"CyberSmith" Свидетельство ип: серия 0101 №0020911 от 02. 02. 2016 бин: 891031302287 иик: kz25914002204KZ016sk банк: дб ао "Сбербанк" бик: sabrkzka кбе: 19 Юр. Адрес: Жетысу-2, дом 5, кв. 58. Исх.№09/12 от «09» января 2019 гбет14/22
Дата31.12.2019
өлшемі353.42 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


каз

Кинтонова А.Ж.

Алгоритмдер және деректер құрылымы

104

оқу құралы

5000

Оқу құралында алгоритмдер, алгоритмдердің күрделілігі, алгоритмдер қасиеттері және деректер типтері мен құрылымы сияқты тақырыптар қарастырылған.Сонымен қатар сұрыптау, іздеу, рекурсивті алгоритмдері және деректер құрылымы тақырыптары ұсынылған. Оқу құралы пәннің типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.Оқу құралын ОПСБ (оқу пәнін сыртқы бағалау) дайындыққа пайдалануға болады.Оқу құралы жоғары оқу орнының информатика мамандығының білім алушылары мен оқытушыларына арналғанказ

Кинтонова А.Ж.

Веб-дизайн

135

Оқулық

5200

«Веб-дизайн» оқулығы «Веб-дизайн» пәні бойынша «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған. «Веб-дизайн» оқулықта Веб-беттерді беттеу даму тарихы, беттеу кезеңдері форматтардың сан алуандығы, модульділік және беттеу тәсілдерінің түрлері, кестелік тәсіл, қабатпен беттеу, блоктық беттеу, фреймдермен беттеу, бетті белгілеу, макеттер түрлері сияқты мәселелер қарастырылған. «Веб-дизайн» оқулығында веб-дизайнның технологияларын пайдалану мысалдары келтірілген.рус

Кинтонова А.Ж.

Оптимизация бизнес-процессов

106

монография

4900

Монография посвящена проблеме оптимизации бизнес-процессов. В монографии дается обзор и пример критериям и показателям эффективности бизнес-процессов, обзор методологий оптимизации бизнес – процессов, краткое описание инструментов моделирования, краткий обзор языков моделирования бизнес-процессов на базе XML. В монографии дается пример практической реализации усовершенствования бизнес-процессов отдела бухгалтерского учета на основе внедрения целевой модели предприятия добывающей отрасли.каз

Коккозева К.К.

Арнайы педагогика (сұрақ-жауап түрінде)

232

Оқу құралы

5700

Оқу құралында арнайы білім беру жүйесінің негізгі мәселелері қарастырылған. Оқу құралы арнайы педагогиканың даму перспективаларын және қазіргі жағдайларын, негізгі функцияларын және білім беру мекемелерінде іске асыру ерекшеліктерін сұрақ-жауап түрінде сипаттайды. Осы мәселенің мән-мағынасын түсінудің негізгі жолдары сарапталған.
Оқу құралы бакалавриат білім беру бағдарламасы бойынша студенттерге арналған. Сондай-ақ, магистратура тыңдаушыларына, арнайы білім беру жүйесіндегі іс-тәжірибе жұмыскерлеріне пайдалы болуы мүмкін.каз

Коккозева К.К.

Арнайы педагогика

244

Оқу құралы

5700

Оқу құралында арнайы білім беру жүйесінің негізгі мәселелері қарастырылған. Оқу құрал арнайы педагогиканың даму перспективалары және қазіргі жағдайларын, негізгі функцияларын және білім беру мекемелерінде іске асыру ерекшеліктерін сипаттайды. Осы мәселенің мән-мағынасын түсінудің негізгі жолдары сарапталған, сапаны басқарудағы ГОСО рөлі қарастырылған. Білім беру процесіндегі педагогқа мінездеме беріледі.
Оқу құралы бакалаврият білім беру бағдарламасы бойынша студенттерге арналған. Сондай-ақ, магистратура тыңдаушыларына, білім беру жүйесіндегі іс-тәжірибе жұмыскерлеріне пайдалы болуы мүмкінказ

Коккозева К.Ш., Байчинов Р.Т.

Инсульттен кейінгі кезеңде тұлғаларды комплексті оңалту

164

Монография

5300

Еңбекте инсульттен кейінгі кезеңде тұлғаларды комплексті оңалтудың ғылыми-теориялық және тәжірибелік негіздері кең көлемде көрсетілген. Бүгінгі таңда, біздің ойымызша, халықтың денсаулығын сақтап, оңалту, рухани жаңғырту өзекті мәселе болып табылады. Халықтың рухани және физиологиялық, яғни денсаулық тұрғысы дамуының бірден-бір мүмкіндігі өмір болмысын, халық тағдырын өзертуге көздейді. «Халықтың денсаулық жағдайына байланысты еліміздің адами ресурстары кез-келген мемлекеттің стратегиялық әлеуеті болатыдығы күмән тудырмайды.
Аталған еңбекте инсульттен кейінгі кезеңде тұлғаларды комплексті оңалтудың ғылыми-теориялық және тәжірибелік негіздері мемлекеттік тілде тұңғыш рет баяндалған деп айсақ та артық болмайды деп санаймыз.каз

Колумбаева З.Е.

XV-XVII ғғ.қазақ тарихы фольклорлық нұсқасы

122

Монография

5200

Монографияда қазақ тарихының айшықты кезеңдері XV-XVІІ ғғ. тарихи тұлғалар өмірі мен саяси оқиғаларын тарихи фольклор деректері арқылы жазу көзделген.
Монография жоғары оқу орындарының оқытушылары және докторанттар мен магистранттарына арналған.рус

Корганова С. С.

Этнополитика как часть государственной политики

143

монография

5200

Монография посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме этнополитики -как части государственной политики Республики Казахстан. В работе рассматривается современное состояние национальной и межэтнической культуры народа Казахстана и вопросы совершенствования межэтнических взаимоотношений на пути укрепления казахстанского патриотизма. Обосновывается мысль о том, что деятельность Ассамблеи народа Казахстана по реализации принципов и задач государственной национальной политики направлена на сохранение родного языка, обычаев и традиций этносов, населяющих и Южно-Казахстанскую область. Значительное внимание уделяется роли государственного языка как интегрирующего фактора всех слоев населения. Монография предназначена студентам-бакалаврам, магистрантам, докторантам, преподавателям, госслужащим, а также всем тем, кто интересуется проблемами межнациональных и межэтнических отношений в современном Казахстане.каз

Кошербаев Д.Б.

Саясаттағы имидж

232

Оқу құралы

5700

 рус

Крученецкий В.З., Калабина А.А., Тлевлесова Д.А., Крученецкий В.В.

Основы наноэлектроники. 1 том

280

учебное пособие

6200

 рус

Крученецкий В.З., Калабина А.А., Тлевлесова Д.А., Крученецкий В.В.

Основы наноэлектроники. 2 том

192

учебное пособие

6000

 рус

Кукушева Н.Э.

Основы демографии и демографической политики Республики Казахстан

100

Учебно-методическое пособие

4900

Учебно-методическое пособие разработано на основе учебных пособий по демографии и научных монографий казахстанских исследователей с целью оказания помощи студентам очного и заочного обучения всех специальностей в изучении основ демографии и демографической политики Республики Казахстан, а также для всех, кто интересуется вопросами народонаселения. Учебно-методическое пособие включает в себя рабочую программу дисциплины «Основы демографии и политики», планы семинарских занятий, тестовые задания. Знакомит студентов с основами курса, предлагает краткий обзор демографических и миграционных процессов, происходивших в Казахстане в ХХ веке, содержит краткий словарь терминов – глоссарий.рус

Кукушева Н.Э.

Практикум по политологии

100

практикум

4900

Данное учебно-методическое пособие разработано на основании типовой учебной программы в соответствии с ГОСО РК (от 30 марта 2005 г.), учебных пособий по политологии отечественных и зарубежных исследователей с целью оказания помощи студентам всех специальностей в изучении основ политической науки. Учебно-методическое пособие знакомит студентов с основами курса, включает в себя планы семинарских занятий, краткий политологический словарь, контрольные вопросы и тестовые задания для самопроверки. В учебно-методическом пособии предлагаются методические рекомендации к заданиям СРСП и СРС по политологии, разработанные на основе таксономии американского психолога Бенджамина Блума. Предназначено для студентов всех специальностей и факультетов очной и заочно – дистанционной формы обучения.рус

Кукушева Н.Э.

Учебно – методический комплекс по дисциплине «Социология»

130

Учебно – методический комплекс

5000

Учебно - методический комплекс по дисциплине «Социология» разработан в соответствии с типовой учебной программой (ГОСО РК), позволяет студенту получить теоретические знания по учебному курсу, содержит учебную программу (силлабус), курс лекций, учебно- методические материалы по дисциплине. В данном УМКД доступно и ясно излагаются основные теоретические положения социологической науки, раскрываются мировоззренческое и методологическое значение социологии, ее связь с другими социально-гуманитарными науками. Особое внимание в УМК Д уделено организации самостоятельной работы студентов, даны методические рекомендации по каждой теме СРСП и СРС. Утверждено на заседании кафедры всеобщей истории и философии КГУ им.Ш.Уалиханова Протокол № 1 от 29 августа 2014 г.рус

Кукушева Н.Э.

Учебно – методический комплекс по дисциплине "Философия"

204

Учебно – методический комплекс

5400

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Философия» разработан в соответствии с типовой учебной программной (ГОСО РК), позволяет студенту получить теоретические знания по учебному курсу, содержит учебную программу (силлабус), курс лекций, учебно - методические материалы по дисциплине. В данном УМКД доступно и ясно излагаются основные положения системы философского знания, раскрывается теоретическое, методологическое и мировоззренческое значение философии. Особое внимание в УМКД уделено организации самостоятельной работы студентов, даны методические рекомендации по каждой теме СРСП и СРС.каз

Кулатаев Б.Т.

Қаракөл шаруашылығы

400

Оқулық

6000

Кітапта қаракөл қойларының генетикасы мен селекциясы, оларды әртүрлі меншік нысанындағы жағдайларда, қазіргі өсіру әдістері негізіндегі мәселелер қарастырылған. Еңбекте қаракөл қой шаруашылығының селекциялық-асылдандыру жұмыстарының қазіргі жағдайы туралы ақпараттары жинақталып қана қоймай, сонымен қоса ғылым мен практика жетістіктерін пайдалану жөнінде ұсыныстар берілген. Кітап зоотехник-селекционерлерге, магистранттар мен PDh докторанттарға, мал мамандарына, фермерлер мен студенттерге арналған.рус

Кулатаев Б.Т.

Породообразование в животноводстве и птицеводстве 1 часть

220

Учебник

5700

 рус

Кулатаев Б.Т.

Породообразование в животноводстве и птицеводстве 2 часть

128

Учебник

5400

 рус

Кулатаев Б.Т.

Породообразование в животноводстве и птицеводстве 3 часть

332

Учебник

6000

 рус

Кулатаев Б.Т.

Современная технология производства продуктов овцеводства. 1том

236

Учебник

5700

В учебнике обобщен теоретический и экспериментальный материал и исследования по породообразования в овцеводстве их современных технологии пройзводства продуктов овцеводства ведения и малой механизации производственных процессов. Детально рассматриваются перспективы дальнейшего развития об овцеводстве. Учебник предназначен для PhD докторантов по специальности «Технология производства продуктов животноводства».рус

Кулатаев Б.Т.

Современная технология производства продуктов овцеводства. 2том

240

Учебник

5700

В учебнике обобщен теоретический и экспериментальный материал и исследования по породообразования в овцеводстве их современных технологии пройзводства продуктов овцеводства ведения и малой механизации производственных процессов. Детально рассматриваются перспективы дальнейшего развития об овцеводстве. Учебник предназначен для PhD докторантов по специальности «Технология производства продуктов животноводства».рус

Кулатаев Б.Т.

Современные направления породообразование пород овец и коз. 1том

348

Учебник

6000

В учебнике обобщен теоретический и экспериментальный материал и исследования по породообразования в овцеводстве и козоводстве. Детально рассматриваются перспективы дальнейшего развития овцеводства и козоводства. Учебник предназначен для Ph.D докторантов по специальности «Технология производства продуктов животноводства»рус

Кулатаев Б.Т.

Современные направления породообразование пород овец и коз. 2том

240

Учебник

5700

В учебнике обобщен теоретический и экспериментальный материал и исследования по породообразования в овцеводстве и козоводстве. Детально рассматриваются перспективы дальнейшего развития овцеводства и козоводства. Учебник предназначен для Ph.D докторантов по специальности «Технология производства продуктов животноводства»рус

Кульмамиров С. А., Тохметов А. Т.

Электрические цепи в электроэнергетике

156

Учебное пособие

5200

Учебное пособие предназначено для студентов специальностей «Информационные системы», «Автоматизация и управление», «Силовая энергетика и электроника» при изу-чении дисциплин «Теория электрических цепей», «Теоретические основы электротехни-ки». Настоящее учебное издание создано на основе материалов лекций авторов пособия при чтении соответствующих дисциплин образовательных программ специальностей «Информационные системы», «Автоматизация и управление», «Силовая энергетика и электроника». В главах приведены самые лучшие и востребованные обучающимися мате-риалы учебно-методического и справочного характера.каз

Кульмамиров С. А., Тохметов А. Т., Кужуханова Ж.А. (Құлмамыров С.А., Тоқметов А.Т., Құжуханова Ж.А.)

Ақпараттық жүйелердегі электротехниканың негіздері

112

Оқу құралы

5000

Оқу құралы «Электротехниканың негіздері» пәні бойынша зертханалық шеберхана болып табылады және 5В070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығы студенттеріне білімнің барлық түрлеріне арналған. Оқу құралында «Электротехниканың негіздері» оқу курсының барлық негізгі бөлімдерінде 15 зертханалық жұмыстарды орындауға арналған нұсқаулар бар.
Оқулықтың авторлары электрондық құрылғыларды модельдеу бағдарламасымен Electronics Workbench жабдықталған компьютерлерді пайдаланып зертханалық жұмыстарды жүргізудің көптеген әдістерін ұсынды.

Каталог: files -> user
user -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
user -> Әлия-саптан ұмтылып, Жүгіріп шықты аптығып, Құшақтап алған мылтығын, Кіршігін қақпай қалт тұрып. Сағи Жиенбаев
user -> 85. Өнер. Өнер тану Құлахмет Қожықов – қазақ театры мен киносының тұңғыш суретшісі
user -> Пайдаланған әдебиеттер
user -> Ақын, жазушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына библиографиялық шолу
user -> Қазақстан тарихы
user -> Дулат Қожахметов Жырдың жез қанатты ақынын еске алуға арналды Облыс орталыгында Кэкімбек
user -> Ақиқаттың адамы /Бердібек Соқпақбаевтың 90-жылдығына библиографиялық шолу
user -> «елінің ерке серісі» (Ақан сері Қорамсаұлы)
user -> Қазақстан тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет