"CyberSmith" Свидетельство ип: серия 0101 №0020911 от 02. 02. 2016 бин: 891031302287 иик: kz25914002204KZ016sk банк: дб ао "Сбербанк" бик: sabrkzka кбе: 19 Юр. Адрес: Жетысу-2, дом 5, кв. 58. Исх.№09/12 от «09» января 2019 гбет18/22
Дата31.12.2019
өлшемі353.42 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22каз.

Нуртазин С.Т., Всеволодов Э.Б.

Жеке даму биологиясы

348

оқулық

6300

Оқулықта әр түрлі топтағы жануарлардың классикалық және қазіргі кездегі жеке даму биологиясының негізгі мәселелері қарастырылған: жыныс клеткаларының пайда болуы, ұрықтану, эмбриогенез, поснаталды даму кезінде, цитодифференцировка және морфогенездің механизмдері, клондау.рус

Нурушев М.Ж.

Методы повышения продуктивных качеств лошадей с основами рационального использования пастбищ

332

Монография

6000

 рус

Нурушев М.Ж., Б.П. Шевченко, М.М. Омаров

Возрастная биология козы

344

Монография

6000

В постнатальном развитии коз глубоко рассматривается новорожденный (молозивный) период и связанные с ним вопросы гибели козлят, развитие опорно-двигательного аппарата, кожи и ее производных, органогенез всех систем. Название всех систем и органов даны в соответствии с международной ветеринарной анатомической номенклатурой (Г.М. Удовин, 1979), включает 20 глав, 48 оригинальных рисунков и 105 таблиц.
Книга рассчитана на биологов-морфологов, профессорско-преподавательский состав, студентов ветеринарно-биологического профилей, для практиков козоводства и ветеринарных врачей. Может быть полезен начинающим фермерам, зооинженерам широкого профиля, селекционерам, технологам пищевой и легкой промышленности, слушателям повышения квали¬фикации работников АПК и тем, кто имеет коз в личной собственности.рус

Нурушев М.Ж., Шевченко Б.П., Сеитов М.С., Гончаров А.Г., Баймишев Х.Б.

Возрастная биология органов внутренней секреции и гемоцитопоэза

156

Монография

5500

 каз

Нұрсейіт Е., Лауланбекова Р.Т.

Әдепнама

110

оқу құралы

4500

Бұл оқу құралы 5В010300- Педагогика және психология,5В010500- Дефектология мамандықтарының студенттері мен магистрлеріне арналған.
Оқу құралында халқымыздың әдеп, ізгілік дәстүрлері жан-жақты қарастырылып, ұстаздық тәжірибемен байланысты құнды материалдар берілген. Сондай-ақ әр тақырыпты өз шығармашылықтарынан алынған өлең жолдарымен дәлелдеген. Оңайлықпен қолға түсе бермейтін бұл материалдар ұлағатты ұстаз үшін де, сындарлы студент үшін де пайдалы болмақ. Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының студенттері мен магистрлеріне және әр түрлі оқырмандарға арналған.каз

Нұрышев М.

Гистология және эмбриология негіздері

 

Оқулық

6000

Бұл-"Гистология және эмбриология негіздері" атты оқулықтын толықтырылып жазылған екінші басылымы. Оқулықтың құрастырылуының негізгі принциптері сақталғанмен, организмдерді құраушы клеткалардың, ұлпалардың және ұрықтардың дамуы қазіргі морфологиялық білімнің негізінде жаңа мәліметтермен толықтырылды. Сондай-ақ, клеткалар мен ұлпалардың микроскопиялық және субмикроскопиялық құрылыстарының заңдылықтары қарастырылды. Бұл басылымның тағы да бір ерекшелігі, микроскопиялық техниканың негіздері, атап айтқанда гистологиялық және гистохимиялық әдістерімен таныстыратын жаңа тарау еңгізілді. Оқулық университтер мен пединституттардың биология факультеттерінің, сондай-ақ медициналық және агротехникалық жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студенттеріне арнаған, ол сондай-ақ медицина колледждерінің оқушылары үшін де қажет еңбек болып табылады.рус

Озгелдинова Ж.О.

Комплексная оценка антропогенных воздействий на геосистемы бассейна реки Сарысу

184

Монография

5700

Монография посвящена комплексной оценки антропогенного воздействия на геосистемы бассейна реки Сарысу для оптимизации структуры природользования. Монография имеет научную и практическую ценность для ученых и специалистов, работающих в области охраны ок­ружающей среды и природопользования, преподавателей и студентов вузов, а также будет интересна всем тем, кого интересует изучение и сохранение природы, изменяющейся под влиянием антропогенной деятельностиказ

Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е.

Омыртқалылар зоологиясы» 1бөлім

400

Оқу құралы

6000

Унивсрситеттердің биология факультеттерінің бакалаврлары мен магистранттарына арналған оқу құралы. Оқу құралында хордалы жануарлардың (ланцетниктен бастап сүтқоректілерді қоса) тері жамылғысы, қаңқасы және барлық ішкі мүшелерінің морфологиялық эволюциясы сипатталған, оқу құралы 251 суретпен безендірілгенказ

Олжабекова К.Б., Есжанов Б.Е.

Омыртқалылар зоологиясы» 2бөлім

368

Оқу құралы

6000

2-белім. Университеттердің биология факультеттерінің бакалаврлары мен магистранттарына -арналған оқу құралы. Оқу құралының 2-бөлімінде Анамниялар мен Амниоталардың эволюциясы, систематикасы, таралуы, экологиясы сипатталған. Әлемдік фаунамен қатар Қазақстан фаунасына баса көңіл бөлінген. Оқу құралы 264 суретпен безендірілгенказ

Омаргалиева Т.Ж.

Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру 1 бөлім

340

Оқу құралы

6000

Оқу құралы бүгінгі күннің талабына сай педагогикалық жоғарғы оқу орындарының және педагогтік колледж білім алушыларына арналады. Оқу құралы мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математи-калық түсініктерін қалыптастыруда білім алушыларды теориялық және әдістемелік негіздерімен қаруландыру. Оқу құралында қарапайым математикалық түсініктерді қалыптасты-рудың әдіс – тәсілдері толық қамтылған.Оқыту үрдісін бағдарламалық талаптарға сай ұйымдастыруға қажетті білім, іскерлік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқу құралында теориялық, практикалық, тест сұрақтары, сызбалар, суреттер, ойындар, өлең – тақпақтар, санамақтар, жаңылтпаштар сияқты қосымшалармен толықтырыл-ғанказ

Омаргалиева Т.Ж.

Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру 2 бөлім

324

Оқу құралы

6000

Оқу құралы бүгінгі күннің талабына сай педагогикалық жоғарғы оқу орындарының және педагогтік колледж білім алушыларына арналады. Оқу құралы мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математи-калық түсініктерін қалыптастыруда білім алушыларды теориялық және әдістемелік негіздерімен қаруландыру. Оқу құралында қарапайым математикалық түсініктерді қалыптасты-рудың әдіс – тәсілдері толық қамтылған.Оқыту үрдісін бағдарламалық талаптарға сай ұйымдастыруға қажетті білім, іскерлік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқу құралында теориялық, практикалық, тест сұрақтары, сызбалар, суреттер, ойындар, өлең – тақпақтар, санамақтар, жаңылтпаштар сияқты қосымшалармен толықтырыл-ғанказ

Омаргалиева Т.Ж.

Мектеп жасына дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру

424

Оқу құралы

6000

 каз

Омаров Т.Е., Шаяхметова Б.К.

Дербес туындылардағы теңдеулер

172

Оқу құралы

5500

 рус

Омаров Т.Е., Шаяхметова Б.К.

Уравнения в частных производных

188

Учебное пособие

5500

 рус

Омарова С.Б.

Природосообразная педагогика в контексте ноосферного образования

260

Учебное пособие

6000

В учебном пособии раскрываются основные понятия по проблемам теории и методологии природосообразного образования. Данный курс отвечает концептуальным позициям вуза в области воспитания специалиста нового тысячелетия, сочетающей в себе традиции прошлого и веяния времени. Оно ориентировано на гармонизацию отношений человека и природы, развитие у личности экологического сознания. В учебном пособии раскрываются разные аспекты формирующейся ноосферной парадигмы образования в XXI веке. Пособие предназначено для магистрантов, студентов дневного и заочного отделений, широкого круга работников образования, преподавателей педагогических, психологических и социально-педагогических специальностей, а также всем мыслящим людям, задумывающимся о будущем человечестварус

Омарова С.Б.

Современные проблемы прикладной психологии

376

Учебное пособие

6500

В учебном пособии раскрываются основные понятия прикладной психологической науки, освещаются ее важнейшие проблемы и методы. Книга, созданна на основе курса лекций, читавшегося автором на факультете психологии Академии Кайнар для студентов и магистрантов, сохраняет непринужденность общения с аудиторией, содержит большое количество примеров из экспериментальных исследований и жизненных ситуаций. В ней удачно сочетаются высокий научный уровень и популярность изложения фундаментальных вопросов.Учебное пособие предназначено для магистрантов, студентов дневного и заочного отделений, изучающих курсы «Современные проблемы прикладной психологи», а также для всех, кто интересуется психологией, хочет добиться успеха в учебе, бизнесе и личной жизни и представляет интерес для широкого круга читателей.Учебное пособие включает общие теоретические сведения по темам дисциплины, вопросы для самопроверки, темы рефератов, список литературы для самостоятельного изучения. Учебное пособие призвано помочь студентам в организации самостоятельной работы по освоению основных теоретических положений изучаемых курсов, в саморазвитии и самопознании личностиказ

Оразбаев Б.Б., Коданова Ш.К., Курмангазиева Л.Т.

Жүйелік талдау теориясы мен тәсілдері

302

Оқу құралы

6000

Оқу құрал авторлардың Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінде, Атырау мұнай және газ университетінде, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекттік университетенде және басқа да жоғары оқу орындарында оқылатын дәрістік материалдар негізінде дайындалған және ақпараттық технологиялар, автоматтандыру және басқару мамандықтары бойынша оқитын студенттер мен магистранттарға және докторанттарға арналған. Оқулық өндірістік жүйелер мен технологиялық процесстерді оптимизациялауда, басқаруда қолданылатын жүйелік талдаудың негізгі тәсілдері жүйеленген және мазмұндалған. Жүйелік талдау теориясының негіздері тұжырымдалған, жүйелік талдаудағы ақпараттық жүйелер зерттелген. Жүйелік талдау принциптері, кезеңдері мен тәсілдері, жүйелерді басқару сұрақтары қарастырылған. Жүйелік талдау методологиясы мазмұндалған. Жүйелер теориясының негізгі модельдері мен тәсілдері сипатталған. Айқын емес орада программалау есептері мен айқын емес ортада модельдеу мәселелері қарастырылған. Жүйелер модельдерін құрудағы өлшеулер рөлі анықталған. Эксперименттер мен өлшеу шкалалары, шешім қабылдау есептері мен тәсілдері, басқарудағы интеллектуалды модельдер, эксперттік жүйелер, нейрондық желілер, нейро-айқын емес модельдер, генетикалық алгоритмдер қарастырылған.Түрлі есептерді шешуде жүйелік талдау тәсілдерін қолданудың практикалық аспектілері мен мысалдары және білім алушылардың білім деңгейін тексеру тестілері келтірілген.каз

Оразбаев Б.Б., Оспанов Е.А.

Басқару нысандарын идентификациялау тәсілдері

208

Оқу құралы

5500

Оқу құралында басқару нысандарының математикалық модельдерін идентификациялаудың тәсілдері жүйеленген, детерминді, стохастикалық және айқын емес нысандардың модельдерін идентификациялаудың негізгі мәселелері қарастырылған. Уақыттық, жиілік, параметрлік емес және параметрлік тәсілдерді сондай-ақ айқын емес ортада идентификациялау тәсілін қолланудың ерекшеліктері көрсетілген. Идентификациялау есептерінде ең кіші квадраттар тәсілін пайдалану сұрақтары тұжырымдалған, динамикалық нысанды регрессионды, анық және рекурентті ең кіші квадраттар тәсілдерімен идентификациялау ерекшеліктері зерттелген. Жылдам түсу тәсілі мазмұндалған, максималды шындыққа ұқсас және стохастикалық аппроксимациялау тәсілдері сипатталған, аномалды бөгет жағдайында және айқын емес ортада идентификациялау тәсілдері қарастырылған. Теориялық материалдар идентификациялау есептерін MatLab жүйесін қолдану технологиясын түсіндіретін көптеген мысалдармен сүйемелденген.
Оқу құралы «Автоматика және есептеу техникасы» кафедрасында «Басқару нысандарын идентификациялау тәсілдері» пәні бойынша «Автоматтандыру және басқару» мамандығы студенттері мен магистранттары және докторанттарына оқылатын дәрістер материалдары негізінде дайындалған.рус

Оразбаев Б.Б., Серимбетов Б.А.

Методы и системы искусственного интеллекта в экономике

308

Учебное пособие

6000

Учебное пособие подготовлено на основе лекционных материалов, читаемых авторами на кафедре «Системный анализ и управление» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и кафедре «Информатики и прикладной экономики» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли и предназначено для студентов, магистрантов и докторантов специальностей «Информационные системы», «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Автоматика и управление» при изучении дисциплин «Методы и модели интеллектуальных систем управления», «Методы разработки искусственного интеллекта». В пособии систематизированы и описаны основные методы и системы искусственного интеллекта, рассмотрены вопросы их применение на практике, в том числе при решении экономических задач. Изложены основы теории искусственного интеллекта, рассмотрены направления моделирования и проведена классификация систем искусственного интеллекта. Приведена архитектура интеллектуальных систем, изучены основные вопросы нечеткой логики и нечеткого вывода, описаны основные алгоритмы нечеткого вывода. Рассмотрены экспертные системы, дана их классификация и описана технология создания экспертных системказ

Оразбаева А.А.

3D графика негіздері

380

Оқу құралы

6000

Оқу құралында жалпы 3ds Max программасының негізгі түсініктері және MAX элементерінен құралған күрделі геометриялық модель объекттерін құру жолдары қарастарылған. Нақты жобалар жасауға арналған модельдеу, анимация, визуализация үдерістеріне көптеген мысалдар келтірілген. Оқырман қарапайым графикалық редактормен таныс деп есептеледі.
Оқу құралы «Компьютерлік графика», «Үшөлшемді модельдеу негіздері», «Автоматтандырылған жобалану жүйелері», «Қолданбалы программалар пакеттерін құру және қолдану» және т.б. компьютерлік графиканы оқытумен байланысты пәндер оқылатын жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарына арналған.каз

Оразбаева А.М.

Буаз бие қан сарысуын дайындаудың әдісін жетілдіру және оның биологиялық қасиетін зерттеу

144

монография

5000

Монография биология, биотехнология және ветеринария, зоотехния мамандарын дайындайтын ЖОО студенттері мен магистранттарына, доктаранттарына арнайы қосымша оқу құралы .каз

Оспанов Қ.Н.

Сингулярлы дифференциалдық теңдеулер

72

оқу құралы

4800

Бұл оқу құралының мақсаты - студенттер мен магистранттардың дифференциалдық теңдеулердің жалпыланған шешімі ұғымы төңірегіндегі түсінігін қалыптастыру және оны табу, бағалау әдістерімен таныстыру. Функционалдық анализ курсын игерген студенттер оны қолдану арқылы дифференциалдық теңдеулер теориясын әрі қарай кеңейтудің жаңа мүмкіндіктерін оқып-үйренеді. Материал 5В060100 - математика мамандығы бойынша білім алатын үшінші және төртінші курс студенттері, сол сияқты 6М060100 - математика мамандығының магистранттарына арналған. Шағын көлемдегі оқу құралының бірінші бөлімінде жалпыланған шешімді енгізу, оның априорлық бағасын алу және табылуын дәлелдеу тәсілдері екінші ретті Штурм-Лиувилль теңдеуі мен бірінші ретті Дирак жүйесі мысалдарында көрсетіледі. Екінші бөлімде нұқсанды деп аталатын сызықты және сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің коэрцитивті шешілу мәселелері қарастырылады

Каталог: files -> user
user -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
user -> Әлия-саптан ұмтылып, Жүгіріп шықты аптығып, Құшақтап алған мылтығын, Кіршігін қақпай қалт тұрып. Сағи Жиенбаев
user -> 85. Өнер. Өнер тану Құлахмет Қожықов – қазақ театры мен киносының тұңғыш суретшісі
user -> Пайдаланған әдебиеттер
user -> Ақын, жазушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына библиографиялық шолу
user -> Қазақстан тарихы
user -> Дулат Қожахметов Жырдың жез қанатты ақынын еске алуға арналды Облыс орталыгында Кэкімбек
user -> Ақиқаттың адамы /Бердібек Соқпақбаевтың 90-жылдығына библиографиялық шолу
user -> «елінің ерке серісі» (Ақан сері Қорамсаұлы)
user -> Қазақстан тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет