"CyberSmith" Свидетельство ип: серия 0101 №0020911 от 02. 02. 2016 бин: 891031302287 иик: kz25914002204KZ016sk банк: дб ао "Сбербанк" бик: sabrkzka кбе: 19 Юр. Адрес: Жетысу-2, дом 5, кв. 58. Исх.№09/12 от «09» января 2019 гбет20/22
Дата31.12.2019
өлшемі353.42 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

64

Учебно-методическое пособие

4800

В учебно-методическом пособии по географии населения даны рекомендации по структурированию учебного материала, различные сценарии проведения практических занятий. В методическом аппарате учебно-методического пособия сочетаются как классические методы, так и современные технологии форм и методов инновационного обучения, направленные на развитие у студентов творческих способностей, на совершенствование умений и навыков самостоятельно разрабатывать авторские презентации, выполнять проекты, доклады, рефераты, эссе, сообщения на основе использования интернет-ресурсов и дополнительных источников информации. Учебно-методическое пособие адресовано преподавателям, учителям географии и студентам специальности «5В060900-География»каз

Салихов Т.К.

Егіншілік практикумы

292

Учебное пособие

6000

 рус

Салихов Т.К.

Практикум по географии почв

258

учебное пособие

6000

 каз

Салихов Т.К.

Топырақ географиясы

292

Оқулық

6000

 англ

Сапарбекова /Saparbekova A.A.

Microbiology аnd Virology

188

Study guide

5500

Educational manual was written in accordance with State Education Standard of the Republic of Kazakhstan.
Microbiology and virology, the study of microscopic organisms, which are very small and cannot be seen by unaided eye. Microorganisms are present everywhere on the bodies of animals and humans, on plant surfaces, in the air, water, dust, soil, and even inside the intestinal canal of all insects, birds, animals and human beings.
The purpose of discipline - to show a positive and negative role of microorganisms in human life, possibility use in perspective technologies of industry.
The basic tasks are:
The first task - to study variety of microorganisms to consider their morphology, structure, reproduction, classification.
The second task - to investigate physiology of microorganisms, exchange of substances, heredity and variability;
The third task - to determine a positive and negative role in life of the man.
In a course of discipline the student study the theoretical and practical bases of microbiology, morphology and physiology of microorganisms and major biochemical processes used in industry.каз

Сапаров К.Т.

Шығыс Қазақстанның өзен-көл атаулары

268

Оқулық

6000

 рус

Саринова А. Ж.

Алгоритмизация и основы программирования

180

Учебно-методическое пособие

5300

В учебно-методическом пособии изложены основы алгоритмизации и программирования на языке С++ в программной среде Visual Studio. Материал проиллюстрирован большим числом примеров и задач. Также составлены тестовые задания с ответами. Учебно-методическое пособие рекомендуется студентам технических и инженерных специальностейказ

Саринова А. Ж.

Автоматтандырылған жүйелер бақылаудың базалық берілгендері жобалауы

89

Оқу-әдістемелік құрал

4800

Оқу-әдістемелік құралында «Автоматтандырылған жүйелер бақылаудың базалық берілгендері жобалауы» пәнінің теориялық шолу SQL бағдаламалау тілінің негізінде баяндалған. Әрбір тақырыбы қоса беру тәжірибелік тапсырмалармен, студенттердің кәсібі компетенцияларын дамуына бағытталған. Оқу-әдістемелік құрал автоматизация және бақылау мамандығының студенттеріне арналғанангл

Саркыткан К.

Geographic overview of G 20 and Kazakhstan

204

Оқу құралы

5500

"Geographic overview of G 20 and Kazakhstan"- Дүниежүзінің экономикалық-әлеуметтік географиясы курсын жаңа мазмұндар және мәліметтермен толықтыратын әрі ағылшын тілінде кәсіби біліктілікті арттыруға септігін тигізетін оқу құралы. Жұмыс екі негізгі бөлімнен тұрады. Бастапқы бөлімінде "Үлкен жиырмалық" елдері және Қазақстан Республикасы, табиғаты мен табиғи ресурстары; халқы мен әкімшілік құрылымы; шаруашылығы; ғылым-техникасы және сыртқы экономикалық байланыстары тұрғысында тараушаларға бөлініп қарастырылды. Қосымша бөлімінде дүниежүзіндегі ірі материктер, мұхиттар, таулар, өзендер, көлдер т.б. географиялық нысандарға қатысты мол мәліметтер берілді. Мәтінді түсінуге жеңіл болу үшін арнаулы сөздік пен глоссарий құрастырылған. Оқу құралы студенттерге, магистранттарға, оқытушылар мен мектеп оқушыларына және өзгеде қызығушылық танытатын мамандар мен ізденушілерге қосымша құрал ретінде ұсыныладыказ/франц

Сарсекеев А.

Этноматематикалық есептер. PROBLEMES ETHNOMATEMATHIQUES

76

Учебное пособие

4800

 каз

Сарсенбеков Н.Ж.

Саясаттану (кесте түрінде)

74

Оқу құралы

4800

«Саясаттану» пәнінің бағдарламаға сәйкес тақырыптарына орай құрастырылған бұл кесте түріндегі оқу құралы студенттердің пәнді кеңірек білуге, жүйелі түрде жұмыс жасауына көмекші құрал ретінде пайдаланылады. «Саясаттану» пәні бойынша қарастырылатын тақырыптардың барлығы жүйеленіп, қысқартылған нұсқамен кесте түрінде берілген. Саясаттанудың мәні, оның қызметтері, мемлекет және оның ішінде мемлекеттік билік, оның тармақтары, құқық қорғау органдары және т.б. мәселелер жөнінде көрсетіледі. Кесте түріндегі оқу құралы жаңа инновациялық және кредиттік оқыту, білім беру бағдарламасына сәйкес жазылып, барлық мамандық бойынша оқитын студенттерге арналған.рус

Сатыбалдина Д.Ж., Ташатов Н.Н., Исайнова А.Н.

Программные средства коррекции ошибок в телекоммуникационных системах

160

Монография

5200

Для современных сетей цифровой связи характерны требования высокой пропускной способности и достоверности информации. Разработка высокоскоростных надежных цифровых телекоммуникационных систем требует решения целого комплекса научно-технических проблем, связанных с теорией и практикой цифровой обработки сигналов и помехоустойчивого кодирования. В этой связи результаты исследований по разработке, исследованию и программной реализации алгоритмов кодирования двоичных и недвоичных кодов и их декодирования, представленные в монографии, являются актуальными и практически важными.каз

Сеитов З.С.

Биохимия. 2том. (Өзгертіліп, толықтырылып үшінші рет басылып шығуы)

312

Оқулық

5800

Ең жаңа мәліметтерге сүйене отырып, жатық тілмен баяндалған оқулық. Құрылымы және мазмұны бойынша халықаралық оқулықтарға сәйкес жазылған.
Университеттердің және басқа жоғары оқу орнындағы медицина, медико-биология, ветеринария, биология және фармация мамандықтарының студенттеріне арналған. Аспиранттарға, ғылыми қызметкерлерге, дәрігерлерге, фармацевтерге биохимия саласынан көмекші бола алады.каз

Серикова З.Б., Нуриева Н.У.

Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы

220

Оқу құралы

5600

Оқу құралының мазмұны «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының талаптарына сәйкес құрастырылған. Оқу құралындағы материалдар және кестелер білім алушылардың жүйелі білім алуына негізделіп, модульдік тірек-сызбалармен толықтырылған. «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы бойынша жоғары оқу орнының студенттері мен колледж білімгерлеріне арналған.каз

Серік М., Садвакасова А.К., Далабай С.

Бұлттық технологиялар негіздері

120

оқу құралы

5000

Оқу құралы жоғары оқу орындарының информатика саласы мамандықтарының студенттері мен магистранттарына арналған, сонымен қатар бұлттық технологиялармен айналысатын мамандарға кәсіби қызметтерінде қолдануға болады.каз

Сидихов Б.М., Мурзашев Т.К., Есенгалиев К.Г.

ЖАНУАРЛАР АНАТОМИЯСЫНЫҢ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ АТЛАСЫ. І том (БАС, МОЙЫН, ТҰЛҒА). ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ АТЛАС АНАТОМИИ ЖИВОТНЫХ. І том

336 -А4 цв

Оқу құралы (қазақша, орысша, латынша)

6500

Ұсынылып отырған оқу құралы жануарлар организмдері мүшелерінің және мүшелер жүйесінің анатомо – топографиялық құрылысының терминологиясы. Профессор, вет. ғыл. д-ры Петр Попесконың еңбегінің қазақ тіліндегі аудармасы және профессорлар А.И. Акаевский мен Д. Ковачтардың еңбектерінің де аудармалары қолданылды. Анатомия салаларындағы және латын ветеринарлық терминологиясының анатомиялық номенклатуралық терминдері жүйелі түрде толығымен қамтылған. Қазақ тіліндегі терминологияларда профессорлар Б.А. Домбровский, Ф.М Мұхамедгалиев және К. Жанабековтардың да еңбектеріне сүйендік. Қолданылған суреттер П. Попесконың атласынан сканерленіп жинақталған.
5В120100 - «Ветеринарлық медицина», 5В120200 - «Ветеринарлық санитария» мамандықтарының студенттері және ветеринарлар мен жалпы ауыл шаруашылық мамандарына арналған «ЖАНУАРЛАР АНАТОМИЯСЫНЫҢ ТОПОГРАФИЯЛЫҚ АТЛАСЫ» І том (БАС, МОЙЫН, ТҰЛҒА) оқу құралыказ

Солодовникова И.В. , Клюева Е.Г.

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу

136

Оқу құралы

5300

Оқу құралының мақсаты – жалпы алғанда ПҚ инженериясына күрделі программалық жүйелерді құру әдістерін қарастыратын инженерлік пән ретінде енгізу және ПҚ әзірлеудің қазіргі заманғы технологияларын енгізу. Пәндік салаларды және талаптарды, ПҚ сапасын қамтамасыз ету, ПҚ құрылымын және жеке компоненттерді әзірлеу, пайдаланушы интерфейсін әзірлеу және ПҚ әзірлеу жобаларын басқару проблемаларымен байланысты қызметтің тұтас ПҚ өмірлік цикліндегі модельдері қарастырылады. Материалдар программалық қамтамасыз етудің негізгі кезеңдеріне сәйкес баяндалады. Оқу құралында сипатталған программалық қамтамасыз ету технологиялары ПҚ жобалау, тестілеу, сенімділігін болжау және сапасын бағалау деңгейін арттыруға бағытталған. Қолданыстағы әдістемелер мен стандарттарды толық сипаттау арқылы толықтырылған программалық жүйе теориясы мен практикасын айқын баяндау қарастырылған, бұл оқу құралы студенттер үшін де және тәжірибелі мамандар үшін де пайдалы анықтамалық ретінде көмек көрсетеді. Оқу құралы 5В070400 «Есептеу техникасы және программалық қамтамасыз ету», 5В100200 «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері», 5В060200 «Информатика» және тағы басқа мамандықтардағы студенттеріне, магистранттарға арналған.рус

Спирина Е. А.

Технология разработки и использования мультимедийной учебной презентации

140

Учебное пособие

5400

Знание основ методически грамотного использования мультимедийной презентации в учебном процессе является важ­ной составляющей педагогического мастерства работников сферы образования.В учебном пособии рассматривается технология разработки мультимедийной презентации PowerPoint. Подробно обсуждаются основные принципы создания презентации и весь технологический цикл работы над учебной презентацией. Предлагаются алгоритмы эффективного проектирования и создания мультимедийной презентации. Рассмотрение выделенных этапов разработки учебной презентации поясняется иллюстрациями и примерами. Большое внимание уделяется вопросам эффективной демонстрации мультимедийной презентации на учебных занятиях.Учебное пособие предназначено для преподавателей колледжей и высших учебных заведений, студентов педагогических специальностей, а также может быть использовано в рамках системы повышения квалификации и переподготовки преподавателейказ

Сулейменова Т.Н.

Материалтану пәні бойынша лабораториялық практикум

174

Учебное пособие

5500

Материалтану пәні бойынша лабораториялық практикумда киім әзірлеу барысында қолдалынатын түрлі материалдардың құрылысы мен қасиеттері, олардың ассортименттері мен сапалығы, материалдардың күтімі және материалдарды тиімді қолдануға ұсыныстар береді.
Материалтану пәні бойынша лабораториялық практикум химия, физика, математика ғылыми пәндеріне сүйенеді. Курс барысында текстильді және текстильді материалдардан тыс материалдар, олардың пайда болуы, текстильді өндіріс негіздері, материалдар құрылысы мен қасиеттері, материалдардың талшық құрамын анықтау әдістері, материалдар ассортименті қарастырылады.каз

Сыдықов Т., Кияхметова Ш., Иманғазинов М., Аңсабаев Д., Сырлыбаева Г., Сарбасова Қ.,

Ілиястану. 1-бөлім

250

Оқу құралы

5800

Ілиястану пәні бойынша жарық көріп отырған бұл оқулық қазақ поэзиясының Құлагері саналатын, көп қырлы талант Ілияс Жансүгіровтің шығармашылығын тереңдетіп оқыту мақсатымен жазылған. Оқулықтың зерттеу объектісіне оның шығармашылық өмірбаяны, бай әдеби мұралары лирика, поэма, публицистикасы, әңгіме, романдары, әдеби портреттері, сын-сықақ әңгіме, фельетондары, драматургиясы, аудармалары және туындыларының тілі, шығармаларының зерттелуі тәрізді күрмеуі қиын мәселелер қамтылып отыр. Сондай-ақ, І.Жансүгіров еңбектерінің дені тоталитарлық жүйе қыспағында социалистік идеология талабына сай жазылғандықтан, олардың халықтық мәні мен мазмұнын, шынайы поэтикалық бояуын ажыратып, философиялық астарын жазып көрсету, асылы, бүгінгі күн биігінен үңілетін ғылыми таным, жаңаша көзқарас та білімгерлердің назарына ұсынылады. Кітап жоғары оқу орындары студенттеріне, жалпы көпшілік қауымға арналған.каз

Сыдықов Т., Кияхметова Ш., Иманғазинов М., Аңсабаев Д., Сырлыбаева Г., Сарбасова Қ.,

Ілиястану. 2-бөлім

250

Оқу құралы

5800

Ілиястану пәні бойынша жарық көріп отырған бұл оқулық қазақ поэзиясының Құлагері саналатын, көп қырлы талант Ілияс Жансүгіровтің шығармашылығын тереңдетіп оқыту мақсатымен жазылған. Оқулықтың зерттеу объектісіне оның шығармашылық өмірбаяны, бай әдеби мұралары лирика, поэма, публицистикасы, әңгіме, романдары, әдеби портреттері, сын-сықақ әңгіме, фельетондары, драматургиясы, аудармалары және туындыларының тілі, шығармаларының зерттелуі тәрізді күрмеуі қиын мәселелер қамтылып отыр. Сондай-ақ, І.Жансүгіров еңбектерінің дені тоталитарлық жүйе қыспағында социалистік идеология талабына сай жазылғандықтан, олардың халықтық мәні мен мазмұнын, шынайы поэтикалық бояуын ажыратып, философиялық астарын жазып көрсету, асылы, бүгінгі күн биігінен үңілетін ғылыми таным, жаңаша көзқарас та білімгерлердің назарына ұсынылады. Кітап жоғары оқу орындары студенттеріне, жалпы көпшілік қауымға арналған.рус

Сыздыкова Н.К., Турдыбекова К.М., Заикина Т.В., Толеуханова Р.Ж.

Информационно-коммуникационные технологии

150

Учебное пособие

5400

 рус

Тажмуханова Н. Е.

Научные взгляды тюркологов в изучении духовно-культурных проблем истории древнего и средневекового Казахстана (историография проблемы)

185

монография

5400


Каталог: files -> user
user -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
user -> Әлия-саптан ұмтылып, Жүгіріп шықты аптығып, Құшақтап алған мылтығын, Кіршігін қақпай қалт тұрып. Сағи Жиенбаев
user -> 85. Өнер. Өнер тану Құлахмет Қожықов – қазақ театры мен киносының тұңғыш суретшісі
user -> Пайдаланған әдебиеттер
user -> Ақын, жазушы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына библиографиялық шолу
user -> Қазақстан тарихы
user -> Дулат Қожахметов Жырдың жез қанатты ақынын еске алуға арналды Облыс орталыгында Кэкімбек
user -> Ақиқаттың адамы /Бердібек Соқпақбаевтың 90-жылдығына библиографиялық шолу
user -> «елінің ерке серісі» (Ақан сері Қорамсаұлы)
user -> Қазақстан тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет