БАҒдарламасы 050507 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған «Бизнесті ұйымдастыру»бет1/2
Дата09.08.2017
өлшемі498,64 Kb.
түріБағдарламасы
  1   2

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
050507 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған

«Бизнесті ұйымдастыру» пәні бойыншаПавлодар


БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің деканы

_____________Эрназаров Т.Я.

200__ ж. «__»____________


Құрастырушы: э.ғ.к., доцент ______________Рахимова С.А.

Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы


050507 “Менеджмент” мамандығының студенттеріне арналған

«Бизнесті басқару» пәні бойынша


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарлама 200__ ж. «___»_________ бекітілген, оқу жұмыс жоспарының негізінде әзірленген

Кафедра отырысында ұсынылған 200_ж. «__» __________ №_____хаттама.

Кафедра меңгерушiсi________С.К. Кунязова

Қаржы–экономикалық факультеттің өқу- әдiстемелiк кеңесiмен мақұлданған

200_ж. «___» ____________№____ хаттама

ӨӘК төрайымы_______ Л. А. Сидорова

Оқытушы туралы мағлұмат

Рахимова Сауле Абайбековна – экономика ғылымының кандидаты, кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасының доценті (дәрістер, тәжиребесі).

Кафедрадағы (А-419) қабылдау сағаттары топтарға арналған консультациялар кестесі бойынша.

Пән туралы мағлұмат

Пән бесінші семестрде ұзақтығы 15 аптада оқытылады. Пәннің жалпы еңбек көлемі 90 сағат. Оның ішінде күндізгі оқу формасының студентеріне: 30 сағат аудиториядағы сабақ және 60 сағат студенттердің пәнді өздік оқудағы өздік жұмыстары. Аудиториялық уақытты сабақ түрлеріне бөлу тақырыптық жоспарда көрсетілген.

Курстың мақсаты – студенттерді бизнесті және өз ісін ұйымдастыру саласында теориялық және тәжірибелік біліммен қаруландыру және оларда кәсіпкерлік қызметтің басты бағыттары бойынша білім кешендерін қалыптастыру және бизнес жоспар жасауда тәжірибелік дағдыларды иеленуге көмектесу.

Курстың міндеттері:

-студенттерді бизнес және шағын кәсіпкерлік әлеміне бірте-бірте тарту;

-студенттерді өз бизнес жоспарларын жасауға үйрету;

-тауар, нарық, бәсекелестер жөнінде ақпараттар жинау, ойлаған ісінің табысына әсер ететін факторларды анықтау дағдыларын меңгерту;

-өзінің ойлаған ісінің пайдалылығын есептеуге және жобаны іске асырудағы қиындықтар мен кедергілерді болжай білуге үйрету.

Студенттер пәннің оқу нәтижесінде білуге міндетті: кәсіпкерлік ұйымдық-құқықтық формалары, Қазақстан Республикасындағы кәсіпкердің қызметің реттейттін негізгі заңдар, компанияның қызметінің бизнес-жоспарлау, бизнес ұйымдастрыруының қаржы жағдайлары, Қазақстанда лизинг пен факторингті дамыту, шағын, орта және ірі бизнесті ұйымдастыру, банкроттық және фирмаларды жою, реабилитациялық қызметтерді қолдану,шетелдерде шағын кәсіпкерлердің дамуы.

Студенттер пәннің оқу нәтижесінде істеу білу керек: кәсіпорынның рационалдық өндірістік құрылымын құрастыру, нәтижелі экономикалық даму үшін кәсіпкерлік қызметінің ұйымдастыру және қызмет етудегі дұрыс шешім қабылдау, ситуациялық талдау жасау, белгісіздік пен тәуекел жағдайда экономикалық және ұйымдық шешімдерді қабылдау.

Бизнесті ұйымдастыру пәні келесі оқу пәндерімен тығыз байланысты: «Экономикалық теория», «Менеджмент негіздері», «Қаржылық менеджмент», «Бухгалтерлік есеп және аудит», «Персоналды басқару», «Еңбек ресурстарының менеджменті», «Өңдіріс менеджменті», «Маркетинг».

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІНегiзгi

 1. 1 Закон РК от 11 декабря 1990 год “О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательств в РК”

 1. 2 Закон РК от 4 июля 1992 года “О защите и поддержке частного предпринимательства” - Алматы, 1992

 1. 3 Закон РК от 31 января 2006 года № 124 – 111 «О частном предпринимательстве» - Алматы, 2006

 2. 4 Закон РК “Об индивидуальном предпринимательстве ” от 19 июля 1997 года № 135-1

 3. 5 Указ Президента РК, имеющий силу закона “О хозяйственных товариществах ” от 2 мая 1995 года № 2255

 4. 6 Закон РК “О комплексной предпринимательской лицензии” – Алматы, Юрист, 2003

 5. 7 Гражданский кодекс РК – Алматы, 1994

 6. 8 Кодекс РК “О налогах и других платежах в бюджет ”: учебно-практическое пособие – Алматы, Изд. Норма –К, 2005-280с.

 1. 9 Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства в РК на 2004-2006 годы.

 1. 10 Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства в РК на 2006-2008 годы.

 1. 11 Назарбаев Н. А. “Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии”. – Астана, 2006

 2. 12 Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы. – Астана, 2003

 3. 13 Предпринимательство в РК.- Алматы, 2004

 4. 14 Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. М.: - Финансы, Юнити, 2004,-439с.

 5. 15 Черняк В. З. Бизнес – планирование: учебник для ВУЗов – М. Юнити-Дана, 2002 – 470 с.

 6. 16 Основы предпринимательства. Мамыров М. К., Смагулов Н. Т. – Алматы. – Экономика,1997

 7. 17 Предпринимательство РК Окаева К. О. – Алматы- экономика,2000

 8. 18 Лапыгин Ю. Н. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: М. – Омега –Л, 2006

 9. 19 Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. М. –1992

 10. 20 Бизнес-план предприятия Н. Н. Шаш М. – ГроссМедиа.2006-320с.

21 Турсумбаев Б.М. Основы организации бизнеса: учебник для вузов / Б.М. Турсумбаев. – Челябинск: Южно-Урал, 1995.- 639 с.

22 Певзнер Я.Х. Современный бизнес: учебник: в двух томах/ Д.Дж. Речмен, М.Х. Меслон, К.Л. Боуви, Дж. В. Тиля;[ перевод и вступительная статья, общая редакция Я.Х. Певзнера], – М. : Республика, 1995.-2 т. 1. 23 Самаукин А.И. Теория и практика бизнеса: учебно - практическое пособие / А.И. Самаукин, А.Л. Шишов. – М. : РДЛ, 1997. – 313 с.

 2. 24 Мочерный С.В. Основы организации предпринимательской деятельности: Учебник для вузов / С.В. Мочерный , В.В. Некрасов. – М. : Приор- Издат, 2004.- 222 с.

 3. 25 Горфинкель В.Я. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие для студентов / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк, В.А. Швандар. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 525 с.

 4. 26 Осипов М.Ю. Основы предпринимательского дела. / М.Ю.Осипов. – М. : Век, 1996.- 348с.

 5. 27 Хоскинг А. Курс предпринимательства: практическое пособие [перевод с английского Дрыночкин А.В., Лешенко В.Н.]/ А. Хоскинг. – М. : Международные отношения, 1993 – 641с.

 6. 28 Грязнова А.Г., Федотова М.А., Ленская С.А. и др. Оценка бизнеса. Учебник / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, С.А Ленская. и др. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 512 с.

 7. 29 Пивоваров К.В. Бизнес-Планирование. 6-е изд. / К.В. Пивоваров. – М. : Дашков и К, 2004. -164 с.

 8. 30 Платонов В.С. Введение в бизнес. Основы рыночной экономики. / В.С. Платонов. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. -576 с.

 9. 31 Пирогов К.М. Темнова Н.К., Гуськова И.В. Основы организации бизнеса: учебник /К.М. Пирогов, Н.К. Темнова, И.В. Гуськова. – М.: КНОРУС, 2007. – 560 с.

 10. 32 Райзберг Б.А. Основы бизнеса: Учебное пособие /Б.А. Райзберг. – М.: Ось-89, 2000. – 256 с.

 11. 33 Бердалиев К.Б., Өмірзақов С.Ы., Ерғалиев Қ.Р. Басқару негіздері: Оқу құралы / К.Б. Бердалиев, С.Ы. Өмірзақов, Қ.Р Ерғалиев. – Алматы.: Экономика, 1997, - 189 бет.

34 Горфинкель В.Я.,. Швандар В. А Малый бизнес: организация, экономика, управление: учеб.пособие/ под ред. В.Я. Горфинкеля, В. А. Швандара: -3-е изд. перераб. и доп.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2007.-495 с.

35 Крутик, А. Б., Решетова М. В. Основы предпринимательской деятельности.-2-е изд., стер. /А.Б. Крутик, М.Б. Решетова. - М.:Академия, 2008.-315 с.-

36 Кислов Д.В. Индивидуальный предприниматель: справочник по созданию бизнеса / Д.В. Кислов. - М.; СПб.:Вершина,2008.-191 с.

37 Асқарова Ж.А. Бизнесті бағалау / Ж.А. Аскарова.- Алматы, 2007.-192 с.


Қосымша

38 Лагуста М.Г Предпринимательство: учебное пособие/ М.Г. Лагуста. - М. : Инфра- М, 2003.- 224 с.

39 Никелс У.Г Постижение бизнеса: учебное пособие / У. Г. Никелс.- Тольятти: Изд.дом «Довгань», 1996.- 891 с.

40 Демин А.А. Уроки организации бизнеса/ А. А. Демин– Санкт-Петербург : Лениздат, 1994.- 336с.

41 Марков. Г.Н. Справочник предпринимателя / Г.Н. Марков- СПб : Альфа, 2000.- 382 с.

42 Сагадиев К.А. Лизинг в Казахстане: Теория и практика/ К.А. Сагадиев- Алматы: Агроуниверситет, 2000.- 202 с.

43 Казанцев А.К. Менеджмент в предпринимательстве: учебное пособие/ А.К. Казанцева– М.: ИНФРА-М, 2003.-406 с.

44 Лапуста М.Г. Малое предпринимательство / М.Г. Лапуста. – М.: ИФРА-М, 2002.-387с

45 Ильенко С.Д. Инновационный менеджмент / С.Д. Ильенко– М. : ЮНИТИ, 1997.- 401 с.

46 Макаренко М.В. Производственный менеджмент / М.В. Макаренко– М. : Приор, 1998. – 270с

47 Мильнер Б.З. Теория организации / Б.З. Мильнер– М. : ИНФРА-М, 2004. – 584с.

48 Горфиннель В.Я. Экономика организации (предприятий): учебник для вузов / В.Я. Горфинкель– М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2003.- 564с49 Ягер Дж. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса / Дж. Ягер– М. : Джон Уайли энд сайз, 1999.- 279 с.


050507 «Менеджмент» мамандығының пән тақырыптық жоспары, күндізгі оқу түрі, жалпы орта білім беру негізінде, түскен жылы 2007


Тематический план Формадисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/09

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
р/с

Тақырыптың аталуы

Сағат саны


ДС

ТС

СӨЖ

1

2

3

4

5

I БӨЛІМ. Бизнес түсінігі және түрлері

1.1

Бизнес түсінігі, даму тарихы

1

1

4

1.2

Орта және шағын бизнесті ұйымдастыру

1

1

4

1.3

Ірі бизнесті ұйымдастыру

1

1

4

1.4

Венчурлық бизнесті ұйымдастыру

1

1

4

1.5

Бизнес түрлерін жіктеу

1

1

4

II БӨЛІМ. Бизнес субъектілеріннің қалыптасуы және қызметі

2.1

Бизнесті жүргізу формалары

1

1

4

2.2

Бизнес субъектілерін тіркеу

1

1

4

2.3

Банкроттық және кәсіпорынды жою

1

1

4

III БӨЛІМ. Бизнес нфрақұрылымы

3.1

Бизнес инфрақұрылымын қалыптастырудағы объективті қажеттіліктер

1

1

4

3.2

Бизнес инфрақұрылымының элементтері

1

1

4

3.3

Кедендік жүйе. Кеден анықтамасы және қызметі

1

1

4

3.4

Бизнестің салық жүйесі

1

1

4

IV БӨЛІМ. Бизнесті басқару

4.1

Бизнес менеджментінің негізгі принциптері

1

1

4

4.2

Бизнесте персоналды басқару және іскерлік этика


1

1

4

4.3

Қаржылық қамтамасыз ету және бизнес тиімділігінің талдауы


1

1

4
БАРЛЫҒЫ

15

15

60

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу