"CyberSmith" Свидетельство ип: серия 0101 №0020911 от 02. 02. 2016 бин: 891031302287 иик: kz25914002204KZ016sk банк: дб ао "Сбербанк" бик: sabrkzka кбе: 19 Юр. Адрес: Жетысу-2, дом 5, кв. 58. Исх.№09/12 от «09» января 2019 гбет16/22
Дата31.12.2019
өлшемі353.42 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
Аналитикалық геометрия

223

Оқу құралы

5600

Оқу құралы жоғары оқу орындарында оқылатын «Жоғары математика» курсының «Аналитикалық геометрия» бөлімінің бағдарламасына сәйкес жазылған. Оқу құралының әрбір параграфында теориялық қағидалар дәлелдемесімен келтіріліп және оны жақсы меңгеруге жәрдемдесетін мысалдар мен жаттығулар толық түсіндірмесімен шығарылған. Әрбір тараудың соңында практикалық сабақ өткізу кезінде шығарылатын есептер мен жаттығулар топтамасы жауабымен келтірілген. Оқу құралының соңында студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған тапсырмалар топтамасы (әр қайсысы 25 нұсқадан) берілген.Оқу құралы лекция және практикалық сабақтарды жүргізу үшін және студенттердің өзіндік жұмыстарын өз бетінше оқып-үйренуіне арналғанказ

Макешова Ж.М.

Іс қағаздарын жүргізу

89

Оқу құралы

4800

Әдістемелік оқу құралы негізінен жоғары оқу орындарында білім алатын студенттерге арналған. Сонымен қатар, бұл оқу құралын іс жүргізу пәнінен дәріс беретін оқытушылар мен іс қағаздарын қазақ тілін рәсімдеуді өз бетінше үйренем деуші талапкерлер де қолдана алады.Оқу құралында қарастырылған іс қағаздары қоғамдағы ең қажетті ұйымдық құжаттар мен жеке іс қағаздарының топтамасынан тұрады.Іс қағаздарын рәсімдеуді үйрету кезінде құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптардың мемлекеттік стандарты басшылыққа алынғанрус

Малгараева З.Б.

Логика

220

Учебник

5700

 каз

Малыхин В., Нуртазина К.Б.

Қаржылық математика

257

оқулық

5900

Айқынддалған жағдайдағы қаржылық математиканың мәселелері қарастырылған (арттырылған және дисконтталған сомалар, төлемдердің ағындары, ренталар, несие есеп айырысулары, инвестициялық жобаларды бағалау, құнды қағаздар нарығының қаржылық есеп айырысулары). Сонымен қатар айқындалмаған жағдайлар да қарастырылған. Оның ішінде: үтымды портфель теориясы, теоретикалық-ықтималдық әдістер және қаржылық тәуекелдер зерттелген. Өзін өзі тексеру сұрақтары мен өз бетінше шығару есептері және олардың жауаптары берілген.англ

Мамаева Л.А. /Mamaeva L.A., Zh.M.Suleimenova, G.E.Zhumaliyeva/

Biotechnological bases of production of fermented milk products for medical and prophylactic purposes

90

Монография

4900

The theoretical basis of this monograph is the analysis of numerous works of domestic and foreign authors who develop and improve the biotechnology of the production of products for therapeutic and preventive nutrition. In the present work we present information from publications of domestic and foreign authors on the problem under study.
This monograph presents the results of our own research on the use of highly active strains in the production of fermented milk products for functional nutrition.
It is recommended for bachelors, students, masters, graduate students and specialists engaged in the field of biotechnology and food industry.каз

Мамырбекова Айгуль, Мамырбекова Айжан

Биотехнология өндірісіндегі тіршіліктің химиялық негіздері және нанотехнология: пәнінен зертханалық сабақтарға арналған оқу-әдістемелік құрал

92

оқу-әдістемелік құрал

4700

Оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының химия-биологиялық мамандықтары бойынша білім алатын студенттерге арналған. Оқу-әдістемелік құралда биологиялық химия және нанобиотехнология пәнінен зертханалық жұмыстардың жүру барысы көрсетілген. Ұсынылатын оқу-әдістемелік құралдың мақсаты – нақты тәжірибелік мәселелер шешу үрдісінде білімдерді тереңдету және кеңейту, тәжірибе жасау дағдыларды меңгеру, алынған тәжірибелік нәтижелерді талдау жасауды игерурус

Мастобаев Ю.А.

Основы научных исследований

84

Учебное пособие

4800

 рус

Мастобаев Ю.А.

Психология (общая)

132

Учебное пособие

5400

 рус

Матвеев С.К., Джайчибеков Н.Ж., Шалабаева Б.С.

Математические модели сплошных сред в динамике газовзвеси и разреженного газа

146

монография

5200

Монография посвящена актуальным вопросам моделирования и расчета обтекания тел двухфазным потоком (газовзвесью) с учетом хаотического движения частиц, а также их приложения в динамике разреженного газа. Монография может быть полезна научным работникам, занимающимися исследованиями в области механики гетерогенных течений, а также магистрантам, аспирантам и докторантам.каз

Махатова А.Х, Құрақбаев Ж.С., Махатова Ә.

MathСad ортасында жұмыс істеу

112

Оқу құралы

5000

Оқу құралы әйгілі математикалық пакет MathCad ортасында жұмыс істеп үйренуге арналған. MathCad ғылыммен білімнің және техниканың әр түрлі аймақтарын автоматтандыру үшін математикалық есептеулерге арналған пакет. MATHCAD-тың көмегімен кітап, диссертация, ғылыми есеп дипломдық және курстық жобаларды тек әртүрлі үлгідегі сапалы мәтін мен ғана емес, ең күрделі математикалық формула жиынтығымен, есептеулермен, графиктік көріністерді дайындауға болады. Оқулықта MathCad ортасында жұмыс істеп үйрену үшін қажет мәліметтер және көптеген математикалық есептердің шығару тәсілдері қарастылған. Өткен материалдарды пысықтау және «Mathcad ортасында қолданбалы есептерді моделдеу» пәнінен практикалық дағдыларды қалыптастыру үшін өзіндік жұмыстарға есептер қарастырылған. Оқу құралының материалдары MathCad ортасын пайдаланатын барлық пайдаланушыларға, студенттерге, инженерлерге және ғылыми қызметкерлерге де үлкен үлесін қосады. Оқу құралы 5B060200 және 5B011100 «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған.каз

Махмұтов С.М.

Зоология

328

Оқулық

6100

Оқулықта зоология пәні бойынша өтілетін материалдардың жалпы сипаттамасы берілген. Онда жануарлар дүниесінің жүйесі туралы қазіргі деректерді және жануарлардың негізгі топтарының экологиясын ұсынады. Сонымен қатар жануарлардың биологиясы, тіршілік ортасы, табиғатта таралуы жан-жақты баяндалған. Жануарлардың әртүрлі ауруларды таратудағы маңызы жайлы мағлұматтар берілген. Жер бетіндегі таралған жануарларды қорғау тіршіліктің үнемі дамып, жаңарып отыруын қадағалау, жануарлардың халық шаруашылығында және адам өміріндегі маңызы жайлы деректерді ұсынады. Оқулықта зоология курсы бойынша омыртқасыз және омыртқалы жануарлар жөнінде толық сипаттама берілген. Ұсынылып отырған оқулық педагогикалық, медициналық, ветеринарлық жоғары оқу орындарының студенттеріне, оқытушыларына және басқа биология салаларының мамандарына арналғанказ

Мейрамова Н. А., Никифорова С.А., Ижанова Г.Б., Аралбай С.М.

Әлеуметтану бойынша дәрістер курсы

138

Оқу-әдістемелік құрал

5400

Оқу-әдістемелік кұралда «Әлеуметтану» пәнінің негізгі тақырыптары тереңірек қарастырылған. Құралдың соңында бақылау сұрақтары, жағдайаттық мәселелер келтірілген. Бұл студенттерге пән бойынша қорытынды бақылауға дайындық ретінде ұсынылып отыр.каз

Мейрманов С.Т.

Саясат теориясы және саясаттану пәнін оқыту әдістемесі

128

Оқу құралы

5400

 рус

Мукаев Ж.Т.

Геоэкологическая оценка терриориальных рекреационных систем бассейна озера Алаколь

208

монография

5500

Монография посвящена изучению влияния антрпогенной деятельности на рекреационные ландшафты озера Алаколь. Монография имеет научную и практическую ценность для ученых и специалистов, работающих в области охраны окружающей среды и рекреационного природопользования, преподавателей и студентов вузов, а также будет интересна всем тем, кого интересует изучение и сохранение природы, изменяющейся под влиянием антропогенной деятельностирус

Мунатаева Э.М., Тургунтаева Г.А.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Профессионально-ориентированный английский язык» для студентов специальности «Профессиональное обучение»

156

Учебно-методическое пособие

5200

 русс

Мусабекова Г.З.

Применение инновационных технологий в обучении иностранным языкам студентов неязыковых специальностей

64

Учебное пособие

4700

Данное учебное пособие предназначено для преподавателей иностранных языков. В пособии рассматриваются творческие возможности преподавателя, дается возможность студентам выступать активным субъектом процесса обучения, самому конструировать этот процесс и управлять им. Предложенные инновационные технологии также рассматривают особенности применения компьютерных технологий в педагогическом процессе.
В данном пособии выявлены наиболее благоприятные условия применения инновационных технологий в обучении иностранным языкам с учетом когнетивных особенностей студентов неязыковых специальностей, а также демонстрируется позитивное влияние предложенных инновационных технологий на мотивационный и ценностный аспекты обучения иностранным языкам.
Описаны особенности новых взаимоотношений преподавателя и студента, изменение их ролей в организации и проведении учебного процесса в зависимости от комплексного воздействия таких факторов, как уровень подготовки преподавателя, владение им иннвационными технологиями обучения и изменение стиля педагогического руководства, его компетентность в применении информационных технологий и организации процесса обучения так, чтобы создать каждому студенту условия для индивидуального обучения; уровень развития обучающихся и их готовность стать самим организаторами своего процесса обучения.русс

Мусабекова Г.З.

Применение Интернет-технологий в организации самостоятельной работы по иностранному языку студентов неязыковых специальностей

64

Методические указания

4700

Данная работа предлагает методические указания по использованию Интернет - технологий в связи с всевозрастающей актуальностью использования технологий в качестве организации разнообразных форм проведения СРО.
В работе рассмотрены дидактические возможности, практическое применение Интернет – технологий, где уделяется особое внимание влиянию применяемых Интернет - технологий на развитие креативных способностей студентов, их способностей самостоятельного поиска материала для усвоения информации.
Также описываются этапы практического использования Интернет – технологий при организации и проведении СРО по основным темам, изучаемым конкретными студентами, конкретного ВУЗа, по программе кредитного обучения студентов первого и второго курсов.каз

Мухаметжанова Б.О., Сейпишева Э.К., Кайбасова Д.Ж.

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жобалауда деректер қорын қолдану тәсілдері

150

Монография

5200

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жобалауда жүйелік талдау, компьютерлік жобаларды жобалау əдістерін –микро жəне макродеңгейдегі ақпараттық– басқарушы жүйелерді; жүйенің иерархиялық принциптері; ақпараттық оптималды жобалау мақсатымен жүйе есебінің декомпозиция əдістерін қолдана білу қажет. Ұсынылып отырған жұмыста күрделі жүйелердің негізгі концепциялары мен талдау əдістемелері жəне синтезі, есептеуіш техника мен жаңа ақпараттық технологияларды, қазіргі жүйелерді жобалау принциптері, жаңа ақпараттық технологиялар ғасырында жедел жоғарылайтын, экономиканың жəне өндірістің əртүрлі аймақтарында құрылатын ақпараттық жүйеге (АЖ) талаптары анықталған. Оқу құралы «Ақпараттық жүйелер», «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» және «Кәсіптік оқыту» мамандықтарының студенттері мен магистранттарына, сонымен қатар, тәжірибелі кәсіпқойларға да анықтама құралына айналады деген оймен жазылған.каз

Мухитдинов Н., Бегенов Ә., Айдосова С.

Өсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы

340

Оқулық

6000

Оқулық өсімдіктер эволюциясы, филогениясы және систематикасын жан-жақты қамти отырып, ботаника пәнінің типтік бағдарламасы негізінде жазылған.каз

Мұсабекова А.А.

Кемелдену формуласы

144

Оқу құралы

5400

Бұл еңбек жас ұрпақтың кемелденуі кезеңінде нені басты назарда ұстап, бағыттануы керекекендігі жайлы толғаныс.
«Кемелдену формуласы» өзіміз бен өзгелер туралы ұлы тұлғалардың ойлары мен толғаныстарына, өмір тәжірибесінен алынған үлгілерге толы. Сондықтан да мәнді. Кітап мектеп оқушыларына, мұғалімдеріне, колледж, жоо студенттеріне, өскелең жастар мен көпшілік қауымға арналған.рус

Мынбаева А.К., Садвакасова З.М.

Инновационные методы обучения, или как интересно преподавать

360

Учебное пособие

6400

В учебном пособии раскрыты концептуальные основы инновационного обучения - теория педагогической инноватики, современные подходы педагогической науки; включен большой набор апробированных иразработанных авторами новых методов обучения; даны рекомендации по структурированию учебного материала, сценарии проведения занятий, предложены интересные и занимательные факты из истории, теории и практики обучения.
Пособие предназначено для преподавателей, организаторов, тренеров учебного процесса, студентов педагогических специальностей, и всех тех, кто интересуется проблемами современного образования.каз

Мырзаханұлы Н. /Мырзаханов /

«Адам болмысы – сана болмысы (педагогикалық толғау)»,

100

Оқу құралы

4900

Автор аталмыш педагогикалық толғауда адам санасының заттық әрекетінің оның болмысына тигізетін жағымсыз ықпалының адам болмысының руқсыздануына апаратынын ерекше сергектікпен қарастырады. Автор өзі 50 жылдан астам шұғылданатың биология саласына орай адам болмысының онто-және филогенезін генеологиялық, нутритивтіқ, қымыл, стресс, физиологиялық және психологиялық тетіктер, экология және дің сияқты күрделі құбылыстар арқылы ұтымді сараптайды. Сонымен қатар адам болмысы мен сана болмысын үйлестіру жолдарын да ұсынады.Оқу құралы мектеп және жоғарғы оқу орындарының мұғалімдеріне, осы саланың мамандырына, студенттерге, магистрлерге және қалың оқырманға арналғанказ

Наметқұлова С.Ж. // Наметкулова

Педагогика курсынан практикум

220

Оқу құралы

5600

Оқу құралында педагогикалық колледж білімгерлеріне «Педагогика» курсы бойынша қарастырылған бөлімнің ғылыми-теориялық негіздері бойынша теориялық материалдар мен орындалатын тәжірибелік жұмыстарды қамтитын оқу әрекеттері біріктірілген. «Педагогика курсынан практикум» атты оқу құралын педагогикалық колледж педагогтары мен білімгерлері «Педагогика» пәнін оқу мен оқыту әрекеттерін тиімді ұйымдастыруға пайдалана алады. Оқу құралы кәсіптік білім беретін колледждердің оқытушылары мен білімгерлеріне, магистранттарға арналған


Каталог: files -> user
user -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
user -> Әлия-саптан ұмтылып, Жүгіріп шықты аптығып, Құшақтап алған мылтығын, Кіршігін қақпай қалт тұрып. Сағи Жиенбаев
user -> 85. Өнер. Өнер тану Құлахмет Қожықов – қазақ театры мен киносының тұңғыш суретшісі
user -> Пайдаланған әдебиеттер
user -> Ақын, жазушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына библиографиялық шолу
user -> Қазақстан тарихы
user -> Дулат Қожахметов Жырдың жез қанатты ақынын еске алуға арналды Облыс орталыгында Кэкімбек
user -> Ақиқаттың адамы /Бердібек Соқпақбаевтың 90-жылдығына библиографиялық шолу
user -> «елінің ерке серісі» (Ақан сері Қорамсаұлы)
user -> Қазақстан тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет