Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралы


Кесте. Сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерініѕ мјнібет31/81
Дата26.06.2018
өлшемі10.18 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   81

Кесте. Сапа жјне ќолжетімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјнетиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Келесі жылдаєы кґрсеткіштіѕ нысаналы мјні

Есеп жылындаєы кґрсеткіштіѕ аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќытылыќ

1.1. ќўжат тапсырылєан кезден белгіленген мерзімде ќызмет кґрсету жаєдайларыныѕ % (їлесі)


2. Сапа

2.1. ќызмет кґрсету барысыныѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылар % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1. ќызмет кґрсету сапасы жјне ќызмет кґрсету туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылар % (їлесі)


3.2. аќпарат электрондыќ тїрде ќолжетімді ќызметтер % (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1 Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан мемлекеттік ќызметті алушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1.персоналдыѕ сыпайылылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


«Діни білім беретін бiлiм беру ўйымдарына 
лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ
телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызмет  
стандартына 2-ќосымша          

Лауазымдыѕ тўлєалардыѕ байланыс мјліметтер.Аты-жґні

Лауазымы

Мекен-жай

Телефон

1

2

3

4

5

1

Ахметов Јлтайыр Амангелдіўлы

ЌР БЄМ білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті тґраєасыныѕ орынбасары

Астана ќаласы Орынбор кґшесі, 8, Министрліктер їйі 11-кіреберіс, 841-бґлме

74-15-43

2

Бґлебаева Лјззат Кайдирбекќызы

ЌР БЄМ білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті тґраєасыныѕ орынбасары

Астана ќаласы Орынбор кґшесі, 8, Министрліктер їйі 11-кіреберіс, 946-бґлме

74-22-14

3

Гаипов Зулфухар Султанўлы

ЌР БЄМ білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитеті тґраєасыныѕ орынбасары

Астана ќаласы Орынбор кґшесі, 8, Министрліктер їйі 11-кіреберіс, 837-бґлме

74-23-75

Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Мемлекеттік єылыми-техникалыќ сараптама ґткізуге арналєан
ќўжаттарды ќабылдау» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Мемлекеттік єылыми-техникалыќ сараптама ґткізуге арналєан ќўжаттарды ќабылдау» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) «Мемлекеттік ўлттыќ єылыми-техникалыќ сараптама орталыєы» акционерлік ќоєамы (бўдан јрі – Ујкілетті орган) кґрсетеді, мекен-жайы: Астана ќаласы, Иманов кґшесі, 13, «НўрСјулет-2» Бизнес орталыєы, 712-кабинет.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: автоматтандырылмаєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет кґрсету «Єылым туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2011 жылєы 18 аќпандаєы Заѕыныѕ 21-бабы, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 1 тамыздаєы № 891 ќаулысымен бекітілген Мемлекеттік єылыми-техникалыќ сараптаманы ўйымдастыру жјне жїргізу ережесі негізінде жїзеге асырылады.
      4. Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ (электрондыќ мекенжайы: www.edu.gov.kz) жјне Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Єылым Комитетініѕ (бўдан јрі – Комитет) (электрондыќ мекенжайы: www.scedu.kz) интернет-ресурстары мемлекеттік ќызмет туралы аќпараттыѕ кґзі мен оєан ќол жеткізу орны жјне мемлекеттік ќызмет кґрсету стандарттарыныѕ міндетті тїрде орналасатын жері болып табылады.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесі ќўжаттарды ќабылдаєаны туралы ќолхат немесе ќаєаз тасымылдаєышта мемлекеттік ќызметті ўсынудан бас тарту туралы дјлелді жауап болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет Ќазаќстан Республикасыныѕ єылыми жјне (немесе) єылыми-техникалыќ ќызметті жїзеге асыратын жеке жјне заѕды тўлєаларына (бўдан јрі – Мемлекеттік ќызметті алушы) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімі:
      1) осы стандарттыѕ 11-тармаєында айќындалєан ќажетті ќўжаттарды мемлекеттік ќызметті алушы тапсырєан сјттен бастап – 30 минутты ќўрайды;
      2) ќажетті ќўжаттарды тапсырєанєа дейін кїту уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 30 минут;
      3) ќўжаттарды тапсыру кезінде мемлекеттік ќызметті алушыєа ќызмет кґрсету уаќытыныѕ барынша ўзаќтыєы – 30 минуттан аспайды, МЄТС объектілерін кґп мґлшерде тапсырєан кезінде – ќызмет кґрсету уаќыты ўзартылуы мїмкін.
      8. Гранттыќ немесе баєдарламалыќ-маќсатты ќаржыландыру бойынша конкурсќа ќатысушы мемлекеттік ќызметті алушыларєа мемлекеттік ќызмет тегін кґрсетіледі.
      9. Ујкілетті органныѕ жўмыс кестесі. мереке жјне демалыс кїндерін ќоспаєанда, саєат 13.00-дан 14.00-ге дейінгі їзіліспен, кїн сайын саєат 9.00-ден 18.00-ге дейін.
      Мемлекеттік ќызметті алу їшін алдын ала жазылу жјне жеделдетіп ќызмет кґрсету ќарастырылмаєан.
      10. Ќазаќстан Республикасы Еѕбек заѕнамасында айќындалєан мемлекеттік ќызметті ўсыну орныныѕ шарттары: дене мїмкіндіктері шектеулі адамдар їшін єимараттыѕ кіреберісінде пандус, жолаушылар лифтісі, єимараттыѕ бірінші ќабатында кїту їшін жўмсаќ креслолар ќарастырылєан.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алу їшін ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі:


      1) байланыс деректері, єылыми зерттеу таќырыбыныѕ жјне єылымды дамытудыѕ басым баєытыныѕ атауы кґрсетілген мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ілеспехаты;
      2) єылыми жјне практикалыќ тјжірибеніѕ, єылыми бастаманыѕ болуы туралы мјліметтер (жарияланымдардыѕ, авторлыќ кујліктердіѕ, патенттердіѕ тізімі);
      3) кјсіби біліктілік жјне МЄТС объектісініѕ атауы туралы мјліметтер;
      4) мемлекеттік тіркеу туралы кујліктіѕ (заѕды тўлєалар їшін) немесе жеке кујліктіѕ (жеке тўлєалар їшін) кґшірмесі;
      5) аккредиттеу туралы кујліктіѕ кґшірмесі;
      6) єылыми, єылыми-техникалыќ жобалар мен баєдарламалар (бўдан јрі – єылыми зерттеулерге ґтінім).
      Барлыќ ќажетті ќўжаттар тігіледі, тігілген жјне нґмірленген беттер саны жазылєан ќаєаз пломбамен бекітіледі, ујкілетті тўлєаныѕ ќолы ќойылады жјне мґрдіѕ баспа-таѕбасы (бар болєан жаєдайда) басылады.
      Єылыми зерттеулерге ґтінімдер мемлекеттік, орыс жјне аєылшын тілдерінде, ќаєаз жјне электрондыќ тасымалдаєыштарда ўсынылады жјне мґр басылмаєан ќаєаз пломбамен бекітіледі.
      Жўмыстарды іске асыру нјтижелері туралы есептер бойынша мемлекеттік ќызметті алу їшін мемлекеттік ќызметті алушылар Ујкілетті органєа осы стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес ќўжаттарды ўсынады.
      12. Єылыми зерттеулерге арналєан ґтінімдердіѕ їлгілерін Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ www.scedu.kz сайтынан алуєа болады.
      13. Осы стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар: Астана ќаласы, Иманов кґшесі, 13-їй, 712-кабинет мекенжайы бойынша орналасќан Ујкілетті органєа тапсырылады.
      14. Ујкілетті орган берген ќўжаттарды ќабылдау кїні кґрсетілген тіркеу карточкасы мемлекеттік ќызметті алу їшін барлыќ ќажетті ќўжаттардыѕ тапсырылєанын растау болып табылады.
      15. Мемлекеттік єылыми-техникалыќ сараптама ќорытындысын алу їшін мемлекеттік ќызметті алушы не мемлекеттік ќызметті алушыныѕ сенімхаты бойынша ујкілеттік берілген тўлєа жеке баруы керек.
      16. Осы Стандарттыѕ 11-тармаєында кґрсетілген ќўжаттарды ўсынбау жјне мемлекеттік ќызметті алушыныѕі жјне ќўжаттарыныѕ Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ талаптарына сјйкес келмеуі мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартуєа негіз болып табылады.

3. Жўмыс ќаєидаттары

      17. Мемлекеттік ќызметті кґрсеткен кезде Ујкілетті орган мынадай ќаєидаттарды ўстанады:


      1) адамныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарын саќтау;
      2) ќызметтік борышты ґтеу кезіндегі заѕдылыќ;
      3) барынша толыќ аќпаратты ўсыну;
      4) сыпайылыќ;
      5) сарапшылардыѕ тјуелсіздігі мен ќўзыреттілігі;
      6) МЄТС жїргізген кезде МЄТС объектілерініѕ жасырындыєы;
      7) єылыми кґзќарас, жан-жаќтылыќ, МЄТС объектілерін зерттеудіѕ объективтілігі;
      8) сараптамалыќ ќорытындылардыѕ толыќтыєы мен негізділігі;
      9) МЄТС нјтижелерініѕ жариялылыєы.

4. Жўмыс нјтижелері

      18. Мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижелері осы стандарттыѕ ќосымшасына сјйкес сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерімен ґлшенеді.


      19. Мемлекеттік ќызмет кґрсететін мемлекеттік органныѕ, мекеменіѕ немесе ґзге де субъектілердіѕ жўмысы баєаланатын мемлекеттік ќызметтер сапасы мен тиімділігі кґрсеткіштерініѕ нысаналы мјндері жыл сайын Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрініѕ тиісті бўйрыєымен бекітіледі.

5. Шаєымдану тјртібі

      20. Ујкілетті органныѕ ујкілетті лауазымды тўлєаларыныѕ іс-јрекеттеріне (јрекетсіздіктеріне) шаєымдану тјртібін тїсіндіру жјне щаєымды дайындауєа жјрдем кґрсетуді Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Єылым комитеті (электронды пошта мекенжайы: gylym@edu.gov.kz, телефоны нґмірі: 8 (7172) 74-19-67) жїзеге асырады.


      21. Кґрсетілген мемлекеттік ќызметтіѕ нјтижесімен келіспеген жаєдайда шаєым Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Єылым комитетіне беріледі (электронды пошта мекенжайы: gylym@edu.gov.kz, телефоны нґмірі: 8 (7172) 74-19-67), жўмыс кестесі: Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасында айќындалєан сенбі жјне жексенбі кїндерін, мереке жјне жўмыс кїндерін ќоспаєанда, саєат 13.00-ден 14.30-дейін тїскі їзіліспен, кїн сайын саєат 9.00-ден 18.30-єа дейін, лауазымды тўлєаныѕ байланыс деректері: 8(7172) 74-16-58).
      22. Ујкілетті органныѕ ќызметкерлері тиісінше ќызмет кґрсетпеген жаєдайларда шаєым Ујкілетті органєа жасалады, электронды пошта мекенжайы: info@ncste.kz, 712-кабинет, жўмыс кестесі: мереке жјне демалыс кїндерін ќоспаєанда, кїн сайын саєат 9.00-ден 18.30-єа дейін, лауазымды тўлєаныѕ байланыс деректері: 8 (7172) 74-16-58.
      23. Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет нјтижелерімен келіспеген жаєдайларда мемлекеттік ќызметті алушы заѕнамада белгіленген тјртіпте сотќа жїгінуге ќўќылы.
      24. Шаєымда тегі, аты, јкесініѕ аты (жеке басын кујландыратын ќўжатта бар болєан жаєдайда), пошталыќ мекенжайы, кїні кґрсетіледі. Шаєымєа мемлекеттік ќызметті алушыныѕ ќолы ќойылуы тиіс. Шаєым берілген кезде їстінен шаєымданєан лауазымды тўлєаныѕ аты-жґні, лауазымы, шаєымдану себебі мен талаптары кґрсетіледі.
      25. Ќабылданєан шаєымдар Ујкілетті органныѕ жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін есепке алу журналында тіркеледі жјне «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 12 ќаѕтардаєы Заѕында белгіленген мерзімде ќарастырылады. Мемлекеттік ќызметті алушыєа ќабылдау мерзімі мен уаќыты кґрсетілген, ќабылдаєан ќызметкердіѕ аты-жґні жазылєан талон беріледі. Шаєымды ќарастыру нјтижесі туралы мемлекеттік ќызметті алушыєа жазбаша тїрде пошта арќылы хабарланады.

«Мемлекеттік єылыми-техникалыќ      


сараптаман ґткізуге арналєан ќўжаттарды
ќабылдау» мемлекеттік ќызмет     
стандартына ќосымша         

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1.Ќўжатты тапсырєан сјттен бастап белгіленген мерзімде ќызметті ўсыну жаєдайларыныѕ %-ы (їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметті ўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1.Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2. Аќпаратына электронды форматта ќол жеткізуге болатын ќызметтер %-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1. Шаєымданудыѕ ќолданыстаєы тјртібіне ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


Ќазаќстан Республикасы
Їкіметініѕ     
2012 жылєы 31 тамыздаєы
№ 1119 ќаулысымен   
бекітілген     

«Техникалыќ жјне кјсiптік бiлiм беру баєдарламалары бойынша
бiлiм беру ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ
телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызмет стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Техникалыќ жјне кјсiптік бiлiм беру баєдарламалары бойынша бiлiм беру ќызметіне лицензия беру, ќайта ресімдеу, лицензияныѕ телнўсќаларын беру» мемлекеттік ќызметін (бўдан јрі – мемлекеттік ќызмет) осы стандарттыѕ 1-ќосымшасында кґрсетілген мекенжайлар бойынша Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетініѕ аумаќтыќ Білім саласындаєы баќылау департаменттері тарапынан (бўдан јрі – ујкілетті орган), сондай-аќ мемлекеттік ќызметті алушыда электрондыќ цифрлы ќолтаѕба болєан жаєдайда, www.e.gov.kz «электрондыќ їкіметі» веб-порталы (бўдан јрі – портал) арќылы немесе www.elicense.kz «Е-лицензиялау» веб-порталы арќылы кґрсетіледі.


      2. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нысаны: ішінара автоматтандырылєан.
      3. Мемлекеттік ќызмет:
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ 2008 жылєы 4 желтоќсандаєы Бюджет Кодексініѕ 34-бабыныѕ 1,2, 3-тармаќтары;
      2) «Јкімшілік рјсімдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2000 жылєы 27 ќарашадаєы Заѕыныѕ 9-1-бабыныѕ 2, 3-тармаќтары;
      3) «Білім туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдедегі Заѕыныѕ 57-бабы;
      4) «Лицензиялау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы  11 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 8 жјне 23-баптары;
      5) «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕыныѕ 29-бабы;
      6) «Білім беру ќызметін лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 2 маусымдаєы № 452 ќаулысы негізінде кґрсетіледі.
      4. Мемлекеттік ќызмет туралы аќпарат:
      1) ујкілетті органныѕ www.educontrol.kz интернет-ресурсында;
      2) порталда орналасады.
      Сондай-аќ, мемлекеттік ќызмет туралы аќпаратты порталдыѕ Call-орталыєыныѕ (1414) телефоны арќылы алуєа болады.
      5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызмет нјтижесі www.elicense.kz порталында ујкілетті органныѕ ујкілетті тўлєасыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ ќўжат тїрінде лицензия беру, оларды ќайта ресімдеу немесе электрондыќ ќўжат тїрінде мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелді жауап беру болып табылады.
      6. Мемлекеттік ќызмет техникалыќ жјне кјсіптік білім беру баєдарламаларын іске асыратын заѕды тўлєаларєа (бўдан јрі – мемлекеттік ќызметті алушылар) кґрсетіледі.
      7. Мемлекеттік ќызмет мерзімдері мемлекеттік ќызметті алушы ґтініш берген сјттен бастап
      1) лицензия жјне лицензияєа ќосымша берілген жаєдайда – 15 жўмыс кїнін;
      2) лицензия жјне лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу кезінде – 10 жўмыс кїнін ќўрайды.
      8. Мемлекеттік ќызмет аќылы тїрде кґрсетіледі.
      «Салыќ жјне бюджетке басќа да міндетті тґлемдер туралы» (Салыќ кодексі) Ќазаќстан Республикасы Кодексініѕ 471-бабына сјйкес білім беру ќызметін жїргізу їшін лицензиялыќ алым алынады.
      1) лицензия жјне/немесе лицензияєа ќосымшаны беру кезінде тґленген кїнге белгіленетін 10 айлыќ есептік кґрсеткішті;
      2) лицензияны жјне/немесе лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу кезінде тґленген кїнге белгіленетін 1 айлыќ есептік кґрсеткішті ќўрайды.
      Тґлем тапсырмасы аќыныѕ тґленгенін растайтын ќўжат болып табылады.
      Тґлем «электрондыќ їкіметтіѕ» тґлем шлюзі арќылы жїзеге асырылады.
      9. Порталда тјулік бойы ќўжаттар ќабылданады. Алдын ала жазылу жјне жедел ресімдеу ќарастырылмаєан.
      10. Порталда мемлекеттік ќызмет «жеке кабинет» арќылы жїзеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызметті кґрсету тјртібі

      11. Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызметті алу їшін портал арќылы мынадай ќўжаттардыѕ тізбесін тапсырады:


      1) лицензияны алєан кезде мемлекеттік ќызметті алушыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ тїрдегі ґтініш;
      2) лицензияны ќайта ресімдеу кезінде мемлекеттік ќызметті алушыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ тїрдегі ґтініш;
      3) лицензияныѕ телнўсќаларын беру кезінде мемлекеттік ќызметті алушыныѕ электрондыќ цифрлы ќолы ќойылєан электрондыќ тїрдегі ґтініш;
      4) Жарєы сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі;
      5) біліктілік талаптарына сјйкес мјліметтер мен ќўжаттар сканерленген кґшірмелерітїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі.
      Ќўжаттардыѕ деректері:
      ґтініш берушініѕ заѕды тўлєа ретінде мемлекеттік тіркеу туралы кујлігі;
      лицензиялыќ алымныѕ бюджетке тґленгені туралы мјлімет.
      Мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын мјліметтерді ујкілетті орган тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден портал арќылы электрондыќ цифрлы ќолтаѕбамен расталєан электрондыќ ќўжаттар тїрінде ґздігінен алады.
      Заѕды тўлєаныѕ бірігу, ќосылу, бґлініп шыєу немесе ќайта ќўру нысанында ќайта ўйымдастырылуына немесе атауы жјне (немесе) заѕды мекенжайыныѕ ґзгеруіне байланысты лицензияны ќайта ресімдеу кезінде бюджетке ќызметтіѕ жекелеген тїрімен шўєылдану ќўќыєына лицензиялыќ алымныѕ тґленгенін растайтын мјлімет ўсынылады.
      Ќўжаттардыѕ мјліметтері, мемлекеттік ќызметті алушыныѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттар, мемлекеттік ќызметті алушыныѕ заѕды тўлєа ретінде мемлекеттік тіркеу туралы кјулігі; лицензиялыќ алымныѕ бюджетке тґленгені туралы мјлімет, мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстар болып табылатын мјліметтерді ујкілетті органныѕ ќызметкері тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден портал арќылы электрондыќ цифрлы ќолтаѕбамен расталєан электрондыќ ќўжаттар тїрінде алады.
      Заѕды тўлєаныѕ бірігу, ќосылу, бґлініп шыєу немесе ќайта ќўру нысанында ќайта ўйымдастырылуына немесе атауы жјне (немесе) заѕды мекенжайыныѕ ґзгеруіне байланысты лицензияны ќайта ресімдеу кезінде лицензияныѕ жјне лицензияєа ќосымшалардыѕ деректері немесе лицензияныѕ жјне лицензияєа косымшаныѕ сканерленген кґшірмелері электрондыќ сўранысќа тіркеледі.
      Бланктіѕ бїлінуі себебінен лицензияныѕ телнўсќаларын беру кезінде бїлінген бланк ујкілетті органєа ќайтарылады.
      Жоєалуына байланысты лицензияныѕ телнўсќасын беру кезінде жоєалєан заттарды табу бюросыныѕ аныќтамасы сканерленген кґшірме тїрінде электрондыќ сўранысќа тіркеледі.
      Жоєалуына байланысты лицензияныѕ телнўсќасын беру кезінде лицензияныѕ жоєалуы жґнінде бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына хабарландыру бергені туралы аќпараттыѕ сканерленген кґшірмесі электрондыќ сўранысќа тіркеледі.
      Лицензияныѕ телнўсќасын беру кезінде жекелеген ќызмет тїрімен айналысу ќўќыєы їшін бюджетке лицензиялыќ алымныѕ тґленгені туралы мјлімет ўсынылады.
      12. Мемлекеттік ќызметті портал арќылы алу їшін сўранысты электрондыќ нысанда толтыру ќажет.
      13. Порталда электрондыќ ґтініштерді ќабылдау мемлекеттік ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетінде» жїзеге асырылады.
      14. Мемлекеттік ќызметті алушы портал арќылы ґтініш берген жаєдайда оныѕ порталдаєы «жеке кабинетіне» мемлекеттік ќызмет кґрсету їшін берілген сўранысыныѕ ќабылданєаны туралы хабарлама-есеп жіберіледі.
      15. Кґрсетілген ќызметтіѕ порталда нјтижесін жеткізу тјсілі Є– «жеке кабинетте».
      16. Егер:
      1) осы стандарттыѕ 11-тармаєына сјйкес барлыќ тиісті ќўжаттар ўсынылмаса (мемлекеттік ќызметті алушы аталєан кедергілерді жойєан кезде берілген ґтініш жалпы негізде ќаралады);
      2) лицензияны ќайта ресімдеуге, лицензияныѕ телнўсќасын алуєа, білім беру ќызметін жїргізу ќўќыєына бюджетке лицензиялыќ алым тґленбеген жаєдайда;
      3) ґтініш беруші біліктілік талаптарына сјйкес келмесе;
      4) ґтініш берушіге ќатысты оєан ќызметтіѕ жекелеген тїрімен айналысуєа тыйым салатын заѕды кїшіне енген сот їкімі болса;
      5) «Аќпараттандыру туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 40-бабында ќарастырылєан негіздемелер бойынша мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тартылады.
      Мемлекеттік ќызметті алушы мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту туралы дјлелдi жауапты порталда «жеке кабинет» арќылы электрондыќ ќўжат тїрінде алады.

Каталог: docs
docs -> Рефераты қызылорда, 2013 ж
docs -> Ұлы пайғамбар ( с. ғ. с.) ұлықталған ғибратты кеш Наурыздың 11-і, қасиетті жұма күні Елордамыздағы Конгресс-Холл сарайында «Нұр Астана»
docs -> "Псюхе" ұғымы келесі мағынаны білдіреді
docs -> C мінез-құлық d санадан тыс
docs -> Бердіқожа назгүЛ бердіқожақызы зейнолла Шүкіров өлеңдерінің жанрлық, көркемдік ерекшеліктері
docs -> Анықтама басылымдар 070(574) Қ 17 Қазақ телевизиясы
docs -> Мадиева жансая қойшыбайқызы абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезовтің шығармаларындағы педагогикалық идеяларының сабақтастығы
docs -> Сабақ Мұхтар Әуезов «Біржан сал Абай ауылында»
docs -> Мұражай-қорық коллекцияларына жаңадан алынған бұйымдар (ақын Төлеу Көбдіковтің 140 жылдығына орай) «Әдебиетті дарынды тұлғалар жасайды. Ал тұлғаны жарататын халық»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   81
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет