68

3.

«Јулиекґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Јулиекґл ауылы, Ленин к-сі, 29

8(714 53) 211-40 8(714 53) 211-40

4.

«Денисов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Денисовка ауылы, Калинин к-сі, 5

8(714 34) 913-06 8(714 34) 926-01

5.

«Жангелді ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Торєай ауылы, Алтынсарин к-сі, 4

8(714 39) 211-62 8(714 39) 215-77

6.

«Жітіќара ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жітіќара ќаласы, 4-шаєын ауданы, 27

8(714 39) 211-62 8(714 39) 215-77

7.

«Ќарабалыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарабалыќ ауылы, Ленин к-сі, 9

8(714 35) 230-37 8(714 35) 249-77

8.

«Ќамысты ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќамысты ауылы, Ленин к-сі, 22

8(714 41) 331-76 8(714 41) 323-22

9.

«Ќарасу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќарасу ауылы, Исаќов к-сі, 68

8(714 37) 216-52 8(714 37) 210-71

10.

«Ќостанай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Затобол ауылы, Школьная к-сі, 40

8(714 52) 214-80

11.

«Меѕдіќара ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Боровское ауылы, Школьная к-сі, 6

8(714 52) 214-80

12.

«Наурызым ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќараменді ауылы,

Ш. Жјнібек к-сі, 18(714 55) 218-47 8(714 55) 242-48

13.

«Сарыкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыкґл ауылы, Ленин к-сі, 91

8(714 43) 222-71 8(714 43) 216-89

14.

«Таран ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Таран ауылы, Калинин к-сі, 60

8(714 54) 214-49

15.

«Ўзынкґл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ўзынкґл ауылы, Абылай хан к-сі, 38

8(714 51) 217-43

16.

«Федоров ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Федоровка ауылы, Ленин к-сі, 14

8(714 36) 367-54

17.

«Арќалыќ ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арќалыќ ќаласы, Абай д-лы, 29

8(714 44) 242-35

18.

«Ќостанай ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќостанай ќаласы, Байтўрсынов к-сі, 68

8(714 42) 219-04 8(714 42) 219-50 8(7142) 54-55-03

19.

«Лисаковск ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Лисаковск ќаласы,

2-шаєын ауданы, 88(714 30) 709-36 8(714 30) 719-50

20.

«Рудный ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Рудный ќаласы, Ленин к-сі, 30

8(714 33) 326-91 8(714 33) 343-61

Маѕєыстау облысы

1.

«Аќтау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтау, 4-шаєын ауданы

8(729 23) 36-551

2.

«Жаѕаґзен ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жаѕаґзен ќаласы, «Шўєыла» шаєын ауданы, ББ єимараты

8(729 34) 317-52

3.

«Бейнеу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бейнеу ауылы, Јкімшілік єимараты

8(729 32) 210-46

4.

«Ќараќия ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќўрыќ ауылы, Батыр к-сі, 2

8(729 37) 213-54

5.

«Тїпќараєан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Форт-Шевченко ќаласы, Ќызылбаев к-сі, 5

8(729 38) 227-49

6.

«Маѕєыстау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шетпе ауылы, Орталыќ алаѕ, 1

8(729 31) 216-65

7.

«Мўнайлы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мўнайлы ауылы, Ќоєамдыќ ўйымдар їйі

8(729 24) 661-62

Павлодар облысы

1.

«Павлодар ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ќ-сы Кривенко к-сі, 25

8(718 23) 209-50

2.

«Аќсу ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќсу ќаласы, Ќамзин к-сі, 14

8(718 37) 512-12

3.

«Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Екібастўз ќаласы, Ленин к-сі, 101

8(718 77) 716-92

4.

«Аќтоєай ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аќтоєай ауылы, Абай к-сі, 77

8(718 41) 215-77

5.

«Баянауыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Баянауыл ауылы, Јуезов к-сі, 19

8(718 40) 915-36

6.

«Железин ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Железин ауылы, Квитков к-сі, 7

8(718 31) 220-80

7.

«Ертіс ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ертіс ауылы, Елгин к-сі, 4

8(718 32) 211-40

8.

«Ќашыр ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Ќашыр ауылы, Ленин к-сі, 236

8(718 33) 215-85

9.

«Лебяжі ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Лебяжі ауылы, Бейбітшілік к-сі, 1

8(718 39) 217-86

10.

«Май ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Май ауылы, Абылай хан к-сі, 24

8(718 38) 917-70

11.

«Успен ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Успен ауылы, Петровский к-сі, 17

8(718 34) 910-69

12.

«Шарбаќты ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шарбаќты ауылы, Советов к-сі, 53

8(718 36) 217-77

13.

«Павлодар ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Павлодар ќаласы, Толстой к-сі, 22

8(718 23) 294-84

Солтїстік Ќазаќстан облысы

1.

«Айыртау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Саумалкґл ауылы,

20-шаєын ауданы8(715 33) 271-56

2.

«Аќжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Талшыќ ауылы, Целинный к-сі, 13

8(715 46) 221-74

3.

«Аќќайыѕ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Смирнов ауылы, Труд к-сі, 16

8(715 32) 220-38

4.

«Есіл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Явленка ауылы, Ленин к-сі, 12

8(715 43) 210-37

5.

«Жамбыл ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Пресновка ауылы, Шайкин ауылы, 30

8(715 44) 200-01

6.

«Маєжан Жўмабаев ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Булаев ќаласы, С. Мўќанов к-сі, 34

8(715 31) 201-66

7.

«Ќызылжар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Бішкїл кенті, Молодежный к-сі, 2

8(715 38) 211-63

8.

«Мамлют ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Мамлют ауылы, А. Ќўнанбаев к-сі, 5

8(715 41) 225-38

9.

«Єабит Мїсірепов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Новоишим кенті, Школьная к-сі, 19

8(715 35) 221-02

10.

«Тайынша ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тайынша ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы к-сі, 206

8(715 36) 210-75

11.

«Тимирязов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тимирязов ауылы, Ујлиханов к-сі, 25

8(715 37) 205-85

12.

«Ујлиханов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кішкенекґл ауылы, Жамбыл к-сі, 76

8(715 42) 220-83

13.

«Шал аќын ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сергеев ќаласы, Желтоќсан к-сі, 14

8(715 34) 220-48

14.

«Петропавл ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Петропавл ќаласы, Ќазаќстан Конституциясы к-сі, 23

8(715 24) 605-61

Оѕтїстік Ќазаќстан облысы

1.

«Арыс ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Арыс ќаласы, Ибрагимов к-сі, 35

8(725 40)217-01, 226-82

2.

«Бјйдібек ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шаян ауылы, Тасболатов к-сі, 1

8(725 48) 215-52

3.

«Ќазыєўрт ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Казыєўрт ауылы, Ќонаев к-сі, нґмірі жоќ

8(725 39) 228-00

4.

«Маќтаарал ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Жетісай ќаласы, Яссауи к-сі, 3

8(725 34) 652-65

5.

«Ордабасы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Темірлан ауылы, Рысќўлов к-сі, 17

8(725 30) 221-21

6.

«Отырар ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шјуілдір ауылы, Жібек жолы к-сі, нґмірі жоќ

8(725 44) 214-51

7.

«Сайрам ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Аксукент ауылы, Жібек жолы к-сі, нґмірі жоќ

8(725 31) 214-51

8.

«Сарыаєаш ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Сарыаєаш ќаласы, Ўманов к-сі, 10

8(725 37) 214-93

9.

«Созаќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шолаќќорєан ауылы, Жібек жолы к-сі, нґмірі жоќ

8(725 46) 422-21

10.

«Тґле би ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Леѕгір ќаласы, Тґле би к-сі, 294

8(72547) 616-22

11.

«Тїлкібас ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Т. Рысќўлов ауылы,

Ќонаев к-сі, 448(725 38) 521-21

12.

«Тїркістан ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Тїркістан ќаласы, Јйтеке би к-сі, 29

8(725 33) 430-67

13.

«Шардара ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шардара ќаласы, Шардара тўйыќ к-сі, нґмірі жоќ

8(725 35) 221-51

14.

«Кентау ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Кентау ќаласы, Ќонаев к-сі, 10 «а»

8(725 36)300-50, 325-41

15.

«Шымкент ќаласы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Шымкент ќаласы, Жангелді к-сі, 42

8(7252) 542787

Астана ќаласы

1.


«Астана ќаласы јкімдігініѕ білім басќармасы» мемлекеттік мекемесі

Астана ќаласы, Бейбітшілік д-лы, 11

8(7172) 55-68-75

Алматы ќаласы

1.

«Јуезов ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Алтынсарин д-лы, 23

8(7272)98-28-31

2.

«Бостандыќ ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Айманов к-сі, 191

8(7272)75-24-75

3.

«Жетісу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Жібек жолы к-сі, 115

8(7272)79-25-87

4.

«Алатау ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, «Ўлжан-1» ОШ-152 ауданы

8(7272)71-10-91

5.

«Алмалы ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Бґгенбай батыр к-сі, 260

8(7273)75-82-37

6.

«Медеу ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Пушкин кґшесі, 72

8(7272)93-91-61, 91-73-01

7.

«Тїріксіб ауданы јкімдігініѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі

Алматы ќаласы, Шолохов к-сі, 28

8(7272)34-10-50

«Жетімдерді, ата-анасыныѕ    
ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларды
јлеуметтік ќамсыздандыруєа   
арналєан ќўжаттарды ресімдеу» 
мемлекеттік ќызмет стандартына 
2-ќосымша           


Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   81
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет