Бағдарламасы «Кәсіби бағытталған шет тілі»Дата15.09.2017
өлшемі217,04 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус

042-18.20.1.135/01-2016Пәннің оқу бағдарламасы «Кәсіби бағытталған шет тілі» (силлабус)

11.05.2016 ж.

№ 2 басылымПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән атауы: «Кәсіби–бағытталған шет тілі»

Кредит саны: 2

Шифр – мамандық атауы: 5В030100 – «Құқықтану»

Факультет, кафедра: «Экономика және құқық »,

«Құқықтану» кафедрасыСемей 2016

Алғысөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушылар:

Сарбасова А.К.___________

«Құқықтану» кафедрасының аға оқытушы

Шалбаева А.Ж. _____________

«Көптілділік белім беру» кафедрасының аға оқытушы

«____ » «_______» 2016 ж.


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 «Құқықтану» кафедрасы отырысында

Хаттама «_29_» 04. 2016 жыл, № 8
Кафедра меңгерушісі ___________ А.Д. Толысбаева
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «13» 05. 2016 жыл, № 5


Төраға ______________ Н.С. Газизова
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «09» 06. 2016 жыл, № 6
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор

_______________________ Искакова Г.К.

№ 1 басылымның орнына ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Оқытушының аты-жөні, тегі: Шалбаева Альмира Жанатбековна,

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: аға оқытушы,

Факультет, кафедра: Шетел және орыс филологиясы факультеті, көптілді білім беру кафедрасы;

Байланыс ақпараты – тел.: 36-02-25(3), e-mail- almira_shalbaeva@mail.ru, № 8 оқу корпусы, кабинет 426

Оқытушының аты-жөні, тегі: Сарбасова Алия Кабдрасуловна,

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: аға оқытушы,

Факультет, кафедра: «Экономика және құқық» факультеті, «Құқықтану» кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел.: 36-02-23,8 оқу корпусы, кабинет 328


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

Аталмыш пән оқу-жұмыс жоспары бойынша ПП/ТК категориясына жатады. «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні бойынша пәндер бағдарламасы оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін сақтап, төмендегі құжаттарды негізге ала отырып құрастырылды:


  • Білім берудің аталмыш деңгейіндегі білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 23.08.2012. № 1080 (ҚР Үкіметі қаулысының № 292. 13.05.2016 жылғы редакциясымен).

  • Таңдау пәні компонентінің оқу бағдарламасы (ЖОО-мен құрастырылған

ЖОО тілдік емес факультеттерінде шетел тілін оқытуға кәсіби бағдарланған амал маңыздылықты иеленеді, ол уәжді-түрткі болатын және бағдарлы-зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыру кезінде ойлау ерекшеліктерін ескеріп, студенттердің бойында нақты кәсіби, іскерлік, ғылыми сфералар мен жағдайларда басқа тілде сөйлесу қабілетін қалыптастыруды көздейді. Студенттердің болашақ кәсібінің немесе мамандығының ерекшеліктерімен ұсынылатын шетел тілін зерделеудегі қажеттіліктерін есепке алуға негізделген оқыту кәсіби бағдарланған болып танылады. Шетел тілін кәсіби бағдарланған оқытудың мәне қосымша кәсіби білім алу және жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру мақсатында арнайы пәндермен шоғырлануынан тұрады.
1.3 Пәнді оқыту мақсаты

Қазақ тілің қарым- қатынас қуралы ретінде меңгеру, сөйлеу әрекетінін оқылым, жазылым, айтылым,естілім түріндегі коммуникативтіқ қарым- қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, қоғам өмірінің құқықтық саласы глоссарийінің еркін қолдану, әдеби тілдін нормаларын және кәсіби қызметтін феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.    1. Пәнді оқытудың міндеттері

- Студенттерде өз қызмет саласында кәсіби қарым қатынасқа түсу үшін жеткілікті кәсіби қатысымдық тілдік және сөйлеу құзыреттері туралы түсінік қалыптастыру;

- Кәсіби қызметін табысты жүзеге асыру үшін қажетті тілдік, сөйлеу және дискурстық құзыреттерін жетілдіру;

- Білім алу және оны шынайы жағдаяттарда туындайтын кәсіби бағытталган проблемалық міндеттерді шешу үшін қолдану барысында студенттерде өз бетінше іздену зерттеу қызметінің дағдылары, машықтары мен құзыреттерін қалыптастыруды қамтамасыз ету.
    1. Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Берілген курсты оқу нәтижесінде студент

білуі керек :

- болашақ қызметінде кәсіби қарым- қатынасқа тусу ушін жеткілікті коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру;орындауы керек:

- кәсіби қызмет табысты жузеге асыру үшін қажетті тілдік, сөйлеу, пәндік және дискурстық құзыреттіліктерді жетілдіру;

- мәдениеттаралық – қатысымдық құзыреттілікті жетілдіру;

дағдылануы керек

- қоғамдық және этикалық жауапкершілікті сезіну және өзінін білім беру бағдарламасының кәсіби - этикалық қағидаттары мен нормаларын мойындау;

- алған білімдерінін негізінде өзінің кәсіби қызметін ұйымдастыра алу қабілеті.


    1. Курстың пререквизиті

1. Шет тілі I

2. Шет тілі II


1.7 Курстың постреквизиті

1. Диплом жұмысы


1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1-кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы


3

6

2
45
45

90

Ауызша емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2- кестеде келтірілген


Кесте 2

Модуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

әдебиеттер

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1.

1.

What is law? The term “law”. The role of law in society. Descriptive and prescriptive law. Law and custom. Law and order.3

6

7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6

2.

Sources of law. Written law and unwritten law. Administrative Law. Judicial decision. Regulations of the Republic of Kazakhstan.3

6

7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6

3.

Case law and codified law systems. Anglo-Saxon Law and Roman Law. The concept of precedent. The doctrine of state decisis as a base of Case Law.3

6

7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6

Модуль 2.

1.

Constitutional Law. The Constitution of the Republic of Kazakhstan. Legislative, executive and judicial branches and a system of checks and balances.3

7

7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6

2.

Civil Law. Offence. Indictable and non-indictable offences. The party brining a civil action.3

7

7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6

3.

Family Law. Legal marriageable age. The legal effects of marriage. Right and duties of parents and children.3

7

7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6

Модуль 3.

1.

Criminal Law. Crime. Types of crimes and punishments. Causes of crime rate. The party brining a criminal action. Capital punishment: for and against. Jury system.4

7

7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6

2.

Legal professions. Barristers and solicitors in Great Britain. Legal professions in the United States. Legal professions in the Republic of Kazakhstan.4

7

7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6

3.

Contract Law. Written contracts and oral contracts. Bilateral and unilateral contracts. Valid, void, voidable and unenforceable contracts.4

7

7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6
БАРЛЫҒЫ30

60

2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары


1 аралық білімді бақылау – Мамандық бойынша таныс емес мәтінді зерделеп оқу. Тексеру түрі: мәтін бойынша сұрақтар, шетел тілінде баяндау.

2 аралық білімді бақылау – Мамандық бойынша таныс емес мәтінді зерделеп оқу. Тексеру түрі: мәтін бойынша сұрақтар, шетел тілінде баяндау.


3 курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.


4 Бағалау саясаты


Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.3 - кесте

Апта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Тәжірибелік сабақтар, БӨЖ

1

What is law? The term “law”. The role of law in society. Descriptive and prescriptive law. Law and custom. Law and order.

Ауызша сұрау

10

2

Sources of law. Written law and unwritten law. Administrative Law. Judicial decision. Regulations of the Republic of Kazakhstan.

Аралас сұрау. Тест-бақылау.

10

3

Case law and codified law systems. Anglo-Saxon Law and Roman Law. The concept of precedent. The doctrine of state decisis as a base of Case Law.

Аралас сұрау. Пікірталас.

20

4

Constitutional Law. The Constitution of the Republic of Kazakhstan. Legislative, executive and judicial branches and a system of checks and balances.

Аралас сұрау. Тест-бақылау.

20

5

Civil Law. Offence. Indictable and non-indictable offences. The party brining a civil action.

Аралас сұрау. Пікірталас.

20

90

6

Family Law. Legal marriageable age. The legal effects of marriage. Right and duties of parents and children.

Аралас сұрау.

20

7

1 Аралық бақылау

Аралас сұрау.

80

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=

300


8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Тәжірибелік сабақтар, БӨЖ

8

Criminal Law. Crime. Types of crimes and punishments. Causes of crime rate. The party brining a criminal action. Capital punishment: for and against. Jury system.

Аралас сұрау.

15

9

Criminal Law. Crime. Types of crimes and punishments. Causes of crime rate. The party brining a criminal action. Capital punishment: for and against. Jury system.

Аралас сұрау.

15

10

Legal professions. Barristers and solicitors in Great Britain. Legal professions in the United States.

Аралас сұрау. Пікірталас.

15

11

Legal professions in the Republic of Kazakhstan.

Аралас сұрау.

15

12

Contract Law. Written contracts and oral contracts.

Аралас сұрау.

15

13

Bilateral and unilateral contracts. Valid, void, voidable and unenforceable contracts.

Аралас сұрау.

15

90

14

Bilateral and unilateral contracts. Valid, void, voidable and unenforceable contracts.

Аралас сұрау.

10

15


2 Аралық бақылау

Аралас сұрау.

80

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Ескертпе:

1 бағанда апта № көрсетіледі, соған қарай білім алушылардың білімін бақылау жүзеге асырылады;

2 бағанда білім алушы сәйкес келетін аптада меңгеруі тиіс сабақ тақырыбы көрсетіледі,

3 бағанда білімді бақылау түрі келтіріледі;

4 бағанда білім алушылардың жұмыс түрлерін орындауына байланысты қойылатын максималды балл көрсетілген;

Оқытушы баллды бөлу бойынша мәліметтерді электронды журналға енгізеді.

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).


4 – кестеБілімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


5.1 Негізгі әдебиеттер

5.1.1 Немировская Э.А., Десяткова Т.М., Бакарева А.П. Английский для юристов. М.: «Омега Л», 2009

5.1.2 Немировская Э.А., Английский для юристов, М: Лого Камерон, 2006. – 376с.

7.1.3 Rawdan Wyatt, Check your English vocabulary for law, AC Black, 2006. – 76p.

5.1.4 Amy Krois-Lindner, Matt Firth, Introduction to International Legal English, Cambridge University Press, 2006

5.1.5 Gillian D.Brown, Sally Rice, Professional English in law, Cambridge University Press, 2007. – 128p.

5.1.6 Andrew Frost, English for legal professions, Oxford, 2009 – 96p.

5.2 Қосымша әдебиеттер


5.2.1. Nick Brieger, Professional English, Longman, 2003. – 112 p.

5.2.2 William R.Mckay, Helen Charlton Legal English, Pearson Education Limited, 2005

5.2.3 Аванесян Ж.Г. Английский язык для юристов М.: «Высшая школа», 2001

5.2.4 Алимов В.В. Юридический перевод: практический курс, М.: КомКнига, 2005 – 160 стр.5.2.5 Абуов Ж.А., Балмуханова С.Н. Английский язык для юристов. Учебное пособие для студентов юридических вузов. Часть 1 – Алматы: изд-во «Издательский дом КазГЮУ», 2004


5.3 Интернет-ресурсы


5.3.1 www.coe.int/portfolio
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу