Бағдарламасы Жұмыс бағдарламасы 5B070200 «Автоматтандыру және басқару»Дата17.06.2018
өлшемі196 Kb.
#42382
түріЖұмыс бағдарламасы

Оқу жұмыс бағдарламасының титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Автоматтандыру және басқару кафедрасы

Кәсіби қазақ тілі бойынша

5B070200 «Автоматтандыру және басқару»

мамандық студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМамандықтын мемлекеттік жылпыға міндетті білім беру стандартынынң

негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН

ОІЖ проректор

_______________Н.Э.Пфейфер “___”_____________20__ж.

Құрастырған: аға оқытушы __________ Исабеков Жанат Бейсембаевич

(қолы)
Автоматтандыру және басқару кафедрасы
Кәсіби қазақ тілі бойынша негіздері бойынша

5B070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттер үшін


Жұмыс ОҚУ бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы 5B070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары, элективті пәндер каталогы негізінде өңделген және С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеттің Оқу кеңесінде мақұлданды 24.12.2009 ж. № 2 хаттамасы.
Кафедра отырысында ұсынылған «___» _______20__ ж № __ Хаттамасы
Кафедра меңгерушісі____________ Кибартас В. В. 20__ ж. «__» _____

Энергетикалық факультетінің оку-әдістемелік кеңесінде мақұлданды

«__» _________ 20_ ж. №__ хаттамасы

ОӘК төрағасы ______________ Кабдуалиева М.М. 20__ ж. «__» _____КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ________________ Кислов А.П. 20__ ж. «__» _____


МАҚҰЛДАДЫ

ОӘБ бастығы ________________ Варакута А.А. 20__ ж. «___» _______

Университеттің әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «_____»______________№____хатама
ПӘННІҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ, МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
1 Пәннің мақсаты:

Бұл пәнді оқыту кәсіби қызметтің барлық түрлерін жетілдіруді болжайды. Кәсіби қазақ тілі пәні әлеуметтік – мәдени және кәсіби салалар мен адам қызметінің жағдайларындағы өзара қатынасты орнықтыруға қажет білім, шеберлік және дағды жиынтығы болып табылатын, қабілет жеке тұлғаның бастамшылығы қамтылатын болашақ маманның тілдік кешенің құзыреттілігін қалыптастыруға және дамытуға бағытталады.

Қазіргі уақытта маманның құзыреттілігі кәсіби қызметтің шығармашылық деңгейін қамтамасыз ететін әлеуметтік-коммуникативті қабілетпен сипатталады.

Кәсіби тілдегі коммуникация - әлеуметтік және жағдайлы болып саналады. Өйткені, кез келген қарым-қатынасты маман белгілі бір әлеуметтік-демографиялық сипаттамада коммуникативті жағдай, кәсіби қарым-қатынасмақсаты, тақырып, үндестілік және т.б. компоненттерімен – сәйкес жағдайда кәсіби және әдеби тіл баламасы таңдалуы себепті немесе берілген сол және басқа функциональды тілдер стилінде жүзеге асырады.

Қажетті кәсіби сөйлеу стильді дұрыс таңдай білу меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл шеберлік кәсібилік, прагматикалық болып саналады.

Пәннің міндеттері

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту барысында келесі жалпы міндеттер игеріледі: • ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдениетін деңгейін көтеру;

 • қажетті стильдік әлеуметтік кәсіби білім қалыптастыру;

 • коммуникацияның әртүрлі формалары мен түрлері бойынша сөйлеу тәртібінің стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік икемі игеру;

 • практикалық бағытта есеп және аудит мамандығы бойынша студенттің сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

 • мамандық саласындағы терминдер туралы;

 • қазіргі экономикада болып жатқан үрдістер мен құбылыстар туралы;

 • танып білудің ғылыми әдістері, оларды біліп алу және оларды нақты міндеттерді шешу үшін пайдалану мүмкіндіктері жөнінде түсініктері болуы;

 • кәсіби қазақ тілі пәнінің тілдік теориясын;

 • әр мамандық бойынша қолданылатын терминдердің қолданыс жиілігін;

 • әр мамандық бойынша қолданылатын кәсіби сөздердің ситуациялық жағдаятардағы қолданысын;

 • кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылығын білу керек;

 • мамандық бойынша кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту кезінде оқыту әдістері мен технологиясын пайдалану;

 • кәсіби қазақ тілін оқыту кезінде лексикалық минимумен жұмыс істей білу;

 • кәсіби, іскери қызметте мамандық бойынша мамандық тілін сауатты, мәдентетті жүргізе асыруды меңгеру қажет;

 • зерттеу жұмысын жүргізу;

 • әдебиетпен жұмыс істеу бойынша практикалық машықтарды иемдену қажет.


2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: қазақ тілі, мамандыққа кіріспе.


3 Постреквизмттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтары келешекте кәсіби іс-әрекеті үшін қажет.


4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

4.1.1 Күндізгі оқу түріне арналған

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәр

практ (сем)

СӨЖ

1

Автоматика және автоматтандыру кәсіби іс-әрекеті және коммуникациясы. Кәсіби іс-әрекет салалары

-

3

6

2

Автоматикамесеп және автоматтандыру саладағы мамандардың кәсіби сөйлеуі.

-

3

6

3

Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс

-

3

6

4

Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер

-

3

6

5

Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

-

3

6

6

«Есеп және аудит мамандығы» тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум.

-

3

6

7

Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

-

3

6

8

Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

-

3

6

9

Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама.Кепілдеме хат.

-

3

6

10

Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

-

3

6

БАРЛЫҒЫ:

-

30

60


4.1.2 Сырттай оқу түріне арналған

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәр

практ (сем)

СӨЖ

1

Автоматика және автоматтандыру кәсіби іс-әрекеті және коммуникациясы. Кәсіби іс-әрекет салалары

-

1

7

2

Автоматикамесеп және автоматтандыру саладағы мамандардың кәсіби сөйлеуі.

-

1

7

3

Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс

-

2

8

4

Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер

-

1

8

5

Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

-

1

8

6

«Есеп және аудит мамандығы» тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум.

-

1

8

7

Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

-

1

8

8

Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

-

1

8

9

Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама.Кепілдеме хат.

-

1

8

10

Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

-

2

8

БАРЛЫҒЫ

-

12

784.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны
1-тақырып. Автоматика және автоматтандыру кәсіби іс-әрекеті және коммуникациясы. Кәсіби іс-әрекет салалары

Кәсіби қазақ тілін оқытудың ғылыми негізі. Мамандық тілі туралы түсінік.

Кәсіби мәтін №1.

2-тақырып. Автоматикамесеп және автоматтандыру саладағы мамандардың кәсіби сөйлеуі.

Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Әр мамандық пен ғылым саласындағы терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы.

Кәсіби мәтін № 1,2.

3-тақырып. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс

Кәсіби мәтіннің мазмұның түсіндіру әдістемесі. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс: аударма, сөз тіркестерімен сөйлем құрастыру, кәсіби сөздердің сәйкестігін табу, мәтінге сұрақ құрастыру, мәтінге жоспар құру, аңдатпа жазу, түйіндеме жазу, ойды жалғастыру және т.б.

Кәсіби мәтін № 2,3.

4-тақырып. Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер

Кәсіби қазақ тіліндегі стильдік ерекшілік. Ғылыми, ресмиіскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндермен жұмыс.

Кәсіби мәтін № 3,4.

5-тақырып. Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

Кәсіби мәтін № 4,5.

6-тақырып. «Есеп және аудит мамандығы» тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум.

Кәсіби сала мамандығы бойынша терминдер. Кәсіби сала мамандарына көмекші құралдар: орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздіктері фразеологиялық тіркестердің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздіктері.

Кәсіби мәтін № 5,6.

7-тақырып. Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

Қызметтік құжаттардың типтері – ішкі және сыртқы, жарлық, есептік, жоспарлы, өндірістік. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

Кәсіби мәтін № 6,7.

8-тақырып. Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі түрлері – коммерциялық сұрау, сұрауға жауап, ұсыныс-хат (оферта), ұсынысқа жауап, хат-презентация (арыз), арызға жауап ақпараттық-жарнамалық хаттар. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

Кәсіби мәтін № 7,8.

9-тақырып. Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама.Кепілдеме хат.

Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама. Кепілдеме хат.

Кәсіби мәтін № 8,9.

10-тақырып. Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

Сөйлеу әдебі. Тіл әдебін сақтаудың жолдары, тәртібі, этикеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

Кәсіби мәтін № 9,10.4.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.3.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шыққандағы көлемі

күндізгі

сырттай

1

Тәжірибе сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

36

31

2

Аудиториялық сабақтарға енбеген материалдарды дайындау

Дәрістер конспектісі

Колоквиум (және басқа)

21

19,5

3

Жеке тапсырманы қорғау және орындау

ЖТ

ЖТ қорғау

-

23,5

4

Бақылау шараларына дайындалу
МБ 1, 2

3

4

Барлығы

60

784.3.2 Студенттердін өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1-тақырып. Автоматика және автоматтандыру кәсіби іс-әрекеті және коммуникациясы. Кәсіби іс-әрекет салалары

Кәсіби мәтін № 1 жұмыс. Сөздік.

2-тақырып. Автоматикамесеп және автоматтандыру саладағы мамандардың кәсіби сөйлеуі.

Кәсіби мәтін № 1,2 жұмыс. Сөздік.

3-тақырып. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс

Кәсіби мәтін № 2,3 жұмыс. Сөздік.

4-тақырып. Ғылыми, ресми-іскерлік, публицистикалық стильдердегі мәтіндер

Кәсіби мәтін № 3,4 жұмыс. Сөздік.

5-тақырып. Қарым-қатынас стильдері – ресми, жартылай ресми, бейресми.

Кәсіби мәтін № 4,5 жұмыс. Сөздік.

6-тақырып. «Есеп және аудит мамандығы» тақырыбы шеңберінде терминологиялық минимум.

Кәсіби мәтін № 5,6 жұмыс. Сөздік.

7-тақырып. Қызметтік құжаттардың типтері. Қаулы. Шешім. Бұйрық. Жарғы. Нұсқаулық. Акт. Анықтама. Өтініш.

Кәсіби мәтін № 6,7 жұмыс. Сөздік.

8-тақырып. Ресми хаттар – іскерлік және коммерциялық. Коммерциялық корреспонденциялардың негізгі. Құжаттардың тілі мен стилі – құжаттағы тіл формулалары, сөз этикеті.

Кәсіби мәтін № 7,8 жұмыс. Сөздік.

9-тақырып. Шарт, келісім, меморандум, мәміле. Презентация. Резюме. Жарнама.Кепілдеме хат.

Кәсіби мәтін № 8,9 жұмыс. Сөздік.

10-тақырып. Маманның сөз сөйлеу мәдениеті. Белгілі кәсіби топтағы адамның дресс-коды.

Кәсіби мәтін № 9,10 жұмыс. Сөздік.5 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі

 1. Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

 2. Бектұров Ш.К., Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2006

 3. Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007

 4. Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаhарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау, 2009

 5. Ақжанова А., Өтегенова Қ. Кәсіби қазақ тілі (Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит) Астана, 2010

 6. Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. Алматы, 2005

 7. Қазақстан Республикасының «аудиторлық қызмет туралы» Заңы. Алматы, 2007 ж.

 8. Қазақстан Республикасының «Еңбек туралы» Заңы-Алматы, 2009 ж.5B070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандықтың жұмыс оқу жоспарының көшірмесі
«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша

Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті кажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс қөлемі

кредиттер


академических часов

кредиттер

Аудиториялық сабақ (ак. сағ.)

СӨЖ (ак. сағ.)

Барлығы

Ауд

СӨЖ

Емт

Сын

КЖ-а

КЖ-с

Барлығы

Дәр

пр

Зерт

Барлығы

ОСӨЖ

5B070200 мамандық студ. үшін ЖОБ негізінде

2

90

30

60

3

-

-

-

3

2

30

-

30

-

60

15

5B070200 мамандық студ. үшін ОКБ, ЖКБ негізінде

2

90

12

78

4

-

-

-
2

12

-

6

-

78

6
-

6

-


Кафедра меңгерушісі ____________ Кибартас В. В. 201_ж. «___»_______
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет