Бағдарламасы бет Қазақстан Республикасының Министерство Білім және ғылым образования и наукиДата30.05.2017
өлшемі256,99 Kb.
түріБағдарламасы
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 НШҚМТУ 701.01


Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу

бағдарламасы)


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы

ШҚМТУ


ВКГТУ

им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

______факультет деканы


______________ М.В. Дудкин

__________________ 2014ж.
ФИЗИКА 2

Силлабус

ФИЗИКА 2


Силлабус
Мамандығы: 5B071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар»

5B072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар»

5B090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»

Оқыту түрі:күндізгі

Курс: 2

Семестр: 3

Кредит саны: 3

Сағат саны:135

Дәрістер: 30

Зертханалық сабақтар: 15

СОӨЖ: 30

СӨЖ:60


Емтихан: семестр 2

Өскемен


2014

Силлабус 5B071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар»; 5B072400 «Технологиялық машиналар және жабдықтар»; 5B090100 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде «Техникалық физика» кафедрасында дайындалды.


«Техникалық физика» кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі С. Плотников
27.08.2013ж. № 1 хаттама

Машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.


Төрағасы А. Вавилов
____________________ 2013ж. №_____ хаттама

Дайындаған Б. Нуркенова

Нормабақылаушы Т. Тютюнькова
Оқытушы туралы маҒЛҰМАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ
Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Физика кафедрасы – орналасу орны

Г-1-306 – дәрісхана

Нуркенова Барчагуль Долдашевна

Тел. 540043

Байланыс сағаттары кафедрадағы кеңес сағаттары кестесінде көрсетілген.

Уақыты: сабақтар бекітілген кесте бойынша жүргізіледі.

2 кредит


1 ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ

  1. Пәннің қысқаша түсініктемесі

Физика – материяның жалпы қасиеттерін, қозғалыстарын зерттейтін іргелі ілім. Физика механикалық, жылулық қозғалыстардан бастап, электромагниттік, атомдық, ядролық құбылыстарды зерттейтін қанатын кең жайған ілім. «Физика» бірнеше бөлімнен тұрады. Механикалық дамудың арқасында ғылымға Ньютон механикасы келді, қазір оны классикалық механика деп атайды. Жер бетіндегі денелердің, әлем кеңестігіндегі галактикалық жүйеклердің қозғалыстары, негізінен осы Ньютон механикасына бағынады. Тек шексіз үлкен (V=300 000 000 м/с) жылдамдықтарда материяның қасиеттерін түсіндіру үшін оның дәрежесі жетпей қалды. Классикалық механикаға жәрдемші болып Эйнштейн механикасы салыстырмалық теориясы жарық көрді.
  1. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Физика негіздері, сонымен қатар оларды қолдану мүмкіншіліктернің қазіргі заманғы және келешктегі мәселері туралы студенттердің теориялық дайындығы ғылыми практикалық көз қарасы қалыптасқан болуы шарт. Оқытуда қойылатын мәселелер: Осы пәнді оқып үйренген студент физика ұғымдары мен негізгі заңдарын білуі тиіс, физика шешілетін мәселерді қоя біліп, шешу әдістерін үйренуі керек, әрі жеке физикалық жүйелер параметрінің гаусстық және халықаралық бірлік жүйесі бойынша алынған сан мәндерін таба білуі керек.  1. Оқылатын пәннің нәтижесі

Білім:

Студенттер білуі қажет: • механикалық, жылулық қозғалыстардан бастап, электромагниттік, атомдық және ядролық құбылыстарды зерттеудің мақсаты мен ары қарай жетілдіру жолдарын;

Дағдылары:

 • физикалық құбылыстар, ұғымдар, заңдар, теориялар, әдістер тәжірибелік фактілер жайлы білімдерін практика саласында нақты қолдана білу;

 • қазіргі ғылымның даму дәрежесіне сай әлемнің ғылыми бейнесін беретін көзқарастарды қалыптастыру;

Компетенциясы:

 • физика әртүрлі саласы бойынша нақты есептерді немесе мәселелерді шешу әдістері мен тәсілдерін меңгеру;

 • қазіргі кездегі жаңа ғылыми аспаптармен жұмыс атқару;

 • болашақ мамандығының қолданбалы модельдеу дағдыларын қалыптастыру;


1.4 Пәннің пререквизиттері
Физика пәнін меңгеру үшін студенттер мына пәндерді жете білу керек:

Жоғары математика: векторлық, алгебра;

аналитикалық геометрия;

интегралдық және

дифференциалдық
Есептеу: дискретті математика;

информатика.


Философия: диалектикалық материализм

1.5 Пәннің постреквизиттері
Физика – техниканың дамуына, өркендеуіне күшті әсер ететін ілім. Сондықтан да студенттер сәулеленудің затпен әсерлесуі негіздерін терең ұғынып, заңдарын үйреніп, тәжірибеліп тәсілдерін меңгерулері тиіс. Сонда ғана олар техника мамандықтары бойынша жүретін пәндерді оңай меңгеретін болады. Физиканы жете білмей келешекте техниканы дамыту, өндіріске жаңа тәсілдерді еңгізу мүмкін емес. Себебі физика техниканың негізін қалаушы ілімдердің бастысы.
2 Дәріс сабақтарының тақырыптары, олардың мазмұны және көлемі
2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың атауы мен мазмұны

Жұмыс сағаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дәріс сағаттары

 1. Оптика. Жарықтың интерференциясы. Жарық толқындарының интерференциясы.

1

Абдулаев
 1. Жұқа пленкадағы интерференция. Интерферометрлер.


1

Абдулаев
 1. Жарықтың дифракциясы.Гюгенс-Френель принципі. Френель дифракциясы. Фраунгофер дифракциясы.


1

Абдулаев

 1. Жарықтың дисперсиясы. Вавилов-Черенков жарығының сәулеленуі. Жарықтың жұтылу және шашырауы.

1

Абдулаев

 1. Жарықтың полярлануы. Малюс заңы. Брюстер заңы. Қосарланып сынуы. Поляризаторлар. Жасанды анизотропия.

1

Абдулаев

 1. Кванттық оптика. Фотоэффэкт теориясы. Эйнштейн теңдеуі.

1

Абдулаев

 1. Комптон эффектісі. Планк формуласы.

1

Абдулаев

 1. Фотоэффект. Фотондар олардың харктеристикасы.

1

Абдулаев

 1. Атомдық физика. Сутек атомының теориясы. Кванттық механиканың негіздері.

1

Абдулаев

 1. Толқындық функция.

1

Абдулаев

 1. Шрединтер теңдеуі. Кванттық статика.

1

Абдулаев

 1. Бозе-Энштейн және Ферми-Дирак статистикасы.

1

Абдулаев

 1. Жартылай өткізгіштердің мешікті өткізгіштігі. Қатты денелердің зоналар теориясы.

1

Абдулаев

 1. Ядролық физика. Атом ядросы мен элементар бөлшектер. Атом ядросының құрылысы мен қасиеттері.

1

Абдулаев

 1. Ядроның массалар дефектісі және байланыс энергиясы. Термоядролық реакциялар.

1

Абдулаев

Зертханалық жұмыстар

1. Қауіпсіздік ережесімен танысу

1

Абдулаев

2. Денелердің сызықтық өлшемдерін штангенциркульмен өлшеу

2

Абдулаев

3. Атвуд машинасы арқылы бірқалыпты үдемелі қозғалысын зерттеу

2

Абдулаев

4. Дененің айнымалы қозғалысын зерттеу

2

Абдулаев

5. Маховиктің инерция моменті мен тіреуіштегі үйкеліс күшін анықтау

2

Абдулаев

6. Денелердің қозғалысын көлбеу жазықтық арқылы зерттеу

1

Абдулаев

7. Шарлардың серпімді және серпімсіз соқтығысуын зерттеу

1

Абдулаев

8. Штейнер теоремасын тексеру

2

Абдулаев

9. Қатты дененің ығысу модулін және бұралу тербеліс әдісімен бөлшектердің инерция моменттерін анықтау

1

Абдулаев

10. Тербелмелі шариктың көмегімен ойық беттің радиусын анықтау

1

Абдулаев

СОӨЖ

 1. Механика

3

Абдулаев

 1. Молекулалық физика

3

Абдулаев

 1. Термодинамика

3

Абдулаев

 1. Электростатика

3

Абдулаев

 1. Тұрақты ток

3

Абдулаев

 1. Магнетизм

3

Абдулаев

 1. Тербелістер

3

Абдулаев

 1. Оптика

3

Абдулаев

 1. Атомдық физика

3

Абдулаев

 1. Ядролық физика

3

Абдулаев


2.2 Курстық жұмысқа арналған тапсырмалар мазмұны мен талаптары

2.3 СӨЖ арналған тапсырмалар


Тақырыбы

Мақсаты мен мазмұны

Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі

Тексеру түрі

Өткізу мерзімі

Материалық нүктенің кинематикасы.

Негізгі заңдар мен формулалар

Б.Д. Нуркенова әдістемелік нұсқау ШҚМТУ,2014

1-апта

Слайд

2 апта

Материалық нүктенің динамикасы. Жұмыс, энергия, қуат.

Негізгі заңдар мен формулалар

Б.Д. Нуркенова әдістемелік нұсқау ШҚМТУ,2014

3- апта

Реферат қорғау

3- апта

Қатты дене механикасы. Айналмалы қозғалыс энергиясы.

Т Негізгі заңдар мен формулалар

Б.Д. Нуркенова әдістемелік нұсқау ШҚМТУ,2014

4- апта

Слайд

4-апта

Идеал газ. Кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі.

Негізгі заңдар мен формулалар

Б.Д. Нуркенова әдістемелік нұсқау ШҚМТУ,2014

5- апта

Слайд

6- апта

Термодинамиканың бастамалары.

Негізгі заңдар мен формулалар

Б.Д. Нуркенова әдістемелік нұсқау ШҚМТУ,2014

7 - апта

Реферат қорғау

7- апта

Жылу машиналары. Карно циклы. Энтропия.

Негізгі заңдар мен формулалар

Б.Д. Нуркенова әдістемелік нұсқау ШҚМТУ,2014

8- апта

Слайд

9- апта

Электростатика.

Негізгі заңдар мен формулалар

Б.Д. Нуркенова әдістемелік нұсқау ШҚМТУ,2014

10- апта

Слайд

11- апта

Тұрақты электр тоғы. Ом заңы.

Негізгі заңдар мен формулалар

Б.Д. Нуркенова әдістемелік нұсқау ШҚМТУ,2014

12- апта

Реферат қорғау

13- апта

Джоуль-Ленц заңы. Кирхгоф ережелері

Негізгі заңдар мен формулалар

Б.Д. Нуркенова әдістемелік нұсқау ШҚМТУ,2014

14- апта

Слайд

14- апта

Тұрақты токтың магнит өрісі. Ампер заңы.

Негізгі заңдар мен формулалар

Б.Д. Нуркенова әдістемелік нұсқау ШҚМТУ,2014

15- апта

Слайд

15- апта


2.4 Ағымдағы және аралық бақылаудың кестесі


Бақылау түрі

Оқытудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатынау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәрістердің конспектісі
*

*

Ауызша сұрау арқылы

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум**
Тестік сұрақтар түрінде

*

*

*

Реферат


*


*


Эссе


Рубеждік тест*


*

Барлығы

2

2

2

3

3

2

4

3

2

4

2

3

2

3

5

3 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Абдулаев Ж. Физика курсы. Алматы «Білім», 2004

 2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2004.

 3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1989.

 4. Савельев И.В. Курс физики, т. 1-3. – М.: Наука, 1989.

 5. Садилов К.А., Кылышканов М.К. Жалпы физика курсы бойынша есептер жинағы, Өскемен, 2003.

 6. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. – М.: Высшая школа, 1981.

 7. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы. – М.: Наука, 1985, 2003.

 8. Арызханов Е.А. Жалпы физика курсы. Алматы «Білім», 2000.

 9. Стрелков С.П. Механика. – М.: Наука, 1975.

 10. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. – М.: Высшая школа, 1987.


4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ

4.1 Оқытушының талабы

Оқытушының талабы

-Берілген тапсырмалар уақытында тапсырылуы керек.

-Жұмыстарды тапсыру қысқы сессия басталуына 5 күн қалғанда аяқталады.

-Жұмыстары тапсырылмаған студенттер емтиханға енгізілмейді.

-Игерілген тақырыптарды міндетті түрде қайталау және пысықтау қажет.

-Тақырыптардың игерілуі тестілеу арқылы тексеріледі.

-Тестілеу алдын ала ескертусіз жүргізіле береді.

-Аудиториялық сабақтарға кешікпеу керек. Қатыспаған сабақтар ақылы турде жүргізіледі (деканат анықтауымен). 2 рет кешігу 1 сабаққа қатыспауға теңестіріледі.

4.2 Білімнің критерилері
Студенттің білімі 100 баллдық жүйе арқылы анықталады.

Ағымдық бақылаулар апта сайын жүргізіледі, яғни бұған дәрістерге қатысу, практикалық сабақтарға ұдайы қатысуы,, сонымен қатар өздік жұмыстарды орындап отыруы есепке алынады.

Рубеждік бақылау7 және 15 апталарда тест түрінде алынады. Рейтинг мына бақылау жүйелерінен тұрады*:Аттестациялық кезең

Бақылау түрі, % есебімен

Сабаққа қатысуы

Дәрістің конспектісі


Ауызша сұрақ


Коллоквиум

Тестік сұрақ


Реферат


Эссе

Рубеждіктест


Барлығы


Рейтинг 1

5

5

10

10

15

5

-

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

-

15

15
50

100

- Қорытынды баға емтиханда алған бал, семестр бойы оқу үлгерімінің орташа балы және 1-ші, 2-ші рейтинг балдарының жиынтығымен анықталады.

-Қорытынды бағаны анықтау үшін ұсынылатын салмақтық үлестер: емтиханда алынған нәтижелер 60%, ағымдық үлгерім нәтижелері 40%.

- Қорытындыбағашығаруформуласымынадай:

К=((Р1+Р2)/2)∙0,4+Е∙0,6

- Р1 және Р2 - 1-ші және2-ші рейтингтердіңсандықэквиваленттері

Е – емтиханбағасыныңсандықэквиваленті.

-Қорытынды бағаның әріптік және сандық эквиваленттері келесі кестеде көрсетілген:

Бағалаудың әріптік және оның балл жүйесіндегі сандық эквиваленті

ӘріптікжүйебойыншабағаБалл түріндегісандықэквиваленті

Пайыздық көрсеткіштер

Дәстүрліжүйебойыншабаға

А

А-


4,0

3,67


95-100

90-94

Үздік

В+

В


В-

3,33

3

2,6785-89

80-84


75-79

Жақсы

С+

С
С-
Д+
Д


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

Қанағаттандырарлық

F


0

0-49

қанағаттанарлықсыз

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет