Бағдарламасы «КӘсіби бағытталған қазақ тілі»Дата31.01.2018
өлшемі156,37 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СемЕЙ Қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-34.1.81

/01-2014ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы

«КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ҚАЗАҚ ТІЛІ»

№ 2 басылым

11.09.2014 ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ҚАЗАҚ ТІЛІ»

5В011200 – «Химия» мамандығы үшін


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

КІРІСПЕ
1. ӘЗІРЛЕНГЕН:

Құрастырушы: __________________х.ғ.к., аға оқытушы Баяхметова Б.Б.
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Химия және география кафедрасының мәжілісінде бекітілген:

« 02 »_09__2014 ж. № _1_ хаттама
Химия және география кафедрасының меңгерушісі

м.а., п.ғ.к., аға оқытушы ___________________ Онтагарова Д.Р.


2.2. Жаратылыстық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында:
«03 »__09___2014 ж. № 1_ хаттама
Төрайымы_____________ АбдишеваЗ.В.
3. БЕКІТІЛДІ:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған: 11.09.2014ж №1 хаттама


ОӘК төрағасы ____________________ Искакова Г.К.
18.09.2013 ж. №1 басылымның ОРНЫНА

Мазмұны

 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«5В011200» – «Химия» мамандығы студенттеріне арналған «Кәсіби бағытталған қазақ тілі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

«Кәсіби бағытталған қазақ тілі»пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- СТУ 042-СГУ-5-2014 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Кәсіби бағытталған қазақ тілі»пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «Химия» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.

3.2 Пәнді оқып-білудің мақсаты:

«Кәсіби бағытталған қазақ тілі» курсы студенттерге, химия курсының мазмұнымен құрылу логикасын ғылыммен өндірістің және қоғамның бүгінгі талаптарына сәкестендірудің, химияны оқытуға керекті ғылыми материалдарды іріктеп алу ұстанымдарын көрсету және оларды оқыту жолын анықтау;

Оқу пәнінің мазмұнын айқындайтын негізгі тұжырымдамалар мен заңнамалармен,білім стандарттарымен және олардың ұстанымдарымен таныстыру;

Педагогикалық жаңалықтармен жетістіктерді химияны оқыту үрдісінде қолдану және тәжірибеге енгізу тетігі мен әдістемесін жасауға бағыт беру.

3.3. Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

Білу:Орта мектепте химияның мазмұнын, деңгейін және орнын негіздеу, оқу материалдарын іріктеу ұстанымдарын және жіктеу негізін білуі;

Біліктілік:Мемлекеттік стандарт, типтік оқу бағдарламалары және оқытудың бағдарына қарай оқу материалдарын құрлымын жасау және іріктей алуы.

Дағды:Оқу материалдарын іріктей алуы және оны іс-жүзінде қолдана білуі.

3.4.Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде білімалушы мыналарды:


 • химиялық құрылыстың қазіргі теориясының негіздерін, молекулардың квантты күйлерін, химиялық үрдістердің заңдылықтарын білу тиіс;

 • ақпаратты қайта өңдеу, қабылдау жолдарының түрлері мен негізгі әдістерін, компьютермен ақпаратты басқару үшін қолдана алуды меңгеру тиіс;

 • атомдар және молекулалар құрылысының теориясын игеру тиіс;

 • химиялық заттардың құрылымының түрлі орналасуының деңгейлерінде физико-химиялық зерттеу кезінде зат құрылысының қазіргі теориясының жобаларын және негізгі түсініктерін қолдана алуы тиіс;

 • есеп нәтижелерін іс жүзінде алынған эксперименталды мәліметтермен салыстыруды түсіну тиіс;

3.5 Курстың пререквизиттері: • бейорганикалық химия

 • элементтерді анықтау әдістері

 • химиялықсандық анализ

 • химиялық кинетика және электрохимия

 • физикалықзерттеу әдістері

 • квантты механика және компьютерлы химия

3.6 Курстың постреквизиттері: • мектептегі химия курсының ғылыми негізі

3.7Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте

Курс

Семестр

Кредит саны

Д

сағ.


ПС

сағ.


ЗС

сағ.


БОӨЖ

сағ.


БӨЖ

сағ.


Барлығы

сағ.


Қортынды бақылау

3

6

2

-

30

-

15

45

90

емтихан4 ОҚУ ПӘННІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2кесте


Тақырыбтардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

1 МИКРОМОДУЛЬ

Практикалық сабақтар

№ 1 практикалық сабақ. Кәсібитілдіңнегізгіұғымдары.

Тілжәнеоныңмақсат-міндеттері. тіл, әдебитіл, сөйлеу, кәсібитерминдер, мамандықтілі, мәтін, әдебитілнормасы, стиль. Кәсібимәтінменжұмыс. Химиялық элементтер.2

№2 практикалық сабақ. «Білімнің ғылыми аймағы» тақырыбы бойынша лексика-граматикалық жұмыс. Құрылымы: ол не?

Осы сұраққа жауап беру.2

№3 Практикалық сабақ. «Химия жаратылыстық ғылыми білім аймағы» тақырыбы бойынша лексика-граматикалық жұмыс.

Құрылымы: Не неден тұрады, не оның құрамында жоқ және не неден тұрады.2

№4. Практикалық сабақ. «Химиялық зертхана» тақырыбы бойынша лексика-граматикалық жұмыс.

Құрылымы: Не неден тұрады, не оның құрамына кіреді және ненің құрамында не бар.2

№5-6 Практикалық сабақ. «Д.И.Менделевтің периодтық кестесі» тақырыбы бойынша лексика-граматикалық жұмыс.

Құрылымы: Не ненің қызметін атқарады, не неде тұрады.4

№7-8Практикалық сабақ. «Бейорганикалық химияның таңдамалы тараулары» тақырыбы бойынша лексика-граматикалық жұмыс.

Құрылымы: Не неге бөлінеді, не неге жатады, не ненің құрамына енеді.4

2МИКРОМОДУЛЬ «ХИМИЯНЫҢ ІРГЕЛІ ҰҒЫМДАРЫ»

Практикалық сабақтар

№9-10 Практикалық сабақ. «Органикалық химияның таңдамалы тараулары» тақырыбы бойынша лексика-граматикалық жұмыс.

Құрылымы: Не қандай формада, өлшемі қандай, не немен ерекшелінеді және не немен ұқсас.4

№11-12Практикалық сабақ. «Аналитикалық химияның таңдамалы тараулары. сандық анализ» тақырыбы бойынша лексика-граматикалық жұмыс.

Құрылымы: не неге әсер етеді, не неден тәуелді.4

№13-14 Практикалық сабақ. «аналитикалық химияның таңдамалы тараулары. Сапалық анализ» тақырыбы бойынша лексика-граматикалық жұмыс.

Құрылымы: не қалай орындалады, қай жерде.4

№15 Практикалық сабақ. «Экологиялық химия» тақырыбы бойынша лексика-граматикалық жұмыс.

Құрылымы: Негізгі түсініктер және оның бояулары.2


5. БІЛІМАЛУШЫНЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ:

1 БӨЖ

1. «Білімнің ғылыми аймағы»тақырыбына аннотация, терминологиялық сөздік жазу

2. «Химиялық элементтер» тақырыбы бойынша аннотация,терминологиялық сөздік.


2 БӨЖ

1. «Химия жаратылыстық ғылыми білім аймағы» тақырыбына аннотация, терминологиялық сөздік жазу

2. «Химиялық зертхана» тақырыбына аннотация, терминологиялық сөздік жазу

3.«Д.И.Менделевтің периодтық жүйесі» тақырыбы бойынша резюме, терминалогиялық сөздіктер құрастыру.


3 БӨЖ

1. «Бейорганикалық химияның таңдамалы тараулары» тақырыбы бойынша аннотация, терминологиялық сөздік.

2. «Органикалық химияның таңдамалы тараулары» тақырыбы бойынша аннотация, терминологиялық сөздік.

3. «Аналитикалық химияның таңдамалы тараулары. Сандық анализ» тақырыбы

бойынша аннотациятерминологиялық сөздік
4 БӨЖ

1. «Аналитикалық химияның таңдамлаы тараулары. Сапалық анализ» тақырыбы бойынша аннотация, терминологиялық сөздік.2. «Экологиялық химия» тақырыбы бойынша аннотация,терминологиялық сөздік.


 1. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

Кесте 4

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

Оразбаева Ф., т.б. Кәсіби қазақ тілі. (Дәрігер мамандарына арналған оқу құралы.). - Алматы, 2007.

1

5

20

Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. - Алматы, 2005.

1

5

20

Туғамбаева Т.Б. Русско-казахский химико-технологический терминологический словарь, Орысша-қазақша химия-технологиялық терминологиялық сөздік 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулары. – Павлодар, 2007. – 39 б.

1

5

20

Мұхамадиева Н.Қ. Іскерлікқазақтілі. - Астана, 2007.

1

5

20

Ақанова Д.Х. жәнет.б. Ресми-іскериқазақтілі. - Алматы, 2006.

1

5

20

Дүйсенбекова Л. Іс-қағаздарын жүргізу. - Алматы, 2001.

1

5

20

Камешева Г. және т.б. Қазақ тілі. - Астана, 2004.

1

5

20

Зейнулина А. Ф., Балпанов Н.М. Іскери- кәсіби қазақ тілі.- Павлодар, 2007.

1

5

20

Сөз сарасы. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі бойын. Әдістем. құрал. Астана, 2009.

1

5

20

Өмірзақ Т., Сансызбай Ә. Қазақ тілі. IV деңгей. Астана, 2006.

1

5

20

Зейнуллина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман А.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. - Павлодар, 2009.

1

5

20 1. Әдебиеттер

7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Оразбаева Ф., т.б. Кәсіби қазақ тілі. (Дәрігер мамандарына арналған оқу құралы.). - Алматы, 2007.

7.1.2 Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. - Алматы, 2005.

7.1.3 Туғамбаева Т.Б. Русско-казахский химико-технологический терминологический словарь, Орысша-қазақша химия-технологиялық терминологиялық сөздік 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулары. – Павлодар, 2007. – 39 б.


7.2 Қосымша әдебиеттер


7.2.1 Мұхамадиева Н.Қ. Іскерлік қазақ тілі. - Астана, 2007.

7.2.2Ақанова Д.Х. жәнет.б. Ресми-іскериқазақтілі. - Алматы, 2006.

7.2.3 Дүйсенбекова Л. Іс-қағаздарын жүргізу. - Алматы, 2001.

7.2.4 Камешева Г. және т.б. Қазақ тілі. - Астана, 2004.

7.2.5 Зейнулина А. Ф., Балпанов Н.М. Іскери- кәсіби қазақ тілі.- Павлодар, 2007.

7.2.6 Сөз сарасы. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі бойын. Әдістем. құрал. Астана, 2009.

7.2.7 Өмірзақ Т., Сансызбай Ә. Қазақ тілі. IV деңгей. Астана, 2006.

7.2.8 Зейнуллина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман А.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. - Павлодар, 2009.7.2.9 Қазақстан Республикасының «Тіл туралы Заңы».
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет