Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралыбет30/36
Дата12.10.2020
өлшемі1,34 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36
ДОКТОРАНТТЫҢ КУӘЛІГІ N __________


      Тегі, аты, әкесінің аты      __________________________________________________________      Түскен уақыты ____________________________________________      Мамандығы ________________________________________________      Ректор ___________________________________________________      Билеттің берілген күні ___________________________________      оң жақ      200__/_____оқу жылы/ _______________________ курс докторанты      Декан ________________________________________________      200__/_____оқу жылы/ ________________________ курс докторанты      Декан ________________________________________________      200__/_____оқу жылы/ ________________________ курс докторанты      Декан ________________________________________________


 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
N 502 бұйрығымен
бекітілген


      ФормаФотоғаарналғанорынМөр орныСтуденттің қолы _______Личная подпись студентаҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНСТУДЕНТТІҢ СЫНАҚ КІТАПШАСЫЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА СТУДЕНТА № __________Аты-жөні, тегі ______________________Ф.И.О._____________________________________Мамандық коды ______ Мамандығы ______Код специальности Специальность_____________________________________(қай оқу орнынан ауысқан, жылы,курсы/из какого вуза переведен(а),год, курс)О.І. Жөніндегі проректор ___________Проректор по УРФакультет деканы ___________________Декан факультетаСынақ кітапшасының берілген күні ___Дата выдачи зачетной книжки


      БІРІНШІ КУРС


      КУРС ПЕРВЫЙ      ______/_____/ оқу жылы, І-ші семестр Студенттің аты-жөні,      учебный год, І-й семестр тегі/Ф.И.О. студента ______


Пән кодыжәне аттарыКод инаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемеседоценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаЕмтихантапсыру күніДата сдачиэкзаменаҚорытынды бағаИтоговая оценка*ЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзамена-тораӘріптікБуквен-наяСандықэквивалентЦифровойӘріптікБуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ______________      * Примечание: В приложении к диплому указывается итоговая оценка по учебной дисциплине


      БІРІНШІ КУРС


      КУРС ПЕРВЫЙ      ______/_____/ оқу жылы, ІІ-ші семестр Студенттің аты-жөні,      учебный год, ІІ-й семестр тегі/Ф.И.О. студента ___


Пән кодыжәне аттарыКод инаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемесе доценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4
5

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаЕмтихантапсырукүніДата сдачиэкзаменаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалент


Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Студент(ка) ______________________________ 2-ші курсқа көшірілді      переведен (а) на 2-ой курс      Офис-регистратор/Тіркеуші офис __________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета _______________


      ЕКІНШІ КУРС


      КУРС ВТОРОЙ      ______/_____/ оқу жылы, ІІІ-ші семестр Студенттің аты-жөні,      учебный год, ІІІ-й семестр тегі/Ф.И.О. студента ______


Пән кодыжәне аттарыКод инаименованиедисциплинКредит терсаныКоличествокредитовПрофессордың немеседоценттің аты-жөніФамилияпрофессора илидоцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору


Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаЕмтихантапсырукүніДата сдачиэкзаменаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалент


Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _______________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ____________


      ЕКІНШІ КУРС


      КУРС ВТОРОЙ      ______/_____/ оқу жылы, IV-ші семестр Студенттің аты-жөні,      учебный год, IV-й семестр тегі/Ф.И.О. студента ______


Пән кодыжәне аттарыКод инаименованиедисциплинКредиттер саныКоличествокредитовПрофессордыңнемеседоценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору


Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаЕмтихантапсырукүніДатасдачиэкзаменаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтиханалушының қолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалент


Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Студент(ка) ____________________________ 3-ші курсқа көшірілді      переведен (а) на 3-ий курс      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета _______________


      ҮШІНШІ КУРС


      КУРС ТРЕТИЙ      ______/_____/ оқу жылы, V-ші семестр Студенттің аты-жөні,      учебный год, V-й семестр тегі/Ф.И.О. студента ______


Пән коды жәнеаттарыКод инаименованиедисциплинКредиттер саныКоличествокредитовПрофессордыңнемеседоценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору


Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаЕмтихантапсырукүніДатасдачиэкзаменаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтиханалушының қолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалент


Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис __________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета _______________


      ҮШІНШІ КУРС


      КУРС ТРЕТИЙ      ______/_____/ оқу жылы, VI-ші семестр Студенттің аты-жөні,      учебный год, VI-й семестр тегі/Ф.И.О. студента ______


Пән кодыжәне аттарыКод инаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемеседоценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору


Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаЕмтихантапсырукүніДата сдачиэкзаменаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтиханалушының қолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалент


Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Студент(ка) ____________________________ 4-ші курсқа көшірілді      переведен (а) на 4-ый курс      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ______________


      ТӨРТІНШІ КУРС


      КУРС ЧЕТВЕРТЫЙ      ______/_____/ оқу жылы, VII-ші семестр Студенттің аты-жөні,      учебный год, VII-й семестр тегі/Ф.И.О. студента ______


Пән кодыжәне аттарыКод инаименованиедисциплинКредиттер саныКоличествокредитовПрофессордыңнемеседоценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору


Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаЕмтихантапсырукүніДата сдачиэкзаменаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойӘріптікБуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалент


Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ______________


      ТӨРТІНШІ КУРС


      КУРС ЧЕТВЕРТЫЙ      ______/_____/ оқу жылы, VIII-ші семестр Студенттің аты-жөні,      учебный год, VIII-й семестр тегі/Ф.И.О. студента _____


Пән коды жәнеаттарыКод инаименованиедисциплинКредиттер саныКоличествокредитовПрофессордыңнемеседоценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквива лентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору


Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаЕмтихантапсырукүніДата сдачиэкзаменаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалент


Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис __________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета _______________      Студенттің аты-жөні, тегі/Ф.И.О. студента ____________________      Кәсіби іс-тәжірибесі      Профессиональная практика


Кәсібиіс-тәжірибеніңатауыНаименованиепрофессиональнойпрактикиКурскурсІс-тәжірибеніңөту орныМестопрохожденияпрактикиКім болыпістедіВ качествекогоработал (а)Іс-тәжірибемерзімініңұзақтығыПродолжительностьпрактики1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

      кестенің жалғасыКоличествокредитовІс-тәжірибежетекшісініңаты-жөніФамилияпреподавателя,руководившегопрактикойІс –тәжірибежөніндегібағаОценка попрактикеЕсептіқорғағанкүніДата защитыотчетаІс-тәжірибежетекшініңқолыПодписьруководителяпрактики


      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _________________      Факультет деканы/Декан факультета ______________      Студенттің аты-жөні, тегі/Ф.И.О. студента _________      Курстық жұмыстар (жобалар)      Курсовые работы (проекты)


Пәндер атауыНаименованиедисциплинСеместрСеместрКурстық жұмыстың(жобаның) тақырыбыТема курсовой работы(проекта)Ғылыми жетекшініңаты-жөні, тегіФ.И.О. научногоруководителя


      кестенің жалғасыҚорғау бойынша бағаОтметка по защитеҚорғау күніДата защитыҒылыми жетекшінің немесеқорғауды қабылдағанадамның қолыПодпись научногоруководителя или лицапринимавшего защитуәріптікбуквеннаясандық эквивалентцифровойэквивалент
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ________________________________      Факультет деканы/Декан факультета _____________________________      Студенттің аты-жөні, тегі/Фамилия, имя, отчество студента __________      Мемлекеттік емтихандар      Государственные экзамены


ПәндердіңатауыНаимено-ваниедисциплинКредиттер саныКоличествокредитовӨткізу рейтингіРейтинг допускаЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаәріптікбуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалентәріптікбуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалент


      кестенің жалғасыҚорытынды бағаИтоговая оценкаМемлекеттікемтиханды тапсырумерзіміДата сдачигосударственногоэкзаменаМемлекеттік емтиханкомиссиясы мүшелерініңқолдарыПодписи членовГосударственнойэкзаменационной комиссииәріптікбуквеннаяСандықЭквивалентЦифровойэквивалент
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ___________________________________      Факультет деканы/Декан факультета ________________________________      Студенттің аты-жөні, тегі/Фамилия, имя, отчество студента ___________      Қорытынды аттестаттау      Итоговая аттестация      а) государственные экзамены по специальности и/или профилирующим дисциплинам


ПәндератауыНаимено-ваниедисцип-линКредит-тер саныКоли-чествокредитовБағаОценкаМемлекеттікемтихандытапсыру күніДата сдачигосударст-венногоэкзаменаМемлекеттікемтиханкомиссиясымүшелерініңқолдарыПодписи членовГосударственнойэкзаменационнойкомиссииӘріп-тікбук-веннаяСандықэквива-лентцифровойэквива-лент
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _____________________________________      Факультет деканы/Декан факультета __________________________________      Студенттің аты-жөні, тегі/Ф.И.О. студента ____________      Б) Дипломдық жұмыс      Дипломная работа


ДипломжұмысыныңтақырыбыТемадипломнойработыКредиттерсаныКоличествокредитовҒылымжетекшісініңтегіФамилиянаучногоруководи теляКафедраға аяқталғандипломдық жұмысты тапсырумерзіміДата сдачи законченнойдипломной работы накафедру      кестенің жалғасыДиплом жұмысыиегерінің қорғауғажіберілген туралыжетекшінің белгісіОтметка руководителяо допуске к защитеДипломдық жұмыстықорғау бойыншамемлекеттікаттестаттаукомиссиясының бағасыОценка государствен-ной аттестационнойкомиссии по защитедипломной работыЖұмыстықорғаумерзіміДатазащитыдипломнойработыМемлекеттікаттестаттаукомиссиясымүшелерініңқолдарыПодписи членовгосударственнойаттестационнойкомиссииәріптікбуквеннаяСандық эквивалент цифровой эквивалент      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ______________________________________      Факультет деканы/Декан факультета ___________________________________     
Мемлекеттік аттестаттау комиссияның шешімі


     
Решение Государственной аттестационной комиссии


      тағайындау туралы      о присуждении _____________________________________      (студенттің А.Ж.Т./Ф.И.О. студента)      бакалавр академиялық дәрежесі _____________________      академической степени бакалавр      немесе біліктілік берілді _________________________      или присвоение квалификации      мамандық бойынша __________________________________      по специальности      ___________________________________________________      (мамандықтың атауы көрсетіледі/указывается      наименование специальности)      Хаттама № ___________ күні ____________      Протокол № дата      Қолдары Төраға ___________      Подписи Председатель      Мүшелер ___________________________________________      Члены _____________________________________________      ___________________________________________________      (Сынақ кітапшасы диплом алу үшін деканатқа тапсырылады/      Зачетная книжка подлежит возврату в деканат для обмена на диплом)


 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
N 502 бұйрығымен
бекітілген


      ФормаФОТОҒААРНАЛҒАНОРЫНМөр орныМагистранттың қолы _______Личная подпись магистрантаҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНМАГИСТРАНТТЫҢ СЫНАҚ КІТАПШАСЫЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА МАГИСТРАНТА № _______Аты-жөні, тегі ______________________Ф.И.О._____________________________________Мамандық коды ______ Мамандығы ______Код специальности СпециальностьНаправление _________________________(научному и педагогическому,профильному)_____________________________________(қай оқу орнынан ауысқан, жылы,курсы/из какого вуза переведен(а),год, курс)О.І. Жөніндегі проректор ___________Проректор по УРФакультет деканы ___________________Декан факультетаСынақ кітапшасының берілген күні ___Дата выдачи зачетной книжки


      БІРІНШІ КУРС


      КУРС ПЕРВЫЙ      ________/_______/ оқу жылы, I-ші семестр Магистранттың аты-жөні, тегі/      учебный год, I-й семестр Ф.И.О. магистранта _________


Пән аттарыНаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемесе доценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтихантапсыру күніДата сдачиэкзаменаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалент

Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору


      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ____________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета _________________


      БІРІНШІ КУРС


      КУРС ПЕРВЫЙ      ________/_______/ оқу жылы, II-ші семестр Магистранттың аты-жөні, тегі/      учебный год, II-й семестр Ф.И.О. магистранта _________


Пән аттарыНаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемесе доценттіңаты-жөніФамилия профессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтихантапсырукүніДатасдачиэкзаменаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалент

Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору


      Магистрант (ка) __________________________ 2-ші курсқа көшірілді      переведен (а) на 2-ой курс      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета _____________


      ЕКІНШІ КУРС


      КУРС ВТОРОЙ      ________/______/ оқу жылы, III-ші семестр Магистранттың аты-жөні, тегі/      учебный год, III-й семестр Ф.И.О. магистранта _________


Пән аттарыНаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемесе доценттіңаты-жөніФамилия профессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтихантапсырукүніДатасдачиэкзаменаЕмтиханалушының қолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалент

Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору


      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ______________


      ЕКІНШІ КУРС


      КУРС ВТОРОЙ      ________/______/ оқу жылы, IV-ші семестр Магистранттың аты-жөні, тегі/      учебный год, IV-й семестр Ф.И.О. магистранта _________


Пән аттарыНаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемесе доценттіңаты-жөніФамилия профессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтихантапсырукүніДата сдачиэкзаменаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалент

Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору


      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ______________      Магистранттың аты-жөні, тегі/Ф.И.О. магистранта _________      Кәсіби іс-тәжірибесі      Профессиональная практика


Кәсібиіс-тәжірибеніңатауыНаименованиепрофессиональ-ной практикиКурскурсІс-тәжірибеніңөту орныМестопрохожденияпрактикиКім болыпістедіВ качествекогоработал (а)Іс-тәжірибемерзімініңұзақтығыПродолжительностьпрактики1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

      кестенің жалғасыКредиттерсаныКоличествокредитовІс-тәжірибежетекшісініңаты-жөніФамилияпреподавателя,руководившегопрактикойЕсептіқорғаужөніндегібағаОтметкапо защитеотчетаЕсептіқорғаған күніДата защитыотчетаКәсібиіс-тәжірибежетекшінің қолыПодписьруководителяпрактикой


      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ______________________________      Факультет деканы/Декан факультета ___________________________      Магистранттың аты-жөні, тегі/Фамилия, имя, отчество магистранта _____      Мемлекеттік емтихандар      Государственные экзамены


ПәндердіңатауыНаимено-ваниедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовМемлекеттікемтихандытапсырумерзіміДата сдачигосударст-венногоэкзаменаЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаМемлекеттікемтиханкомиссиясымүшелерініңқолдарыПодписичленовГосударст-веннойэкзамена-ционнойкомиссииәріптікбуквеннаясандықэквивалентцифровойэквивалент


      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ______________________________      Факультет деканы/Декан факультета ___________________________      Магистранттың аты-жөні, тегі/Ф.И.О. магистранта _________      Қорытынды аттестаттау      Итоговая аттестация      А) комплексный экзамен


ПәндератауыНаиме-нова-ниедис-циплинКредит-тер саныКоли-чествокредитовМемлекеттікемтихандытапсырукүніДата сдачигосударст-венногоэкзаменаБағаОценкаМемлекеттікемтиханкомиссиясымүшелерініңқолдарыПодписи членовГосударствен-ной экзаме-национнойкомиссииӘріптікбуквеннаяСандықэквивалентцифровойэквивалент


      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ______________________________      Факультет деканы/Декан факультета ___________________________      Магистранттың аты-жөні, тегі/Ф.И.О. магистранта _________      Б) Магистрлік диссертация      Магистерская диссертация


МагистрлікдиссертацияныңтақырыбыТемамагистерскойдиссертацииКредиттерсаныКоличествокредитовҒылымижетекшініңаты-жөні,тегіФ.И.О.научногоруководи-теляАяқталғанмагистрлікдисертацияныкафедрағатапсырған күніДата сдачизаконченноймагистерскойдиссертации накафедруҒылымижетекшініңқорғауғажібергентуралы белгіОтметканаучногоруководителя о допуске кзащите


      кестенің жалғасыҚорғау бойынша бағаОтметка по защитеҚорғау күніДата защитыҒылыми жетекшінің немесеқорғауды қабылдаған адамныңқолыПодпись научного руководителяили лица принимавшего защитуәріптікбуквеннаяСандықэквивалентцифровойэквивалент
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ______________________________      Факультет деканы/Декан факультета ___________________________      Магистранттың аты-жөні, тегі/Ф.И.О. магистранта _________      Научно–исследовательская работа магистрантаКоличествокредитовМестовыполне-ния НИРМФ.И.О.руково-дителяНИРМФормаотчетностиОценкаДатаПодписьруководителяНИРМ

      Магистрант ____________________________________      (Ф.И.О.)      по итогам научно – исследовательской работы      опубликовал ___________ работ;      представил основные результаты НИРМ на ______________________________     
(название конференции, дата и


      место проведения)      защитил курсовую работу на тему: "__________________________________"      с оценкой __________________     
Мемлекеттік аттестаттау комиссияның шешімі


     
Решение Государственной аттестационной комиссии


      тағайындау туралы _________________________________________      о присуждении (магистранттың А.Ж.Т./Ф.И.О. магистранта)      магистр академиялық дәрежесі _______________________      академической степени магистр      бағыт бойынша ________________________________      по направлению      ______________________________________________      (мамандықтың атауы көрсетіледі      указывается наименование специальности)      Хаттама № ___________ күні ________________      Протокол № дата      Қолдары Төраға ______________      Подписи Председатель      Мүшелер      Члены _____________________________________      ___________________________________________      ___________________________________________      (Сынақ кітапшасы диплом алу үшін деканатқа      тапсырылады/Зачетная книжка подлежит возврату      в деканат для обмена на диплом)


 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің м.а.
2007 жылғы 23 қазандағы
N 502 бұйрығымен
бекітілген


      ФормаМестодляфотографииМөр орныДокторанттың қолы _______Личная подпись докторантаҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНДОКТОРАНТТЫҢ СЫНАҚ КІТАПШАСЫЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА ДОКТОРАНТА № ________Аты-жөні, тегі ______________________Ф.И.О._____________________________________Мамандық коды ______ Мамандығы ______Код специальности СпециальностьБағыт/Направление ___________________(Философия докторы(PhD), бейіні бойынша доктор/Докторфилософии (PhD), доктор по профилю)_____________________________________(қай оқу орнынан ауысқан, жылы,курсы/из какого вуза переведен(а),год, курс)О.І. Жөніндегі проректор ___________Проректор по УРФакультет деканы ___________________Декан факультетаСынақ кітапшасының берілген күні ___Дата выдачи зачетной книжки


      БІРІНШІ КУРС


      КУРС ПЕРВЫЙ      ________/_______/ оқу жылы, I-ші семестр Докторанттың аты-жөні, тегі/      учебный год, I-й семестр Ф.И.О. докторанта ___________


Пән аттарыНаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемеседоценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4
5

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтихантапсырукүніДатасдачиэкзаменаЕмтиханалушының қолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалент

Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ___________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ________________


      БІРІНШІ КУРС


      КУРС ПЕРВЫЙ      ________/_______/ оқу жылы, II-ші семестр Докторанттың аты-жөні, тегі/      учебный год, II-й семестр Ф.И.О. докторанта ___________


Пән аттарыНаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемесе доценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4
5

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтихантапсыру күніДата сдачиэкзаменаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалент

Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Докторант ____________________________ 2-ші курсқа көшірілді      переведен на 2-ой курс      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета _____________


      ЕКІНШІ КУРС


      КУРС ВТОРОЙ      _______/_______/ оқу жылы, III-ші семестр Докторанттың аты-жөні, тегі/      учебный год, III-й семестр Ф.И.О. докторанта ___________


Пән аттарыНаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемесе доценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4
5

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтихантапсырукүніДата сдачиэкзаменаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалент

Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ______________


      ЕКІНШІ КУРС


      КУРС ВТОРОЙ      _______/_______/ оқу жылы, IV-ші семестр Докторанттың аты-жөні, тегі/      учебный год, IV-й семестр Ф.И.О. докторанта ___________


Пән аттарыНаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемесе доценттіңаты-жөніФамилия профессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4
5

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтихантапсырукүніДата сдачиэкзаменаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалент

Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Докторант __________________________ 3-ші курсқа көшірілді      переведен на 2-ой курс      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ______________


      ҮШІНШІ КУРС


      КУРС ТРЕТИЙ      _______/_______/ оқу жылы, V-ші семестр Докторанттың аты-жөні, тегі/      учебный год, V-й семестр Ф.И.О. докторанта ___________


Пән аттарыНаименованиедисциплинКредиттер саныКоличествокредитовПрофессордыңнемеседоценттіңаты-жөніФамилияпрофессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4
5

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтихантапсырукүніДатасдачиэкзаменаЕмтиханалушыныңқолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықЦифровойэквивалент

Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис _________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ______________


      ҮШІНШІ КУРС


      КУРС ТРЕТИЙ      _______/_______/ оқу жылы, VI-ші семестр Докторанттың аты-жөні, тегі/      учебный год, VI-й семестр Ф.И.О. докторанта ___________


Пән аттарыНаименованиедисциплинКредиттерсаныКоличествокредитовПрофессордыңнемесе доценттіңаты-жөніФамилия профессораили доцентаӨткізу рейтингіРейтинг допускаӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентМіндетті компонент/Обязательный компонент1
2
3
4
5
Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору1
2
3
4
5

Барлығы(Всего)
      кестенің жалғасыЕмтихан бағасыЭкзаменационнаяоценкаҚорытынды бағаИтоговая оценкаЕмтихантапсырукүніДата сдачиэкзаменаЕмтиханалушының қолыПодписьэкзаменатораӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалентӘріптікБуквеннаяСандықэквивалентЦифровойэквивалент

Міндетті компонент/Обязательный компонент

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ___________________      М.О./М.П. Факультет деканы/Декан факультета ________________      Докторанттың аты-жөні, тегі/Ф.И.О. докторанта _____      Кәсіби іс-тәжірибесі      Профессиональная практика


Кәсібиіс-тәжірибеніңатауыНаименованиепрофессиональнойпрактикиКурскурсІс-тәжірибеніңөту орныМестопрохожденияпрактикиКім болыпістедіВ качествекогоработал (а)Іс-тәжірибемерзімініңұзақтығыПродолжи-тельностьпрактики1
2
3
4
5
6
7
8

      кестенің жалғасыКредиттерсаныколичествокредитовІс-тәжірибежетекшісініңаты-жөніФамилияпреподавателя,руководившегопрактикойЕсептіқорғаужөніндегібағаОтметкапо защитеотчетаЕсептіқорғағанкүніДата защитыотчетаСынақтықабылдағаноқытушының қолыПодписьруководителяпрактики
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ______________________________      Факультет деканы/Декан факультета ___________________________      Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысыҒылыми-зерттеужұмы-сыныңтақыры-быТемаНИРКре-дит-терсаныКоли-чест-вокре-дитовҒЗЖорындаукезеніПериодвыполне-ния НИРҒЗЖжетекші-сініңА.Ә.Т.Ф.И.О.руково-дителяНИРЕсептап-сырунысаныФормаотчет-ностиБаға ОценкаКүніДатаҒЗЖжетек-шісініңқолыПодписьруково-дителяНИРәріп-тікбук-вен-наяСан-дықЦиф-ровойэкви-ва-лент

      Докторант ____________________________________      (Ф.И.О.)      по итогам научно – исследовательской работы      опубликовал ___________ работ;      представил основные результаты НИРМ на ______________________________      (название конференции, дата и место проведения)      защитил курсовую работу на тему: "__________________________________"      с оценкой __________________      Докторанттың аты-жөні, тегі/Фамилия, имя, отчество докторанта _______      Қорытынды аттестаттау      Итоговая аттестация      А) комплексный экзамен/кешенді емтихан


ПәндератауыНаиме-нова-ниедис-циплинКредиттерсаныКоличествокредитовЕмтихандытапсырукүніДата сдачиэкзаменаБағаОценкаМемлекеттікаттестаттаукомиссиясытөрағасы менмүшелерініңқолдарыПодписипредседателяи членовГосударст-веннойаттестацион-ной комиссииӘріптікбуквеннаяСандықцифровойэквивалент


      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ______________________________      Факультет деканы/Декан факультета ___________________________      Докторанттың аты-жөні, тегі/Ф.И.О. докторанта _____      Қорытынды аттестаттау      Итоговая аттестация      Б) Докторлық диссертация/Докторская диссертация


ДокторлықдиссертацияныңтақырыбыТемадокторскойдиссертацииКредиттерсаныколичествокредитовҒылымижетекшініңаты-жөні,тегіФ.И.О.научногоруководителяАяқталған докторлықдиссертацияныкафедраға тапсырғанкүніДата сдачи законченнойдокторской диссертациина кафедру      кестенің жалғасыҚорғау бойынша бағаОтметка по защитеҚорғаукүніДатазащитыМемлекеттік аттестаттау комиссиясытөрағасы мен мүшелерінің,диссертациялық кеңес қолдарыПодпись председателя и членовГосударственной аттестационнойкомиссии, Диссертационного советаәріптікбуквеннаяСандықцифровойэквивалент
      Офис-регистратор/Тіркеуші офис ______________________________      Факультет деканы/Декан факультета ___________________________     
Мемлекеттік аттестаттау комиссияның шешімі


     
Решение Государственной аттестационной комиссии


      тағайындау туралы _______________________________________      о присуждении (докторанттың А.Ж.Т./Ф.И.О. докторанта)      докторлық академиялық дәрежесі __________________________      академической степени доктора      бағыт бойынша ___________________________________________      по направлению      _________________________________________________________      (мамандықтың атауы көрсетіледі      указывается наименование специальности)      Хаттама № ___________ күні _________________      Протокол № дата      Қолдары Төраға ______________      Подписи Председатель      Мүшелер      Члены ______________________________________      ____________________________________________      ____________________________________________      (Сынақ кітапшасы диплом алу үшін деканатқа      тапсырылады/Зачетная книжка подлежит возврату      в деканат для обмена на диплом)


 

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің м.а.
2011 жылғы 23 қазандағы
№ 502 бұйрығымен
бекітілген


      ФормаКаталог: wp-content -> uploads -> 2019
2019 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы қаласы Білім басқармасының
2019 -> Батыс қазақстан облысы бойынша 2019 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі знаменательные и памятные даты по западно-казахстанской области на 2019 год орал, 2018 ббк 92. 5 Б 27
2019 -> БАҒдарламасы ксентаев Ардак Ануарбекович 1981 жылы 08 қыркүйек Павлодар облысы Баянауыл ауданы Қ. Сатбаев ауылында дү­ние­ге келген
2019 -> Төрайым– Асанова Жанна Бейсентаевна, төрайым орынбасары
2019 -> Директордың оқу ісі
2019 -> Сабақ жоспарлары қазақ әдебиеті пәні ( атауы)
2019 -> Коммерциялық емес акционерлік қоғам Тіл білімдері кафедрасы КӘсіби қазақ тілі
2019 -> Кмм «Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы» кгу «Восточно-Казахстанская областная универсальная библиотека имени Абая» Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі облыстық жоспар


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   36
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет