БАҒдарламасы семей 2015 Алғы сөз ҚҰрастырылған құрастырушы:Дата12.03.2018
өлшемі107,06 Kb.

ПОӘК 042-18.117 /01-2015

№ 2 басылым 11. 06. 2015ж.

беттің -ші бетіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.117 /02-2015ПОӘК

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы


№ 2 басылым

11. 06. 2015ж.ПӘНІНІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ«Кәсіби қазақ тілі»

5В071200 – Машинажасау

мамандығына арналған
ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Алғы сөз


  1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы:___________ « 11 » 05 2015 ж. Қ.Тлеубердин

«Машина жасау технологиясы және механика» кафедрасының аға оқытушысы.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Машина жасау технологиясы және механика» кафедрасы мәжілісінде қаралды.
11 » 05 2015 ж., хаттама № 9
Кафедра меңгерушісі ___________ Д. Жайлаубаев

2.2 Инженерлі-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды


« 05 » 06 2015ж ., хаттама №5
Төрайымы ___________ С. Толеубекова.

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды.

« 11 » 06 2015ж., хаттама №6


Төрайым _______________ Г. Искакова

4 №1 баспа орнына енгізілген.

Мазмұны

1

Қолдану аймағы.............................................................................................4
2

Нормативтік сілтемелер............................................................................... 4
3

Жалпы ережелер...................................................................................... .....4
4

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны............................................................. 6
5

Білім алушылардың өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі....7
6

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етудің картасы....................7
7

Әдебиеттер.....................................................................................................8

1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ
Қолдану ауданы
5В071200 – Машина жасау мамандығы алушыларына арналған оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіретін «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы.
2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің оқытушыға арналған оқу-жұмыс бағдарламасы келесі нормативтік-құқықтық құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылды және осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

2012 жылдың 23 тамызындағы № 1080 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі бұйрығымен енгізілген және бекітілген 5В071200 – Машинажасау мамандығы бойынша білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты бойынша құрастырылған.

- Университет стандарты СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәннің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге мен рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар»;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы» құжаттандырылған процедурасы.
3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің зерттеу нысаны студенттердің кәсіби салада қазақ тілінде сөйлеп жазу деңгейін көтеру.

Қазіргі замандағы мамандардың машина және механизмдердің кинетикасы мен динамикасы аймағындағы терең білімін қажет етеді.

«Кәсіби қазақ тілі» пәні өндірістік процестерді технология талаптарына сәйкестендіріп басқарып қана қоймай, сонымен қатар ғылымның соңғы жетістіктеріне сай жоғарғы техникалық деңгейде оңтайлы өтуін қамтамасыз етуі керек. Бұл мақсаттарды орындау үшін маманның әртүрлі инженерлік есептерді шешуге қабілеті болуы міндет.


3.2 Пәннің мақсаты:

Білім алушылардың «Кәсіби қазақ тілі» жөніндегі білімдерін қалыптастыру, осы алған білімдерін болашақ маман алдағы еңбек тәжірибесінде қолдана білу. Студенттерді кәсіби лексика мен мамандыққа байланысты терминдер мен таныстырып, іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.


3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеті:

Пәнді меңгерудің негізгі мақсаты: студенттерді теориялық механиканың толық курсын оқыған студенттер тәжірибелер мен бақылаулар нәтижелерін талдау үшін математикалық аппаратты қалай қолдану туралы толык мағлұмат алады.

Сонымен қоса, пәннің негізгі мақсаты студенттерді жоғарыда айтылғандарды (анықтамалар, заңдылықтар, есептерді шешу жолдары) меңгерту ғана емес, оларды қолдана білуге үйрету.
3.4 Білім алушылар келесілерді білуі керек:

«Кәсіби қазақ тілі» толық курсын оқыған студенттер тәжірибелер мен бақылаулар нәтижелерін талдау үшін математикалық аппаратты қалай қолдану туралы толык мағлүмат алады.

Студент алған білімін механиканың нақты есептерін шешуге жалпы заңдылықтар мен жаратылыстану ғылымының принциптерін білуі қажет.
3.5. Курстың пререквизиты: Кәсіби қазақ тілінің практикалық курсын оқу үшін студенттің қазақ тілі пәнінен жалпы орта мектебінде және университетте алған білім, болуы керек.
3.6. Курстың постреквизиты: Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: Машина жасау негіздері, Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, Металл кескіш құрал-саймандар, Машина жасау технологиясы т.б.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1Курс

Семестр

Кредит

ТС

(сағ.)


ОБӨЖ

(сағ.)


БӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау формасы

3

5

1

15

22,5

67,5

105

Емтихан


4 ОҚУ ПӘННІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

Кесте 2Тақырыптардың аталуы және олардың мазмұны

Сағат саны

Тәжірбелік сабақтар

І модуль. Кәсіби қазақ тілінде жүргізілетін пәндердің ерекшеліктері

1 Кіріспе. Пәнді оқыту мақсаты, міндеті, ерекшеліктері.

Пәнді оқытудағы негізгі мақсаттар мен оның нәтижелері. Машина жасау мамандық тілі туралы түсінік. Кәсіби қазақ тілін дамыту туралы мағлұмат.2

2 Қазақ тілінде мамандық тілін игерудің тиімді жолдары.

Кәсіби қазақ тілінің мамандық дамытудағы ролі. Терминдік сөздіктер (бұйым, тетік, құрылым тұзілімі, құрамды тұзілім т.б), сөз байлығы және баламалық ұғымдарды қолдану. Диалог, әңгіме құру арқылы студенттердің тілді меңгеруін дамыту.2

3 Машина жасау мамандық бойынша терминдермен танысу. Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Әр мамандық пен ғылым саласындағы терминдердің жасалу жүйесі. Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолдану аясы.

2

4 Машина жасау мамандық бойынша терминдер құрастырып қалыптастыру ерекшеліктері.

Кәсіби қазақ тіліндегі стильдік ерекшелік. Кәсіби терминдерді қолдану барысында қарай дұрыс айту нормалары. Машинажасау мамандық бойынша терминдер құрастыру ерекшеліктері.2

ІІ модуль. Кәсіби құжаттарға қойылатын талаптар.
5 Кәсіби тілде жиі қолданылатын құжаттар. Оларды жасау, талдау.

Кәсіби тілдегі техникалық құжаттамалар түрі. Қазақ тіліндегі кәсіби жиі қолданылатын құжаттар. Құжат түріне қарай оларды құрастыру шарттары мен ерекшеліктері.2

6 Ауызша және жазбаша кәсіби тілде сөйлеу тәртібімен мәдениетін қалыптастыру.

Машина жасау мамандық тілін сауатты жазу мен мәдениетті сөйлетудегі амал-әдістер және білімді бақылау формалары (алғашқы, межелік, қорытынды). Кәсіби сөйлеу ортасы және кәсіби іскерлік.2

7 Практикалық бағытта жазу мәдениетін қалыптастыру (реферат, жарнама және т.б.).

Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістемесі. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері. Кәсіби мәтіндегі сөздік жұмысы. Кәсіби мәтіндегі аударма практикумы.2

8 Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс оқу.

Оқылған мәтіннің мазмұнын түсіну (негізгі ұғымды ұғынып оқу, мәтін мазмұнын толық игеру).1

5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН

ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

  1. Фонетиканы талдау

  2. Лексиологияны талдау

  3. Синтаксисты талдау

  4. Кәсіби қазақ тілінің негізгі теориялық ұстанымдары.

5 Кәсіби мемлекеттік қазақ тілінің негізін құрайтын тіл салалары  1. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ

Кесте 3


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың

саны


Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

Ғазалиев, А. М., Егоров, В. В., Исин, Д. Қ. Машина жасау өндiрiсiнiң технологиялық және химиялық процестерi. Алматы, 2010-740 б.


1

16
Зейнулина А.Ф. Кәсіби қазақ тілі. 2012.

1

16
5 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.


1

16

7. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі

1 Ғазалиев, А. М., Егоров, В. В., Исин, Д. Қ. Машина жасау өндiрiсiнiң технологиялық және химиялық процестерi. Алматы, 2010-740 б.

2 Зейнулина А.Ф. Кәсіби қазақ тілі. 2012.

3 Жұмабаева З.Е. Мемлекеттік кәсіби қазақ тілі дидактикасы. Павлодар, 2010

4 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009
Қосымша

5 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004.

6 Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007.

7 Тургамбаева Б., Линко Т. Вы говорите по казахский? /Самоучитель казахского языка/ Алматы: Балауса, 1992.

8 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана тілі», 2003.

9 Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Машина жасау/Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ. 2006. – 422 б.10 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық, Алматы, 1986

11 Қазақша-орысша сөздік (50 мыңға жуық сөздер) Алматы «Дайк Пресс», 2002, 2007
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет