Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігібет31/36
Дата12.10.2020
өлшемі1,34 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Министерство образования и науки Республики Казахстан


      БЕКІТЕМІН:      УТВЕРЖДАЮ:      Факультет деканы      Декан факультета      ____________________________________________________________      ____________________________________________      ________________________________ кафедрасының      200____/200_____ оқу жылына арналған      Ж Ұ М Ы С Ж О С П А Р Ы      П Л А Н Р А Б О Т Ы      кафедры _____________________________________      _____________________________________________      _____________________________________________      на 200____/200____ учебный год      _____________________________________________      Кафедра отырысы _____ сағаттан      бастап _____ дейін өтеді      Заседания кафедры проходят      с _____________ по ________ час      _____________________________      Кафедраның телефоны _________      Телефон кафедры _____________      І. Оқу жұмысының көлемі және кафедра штаты туралы анықтама      Справка об объеме учебной работы и штате кафедры      1. 20___/20___ оқу жылына кафедраның жалпы оқу жұмысы      ___________ академиялық сағат немесе ___________ кредитті құрады      На 20___/20___ учебный год общий объем учебной работы кафедры      составил __________ академических часов или _____________ кредитов      Оның ішінде:      В том числе:      а) аудиторлық _________ академиялық сағат немесе _______ кредиттер      аудиторных _________ академических часов или _________ кредитов      оның ішінде лекциялар ____ академиялық сағат немесе ___ кредиттер      из них лекций ________ академических часов или __________ кредитов      б) СРСП ___________ академиялық сағат немесе ___________ кредиттер      СРСП _______________ академических часов или _________ кредитов      в) кәсіптік практика ____ академиялық сағат немесе _____ кредиттер      профессиональной практики __ академических часов или _ кредитов      г) дипломдық жұмыс (жоба)___ академиялық сағат немесе __ кредиттер      дипломных работ (проектов)__ академических часов или _ кредитов      д) магистрлік диссертация ___ академиялық сағат немесе _ кредиттер      магистерских диссертаций __ академических часов или __ кредитов      е) докторлық диссертация ___ академиялық сағат немесе __ кредиттер      докторских дисертаций ___ академических часов или ____ кредитов      2. Кафедрада білім алушылар:      На кафедре обучаются:      студенттер ___________ адам      студентов чел.      магистранттар _________ адам      магистрантов чел.      аспиранттар (аяқтап жатушылар) _________ адам      аспирантов (на доучивании) чел.      PhD докторанттар _________ адам      докторантов PhD чел.      20 ___/20 ___ оқу жылында қорғауға      учебном году представят к защите      ________________ диплом жұмысы      дипломных работ      ________________ магистрлік диссертация      магистерских диссертаций      ________________ докторлық диссертация ұсынылады      докторских дисертаций      3. Оқу жұмысының жалпы көлемі бойынша орындалатын:      Из общего объема учебной выполняются:      штаттық оқытушылар ______ академиялық сағат немесе _____ кредиттер      штатными преподавателями академических часов или кредитов      оның ішінде лекциялар ___ академиялық сағат немесе _____ кредиттер      в том числе лекции академических часов или кредитов      қос қызметтілік _________ академиялық сағат немесе _____ кредиттер      совместителями академических часов или кредитов      оның ішінде лекциялар ___ академиялық сағат немесе _____ кредиттер      в том числе лекции академических часов или кредитов      сағат бойынша ___________ академиялық сағат немесе _____ кредиттер      почасовиками академических часов или кредитов      оның ішінде лекциялар ___ академиялық сағат немесе _____ кредиттер      в том числе лекции академических часов или кредитов      4. Оқу жылына кафедраның штаты ______________ адам санында бекітілді      Штат кафедры на учебный год утвержден в количестве ______ человекКафедрамеңгерушісіЗав.кафедройПрофессорларПрофессоровДоценттерДоцентовАғаоқытушы-ларСт.препода-вательАссистенттерАссистент(преподава-теля)БарлығыВсегобекітілгенУтв.
Факт.

      5. Оқу қосалқы қызметкерлердің бекітілген штаты _________ адам      санында, одан басқа § 52 бойынша ______________ бірлігі.      Штат учебно-вспомогательного персонала утвержден в количестве      __________ единиц, кроме того по § 52 ________ единиц.      ІІ. Кафедраға бекітілген оқу пәндерінің тізімі (жоо оқу-әдістемелік      кенесінің шешімі, хаттама № ________, ______________ дан)      Перечень учебных дисциплин закрепленных за кафедрой (решение      учебно-методического совета вуза, протокол № _____ от _______)


ппОқупәнініңатауыНаимено-ваниеучебнойдисцип-линыОқужоспарынасәйкесқайциклданИз какогоцикласогласноучебногопланаМіндеттіжәне таңдаубойыншакомпонентОбязатель-ныйкомпонентиликомпонентпо выборуМамандықтыңатауы жәнекодыКод инаимено-ваниеспециаль-ностиОқукурсыКурсизу-ченияКөле-міОбъемЕскертуПриме-чание
      IІІ. Қафедра отырысының жоспары      План заседания кафедры      күзгі семестр      осенний семестрОтырыс күніДата заседанияТалқыланатынмәселелерВопросы дляобсужденияБаяндамашыДокладчикКім дайындайдыКто готовит1234
      весенний семестр      көктемгі семестрОтырыс күніДата заседанияТалқыланатынмәселелерВопросы дляобсужденияБаяндамашыДокладчикКім дайындайдыКто готовит
      ІV. Лекция курстарын оқу мен дайындау      Чтение и подготовка лекционных занятий      а) лекция оқу      чтение лекций


Тегі, аты, әкесінің атыФамилия, имя, отчествоПәндер атауыНаименованиедисциплинКредиттеркөлеміОбъемкредитовСеместрСеместр

Тегі, аты, әкесінің атыФамилия, имя, отчествоПәндер атауыНаименованиедисциплинКредиттеркөлеміОбъемкредитовСеместрСеместр      б) Лекцияларды жаңа пәндер бойынша дайындау      Подготовка лекций по новым дисциплинам

      Жаңа пәндер үшін өздік жұмыс көлемі анықталады      Для новых дисциплин определяется трудоемкость элементов самостоятельной работы      V. Лабораториялық жұмыс      Лабораторные работы      а) Жаңа лабораториялық жұмыстарды дайындау      Подготовка новых лабораторных работКім орындайдыКто выполняетЖұмыстың атауыНаименование работыБітіру мерзімі мен түріСрок форма окончания

      б) Бұрыннан бар лабораториялық жұмыстарды жаңғырту      Модернизация существующих лабораторных работ
      в) Ескірген лабораториялық қондырғыларды ауыстыру және жаңасын сатып алу      Замена устаревшего и приобретение нового лабораторного оборудования
      VI. Жоғары оқу орны ішілік лекция курстарын, оқу-әдістемелік кешендерін, силлабустарын, лабораториялық тәжірибелерді, практикалық және семинарлық сабақтарға арналған оқу құралдарын, әдістемелік нұсқауларды шығаруға дайындық      Подготовка к внутривузовскому изданию курсов лекций, учебно-методических комплексов, силлабусов, лабораторных практикумов, учебных пособий для практических и семинарских занятий, методических рекомендацийАтауыНаименованиеКөлемі (баспа таба)Объем (печ.листов)Кім дайындайдыКто готовитОББ жұмыстыұсыну мерзіміСрокпредставленияработы1234
      VII. Кафедра пәндерін оқулықтармен және оқу-құралдарымен қамтамасыз ету      Обеспеченность дисциплин кафедры учебниками и учебными пособиямиПән атауыНаименование дисциплиныҚамтамасыз етуОбеспечениеОқулықтарменУчебниками %Оқу құралдарыменУчебнымипособиями %      VІІІ. Кафедра пәндерін оқу-әдістемелік кешендермен және силлабустармен қамтамасыз ету      Обеспеченность дисциплин кафедры учебно-методическими комплексами и силлабусамиПән атауыНаименование дисциплиныҚамтамасыз етуОбеспечениеУМК %Силлабуссами %
      ІX. ОТҚ қамтамасыз етілген сабақтар саны      Число занятий, обеспеченных ТСО (фактически)      -------------------------------------      Оқу-әдістемелік картасы бойынша ОТҚ-мен камтамасыз етілуге міндетті сабақтар саны.      Число занятий, которые должны быть обеспечены ТСО по учебно-методической картеПән атауыНаименование дисциплиныҚамтамасыз етуОбеспечениеУМК %Силлабуссами %      X. Қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану      Использование дистанционных технологий обучения      а) уәкілетті органның рұқсаты      разрешение уполномоченного органа ________________________________      _____________________________________________________________________      _____________________________________________________________________      б) қашықтықтан оқыту технологиясының түрлері      виды технологий дистанционного обучения __________________________      _____________________________________________________________________      _____________________________________________________________________      г) қашықтықтан оқытуға қойылатын біліктілік талаптары      квалификационные требования к дистанционному обучениюҚашықтықтан оқыту технологиясыТехнология дистанционногообученияБіліктілік талаптарына сәйкестігіСоответствие квалификационнымтребованиями
      д) қашықтықтан оқытудың оқу пәндерінің тізбесі      перечень учебных дисциплин дистанционных обученияПәндер атауыНаименование дисциплинҚашықтықтан оқытутехнологиясыТехнологиядистанционногообученияТехникалық және өзгеқамтамасыз етуТехническое и иноеобеспечение
      е) қашықтықтан оқытуды кадрлық қамтамасыз ету      кадровое обеспечение дистанционного обученияПОҚ Т.А.Ә.Ф.И.О. ППСОқытылатын пәнПреподаваемаядисциплинаБіліктілік деңгейі(біліктілік курсынан өткенқұжаттың түрі) Уровеньквалификации (вид документагде прошел квалификацию)

Ф.И.О.ИТ и УВПФункционалдық міндетФункциональнаяобязанностьБіліктілік деңгейі(біліктілік курсынан өткенқұжаттың түрі) Уровеньквалификации (вид документагде прошел квалификацию)
      XI. Оқу курстары бойынша студенттердің өздік      жұмысының бақылау жоспары      Планы текущего контроля самостоятельной работы      студентов по учебным курсам


Оқукурстары-ның атауыНаименова-ниеучебныхкурсовКімдайын-дайдыКтоготовитБақылау шараларының түрі және мерзіміВид контрольных мероприятий и срокиКол-лок-виумКол-лок-виумБақ.жұмысыКонтр.работаСе-ми-нарСе-ми-нарТеория-лық сұ-раусалТеоре-тичес-кийопросҰйжұмысыжәнеграф.жұмысесебідомашн.и расчетграф.раб.Бағдар-ланғанбақылауПрогра-мирован.контроль

      XII. Оқу үрдісінің сапасын бақылау және ашық лекциялар      Контроль качества учебного процесса и открытые лекции      а) Лекциялардың, зертханалық және практикалық сабақтарының сапасын бақылау      Контроль качества лекций, лабораторных и практических занятийСабақтартүріВид учебныхзанятийКім өткізедіКто проводитКім бақылайдыКто контролируетМерзіміСроки
      б) Ашық лекциялар      Открытые занятияКім өткізедіКто проводитМерзіміСрокиЕ с к е р т уП р и м е ч а н и е


      XIІІ. Практикаға басшылық      Руководство практикойОқытушының тегі,аты, әкесінің атыФамилия, имя,отчествопреподавателяКурсКурсТопГруп-паСту-денттерсаныКол-востудТәжи-рібетүріВидпрак-тикиТәжирі-беденөтетінжеріМестопракти-киТәжирібемерзіміСрокипрактикиБас-та-луыНа-чалоАяқта-луыОконча-ние
      XІV. Кафедраның профессор–оқытушылар      құрамының біліктілігін арттыру жөніндегі жұмыс      Работа по повышению квалификации      профессорско-преподавательского состава кафедры№/пБіліктілігін арттырутүрі (жұмыстан қолүзіп немесе қол үзбей)Вид повышенияквалификации (сотрывом или без отрываот работы)Тегі, аты,әкесініңаты, лауазымыФамилия, имя,отчество,занимаемаядолжностьҚайдажіберіледіКуданаправляетсяМерзіміСроки


      XV. Кафедраның ғылыми семинарларының жұмысы      Работа научных семинаров кафедрыТақырыбыТемаМерзіміСрокиКім өткізедіКто проводит
      XVI. Ғылыми-зерттеу жұмыстары      Научно-исследовательская работа      а) НИР ППС№/пҒылыми-зерттеутақырыбының атауыНаименованиенаучно-исследовательскойтемыТақырыпбасшысыРуководительтемыОрындалу мерзіміСрок исполненияБасталуыНачалоБітуіОкончание      б) студенттердің, магистранттардың, докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстары      НИР студентов, магистрантов, докторантов


      XVII. Студенттермен жүргізілетін тәрбие жұмысының негізгі іс-шаралары      Основные мероприятия по воспитательной работе со студентами


Іс-шаралардың атауыНаименование мероприятийМерзіміСрокОрындаушыИсполнитель1234
      XVIII. Жаңадан студенттер қабылдау жөніндегі жұмыс (кәсіптік      бағдарлау жұмысы, мамандар даярлауға келісім жасау бойынша жұмыс)      Работа по обеспечению приема (Профориентационная работа, работа по      заключению договоров на подготовку специалистов)


Іс-шаралардың аталуыНаименование мероприятийМерзіміСрокОрындаушыИсполнитель1234
      XIX. Кафедраның басқа жұмыс түрлері      Другие виды работы кафедры


Жұмыс түріВиды работМерзіміСрокОрындаушыИсполнитель
234
      XX. 200____ 200____ оқу жылына жалпы кафедралық міндеттер бөлу      Распределение общекафедральных поручений на 200____ 200___ уч.год№/пТегі, аты, әкесінің атыФамилия, имя отчествоНегізгі міндеттердіңатауыНаименованиеосновных порученийМіндеттеркөлеміОбъемпоручений1234
      1. Профессорлық–оқытушылық құрам      Профессорско–преподавательский состав
      XXI. Жылдық жоспардың орындалуы туралы деканның қорытындысы      Заключение декана по выполнению годового плана_______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      _______________________________________________________________________________________      Жоспар 200___ жылғы "_____" кафедраның отырысында талқыланды.      Кафедра меңгерушісі _____________________      "______" __________________ 200_____ жыл.     
Ескерту: жоспар 2 данада жасалып, 25 мамырға дейін факультет деканына бекіту үшін ұсынылады және деканат пен кафедрада сақталады.


      План обсужден на заседании кафедры "_____" _____________ 200_____ год.      Заведующий кафедрой _____________________     
Примечание: План составлен в 2-х экз. до 25 мая представляется декану факультета на утверждение и хранится в деканате и на кафедре.

 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрі
міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығымен бекітілген
Нысан


Каталог: wp-content -> uploads -> 2019
2019 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы қаласы Білім басқармасының
2019 -> Батыс қазақстан облысы бойынша 2019 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі знаменательные и памятные даты по западно-казахстанской области на 2019 год орал, 2018 ббк 92. 5 Б 27
2019 -> БАҒдарламасы ксентаев Ардак Ануарбекович 1981 жылы 08 қыркүйек Павлодар облысы Баянауыл ауданы Қ. Сатбаев ауылында дү­ние­ге келген
2019 -> Төрайым– Асанова Жанна Бейсентаевна, төрайым орынбасары
2019 -> Директордың оқу ісі
2019 -> Сабақ жоспарлары қазақ әдебиеті пәні ( атауы)
2019 -> Коммерциялық емес акционерлік қоғам Тіл білімдері кафедрасы КӘсіби қазақ тілі
2019 -> Кмм «Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы» кгу «Восточно-Казахстанская областная универсальная библиотека имени Абая» Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі облыстық жоспар


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет