Бюллетень №15 Жаңа кітаптар тізімі Ақтөбе 2013Дата08.07.2018
өлшемі377,42 Kb.
С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің кітапханасы

Ақпараттық бюллетень

15Жаңа кітаптар тізімі

Ақтөбе 2013Құрметті оқырмандар!

Сіздерді кітапханаға келіп түскен жаңа әдебиеттермен таныстырамыз.
Библиографиялық сипаттамаБөлім

Авторы. Атауы. Жылы.

Оқу залы

Абоне-

мент

Философия

1

17.022.1

К15


Каирова Б.Е. Аксиология культуры : Учебное пособие. - Актобе, 2013.- 132 с.
В учебном пособии представлен материал по аксиологи- ческой проблеме культуры, основанный на научно-теорети- ческом исследовании зарубежных и отечественных философов.

5

15

Дін

2

29

Қ18


Қазақстандағы діндер: хрестоматия. 1 бөлім / А.И. Артемьев, И.Б.Цепкова. –Алматы: Бастау, 2011.-384 б.
Кітапта қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында таралған әртүрлі діндер жайындағы наным- сенімдік мәтіндер, құжаттар және дереккөздер берілген.

-

5

3

29

Қ18


Қазақстандағы діндер: хрестоматия. 2 бөлім / А.И. Артемьев, И.Б.Цепкова. –Алматы: Бастау, 2011.-368 б.
Хрестоматияның екі бөліміне енгізілген материалдарды дінтану курсы, философия, тарих, саясаттану және басқада пәндерді оқыту үдерісінде пайдалануға болады.

-

5

4

2

А14


Религии в Казахстане: Хрестоматия. Часть 1 / А.И. Артемьев, И.Б. Цепкова. –Алматы, 2011.-380 с.
Книга содержит вероучительные тексты, документы и источники различных религий, распространенных в настоя -щее время в Республике Казахстан.

-

5

5

2

Р31


Религии в Казахстане: Хрестоматия. Часть ІІ / А.И. Артемьев, И.Б. Цепкова. –Алматы, 2011.-360 с.
Книга является второй частью нового издания хрестоматии, содержащей священные и вероучительные тексты, докумен- ты и источники различных религий, распространенных в настоящее время в Республике Казахстан.

-

5

6

2

А19


Артемьев А.И. Религиеведение: основы общего религие- ведения, история религий, религии в Казахстане. В 2-х томах. - Том 1. –Алматы, 2011.-324 с.
Работа адресована прежде всего ученым, преподавателям вузов, учителям, но думается, она будет интересна и полезна всем, кто интересуется историей религий и их современным состоянием.

-

5

7

2

А19


Артемьев А.И. Религиеведение: основы общего религиеведения, история религий, религии в Казахстане. В 2-х томах. - Том 2. –Алматы, 2011.-380 с.
Работа адресована прежде всего ученым, преподавателям вузов, учителям, но думается, она будет интересна и полезна всем, кто интересуется историей религий и их современным состоянием.

-

5

8

297

А82


Артемьев А.И. Дінтану. –Алматы: Бастау, 2010. -567 б.
Кітап бәрінен бұрын, жоғары оқу орындарының оқытушы -лары мен мектеп мұғалімдеріне, сондай-ақ студенттер мен оқушыларға арналған.

-

5

Қазақтың мәдениеті

9

391

Б53


Бикенов А. Қазақтың материалдық мәдениеті : Оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2010.- 192 б.
Оқу құралы колледж студенттеріне, басқа да білім алушылар мен жалпы оқырман қауымға арналған.

2

-

Экономика

10

332

К87


Кусаинов Х.Х., Әжмұрат Н.Т. Аймақтық экономика және басқару: Оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2013.-216 б.
Ұсынылып отырған оқу құралы ЖОО бакалавриат бөлімінде оқитын студенттерге, сондай-ақ магистранттарға, оқытушыларға арналған.

-

5

11

334

А52


Аманбаев Ү.А. Кәсіпорын экономикасы: Оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2012.-432 б.
«Қазақстандағы тұрғын үй- коммуналдық шарашылықты мемлекеттік және муниципалдық басқару» деп аталатын тарауда: мемлекеттік басқару органдар жүйесі; мемлекеттің экономикалық саясаты және басқалары ашылып көрсетіледі.

-

5

Менеджмент

12

005

Ә54


Әлинов М.Ш. Инновациялық менеджмент: оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2012.-212 б.
Аталған оқу құралы студенттерге, оқытушыларға және инновациялар саласының мамандарына ұсынылады.

-

5

Бизнес

13

338

Х17


Гриффин У., Рикки, Пастей У. Майкл Халықаралық бизнес: оқулық / Ауд. А.М. Бержанова, Э.Ж. Шалбулова. –Алматы: 2012.-1000 б.
Бұл оқулық негінен халықаралық іскерлік мәселелерімен айналысатын мамандарға, жоғары оқу орнының оқытушылары мен экономикалық және халықаралық қатынастар мамндықтары студенттері мен магистранттарына арналған.

3

37
338

К23


Кайдаш, И.Н. Бизнес пен басқарудағы ақпараттық жүйе-лер: Оқу құралы. - Алматы: Бастау, 2012.- 288 б.


-

5

Математика

14

51

А31


Айдос Е.Ж. Жоғары математика -1 : Оқулық. -3 кітапта- Алматы: Бастау, 2013.-1-кітап. – 272 б.

Кітап техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне мен оқытушыларына арналған.3

-

15

51

А31


Айдос Е.Ж. Жоғары математика -2 : Оқулық. -3 кітапта- Алматы: Бастау, 2-кітап. 2013.– 464 б.

Кітап техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне мен оқытушыларына арналған.3

-

Физика

16

536

К 32


Квон С., Альжанов К. Основы термодинамики и теплотехники: Учебник. - Астана: Фолиант, 2010.- 248 с.

В учебнике кратко изложены основные теоретические вопросы технической термодинамики и теплообмена, приве- дены примеры решения наиболее типичных задач, дана подборка задач для самостоятельного решения.-

2

Тау-кен ісі

17

622

Я73


Яринен Л. Горное дело: Учебник. - Астана: Фолиант, 2011.- 624 с.

Учебник представляет собой учебно-методический комплекс, целью которого является изложение необходимых теоретичес- ких и практических вопросов проведения горно- разведочных выработок.-

2

18

622

Ә14


Әбдіраман Ш. Кен ісі технологиясының негіздері. - Астана: Фолиант, 2008.- 312 б.

Қазіргі кен технологиясының негіздері ашық кен жұмыстары, жерасты кен қазу тәрізді негізгі әдістермен қатар, өндірістің жаңа саласы-геотехнологиядан да мол мағлұмат берілген.-

2

Мұнай мен газ ісі

19

622.2

Е69


Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. -М.: Альпина Паблишер, 2013.-944 с.
В новом, существенно переработанном издании автор отразил изменения, произошедшие в отрасли за последние десять лет, а также добавил новую главу и предисловие.

Книга будет интересна широкому кругу читателей.3

7

20

553

М14


Майлыбаева Г. Мұнай мен газды өндіру техникасы мен технологиясы: Оқулық.- Астана: Фолиант, 2011.- 192 б.

Оқулықта Қазақстан мұнай кәсіпшілігінің даму тарихы, геология негіздері, қабат пен скважиналарды зерттеу қамтылған.-

2

21

622

Е72


Ермеков М. Сбор и промысловая подготовка нефти и газа : Учебник.- Астана: Фолиант, 2011.- 584 б.
Учебник предназначен для учащихся горных технических школ, училищ, лицеев, колледжей и техникумов.

-

2

22

532

Қ28


Қалмұратова Ш. Гидравлика. -Астана: Фолиант, 2009.- 208 б.

Гидростатика мен гидродинамиканың негіздері, зертханалық және тәжірбиелік жұмыстар, бақылау сұрақтары мен тапсыр малары келтірілген.-

2

Геология

23

55

К78


Кряжева Т. Лабораторные методы исследования минерального сырья : Учебное пособие. - Астана: Фолиант, 2011.- 344 с.
Для студентов геологических и горных колледжей, техников-минералогов, технологов и работников аналитических лабораторий геологоразведочных организаций.

2

-

24

550

А52


Аманниязов Қ. Геология: Оқулық.- Астана: Фолиант, 2010.- 152 б.

Оқулықта геология ғылымының даму тарихы, ғарыш және Күн жүйесі, планеталар, Жер планетасының пішіні, ішкі, сыртқы геосфералар туралы, Жер планетасының құрамы, физикалық қасиеттері туралы жазылған.-

2

Маркшейдерлік іс 

25

622

Т86


Тұяқбаев Т. Маркшейдерлік іс : Оқулық. - Астана: Фолиант, 2009.- 304 б.
Оқулықта «Маркшейдерлік іс» пәнінен жалпы курс бойын- ша жер асты және жер үсті қазба орындарын игерудегі маркшейдерлік жұмыстар толық қамтылған.

-

2

Гидрогеология

26

556

Б19


Бакирова С. Гидрогеология : Учебник. - Астана: Фолиант, 2012.- 344 с.
Учебник предназначен для учащихся профессионально-технических училищ и учебно-курсовой сети.

2

-

27

556

Б47


Бурмистров А. Гидрогеология : Учебник. - Астана: Фолиант, 2011.- 456 с.

Данный курс предназначен для учащихся колледжей по специальности «Гидрогеология и инженерная геология».2

-

Құрылыс

28

624

О75


Основы расчета строительных конструкций: Учебник. - Астана: Фолиант, 2011.- 488 с.

В учебнике изложены общие сведения и основы расчета строительных конструкций.

Учебник предназначен для учащихся колледжей, обучаю -щихся по специальности «Строительство и эксплутация зданий и сооружений».


-

2

29

691

Х18


Хамзин С. Құрылыс материалдары (зертханалық-практи-

калық жұмыстар): Оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2011.- 140 б.
Сынаудың барлық әдістері, материалдардың сапалы сипаттамалары мен техникалық қасиеттері әрекеттегі стандарттарға сәйкес келтірілген.

-

2

30

669

О58


Омаров Ә. Конструкциялық материалдар технологиясы. - Астана: Фолиант, 2009.- 112 б.
Оқу - әдістемелік құрал "Металдар мен конструкциялық материалдар технологиясы" пәні бойынша орындалатын зертханалық жұмыстарды қамтыған.

-

2

Материалтану

31

620

К42


Клюжев Ю.В., Әубәкірова С.С., Бактыбаев К.Б.

Материалтану (электрматериалтану негіздерімен): Оқу кұралы. - Астана: Фолиант, 2007.- 144 б.
Кітапты бастпақы кәсіптік білім беруде және өндірісте жұмысшыларды кәсіпке оқып үйретуде оқу құралы ретінде пайдалануға болады.

2

-

Транспорт

32

629.33

А18


Автомобильдер құрылысы : Оқулық / Б.Т. Тұрысбеков [ж.б.].- Алматы: Бастау, 2013.- 376 б.
Оқулық кәсіптік білім алушыларға және жоғары оқу орындары студенттеріне арналған.

2

3

33

656

А75


Арпабеков М. Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары.  Оқулық. - Астана: Фолиант, 2010.- 304 б.
Оқулық 050901 «Тасымалдауды, жол жүрісін және көлікті пайдалануды ұйымдастыру» мамандығының оқытушылары- на, кәсіптік оқу орындарының оқушыларына,сондай-ақ осы мамандықты меңгерген жоғарғы оқу орындары бакалаврлар- ға, магистранттарға, аспиранттарға арналған.

-

2

34

629

С43


Скрынник С. Автомеханиктерге арналған материал- тану негіздері: Оқу құралы. Астана: Фолиант, 2010.- 184 б.

Оқу құралын қысқаша тезисті конспект ретінде пайдалануға болады.-

2

35

656

Д18


Дартаев М. Автокөлік қозғалтқышының теориясы мен құрылысы: Оқу құралы / М Дартаев.- Астана: Фолиант, 2010.- 232 б.

Оқу құралында автокөлік қозғалтқышының теориясы мен құрылмасы, көп цилиндрлі қозғалтқыштар туралы мәліметтер қарастырылған.-

2

36

629

Ж88


П. Жүнісбеков, М. Жетпейісов, Г. Мамедалиева Г.

Автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет [Мәтін]: Оқулық. - Астана: Фолиант, 2010.- 248 б.

Бұл оқулық халық шаруашылығындағы автокөлік агрегат- тарына техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу жұмыстарын меңгеру мәселелерін қамтиды.-

2

37

629

Б18


Байнатов Ж. Конструкции зданий и сооружений на железнодорожном транспорте: Учебник. - Астана: Фолиант, 2009.- 296 с.

В учебнике изложены основы проектировния гражданских, промышленных зданий и специальных сооружений, имеющих прямое отношение к железнодородному транспорту: приведена классификация, описаны современные объемно-планировочные и конструктивные решения, рассмотрены принципы планировки объектов водного и воздушного транспортов.-

2

38

621

Т76


Троценко Е. Автомеханик: Учебное пособие. - Астана: Фолиант, 2008.- 168 с.

В данном учебном пособии в тестовой форме предствлены основные технико-эксплуатационные и технико-экономические характеристики автомобильного транспорта.2

-

Машина жасау

39

621.0

Ж 88


Жүнісбеков П. Автомобильдің құрылысы және пайдаланылуы: Оқулық. - Астана: Фолиант, 2013.- 288 б.

Бұл оқулық кәсіптік білім алушылар мен жоғары оқу орны студенттеріне және автокөлік саласында қызмет етіп жүрген мамандардың қолдануы үшін ұсынылады.2

-

40

621

С19


Самсаев М.Б., және т.б. Машина жасау технологиясы. –Алматы: Бастау, 2012.-160 б.
Оқулық жоғары оқу орындарының техникалық мамандық- тарына арналған.

-

3

41

621

М45


Мендебаев Т. Машина жасау өндірісінің технологиясы : Оқулық. - Астана: Фолиант, 2009.- 352 б.
Оқулық кәсіптік мектеп оқушылары мен колледж студенттеріне арналған.

2

-

Электротехника

42

621

Н32


Нәдіров Е.Ғ. Электротехника және электроника негіздері: Оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2012.-588 б.
Оқу құралы студенттерді электротехниканың теориялық негіздерімен таныстырады.Кітапта тұрақты, айнымалы токтар және кернеулер берілген қалыптасқан режимде шоғырланған параметрлі сызықты электр тізбектерінің қасиеттері және оларға талдау жасау тәсілдері баяндалған.

-

3

Теориялық механика

43

531

І 64


Іңкәрбеков А.Б. және т.б. Теориялық механика: Динамика. Техникалық мамандар даярлайтын жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. –Алматы: Бастау, 2012.-292 б.
Оқулық жоғары оқу орындарының инженерлік-техникалық мамандықтары студенттеріне арналған. Сондай-ақ өз білімін жетілдіру үшін оқулықты инженерлерге, магистранттарға және ғылыми қызметкерлерге пайдалануға болады.

-

3

44

531

І 40


Іңкәрбеков А.Б. және т.б. Теориялық механика : статика және кинематика. –Алматы: Бастау, 2012.-240 б.
Оқулық теориялық механиканың статика және кинематика бөлімдерін қамтиды.Теориялық материалдармен қатар оқулықта әрбір бөлімнің тақырыптарына есеп шығаруға арналған әдістемелік нұсқаулар берілген.

-

3

Инженерлік механика

45

531

Д87


Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика 1: Оқу құралы.

1 том.- Алматы: Бастау, 2013.- 420 б.


Әрбір дәріс тақырыбы мысалдармен, жаттығу есептерімен, қайталау сұрақтарымен және студенттердің өздері өз білімін тексеруге арналған тест сұрақтарымен қамтылған.

-

3

46

531

Д87


Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика 2 : Оқу құралы. –

2 том.- Алматы: Бастау, 2013.- 284 б.

Әрбір дәріс тақырыбы мысалдармен, жаттығу есептерімен, қайталау сұрақтарымен және студенттердің өздері өз білімін тексеруге арналған тест сұрақтарымен қамтылған.


-

3

47

531

Д87


Дүзелбаев С.Т. Инженерлік механика 3 : Оқу құралы. –

3 том.- Алматы: Бастау, 2013.- 336 б.


Әрбір дәріс тақырыбы мысалдармен, жаттығу есептерімен, қайталау сұрақтарымен және студенттердің өздері өз білімін тексеруге арналған тест сұрақтарымен қамтылған.

-

3

Дизайн

48

73

А87


Асанова Б. Қазақ ұлттық ою-өрнектерінің тарихы және теориясы : Оқулық. - Астана: Фолиант, 2012.- 208 бет.
Бұл оқулық өнертану, тоқыма, тігін бұйымдары саласындағы мамандарға арналған.

2

-

49

745

Т93


Тілеубекұлы Т. Қазақтың ою - өрнектері мен зергерлік

бұйымдары: Оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2012.- 136 б.
Автордың бұл еңбегі болашақ ұрпақты халқымыздың мәдени-рухани мұраларымен таныстырып, олардың өнерге деген құштарлығын арттырады.

2

-

50

67

М12


Мауленова Г. Материаловедение швейных изделий: Учебник. - Астана: Фолиант, 2010.- 360 с.

Рассматриваются основы материаловедения и особенности изготовления швейных изделий из различных материалов.-

2

51

745

К88


Кучарбаева Қ. Киім пішу мен тігу (дидактикалық материал) : Оқу құралы / Қ. Кучарбаева.- Астана: Фолиант, 2010.- 80 б.
Оқу құралы кәсіптік-техникалық оқу орындарының оқушыларына арналған.

2

-

52

675

М12


Мәдиев Ө. Былғары және тері технологиясы: Оқулық. - Астана: Фолиант, 2010.- 216 б.

Оқулықта былғары мен терінің сипаттамасы, шикізат түрлері, шикізаттың қасиеті, сапасы және оны бағалау, шикізат базасы, тері құрылымы туралы мәліметтер қарастырылған-

2

53

687

З38


Захарченко И. Конструирование одежды: Учебное пособие / И. Захарченко.- Астана: Фолиант, 2010.- 224 с.

Учебное пособие содержит изложение теоретических положений по разработке многообразных пространственных форм костюма и практических способов построения чертежей различных покроев и отдельных деталей одежды, которые составляют основу конструкторской подготовки учащихся по дисциплине "Конструирование одежды."
-

2

54

687 (07)

С 90


Сүлейменова Т. Бұйымның түйіндік өңделуі: Оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2009.- 224 б.

Кітапта киім ассортименті туралы мәліметтер берілген. Киім технологиясының негіздері қарастырылған: тепшімдер, тігістер, киім бөлшектерін біріктіру тәсілдері.2

-

55

39

А87


Асанова С.Ж., Птицина А.П. Казактын ұлттык киімдері жэне колонері тарихы: Окулық. -Астана: Фолиант, 2008.- 160 б.

Оқулықта қазақтың ұлттық костюмі мен қолданбалы өнерінің толық тарихы берілген. Бейнелеу өнерінің стильдер динамикасы жан-жақты ашылып, олардпан басқа да киімдердің кию тәртібі сипатталған2

-

56

7

Ч-49


Чернова Е.Н. Композиция костюма: Учебное пособие. - Астана: Фолиант, 2008.- 144 с.

Дизайн и общество находятся в прямой связи, так как общество дает социальный заказ на производство изделий определенного характера и уровня.

Значительное влияние на ритм производственного цикла оказывает мода, которая часто входит в противоречия с устано- вившимися стандартными формами.

Теоретический курс вводит в специфику будущей деяте- льности дизайнера и знакомит с основами художественного конструирования.2

-

ОБЖ

57

331

А61


Аманжолов Ж. Охрана труда и техника безопасности : Учебное пособие. - 2-е издание.- Астана: Фолиант, 2011.- 440 с.
Пособие предназначено для учащихся учреждений ТиПО строительных и машиностроительных специальностей.

-

2

58

331

Н90


Нуржасарова М.А., Рыскулова Б.Р., Тургумбаева Х.Х.

Охрана труда: Учебное пособие. -Астана: Фолиант, 2007.- 224 с.
Теоретический материал сопровождается схемами и таблицами, даются контрольные вопросы и задания к каждой теме.

2

-

Экология

59

502

Т85


Түменбаева Н. Қоршаған ортаны бақылау : Практикум.-Астана: Фолиант, 2012.- 200 б.
Практикум колледж студенттері мен бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған.

-

2

60

631

А38


Акбасова А. Охрана почвы: Учебник.- Астана: Фолиант, 2011.- 296 с.

В учебнике рассматриваются современные представления о Земле, химическом составе земной коры, о преобразованиях минералов и горных пород под действием физических, химических, биологических и других факторов.
-

2

61

630

Д81


Дудина Н. Охрана растительного мира: Учебное пособие. - Астана: Фолиант, 2009.- 128 с.

Данное учебное пособие рассматривает экологию и объекты её изучения, биогеоценоз и экосистему леса; приведены разли-

чные составные и качественные параметры леса; показано взаимное влияние леса и факторов внешней среды


-

2

Ботаника

62

58

А97


Ашықбаев Н., Есіркепов У. Өсімдік қорғау : Оқу құралы - Астана: Фолиант, 2010.- 256 б.
Оқу құралы кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқушылары мен оқытушыларына және осы сала мамандарына арналған.

2

-

63

633

Р98


Рябинина Г. Защита растений : Учебное пособие. - Астана: Фолиант, 2010.- 152 с.
Пособие предназначено для преподавателей, учащихся колледжей и профессиональных школ по специальности «Мастер растениеводства».

2

-

Овощеводство

64

635

А99


Аяпов К., Үкібасов О., Есеналиева М.

Жеміс, көкөніс шаруашылығы : Практикум. - Астана: Фолиант, 2009.- 192 б.
Практикум жоғарғы арнайы оқу орындарының, колледждер- дің, кәсіби-техникалық оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына және әуесқой бағбандарға арналған.

2

-

65

635

Ж56


Жетпісбай Ж. Жеміс-жидек дақылдарын өсіру технологиясы : Оқулық. - Астана: Фолиант, 2009.- 360 б.
Оқулықта жеміс-жидек дақылдарын өсіру технологиясы және оларды зиянкестер мен аурулардан қорғау жолдары Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік шығыс аймақтары бойынша толық қамтылған.

2

-

66

632

Ә55


Әліпбеков Н. Көкөніс өсіруші фермер анықтамалығы: Оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2009.- 144 б.
Бұл анықтамалық фермер шаруа қожалықтарының жетекші- леріне, агрономдарға, жоғары және орта оқу орындарының ауылшаруашылық мамандықтарының студенттеріне арналған.

2

-

Ет микробиологиясы

67

637

Х67


Хожамұратова С.Ш. Ет микробиологиясы: Оқу құралы.- Астана: Фолиант, 2009.- 208 б.

Берілген оқу құралы үш бөлімнен тұрады. Мұнда микроорга- низмдердің морфологиясы жайлы мәліметтер, олардың табиғат- та таралуы, дамуы, соның ішінде ет және ет өнімдерінің арнайы микробиологиясы қарастырылған.-

2

 Общее животноводство

68

636

Ш95


Шуркин А. Зоотехния : Учебное пособие. - Астана: Фолиант, 2010.- 216 с.
Книга предназначена для учащихся, обучающихся по специальности 050732 «Стандартизация, метрология и сертификация».

2

-

69

636

Ж69


Жолшыбек Т. Мал шаруашылығы : Оқулық. - Астана: Фолиант, 2009.- 360 б.
Оқулық кәсіптік білім беретін оқу орындарынң студенттері мен оқушыларына арналған.

2

-

Ветеринария

70

619

Б70


Бозымов Қ. Мал анатомиясы : Практикум. - Астана: Фолиант, 2011.- 208 б.
Практикум ветеринария және мал шаруашылығы мамандық- тары бойынша мамандар дайындайтын кәсіптік орта білім беретін оқу орындарының оқушылары мен оқытушыларына, ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне арналған.

2

-

71

619

М14


Майканов Б. Основы ветеринарного дела : Учебник. - Астана: Фолиант, 2010.- 432 с.
Учебник рассчитан на учащихся средних профессиональ- ных учебных заведений, ведущих подготовку по ветеринар- ным и зоотехническим специальностям.

2

-

72

619

А16


Абсатиров Ғ. Ветеринариялық микробиология  : Практикум. – Астана : Фолиант, 2012.- 160 б.
Практикумда жануарлардың жұқпалы ауруларын зертханалық жағдайда анықтау әдістері қарастырылған.

2

-

73

619

В38


Ветеринария негіздері : Оқулық. / Жалпы ред. басқ. профессор А.Қ. Бұлашев. - Астана: Фолиант, 2009.- 448 б.
Оқулық аграрлық саладағы оқу орындарының оқушылары мен мен студенттеріне арналған.

2

-

Агрономия

74

338

Е78


Ертазин Х. Агробизнес: Оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2013.- 216 б.
Оқу құралы кәсіптік білім беретін оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына арналған.

2

-

75

631

Ж26


Жаңабаев Қ. Агрономия негіздері: Оқулық. - Астана: Фолиант, 2010.- 352 б.

Оқулықта егіншілік және оның заңдылықтары, агрохимия, мелиорация, өсімдік шаруашылығы жайлы мәлімет береді.
-

2

76

334

Е69


Ертазин Х. Организация агробизнеса : Учебное пособие.- Астана: Фолиант, 2009.- 200 с.
Учебное пособие предназначено для организаций началь-ного и среднего профессионального образования.

2

-

77

633

Ө73


Т. Нұрғасенов Ә. Қалиев, С. Сүлейменова, С. Асқанбаев Өсімдіктер селекциясы және тұқым шаруашылығы негіздері : Оқулық.- Астана: Фолиант, 2011.- 344 б.

Оқулықта селекция ғылымының даму кезеңдері, соның ішінде ауыл шаруашылығы дақылдары селекциясының жалпы негіздері қарастырылады.-

2

Ауылшаруашылық машиналары 

78

631

Ә55


Әліпбеков Н. Ауылшаруашылық машиналары : Зертханалық-тәжірибелік сабақтар. - Астана: Фолиант, 2012.- 176 б.
Құрал «Ауыл шаруашылығын механикаландыру» маман- дығы бойынша білім алатын ауылшаруашылық колледждері мен кәсіптік-техникалық мектептердің оқушыларына арналған.

2

-

79

631.3

А47


Алшынбай М. Ауыл шаруашылығы техникасының орысша-қазақша сөздігі / Русско-казахский словарь сельско- хозяйственной техники. - Астана: Фолиант, 2012.- 192 б.
Сөздік ауыл шаруашылығы техникасын пайдаланатын, мәшинелердің құрылымын есептеуге және құрастыруға, оларды сынақтан өткізуге, жасауға қатысы бар инженерлік-техникалық мамандарға, ауыл шаруашылығы өндірісінің басшыларына т.б. арнайы орта және жоғары оқу орындарынң оқушыларына арналған.

2

-

Сельскохозяйственная мелиорация

80

631.6

К13


Сельскохозяйственная мелиорация:защита растений и агроэкология : Учебное пособие / А. Кадырбаев, Д.А. Кадырбаев, У.Б. Байтукаев, М. Исабаев.- Алматы: Бастау, 2011.- 300 с.


-

2

Егіншілік

81

633

Ө84


Өтепов Б. Егіншілік негізінде мал азығын өндіру: Оқулық. Астана: Фолиант, 2012.- 336 б.
Оқулық ауылшаруашылық колледждердің студенттері мен жеке шаруа қожалықтарының мамандарына арналған.

2

-

Ағаш өңдеу технологиясы 

82

674

А24


Адамқұлов Н. Ағаш өңдеу технологиясы : Оқулық. – Астана : Фолиант, 2010.- 208 б.
Оқулық техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының студенттері мен оқушыларына арналған.

2

-


Кітапхананың жұмыс уақыты:

Оқу залы: Абонемент:Жұмыс уақыты: 9:00-18:00 Жұмыс уақыты: 9:00-18:00

Сенбі: 9:00-13:00 Сенбі: 9:00-13:00
Каталог: bulleten
bulleten -> Бюллетень «Новые книги» Вып. 1 Павлодар 2015 Құрастырушылардан
bulleten -> Бюллетень «Новые книги» Вып. 4 Павлодар 2014 Құрастырушылардан
bulleten -> Бюллетень новых поступлений
bulleten -> Бюллетень ай сайын (жаз айларынан басқа) шығып тұрады
bulleten -> Қазақстан республикасының білім жӘне ғылым министрлігі С. Торайғ
bulleten -> Бюллетень №5 Жаңа кітаптар тізімі 2014-2015 оқу жылы
bulleten -> Анықтамалық АҚпараттық секторы жаңа түскен басылымдар ағымдағы библиографиялық тізім
bulleten -> Бюллетень ай сайын (жаз айларынан басқа) шығып тұрады
bulleten -> Қазақстан республикасының білім жӘне ғылым министрлігі С. Торайғ
bulleten -> Бюллетень новых поступлений


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу