Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјнібет29/81
Дата26.06.2018
өлшемі10.18 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   81

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1. 1.Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1.Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Электронды форматта ќол жеткізуге болатын аќпараттыќ ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Білім туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау»
мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Білім туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) Астана ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 16/1, 4-ќабат мекенжайында орналасќан Ўлттыќ аккредиттеу орталыєы (бўдан јрі – Орталыќ) кґрсетеді. Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті (бўдан јрі – Комитет) ујкілетті орган болып табылады. Комитеттіѕ мекенжайы: Астана ќаласы, Сол жаєалау, Орынбор кґшесі, 8-їй, Министрліктер їйі, 11-ші кіреберіс.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі № 319-III Заѕыныѕ 39-бабы 4-тармаєыныѕ, Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ 2008 жылєы 10 ќаѕтардаєы № 8 бўйрыєымен бекітілген Білім туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау ережесініѕ негізінде жїзеге асырылады.
      4. Мемлекеттік ќызметті кґрсетудіѕ тјртібі туралы толыќ аќпарат комитеттіѕ ресми сайтында (www.educontrol.kz.) жјне орталыќтыѕ сайтында (www.nac.edu.kz) орналасќан, телефондар: 8 (7172) 74-24-29, 73-17-43, 73-17-44, 73-17-40
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі ќаєаз жеткізгіште білім туралы ќўжаттарды тану/нострификациялау туралы кујлік не ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелденген жазбаша тїрде жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет шетелдік білім беру ўйымдары берген білім туралы ќўжаттары бар жеке тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушылар), сондай-аќ ґз ќызметкерлерініѕ ќўжаттарын тану/нострификациялау рјсіміне ўсынатын заѕды тўлєаларєа (білім беру ўйымдарына) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ мерзімі:
      1) мемлекеттік ќызметті алушы осы стандарттыѕ 11-тармаєында айќындалєан ќажетті ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап — 4 ай;
      2) мемлекеттік ќызметті алуєа арналєан ќўжаттар пакетін тапсыруєа ниеттенген мемлекеттік ќызметті алушыныѕ кїту уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 30 минут, ќўжаттарды тапсырєанын растайтын аныќтаманы алу уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 30 минут.
      3) мемлекеттік ќызметті алушыєа мемлекеттік ќызметті алушы ґтініш жасаєан кїні сол жерде кґрсетілетін ќызмет кґрсету їшін рўќсат етілетін еѕ кґп уаќыт – 20 минут, білім беру ўйымдары мен жўмыс берушілерден ўжымдыќ тїрде ќўжаттар тапсыру кезінде — 1 саєат.
      8. Мемлекеттік ќызмет аќылы тїрде кґрсетіледі. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет їшін аќы Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі бекіткен баєалар прейскурантына сјйкес алынады, онда жїргізілетін рјсімніѕ – білім туралы ќўжаттарды автоматты тїрде танылуынан бастап, штаттан тыс сарапшыларды тарта отырып, ќўжаттардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартына сјйкестігін сараптауды ќамтитын нострификациялау (баламалылыќ) рјсіміне дейінгі – кїрделілік деѕгейі кґрсетілген. Аќы тґлеу – ќолма-ќол аќшасыз жїргізіледі.
      Банктік деректемелер:
      ЌР БЄМ «ЎАО» РМЌК
      СТН 620200256368
      БСН 050640004360
      ЖСК KZ17998ВТВ0000002884
      «Цеснабанк» АЌ астаналыќ филиалы
      БСК TSES KZ KA, Кбе 16
      Тїбіртек нысаны аќы тґлеу жїргізілетін банктіѕ ќалауы бойынша белгіленеді. Жеделдетіп ќызмет кґрсету кґзделмеген.
      9. Ќўжаттарды ќабылдау Орталыќта демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда дїйсенбі мен бейсенбі аралыєында саєат 09.00-ден 13.00-ге дейін жїзеге асырылады, аныќтамалар ќўжаттар ќабылданєан кїні 18.00-ден 18.30-єа дейін беріледі.
      Кујліктер демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, кїн сайын 09.00-ден 18.00-єа дейін (їзіліс саєат 13.00- ден 14.30-єа дейін) беріледі.
      Алдын ала жазылу немесе ќызметті жедел ресімдеу жїргізілмейді.
      10. Ќўжаттарды ќабылдау орталыќтыѕ арнайы кеѕсесінде жїргізіледі. Ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі, ќўжаттар мен ґтініштердіѕ їлгілері, жўмыс уаќытыныѕ кестесі ілінген аќпараттыќ стенд бар. Дене мїмкіндігі шектеулі адамдар їшін єимаратта пандус пен лифт кґзделген.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі

      11. Аталєан мемлекеттік ќызметті кґрсету їшін мемлекеттік ќызметті алушы мынадай ќўжаттарды ўсынады:


      1) 1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша білім туралы ќўжаттарды тану/нострификациялау туралы ґтініш;
      2) бiлiм туралы ќўжаттыѕ тїпнўсќасы (салыстыру їшін, ќайтарылуєа жатады);
      3) бiлiм туралы ќўжатќа: ґткен оќу пјндері мен практикалардыѕ саєат кґлемi (бар болєан жаєдайда), ќорытынды баєалары, курстыќ жјне бiтiру кезіндегі біліктілік жўмыстары туралы, оќу їдерісін ќўрайтын басќа да аќпараты бар ќосымшаныѕ тїпнўсќасы (салыстыру їшін, ќайтарылуєа жатады);
      4) бiлiм туралы ќўжаттыѕ жјне оєан ќосымшаныѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмесі (ќажет болєан жаєдайда мемлекеттік жјне/немесе орыс тілдеріндегі аудармасымен).
      Ќўжат кґшірмесі мен аударманы кујландыруды Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында нотариус немесе ќўжат берілген елдегі Ќазаќстан Республикасыныѕ дипломатиялыќ ќызмет органдары жїзеге асырады. Жекелеген жаєдайларда (мысалы, прецедент бойынша тану белгіленген жаєдайда) ќўжат берілген мемлекеттіѕ Ќазаќстандаєы дипломатиялыќ ќызмет органдары жасаєан аударма ўсынылуы мїмкін;
      5) бiлiм туралы ќўжат иесiніѕ жеке басын растайтын ќўжаттыѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмесi (ќажет болєан жаєдайда мемлекеттік жјне/немесе орыс тілдеріндегі аудармасымен). Егер ќўжат иесі білім туралы ќўжатты алєаннан кейін тегін/атын/јкесініѕ атын ґзгерткен жаєдайда, растайтын ќўжатты ўсынуы ќажет (неке туралы кујліктіѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмесi).
      6) оќу орныныѕ мґрімен расталєан негізгі орта, жалпы орта білім туралы мемлекеттік їлгідегі ќўжаттардан басќа білім туралы ќўжатты берген оќу орнын аккредиттеу туралы кујліктіѕ жјне/немесе лицензияныѕ кґшірмесі (ќажет болєан жаєдайда мемлекеттік жјне/немесе орыс тіліне нотариалды кујландырылєан аудармасымен). Егер лицензия мен оќу орныныѕ аккредиттелгені туралы кујліктердіѕ кґшірмесі болмаєан жаєдайда білім туралы ќўжатты берген білім беру ўйымы туралы (сайтына немесе басќа да аќпарат кґздеріне сілтеме жасай отырып) аќпарат ўсынуы ќажет.
      7) тґлем туралы тїбіртек.
      Білім беру ўйымдары берген осы тармаќтыѕ 2) жјне 3) тармаќшаларында кґрсетілген ќўжаттарєа апостиль ќойылуы немесе заѕ жїзінде мойындалєан болуы тиіс, не мемлекеттік ќызметті алушы оќу орнынан ґзініѕ оќыєанын растайтын мўраєаттыќ аныќтама тапсыруы ќажет.
      Жеѕілдіктер кґзделмеген.
      12. Білім туралы ќўжаттарды тану/нострификациялау туралы ґтініштердіѕ їлгілері Орталыќтыѕ www.nac.edu.kz сайтына орналастырылєан.
      13. Белгіленген нысан бойынша толтырылєан ґтініштіѕ бланкісі осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар тізбесініѕ барлыєымен бірге мына мекенжайда орналасќан Орталыќќа тапсырылады: Астана ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 16/1, 4-ќабат.
      14. Мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ ќажетті ќўжаттардыѕ тапсырылєанын Орталыќ берген ќўжаттарды ќабылдаєан кїні кґрсетілген аныќтама растайды.
      15. Білім туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау туралы кујлiкті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушыныѕ немесе мемлекеттік ќызметті алушыныѕ сенiмхатымен ујкілеттік берілген адамдардыѕ жеке келуі талап етіледі.
      16. Мемлекеттік ќызметті ўсынудан бас тартуєа:
      1) осы стандарттыѕ 11 тармаєында кґрсетілген ќўжаттар пакетініѕ толыќ ўсынылмауы;
      2) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ білім беру ўйымында оќыєаны туралы фактініѕ расталмауы негіз болып табылады.
      Соѕєы жаєдайда Орталыќ аталєан фактіні заѕнамада белгіленген тјртіпте шешім ќабылдайтын Комитеттіѕ назарына жеткізеді.
      Егер білім алєан елдіѕ білім беру ќўрауышы Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартыныѕ ќўрауышына сјйкес келмесе (айырма 35%-дан асса), Орталыќ мемлекеттік ќызметті алушыны тестілеуден ґту їшін тиісті білім беру ўйымына жібереді. Нјтижесі оѕ болєан жаєдайда, мемлекеттік ќызметті алушыныѕ нострификацияєа тапсырєан ќўжаттары Орталыќтыѕ сараптау комиссиясыныѕ ќарауына жіберіледі, керісінше жаєдайда мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тартыла отырып, ќўжаттар пакеті иесіне ќайтарылады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Орталыќ мемлекеттік ќызметті кґрсету кезінде:


      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарын саќтау;
      2) ќызметтік парызды атќару барысында заѕдылыќты саќтау;
      3) жан-жаќты жјне толыќ аќпарат беру;
      4) сыпайылыќ;
      5) мемлекеттік ќызметті алушы ќўжаттарыныѕ мазмўны туралы аќпараттыѕ ќорєалуын, саќталуын жјне ќўпиялылыєын ќамтамасыз ету, мемлекеттік ќызметті кґрсетуден бас тартылєан жаєдайда ќўжаттардыѕ ќайтарылуына кепілдік беру ќаєидаттарын ўстанады.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызметті алушыларєа мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ нјтижелері осы стандартќа 2-ќосымшаєа сјйкес сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызметті кґрсететін мемлекеттік органныѕ, мекеменіѕ немесе ґзге де субъектілердіѕ жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызметтердіѕ сапасы мен ќолжетімділік кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјні жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ тиісті бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Ујкілетті орган ќызметкерініѕ јрекетіне (јрекетсіздігіне) шаєымданудыѕ тјртібін тїсіндіру жјне шаєымды дайындауєа жјрдем кґрсету їшін, осы стандарттыѕ 3-ќосымшасында байланыс деректері кґрсетілген, Комитеттіѕ жауапты тўлєаларына жїгінуге болады.


      21. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижелеріне наразылыќ болєан жаєдайда шаєым Комитетке жолданады.
      22. Ќызметтер дўрыс кґрсетілмеген жаєдайларда шаєым кеѕсе арќылы Комитетке беріледі (843- кабинет, байланыс телефоны: (87172- 74-23-77) жјне заѕнамада белгіленген мерзімде ќаралады. Жўмыс кестесі: демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, 09.00-ден 18.30-єа дейін, тїскі їзіліс 13.00-ден 14.30-єа дейін.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижелерімен келіспеген жаєдайда мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕнамада белгіленген тјртіппен сотќа жїгінуге ќўќыєы бар.
      24. Шаєым берілген кезде (кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ сапасына наразылыєы, кґрсетілген ќызметтіѕ нјтижесімен келіспеу, ќызметтіѕ дўрыс кґрсетілмеуі) мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жазбаша ґтініші ќажет.
      25. Ќабылданєан шаєымдар Комитеттіѕ кіріс хат-хабарлар журналында тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕда белгіленген мерзім ішінде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі.
      Шаєымды ќарастыру нјтижелері туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Білім беру туралы ќўжаттарды


тану жјне нострификациялау» 
мемлекеттік ќызмет стандартына
1-ќосымша           

Ќазаќстан Республикасы    


Білім жјне єылым министрлігі
Білім жјне єылым саласындаєы
баќылау комитетініѕ тґраєасына
кімнен: _______________ _____
      тегі, аты-жґнін кґрсету 
мекен жайы:             
______________________
______________________
байланыс телефоны
Астана ќ. байланыс телефоны
мекеменіѕ телефоны/факсы 
Жўмыс немесе оќу орны   

Ґтініш

      Сізден                                       мамандыєы бойынша


                              кґрсету
      кґрсету: ќўжатты берген білім беру ўйымы
                                                             ќўжатты
                        кґрсету: аттестат, диплом, кујлік
      кґрсету: тануєа, нострификациялауєа
      Оќыєан елі                               кґрсету

« »                         20                           ж. жеке ќолы

сенімді ґкілдіѕ ќолы
____________________________
негізі
____________________________
кїні

      Ескерту: Ґтініш иесі ўсынылєан деректердіѕ дўрыстыєына жауапты болады.«Білім беру туралы ќўжаттарды
тану жјне нострификациялау» 
мемлекеттік ќызмет стандартына
2-ќосымша           

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні
Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жыл бойынша аєымдаєы мјні
1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


1.2. Ќызметтіѕ кґрсетілуін кезекте 40 минуттан аспайтын уаќыт кїткен тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1 Ќызмет кґрсету їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


2.2 Ќўжаттарды дўрыс рјсімдеген жаєдайдыѕ (жїргізілген тґлемдер, есеп айырысулар жјне т.б.) %-ы (їлесі)


3. Ќолжетімділігі

3.1 Ќызмет кґрсетудіѕ сапасына жјне ќызмет кґрсетудіѕ тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % -ы (їлесі)


3.2 Тўтынушы ќўжаттарды дўрыс толтырєан жјне бірден тапсырєан жаєдайлардыѕ %-ы (їлесі)


3.3 Интернет арќылы аќпарат таба алатын ќызметтердіѕ %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1 Ќызметтіѕ осы тїрі бойынша негізделген шаєымдардыѕ ќызмет кґрсетілген тўтынушылардыѕ жалпы санына %-ы (їлесі)


4.2. Белгіленген мерзімде ќаралєан жјне ќанаєаттандырылєан негізделген шаєымдардыѕ %-ы (їлесі)

4.3.Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

4.4. Шаєымдану мерзіміне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)

5. Сыпайылыќ
5.1 Ќызметкерлердіѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


      Кґрсеткіштер Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі тґраєасыныѕ бўйрыєымен бекітілген, Мемлекеттік ќызметтер кґрсету стандарттарыныѕ кґрсеткіштерін аныќтау жґніндегі модельдік јдістемелік ўсынымдарєа сјйкес есептеледі (сайт:www.kyzmet.kz)

«Білім беру туралы ќўжаттарды


тану жјне нострификациялау» 
мемлекеттік ќызмет стандартына
3-ќосымша           

Білім туралы ќўжаттарды тану жјне нострификациялау жґніндегі
басшыныѕ жјне жауапты орындаушылардыѕ байланыс деректеріЌызметі

Орналасќан мекен-жайы

Байланыс телефондары

1

2

3

4

1

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ тґраєасы

Астана ќаласы, Есіл ґзенініѕ сол жаќ жаєалауы, «Министрліктер їйі», Орынбор кґшесі, 8-їй, 11-кіреберіс, 919-кабинет.

8 (7172) 74-15-36

2

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ талдамалыќ жўмыс жјне мониторинг басќармасыныѕ бастыєы

Астана ќаласы, Есіл ґзенініѕ сол жаќ жаєалауы, «Министрліктер їйі», Орынбор кґшесі, 8-їй, 11-кіреберіс, 839-кабинет.

8 (7172) 74-24-29

3

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ талдамалыќ жўмыс жјне мониторинг басќармасыныѕ сарапшысы

Астана ќаласы, Есіл ґзенініѕ сол жаќ жаєалауы, «Министрліктер їйі», Орынбор кґшесі, 8-їй, 11-кіреберіс, 839- кабинет.

8 (7172) 74-24-30

4

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Ўлттыќ аккредиттеу орталыєыныѕ директоры

Астана ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 16/1, 4-ќабат

(8-7172) 73-17-40

5

Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Ўлттыќ аккредиттеу орталыєыныѕ бґлім бастыєы

Астана ќаласы, Жеѕіс даѕєылы, 16/1, 4-ќабат

(8-7172) 73-17-44

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Жоєары, жоєары оќу орнынан кейінгі білім беруге лицензия беру,
ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік
ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Жоєары, жоєары оќу орнынан кейінгі білім беруге лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті (бўдан јрі Є ујкілетті орган) мемлекеттік ќызметті алушыда электронды цифрлы ќолтаѕба болєан жаєдайда www.e.gov.kz «электрондыќ їкіметі» веб-порталы (бўдан јрі – портал) арќылы немесе www.elicense.kz «Е-лицензиялау» веб-порталы арќылы кґрсетеді.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: ішінара автоматтандырылєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет Кодексініѕ 34-бабыныѕ 1, 2, 3-тармаќтары;
      2) «Јкімшілік рјсімдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2000 жылєы 27 ќарашадаєы Заѕыныѕ 9-1-бабыныѕ 2, 3-тармаќтары;
      3) «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 57-бабы;
      4) «Лицензиялау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 8 жјне 23-баптары;
      5) «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 29-бабы;
      6) «Білім беру ќызметін лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 2 маусымдаєы № 452 ќаулысы.
      4. Мемлекеттік ќызмет туралы аќпарат:
      1) ујкілетті органныѕ www.educontrol.kz интернет-ресурсында;
      2) порталда орналасќан.
      Сондай-аќ, мемлекеттік ќызмет туралы аќпаратты Call-орталыєыныѕ 1414 телефоны арќылы алуєа болады.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нјтижесі www.elicense.kz порталында ујкілетті органныѕ ујкілетті тўлєасыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ ќўжат тїрінде лицензия беру, оларды ќайта ресімдеу немесе электрондыќ цифрлы ќолмен расталєан мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап беру болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет жоєары білім берудіѕ «бакалавр» академиялыќ дјрежесін таєайындайтын жјне жоєары оќу орнынан кейінгі білімніѕ «магистр» академиялыќ дјрежесін жјне «философия докторы (PhD)», «бейіні бойынша доктор» єылыми дјрежелерін таєайындайтын баєдарламаларды іске асыратын заѕды тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушылар) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет мерзімдері тўтынушы ґтініш берген сјттен бастап:
      1) лицензия жјне лицензияєа ќосымша берілген жаєдайда –15 жўмыс кїнін;
      2) лицензия жјне лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу кезінде – 10 жўмыс кїнін ќўрайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет аќылы тїрде кґрсетіледі.
      «Салыќ жјне бюджетке басќа да міндетті тґлемдер туралы» (Салыќ кодексі) Ќазаќстан Республикасы Кодексініѕ 471-бабына сјйкес білім беру ќызметін жїргізу їшін лицензиялыќ алым алынады.
      1) лицензия жјне/немесе лицензияєа ќосымшаны беру кезінде – тґленген кїнге белгіленетін 10 айлыќ есептік кґрсеткіш;
      2) лицензияны жјне/немесе лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу кезінде – тґленген кїнге белгіленетін 1 айлыќ есептік кґрсеткіш.
      Тґлем тапсырмасы аќыныѕ тґленгенін растайтын ќўжат болып табылады.
      Тґлем «электрондыќ їкіметтіѕ» тґлем шлюзі арќылы жїзеге асырылады.
      9. Порталда тјулік бойы ќўжаттар ќабылданады. Алдын ала жазылу жјне жедел ресімдеу ќарастырылмаєан.
      10. Порталда мемлекеттік ќызмет «жеке кабинет» арќылы жїзеге асырылады.

Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   81
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет