"CyberSmith" Свидетельство ип: серия 0101 №0020911 от 02. 02. 2016 бин: 891031302287 иик: kz25914002204KZ016sk банк: дб ао "Сбербанк" бик: sabrkzka кбе: 19 Юр. Адрес: Жетысу-2, дом 5, кв. 58. Исх.№09/12 от «09» января 2019 гбет2/22
Дата31.12.2019
өлшемі353.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22каз

Алдешов С.Е., Л.Қ.Жайдақбаева

Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

106

Оқу құралы

5000

Оқу құралында информатиканы оқытудың теориялық негіздері, информатиканы оқытудың әдістемесі педагогикалық ғылым ретінде, мектептегі информатиканың педагогикалық қызметі, оқытуды ұйымдастыру түрлері мен әдістерін жүзеге асыру, олимпада жүргізу, информатика кабинетін жабдықтау көрсетілген.
Кітап университтер мен педагогикалық институттардың 5В011100 - информатика мамандықтары бойынша күндізгі оқу және қашықтан оқыту бөлімдерінің студенттеріне, информатика пәнінің оқытушыларына арналған.анг/рус/каз

Алибиев Д.Б., Нестерик Э.В., Жумашева А.Т., Махметова А.Т., Алимкулова С.Ж., Жетписбаева Б.А.

Англо-русско-казахский словарь компьютерных и Интернет- терминов

264

словарь

5800

Англо-русско-казахский словарь компьютерных и Интернет-терминов создан на основе уже существующих словарей по данной тематике, содержит около 4500 терминов, cоставлен по алфавитному принципу, включает все основные термины, словосочетания и выражения, используемые в компьютерной и Интернет-индустрии, приводит толкования для целого ряда понятий и содержит большое количество аббревиатур.Словарь предназначен для студентов, магистрантов и преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, переводчиков текстов технической тематики, работников компьютерной и Интернет-индустрии, а также для широкого круга пользователей персональных компьютероврус

Алимбаева Р. Т.

АНТРОПОЛОГИЯ

121

Учебное пособие

5300

Обширность антропологической проблематики на различных этапах становления данной науки заставляет выделить «узловые», «переломные» моменты в эволюционной антропологии, этнической антропологии, морфологии человека и обратить внимание на характеристику основополагающих понятий. Умение определить главную мысль, основное содержание того или иного учения будет составлять ведущую задачу для студентов-психологов в процессе изучения естественной истории человечества. Пособие предназначено для студентов, магистрантов и преподавателей учебных заведений психологических, биологических, исторических и других гуманитарных специальностейказ

Алметов Н.Ш., Арымбаева К.М.

Педагогика

132

Оқу құралы

5700

Оқу құралы «Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің ережелері» талаптарына сәйкес құрастырылған және магистратураның 6М090600 – Мәдени тынығу қызметі мамандығы үшін «Педагогика» пәнінен дәріс мәтіндерін, магистранттардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру, жетекшілік ету және бақылау бойынша барлық қажетті мәліметтерді кірістірген.Магистранттарға арналған осы оқу құралы мазмұны «Педагогика» пәні бойынша магистранттардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру, жетекшілік ету мен бақылау, оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстарын өткізу және олардың оқу жетістіктерін бақылаудың құралдарын пайдалану үшін қажетті теориялық және әдістемелік материалдардың кешенін қамтидыказ

Алмұхамбетов С.С., Альмұханбетова С.С.

Кәсіптік оқытуда ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау технологиясы

232

Оқу құралы

5700

Ұсынылып отырған оқу құралының негізгі мақсаты-университетте Кәсіптік оқыту мамандығында, шифр-5В012000 оқитын студенттерге ақпаратқа төнетін қауіп қатерлерге, олардан ақпаратты қорғау әдістері туралы мағлұматтар беру, оларды іс жүзінде пайдалана білу негізделінген. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының шифр-5В012000 Кәсіптік оқыту мамандығында оқитын студенттеріне, магистарнтарға және оқытушыларға арналған оқу құралыказ

Алпысбес М.А.

Қазақ шежіресі (тарихнамалық-деректанулық зерттеу)

340

Монография

6000

Кітаптың негізгі мәселесі – шежіре тарихнамасы мен деректері. Қазақ шежірелері генеалогиялық ақпарат жүйесін, дәстүрлі тарихи сана мен тарихи таным кешенін құрайды. Еңбектің теориялық және методо­логиялық іргелі негізі ретінде тарихнамалық зерттеулер, деректану саласы бойынша жасалған отандық және шетелдік ғалымдардың салмақты тұжырымдары, ғылымда қалыптасқан тарихи-деректік сыныптау жүйесі алынған, талдаулар жасалынған. Шежірелерде көне аңыздар, жер-су аты туралы, халықтың шығу тегі, рулардың қалыптасу тарихы туралы мәліметтер бар. Халықтың әйгілі тұлғалары – билер, хан, сұлтандар, мырзалар, батырлар, атақты ақындар туралы деректі де тек шежіре арқылы табуға болады. Халық шежірелері, ескі сөзі мен тарихи жырлары - қазақ қауымының рухани өмірі мен тұрмыс-тіршілігі туралы шындықты айтатын маңызды дерек көзі.Кітап тарихшыларға және жалпы оқырман қауымға арналадырус

Алпысбес М.А.

Шежире казахов: источники и традиции

 

учебник

6000

Задача данной книги – донести до читателя отдельные итоги изучения шежире казахов, исследуемое автором в качестве генеалогической памяти и исторического источника, как культурной традиции и самобытной формы историознания казахского народа. Материалы шежире содержат в себе сведения о генеалогии в виде рассказов, списков, схем, которые дают информацию о характере системы родства и свойства народа, родоплеменных и субэтнических группах, а также известных исторических личностях, вкупе с родословными элитарной части казахского общества – торе, ходжей. В трудах дореволюционных авторов шежире представлена как совокупность историко-генеалогических материалов и использовалась в целях изучения обычного права, родового быта и этнического состава населения степи. Книга рассчитана на преподавателей, научных работников, историков, филологов, этнографов, краеведов, а также на всех интересующихся проблемами развития устных знаний, исторической традиции и вопросами генеалогииказ

Альмишев У.Х., Уахитов Ж.Ж., Альмишева Т.У.

Атлас основных болезней сельскохозяйственных растений Казахстана. Қазақстанның ауылшаруашылығы өсімдіктерінің негізгі ауруларының атласы.

272

Учебно-методическое пособие

6000

Настоящий атлас является наглядным пособием по вопросам защиты растений, расчитанным для студентов по специальности "Агрономия", "Биология", "Экология", а также руководителям агроформированийказ

Альмишев У.Х., Уахитов Ж.Ж., Альмишева Т.У.

Атлас основных вредителей сельскохозяйственных растений Казахстана. Қазақстанның ауылшаруашылығы өсімдіктерінің негізгі зиянкестерінің атласы.

152

Учебно-методическое пособие

5500

 рус

Альмишев У.Х., Уахитов Ж.Ж., Альмишева Т.У.

Растениеводство

232

Учебно-методическое пособие

5700

Настоящее пособие имеет целью осветить наиболее актуальные вопросы методики преподавания дисциплины «Растениеводство» - од-ного из основных предметов подготовке агронома. Пособие предназна-чается для преподавателей сельскохозяйственных специальностей (спе-циальность 5В0800701 «Агрономия», 6М080100«Агрономия») и слуша-телей педагогических факультетов сельскохозяйственных вузов и кол-леджей. Кроме того, оно может быть использовано преподавателями сельскохозяйственных колледжей других специальностей, а также сель-скохозяйственных школ, школ повышения квалификациирус

Амалбекова М. Б.

Публицистический дискурс казахстанских билингвов

268

монография

5800

В монографии репрезентируется процесс интерпретации и отражения окружающей действительности казахстанскими билингвами, способы описания образов родной (для Г. Бельгера приобретенной) культуры (казахской) языковыми средствами приобретенной (для Г. Бельгера второй приобретенной) культуры (русской). Анализ представлен на материале публицистических текстов талантливых писателей, переводчиков А. Кекильбаева и Г. Бельгера, публициста и общественного деятеля М. Кул-Мухаммеда.Книга адресована лингвистам и всем, интересующимся проблемами билингвизмаказ

Амангелді А.А.

Кәсіби қазақ тілі (Тарих факультетінің мамандықтарына арналған)

176

Оқу құралы

5500

 англ

Амерханова Ш.К.

Профессионально- ориентированный иностранный язык (английский)

100

Учебное пособие

5000

Для студентов специальностей 5В060600-Химия, 5В011200-Химия, а также 5В072100-Химическая технология органических веществ, 5В072000-Химическая технология неорганических веществ, 5В074800- Технология фармацевтического производстваказ

Андасова Б.З., Ташатов Н.Н., Сатыбалдина Д.Ж.

Ақпаратты кодтау

132

оқу құралы

5100

Оқу құралында кодтау теориясының негізгі ұғымдары мен жіктелуі, сондай-ақ ақпараттың шығу көздерін кодтау, деректерді сығу үшін қолданылатын кодтау әдістері мен алгоритмдері қарастырылады. Әр бөлім тақырыбы бойынша мысалдар, бақылау сұрақтары, өздік жұмыс тапсырмалары беріледі.
Оқу құралы ақпараттық технологиялар мамандықтарының білім алушыларына және оқытушыларға арналған.каз

Аңламасова /Анламасова/ Г.А.

Топырақ биологиясы

360

Оқу құралы

6400

Топырақ биологиясы кешенді ғылыми пән, ол топырақтағы тірі организмдер тіршілігін, олардың өзара жоғары өсімдіктермен қарым-қатынасын зерттеу, тірі организмдердің топырақ құнарлылығының деңгейін арттырудағы және төмендетудегі ролін білдіреді. Топырақ биологиясы негіздерін білу-болашақ биология мамандарының дүниетанымын қалыптастырады. 050113 «Биология» мамандағының студенттеріне арналғанрус

Артыкбаев Ж.О.

Лекции по философии истории. 1 часть

260

Учебное пособие

6000

В учебник вошли концептуальные разработки по ключевым проблемам философии истории и отечественной исторической науки. В части осмысления и толкования исторических процессов на территории Великой степи с древнейших времен до наших дней автор опирается на труды выдающихся специалистов в области философии и методологии истории. В качестве источников для книги использованы тексты устной традиции казахов, труды восточных историков, сочинения западных исследователей. Книга предназначена для преподавателей и студентов гуманитарных специальностей, а также для всех тех кто любит и интересуется теорией исторических знаний.каз

Артыкбаев Ж.О.

Тарих философиясынан лекциялар. Бірінші бөлім

 250

 Оқулық

5800

Оқулыққа тарих философиясы мен отандық тарихи ғылымның негізгі мәселелері жөніндегі тұжырымдамалық пікірлер кірді. Ежелгі заманнан бастап бүгінгі күнге дейін Ұлы даланың аумағындағы тарихи үрдістерді ұғыну және түсіндіру тұрғысынан автор көрнекті мамандардың тарих философиясы мен методологиясы саласындағы еңбектеріне сүйенеді. Кітапты жазу барысында қазақтың ауызша дәстүрінің мәтіндері, шығыс тарихшыларының еңбектері, батыс зерттеушілерінің шығармалары дерек көздері ретінде пайдаланылды. Кітап гуманитарлық ғылымдар саласындағы оқытушылар мен студенттерге, сондай-ақ тарихи білімдердің теориясына қызығатын әрі әуестенетін оқырмандарға арналған.каз

Арыстанова Ш.Е., Тұрпанова Р.М.

Өсімдіктер биотехнологиясының әдістері

128

Оқу құралы

5400

Оқу құралы 5В070100-биотехнология мамандығында оқитын студенттерге және магистранттарға ұсынылады. Оқу құралында өсімдіктер биотехнологиясының негізгі әдістері берілген. Ол өз ішіне ұлпалармен, жасушалармен, протопласттармен және in vitro жағдайындағы бүтін өсімдіктермен, протопластары бар генетикалық анипуляциямен (соматикалық гибридизация және генетикалық трансформация) жұмыстарды қамтиды. онымен қатар, әртүрлі экспланттар мен өсімдіктердің мүшелерінің регенерациясының әдістері берілген. Оқу құралы өсімдіктердің жасушалық және генетикалық инженериясы саласында зерттеу жұмысын жүргізіп жүрген студенттер, магистранттар және мамандарға ұсынылады.рус

Асанбаев Т. Ш.

Породное районирование и породоиспытание в животноводстве

176

учебное пособие

5300

В селекционно-племенной работе животноводства республики следует иметь в виду, что высокопродуктивные породы скота максимально проявляют свой генетический и географический потенциал только при определенных природно-климатических, экономико-социальных факторах и соответствующих условий кормления и содержания. В ином случае, любая порода теряет свои ценные качества в течение 1-2 поколений и окажется на уровне аборигенных пород, или исчезнет как порода. С этой целью в нашей стране разработан план породного районирования, который предусматривает плановое распределение пород с\х животных по регионам, и направленного их совершенствования в зависимости от естественно-исторических и экономических условий региона. Наряду с этим, породное районирование животных, являясь одним из основных элементов разведения и совершенствования пород скота, не является раз и навсегда установленным действием. Оно может изменяться в связи с интенсификацией зон разведения, выведением новых пород и др. факторов создаваемых человеком. Изучение данной дисциплины дает представление о роли и значении породного районирования на качественное преобразование отечественных пород сельскохозяйственных животных, роли отечественных ученых и специалистов в правильном выборе и разведении пород в конкретных экономических и региональных зонах разведения животноводства. В учебном пособии «Породное районирование и породоиспытание животных» затрагиваются вопросы не только касающиеся районирования пород, но и не менее маловажные вопросы организации и проведения породного испытания вновь выводимых отечественных пород, породных групп, заводских типов, линий и семейств, а также завозимых в настоящее время в массовом количестве пород животных зарубежной селекции, представляющих интерес для селекционеров в вопросах повышения племенных, продуктивных и приспособительно-адаптационных качеств разводимых животныхказ

Асанбаев Т. Ш. , Бексеитов Т.К.

Жануарлардың әлемдік генофондын қолдану

252

Оқулық

5500

Ұсынылған «Жануарлардың әлемдік генофонын қолдану» оқулығы ауыл шаруашылық малдарының оқу пәндері бойынша құрастырылған оқу құралы болып табылады. Барлық әлемде таралған жануарлардың түрлері, олардың өнімдік сипаттамасы, әлем елдерінде таралуы осы оқулықта толық келтірілген. Халықаралық деңгейде әрбір асыл тұқымды жанурлардың қай елде шығарылғаны, олардың өнім беру қабілеттілігі, тұқымдық стандарттары, сонымен бірге қазіргі кезде қандай елдерде өсірілетінің оқып білуге болады. «Жануарлардың әлемдік генофондын қолдану» оқулығын әзірлеуде пәннің теориялық-әдістемелік және әдіснамалық негіздерін, міндеттерін, дамыту мәселелерін зерттеген шетелдік, отандық ғалымдардың еңбектері басшылыққа алынған. Дүние жүзінде жануарлардың әлемдік генофонды жайындағы ғылыми, әдіснамалық еңбектерді талдау нәтижесінде осы мәселеге арналған елеулі зерттеу жұмыстарының бар екендігі көрінді. Оқулықтың теориялық-әдіснамалық бөлімінде халықаралық жануарлар селекциясына қатысты күрделі мәселелерді зерттеп, ғылыми-теориялық тұжырым жасауға үлес қосқан отандық және ТМД елдерінің белгілі ғалымдарының қосқан үлесі көрсетілген.Ауыл шаруашылығы жануарларының генетикалық қорын қолдану оқулығында жануарлар әлемінің генетикалық қорын әлемдік, сондай-ақ аймақтық көлемде сақтау мәселесі қозғалады, өсірілетін жануарлардың асыл тұқымдық, өнімділік және бейімделгіштік қасиеттерін жоғарлату мәселесінде селекционерлер үшін қызығушылық тудыратын Қазақстанда және шет елдерде өсірілетін жануарлардың тұқымдары сипатталған. Оқулық магистрат және бакалавриат мамандықтарының студенттеріне арналған. Бұл оқулықты баспаға шығаруға ұсынамынрус

Асанбаев Т.Ш, Омашев К.К.


Каталог: files -> user
user -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
user -> Әлия-саптан ұмтылып, Жүгіріп шықты аптығып, Құшақтап алған мылтығын, Кіршігін қақпай қалт тұрып. Сағи Жиенбаев
user -> 85. Өнер. Өнер тану Құлахмет Қожықов – қазақ театры мен киносының тұңғыш суретшісі
user -> Пайдаланған әдебиеттер
user -> Ақын, жазушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына библиографиялық шолу
user -> Қазақстан тарихы
user -> Дулат Қожахметов Жырдың жез қанатты ақынын еске алуға арналды Облыс орталыгында Кэкімбек
user -> Ақиқаттың адамы /Бердібек Соқпақбаевтың 90-жылдығына библиографиялық шолу
user -> «елінің ерке серісі» (Ақан сері Қорамсаұлы)
user -> Қазақстан тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет