Бағдарламасы «Педагогикалық психология»бет7/8
Дата18.02.2017
өлшемі1,66 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8

E)ХХ ғасырдың ортасы


$$$ 9

Кеңес педологиясының негізін салған кім

A)А.П. Нечаев

B)В.М. Бехтерев

C)К.Д. Ушинский

D)Н.Н. Ланге

E)Я.А. Каменский

$$$ 10


Шетел педологиясының негізін салған кім

A)С. Холл

B)Дж. Дьюи

C)Дж. Уотсон

D)У. Джеймс

E)З. Фрейд

$$$ 11

Педологиядағы баланың дамуын зерттеудің негізгі бағытыA)кешенді бағыт

B)іс-әрекеттік бағыт

C)психикалық дамуды диагностайтын практикалық бағыттылық

D)кибернетикалық бағыттылық

E)дидактикалық бағыт

$$$ 12


Баланың дамуындағы педалогияның мазмұны өзіне келесі бағытты қосады

A)кешендік

B)дидактикалық

C)кибернетикалық

D)іс-әрекеттік

E)коррекциялық

$$$ 13

Педологияны әлеуметтік ортада анықталған баланың жас ерекшелік дамуы туралы ғылым ретінде қарастырған кімA)П.П. Блонский

B)М.Я. Басов

C)В.М. Бехтерев

D)С. Холл

E)Н.Н. Ланге

$$$ 14


Алғашқы педологиялық лабораторияны кім және қашан құрылды

A)С. Холл, 1889 ж.

B)А.П. Нечаев, 1901 ж.

C)У. Джеймс, 1875 ж.

D)Н.Н. Ланге, 1896 ж.

E)К.Д. Ушинский, 1896 ж.

$$$ 15

Педология қай жылы "өтірік ғылым" ретінде жарияланып, біздің елімізде өмір сүруді тоқтатты.A)1936 ж.

B)1928 ж.

C)1932 ж.

D)1939 ж.

E)1940 ж.

$$$ 16


Б.Г. Ананьев бойынша зерттеудің лонгютидті әдісі мыналардың қайсысына қатысты

A)ұйымдастырушылық әдістерге

B)эмпирикалық әдістерге

C)мәліметтерді өңдеу тәсіліне

D)интерпретациялық әдістерге

E)тесттік әдістерге

$$$ 17

Психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі анықталған деректерді тіркеу мен шектеулердің таным әдісі қалай аталады.A)бақылау

B)қалыптасушы эксперимент

C)тұрақтаушы эксперимент

D)квази эксперимент

E)эксперимент

$$$ 18


Бақылаудың бір түрі ретінде жасырын бақлаудың ерекшелігі

A)бақылаушы позициясы

B)тұраќтылыѓы

C)реттілігі

D)бақылаушы белсенділігі

E)бірізділігі

$$$ 19

Зерттеу нәтижелерінің неғұрлым жоғары дәлдігін қай зерттеу қамтамасыз етедіA)эксперименттік әдіс

B)бақылау

C)іс-әрекет нәтижесін талдау әдісі

D)контент-талдау

E)лонгитюдті әдіс

$$$ 20


Жас және педагогикалық психологияда қолданылатын зерттеушінің зерттелушіге белсенді әсер ету процесінде баланың психикасының өзгеруін бақылайтын әдіс –

A)қалыптасушы эксперимент

B)пилотажды эксперимент

C)тұрақтаушы эксперимент

D)бақылау

E)проективті әдіс

$$$ 21

Психиолгиялық-педагогикалық зерттеудегі эксперимент төмендегі қай болжамды тексеруге мүмкіндік бередіA)құбылыстардың арасындағы байланыстардың болуы туралы

B)құбылыстың болуы туралы

C)сәйкес құбылыстардың арасындағы байланыстармен бірге құбылыстың өзінің болуы туралы

D)құбылыстар арасындағы себепті байланыстың болуы туралы

E)сәйкес құбылыстардың арасындағы байланыс туралы

$$$ 22


Психикалық дамуды зерттейтін биогенетикалық бағытқа сәйкес келетін эксперимент

A)тұрақтаушы

B)қалыптастырушы

C)квазиэксперимент

D)табиғи эксперимент

E)лабороториялық эксперимент

$$$ 23

Қалыптастырушы эксперменттің синониміA)генетикалық моделдік эксперимент

B)квазиэксперимент

C)бақылаушы эксперимент

D)проективті эксперимент

E)табиғи эксперимент

$$$ 24


Оқытып-тәрбиелеу процесінің тиімді түрін жобалау және педагогикалық ізденіспен педагогикалық зерттеуді біріктіру әдісі

A)қалыптастырушы эксперимент

B)бақылау

C)лабораториялық эксперимент

D)іс-әрекет нәтижесін талдау әдісі

E)тест


$$$ 25

Оқуды талдаудың пәнаралық бағытын жүзеге асырған кім

A)И. Лингард

B)В.В. Давыдов

C)Д.Б. Эльконин

D)Л.Б. Ительсон

E)К.Д. Ушинский

$$$ 26


"Процесс и структура человеческого учения" атты кітаптың авторы кім

A)И. Лингард

B)И.И. Ильясов

C)Л.Б. Ительсон

D)В.В. Давыдов

E)А.Н. Деонтьев

$$$ 27

Тұқымұуалаушылыұ, орта, икемделу, реттелу және т.б. оқудың бейімділік процесі қай ғылым саласында зерттеледі.A)биология

B)физиология

C)социология

D)психология

E)политология

$$$ 28


Оқу жеке және қоғамдық байланыс және әлеуметтік фактор ретінде қай ғылымда қарастырады

A)социология

B)физиология

C)биология

D)психология

E)политология

$$$ 29

Жеке тәжірибені биологиялық жүйемен игерудің процесін және нәтижесін түсіндіретін жалпы түсінік қалай аталадыA)үйрену

B)оқу


C)оқыту

D)оқу іс-әрекеті

E)тәрбие

$$$ 30


Үйрену процесінің негізгі кезеңдеріне өту үшін қажет арнайы әрекеттер жүйесі бұл –

A) сабақ беру

B)оқыту

C) оқу


D)үйрену

E)тәрбиелеу

$$$ 31

Сенсорлық үйрену қандай үйренудің түрі болып табылады.A)ассоциативті рефлекторлық үйрену

B)когнитивті-ассоциативтік үйрену

C)интеллектілі-рефлекторлық үйрену

D)интеллектілі-когнитивті үйрену

E)интеллектілі үйрену

$$$ 32


Моторлық үйрену және ассоциативті үйренудіњ сәйкестілігі

A)туыс-түр

B)қатар қойылған түсініктер

C)бүтін-бөлшек

D)функционалды байланыс

E)сәйкестілігі жоқ

$$$ 33

Байқау және қателік әдісі бойынша білім жєне дағдыларды игеретін үйрену- бұл:A)оперантты үйрену

B)импритинг

C)шартты-рефлекторлық үйрену

D)викарлық үйрену

E)рефлекторлық үйрену

$$$ 34


Басқаларда кездеспейтін, тек адамға ғана тән үйрену түрі:

A)викарлық үйрену

B)импринтинг

C)оперантты үйрену

D)шартты-рефлекторлық үйрену

E)рефлекторлық үйрену

$$$ 35

Нақты обьектілер, қасиеттер, әрекеттер, психикалық жағдайлар және т.б. арасындағы байланыстарды адамның игеруіA)үйренудің ассоциативтік теориясы

B)үйренудің шартты-рефлекторлық теориясы

C)үйренудің белгілік теориялары

D)үйренудің операционалдық теориясы

E)үйренудің шарттық теориясы

$$$ 36


Шетел ғалымдарының арасында әр түрлі тапсырмаларды шешу бойынша білімді және икемділікті игеру ретінде оқу

A) Б.Скиннер

B)И.Гарбарт

C) Я.А.Каменский

D)К.Коффкақ

E)Л.С.Выготский

$$$ 37

Өзгертуші стимулдарға сыртқы реакциясының өзгеруі, мінез-қылықтың өзгеруі ретінде үйренуді шетел психологиясында қарастырған кімA)Б.Скиннер

B)Я.А.Каменский

C)И.Гарбарт

D)К.Коффка

E)Л.С.Выготский

$$$ 38


Психикалық жағдайлар, әрекеттер, қасиеттер, нақты обьектілер арасындағы байланыстарды үйренудің мәні үйренудің психологиялық теорияларында қалай трактатталады

A)ассоциативті

B)шартты-рефлекторлық

C)белгілік

D)операциялық

E)шартсыз

$$$ 39

Стимул мен реакция арасында болатын процесс ретінде әлеуметтік тәжірибені игеру мәселелері қай бағыт бойынша зерттеледі:A)когнитивтік бағыт

B)бихевиористік бағыт

C)факторлық бағыт

D)функционалдық бағыт

E)ассоциативтік бағыт

$$$ 40


Оқу процесі баланың жеке тәжірибесінің тұтас құрылымы ретінде бөлек қарастырылады:

A)гештальтпсихология

B)функционалды психология

C)бихевиоризм

D)когнитивті психология

E)психоанализ

$$$ 41

Дж. Брунердің жұмысы оқу теориясының қай түріне тиістіA)когнитивтік

B)бихевиористік

C)іс-єрекеттік

D)ассоциативтік

E)психоаналистік

$$$ 42


Э. Торндайк ж±мыстарын тµмендегідей жіктеуге болады

A)оќудыњ бихевиористік теориясы

B)оќудыњ когнитивті теориясы

C)оќудыњ іс-єрекеттік теориясы

D)оќудыњ ассоциативті теориясы

E)оќудыњ интеллектілі теориясы

$$$ 43

Эффект зањыныњ авторыA) Дж.Брунер

B)Б. Скиннер

C)Г. Эббингауз

D) Э.Торндайк

E)К. Коффка

$$$ 44


А.Г. Асмолов бойынша оќытудыњ когнитивтік моделі ќандай бейнеде негізделеді

A)"т‰йсінуші адам"

B)"т±тынушы адам"

C)"баѓдарланѓан адам"

D)"іс-єрекетті адам"

E)"ќызметтес адам"

$$$ 45

"Структура процесса учения" атты кітаптыњ авторыA)И.И. Ильясов

B)А.К. Маркова

C)Н.Ф. Талызина

D)В.В. Давыдов

E)Я.А. Каменский

$$$ 46


Кењес ѓылымында Д.Б. Эльконин жєне В.В. Давыдов оќуды тµмендегідей трактаттады

A)оќу іс-єрекетініњ арнайы т‰рі

B)білім, іскерлік жєне даѓдыны игеру

C)субъект жасайтын єрекет негізінде білімді игеру

D)іс-єрекет т‰рі

E)єрекет


$$$ 47

Кењес ѓылымында П.Я. Гальперин оќуды тµмендегідей трактаттады

A)субъект жасайтын єрекет негізінде білімді игеру

B)оќу іс-єрекетініњ арнайы т‰рі

C)білім, іскерлік жєне даѓдыны игеру

D)іс-єрекет т‰рі

E)єрекет

$$$ 48


У. Джеймс, Дж. Уотсон, К. Коффка оќыту мен дамудыњ µзара ќатынасын тµмендегідей ќарастырды

A)оќыту – б±л даму

B)оќыту – дамудыњ, жетілудіњ сыртќы шарты

C)оќыту жєне тєрбиелеу баланыњ психикалыќ дамуына мањызды рµл атќарады

D)оќыту психикалыќ дамудыњ соњынан пассивті т‰рде ілесіп отырады.

E)оќыту – б±л баланыњ психикалыќ дамуы

$$$ 49

20 жылдарда педалогияѓа мєнді єсер еткен баѓытA)биологизаторлыќ

B)социологизаторлыќ

C)"екі" факторлар теориясы

D)когнитивтік

E)бихевиористік

$$$ 50


Психикалыќ даму мен оќытуды сєйкестендірген кім

A)Э. Торндайк

B)Ж. Пиаже

C)Дж. Брунер

D)П.П. Блонский

E)У. Джеймс

$$$ 51

¤зекті даму дењгейініњ сипаттамасыA)оќытылѓан, тєрбиеленген, дамыѓан

B)оќу, тєрбие, даму

C)µзіндік оќу, µзіндік даму, µзіндік тєрбиелеу

D)оќылѓан, оќытылѓан

E)тєрбиеленген

$$$ 52


Оќу іс-єрекеті ќай кездіњ басты іс-єрекет болып табылады

A)кіші мектеп жасы

B)кіші жеткіншектік жас

C)‰лкен жеткіншектік жас

D)жасµспірімдік жас

E)нєрестелік

$$$ 53

Кењес психологиясында танымдыќ іс-єрекеттегі ќабылдау мен ойлаудыњ µзара байланыс мєселесін зерттегенA)С.Л. Рубинштейн, С.Н. Шабалин

B)А.А. Смирнов, П.И. Зинченко

C)Л.В. Занков

D)Д.Б. Эльконин

E)В.В. Давыдов

$$$ 54


Кењес психологиясында танымдыќ іс-єрекеттегі ес пен ойлаудыњ µзара байланысын талдаѓан

A)А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков

B)С.Л. Рубинштейн, С.Н. Шабалин

C)Н.А. Менчинская, Е.И. Кабанова-Меллер

D)Д.Б. Эльконин

E)В.В. Давыдов

$$$ 55

Кењес психологиясында бастауыш мектеп пен мектеп жасындаѓы балалардыњ ойлауы мен сµйлеу дамуыныњ ерекшеліктерін зерттегенA)А.Р. Лурия, А.В. Запорожец

B)С.Л. Рубинштейн, С.Н. Шабалин

C)Н.А. Менчинская, Е.И. Кабанова-Меллер

D)Д.Б. Эльконин

E)В.В. Давыдов

$$$ 56


Балалардыњ мектепке оќуѓа дайындыѓыныњ психологиялыќ-педагогикалыќ факторын аныќтаѓан

A)Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин

B)Л.И. Бажович

C)Д.Н. Богоявленский

D)В.В. Давыдов

E)Л.С. Выготский

$$$ 57

Оќытудыњ тиімділігініњ психологиялыќ-педагогикалыќ критерилерін ж‰йелегенA)И.С. Якименская

B)Н.А. Менчинская

C)Н.Ф. Талызина

D)Е.И. Кабанова-Меллер

E)В.В. Давыдов

$$$ 58


В.В. Давыдов бойынша іс-єрекетке ќатысты оќу іс-єрекеті ќалай аныќталады

A)т‰рімен

B)т‰бірімен

C)дењгейімен

D)кµріну формасымен

E)кµлемімен

$$$ 59

Игеруге ќатысты оќу іс-єрекеті ќалай аныќталадыA)игерудіњ бір кµрінісі ретінде

B)игерудіњ єрт‰рлілігі

C)игеру дењгейі

D)игеру кезењі

E)игеру ќатынасы

$$$ 60


Оќу іс-єрекетіне ќатысты орындаушы єрекет – б±л

A)оныњ т‰рлері

B)кµріну т‰рлері

C)игеру кезењдері

D)игеру дењгейі

E)игерудіњ єрт‰рлілігі

$$$ 61

Баѓалап оќыту єрекетініњ оќу єрекетімен сєйкестілігіA)бµлшек-б‰тін

B)т‰р-туыс

C)оќу іс-єрекетініњ кµріну формасы

D)игеру дењгейі

E)игеру т‰рі

$$$ 62


Материалдыќ, сыртќы сµздік, аќыл-ой єрекетті бµлудіњ негізі

A)єрекет формасы

B)жалпылау дењгейі

C)кењейген µлшемі

D)даѓдыланѓан µлшемі

E)мотив


$$$ 63

Єрекетті орындаудаѓы жылдамдыќ жєне даѓдылыќ дењгейініњ сипаты

A)игеру µлшемі

B)кењейген µлшемі

C)дербестілік µлшемі

D)жалпылыќ µлшемі

E)наќтылыќ

$$$ 64


Оќу єрекетініњ бастапќы ќасиеті

A)єрекет формасы

B)саналанѓан

C)аќылдылыќ

D)икемділік

E)мењгерілген

$$$ 65

Оќу єрекетініњ екінші ќасиетіA)аќылдылыќ

B)єрекет формасы

C)саналанѓан

D)икемділік

E)мењгерілген

$$$ 66


Оќу іс-єрекетініњ тєсілдерініњ т‰рлерін зерттеген

A)Е.И. Кабанова-Меллер

B)А.К. Маркова

C)Л.В. Занков

D)З.А. Решетова

E)К.Д. Ушинский

$$$ 67

Оќу мотивациясы мєселесін талдаѓанA)А.К. Маркова, Ю.Н. Орлов

B)В.В. Давыдов, В.В. Рубцов

C)Н.Ф. Талызина

D)И.А. Зимняя

E)Г.И. Щукина

$$$ 68


Аќыл-ой дамуы мен мотивацияныњ байланысын зерттеген

A)А.К. Маркова

B)В.В. Давыдов

C)Н.Ф. Талызина

D)И.А. Зимняя

E)В.В. Рубцов

$$$ 69

Кењестік психологияда балалардыњ танымдыќ ќызыѓушылыѓын пайда болу жєне даму мєселесін зерттегенA)Н.Г. Морозова

B)Т.Б. Габай

C)М.И. Махмутов

D)И.Я. Лернер

E)А.Б. Орлов

$$$ 70


‡лгермеушіліктіњ психологиялыќ себептерін ќарастырѓан

A)Н.А. Менчинская

B)З.А. Решетова

C)М.И. Махмутов

D)И.Я. Лернер

E)А.Б. Орлов

$$$ 71

"Мотив" жєне "мотивация" т‰сініктерініњ сєйкестілігіA)"мотив" т‰сінігі "мотивация" т‰сінігі ретінде

B)б±л т‰сініктер синонимдер

C)б±л т‰сініктер антонимдер

D)"мотив" т‰сінігі "мотивация" т‰сінігініњ т‰бірі

E)сєйкестілігі жоќ

$$$ 72


¤зіндік білімніњ мотивтері – б±л

A)танымдыќ мотивтердіњ тиімділігі

B)оќу мотивтерініњ кµріну формасы

C)оќу мотивтерін игеру кезењдері

D)оќу мотивтерініњ сапалыќ сипаттамасы

E)оќу мотивтерініњ сандыќ сипаттамасы

$$$ 73

Заттар мен ќ±былыстардыњ арасындаѓы байланыстарды бейнелейтін ойлаудыњ формасы

A)пікір

B)т‰сінікC)ой ќорытындысы

D)теория

E)практика

$$$ 74


Т‰сінік б±л -

A)ойлау формасы

B)ойлау т‰рі

C)ойлау операциясы

D)ойлау дењгейі

E)ойлау аналогы

$$$ 75

"Ой ќорытындысы" т‰сінігініњ "ойлау формасы" т‰сінігімен сєйкестілігіA)т‰бір-т‰р

B)бµлшек-б‰тін

C)себеп-салдар

D)олардыњ арасындаѓы функционалдыќ ќатынас

E)б‰тін - салдар

$$$ 76


Кењес педагогикасындаѓы "тєрбие" т‰сінігі ќашан пайда болды

A)ХVІІІ ѓ. екінші жартысы

B)ХVІІ ѓ. басы

C)ХVІІ ѓ. екінші жартысы

D)ХVІІІ ѓ. басы

E)ХІХ ѓ. басы

$$$ 77

Тєрбие те ориясыныњ ѓылыми µњделуі ќай кезењмен сєйкес келеді

A)ХІХ ѓ. басы

B)ХVІІІ ѓ. басы

C)ХVІІІ ѓ. соњы

D)ХІХ ѓ. соњы

E)ХVІІІ ѓ. ортасы

$$$ 78


П.Ф. Каптеревтіњ "Педагогикалыќ психология" кітабы ќай жылы шыќты

A)1876 ж.

B)1872 ж.

C)1880 ж.

D)1885 ж.

E)1888 ж.

$$$ 79

Заттыќ-манипуляциялыќ iс-јрекет мына жас кезеѕдерiне тјн:A)нјрестелiк шаќ

B)балдырєан (мектепке дейiнгi шаќ)

C)бастауыш мектеп жасы

D)жасґспiрiм

E)барлыќ жауаптар ќате

$$$ 80


Тєрбиелеу психологиясы мен оќыту психологиясыныњ дербестілігі кімніњ ењбектерінде ќарастырылѓан

A)В.А. Лай

B)Л.Ф. Каптерев

C)Дж. Дьюи

D)Э. Клаперед

E)Ж. Пиаже

$$$ 81

Ќоѓамды ќалыптастырушы µкілі ретінде адам т‰сіндіріледіA)индивид

B)іс-єрекет субъектісі

C)т±лѓа

D)даралыќE)±жымдыќ

$$$ 82


"Нышан" т‰сінігі … сипаттайды

A)жеке ќасиеттерді

B)субъективті ќасиеттерді

C)т±лѓалыќ ќасиеттерді

D)даралыќ ќасиеттерді

E)топтыќ ќасиеттерді

$$$ 83

Т±лѓаныњ µзекті Мен-концепциясыныњ авторыA)Р. Бернс

B)В.С. Агапов

C)К. Роджерс

D)В.В. Столин

E)К.Д. Ушинский

$$$ 84


Аќыл-ой тєрбиесін бµлудіњ негізі

A)іс-єрекет мазм±ны

B)институттыќ белгі

C)тєрбие процесініњ аспектісі

D)тєрбиелеуші жєне турбиеленуші ќатынасыныњ басым принципі жєне стилі

E)оќыту процесініњ аспектісі

$$$ 85

Л. Кольберг бойынша моралдыќ дамудыњ жоѓарѓы дењгейіA)ар-±яттыњ жеке принциптерініњ моралі

B)жаќсы ќатынасты саќтайтын "жаќсы ±л" моралі

C)ќатынасты ±стау моралі

D)жазалауѓа баѓыттылыќ

E)мадаќтауѓа баѓыттылыќ

$$$ 86


Психологияда тіл арќылы аќпарат алмасу процесі:

A)сµйлеу
 1. Бастауыш мектеп:

  Каталог: ebook -> umkd
  umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  umkd -> Қазақстан Республикасының
  umkd -> Қазақстан Республикасының
  umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
  umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
  umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
  umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет