Физика нұсқауДата24.12.2019
өлшемі81,83 Kb.
ФИЗИКАНұсқау: «Сізге берілген бес жауап нұсқасындағы бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі».

1. Тербеліс теңдеуі x = 0,03cos2πt болса, циклдік жиілігі

A) 2π рад/с

B) 2 рад/с

C) 2πt рад/с

D) πt рад/с

E) 0,03 рад/с


2. Жел двигателінің қалақшалары 2 мин-та 60 айналым жасайды. Қалақшалардың айналу жиілігі

A) 120 с-1

B) 30 с-1

C) 0,5 с-1

D) 0,2 с-1

E) 2 с-13. Мұз ерігенде жылу ...

A) жұтылады

B) алдымен бөлінеді, содан соң жұтылады

C) бөлінеді

D) алдымен жұтылады, содан соң бөлінеді

E) өзгермейді4. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтауға арналған құралдар

1. ареометр. 2. шашты гигрометр. 3. конденсациялық гигрометр.

4. психрометр. 5. акселерометр.

A) 1,4,5.

B) 1,2,3,4.

C) 2,3,4.

D) 1,3,4.

E) 2,3,4,5.5. Магнит өтімділігі < 1 болатын заттар

A) ферриттер

B) диамагнетиктер

C) ферромагнетиктер

D) парамагнетиктер

E) темір қоспалары6. Жарық сәулесінің жазық айнаға түсу бұрышы 200. Егер түсу

бұрышын 100 - қа арттырсақ, шағылу бұрышы

A) 300

B) 400

C) 500

D) 100

E) 200


7. Серіппелі тапаншадан вертикаль жоғары атылған массасы 100 г шарик 2 м

биіктікке көтерілді. Егер пистолеттің серіппесі 5 см-ге сығылған болса,

оның қатаңдығы

A) 600 Н/м

B) 800 Н/м

C) 120 Н/м

D) 1800 Н/м

E) 1600 Н/м8. Салмақсыздық күйде

A) денеге ешқандай күш әсер етпейді

B) дене салмағы 0-ге тең болады

C) ауырлық күші 0-ге тең болады

D) дене массасы артады

E) дене массасы 0-ге тең болады9. Массасы 200 г дененің жылдамдығы 5 с ішінде 15 м/с-тан 20 м/с-қа дейін өзгерген. Денеге әсер еткен күш

A) 0,2 Н


B) 2 Н

C) 50 Н


D) 0,5 Н

E) 100 Н


10. Бір атомды идеал газға тұрақты қысымда жылу бергенде газ 900 Дж жұмыс жасаса, газға берілген жылу мөлшері

A) 3,35 кДж

B) 1,35 кДж

C) 2,25 кДж

D) 2,55 кДж

E) 1,8 кДж11. Массасы 4 кг, мольдік массасы 3·10-3 кг/моль, температурасы 400 К, газдың қысымы 150 кПа болатын, газбен толтырылған ыдыстың көлемі

(R = 8,31 Дж/моль·К)

A) 40 м3

B) 45 м3

C) 30 м3

D) 50 м3

E) 55 м3


12. Ток күші 0,1 с-та 0-ден 10 А-ге дейін бірқалыпты өзгергенде, өздік индукцияның ЭҚК-і 60 В-қа жетті. Катушканың индуктивтігі

A) 0,3 Гн

B) 0,6 Гн

C) 0,2 Гн

D) 0,5 Гн

E) 0,4 Гн13. Сұйық ішінде орналасқан 0,8 нКл зарядтан 2 см қашықтықта өрістің кернеулігі 9 кВ/м. Сұйықтың диэлектрлік өтімділігі

(k = 9·109Н·м2/Кл2)

A) 5

B) 2


C) 6

D) 4


E) 3

14. Электр сыйымдылығы 0,8 мкФ конденсатордың электр өрісінің кернеулігі

1000 В/м. Егер оның астарларының арасындағы арақашықтық 1 мм болса, онда конденсатордың электр өрісінің энергиясы

A) 8·10-6 Дж

B) 8·10-9 Дж

C) 4·10-5 Дж

D) 4·10-7 Дж

E) 4·10-3 Дж


15. Ауадан шыныға өтетін жарық сәулесінің түсу бұрышы 450 ал сыну бұрышы 300 болса, жарықтың шыныдағы таралу жылдамдығы

(sin 450= 0,7; sin300=0,5; с=3·108 м/с)

A) 214 000 км/с

B) 300 000 км/с

C) 150 000 км/с

D) 250 000 км/с

E) 200 000 км/с


16. Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы түскен жарықтың

A) түсу бұрышына тәуелді

B) шағылу бұрышына тәуелді

C) интенсивтігіне тәуелді

D) жиілігіне тәуелді

E) жылдамдығына тәуелді17. Моторлы қайық 300 км қашықтықты өзен ағысымен 10 сағ-та, ал өзен ағысына қарсы 12 сағ-та жүзіп өтсе, онда оның тынық судағы жылдамдығы

A) 35 км/сағ

B) 25 км/сағ

C) 40 км/сағ

D) 27,5 км/сағ

E) 30 км/сағ
18. Массасы m, жылдамдықпен қозғалып келе жатқан шар массасы дәл сондай тыныштықтағы шармен соқтығысады. Абсолют серпімсіз соқтығысудан кейінгі жүйенің кинетикалық энергиясы

A) 0


B)

C)

D)

E)19. 4 л ыдыстағы температурасы 127ºС газдың қысымы 4,15 кПа болса, газ молекуларының саны (k =1,38∙10-23 Дж/К)

A) ≈9∙1025

B) ≈6∙1025

C) ≈12∙1025

D) ≈1∙1021

E) ≈3∙102120. Протон мен α-бөлшек, индукция сызықтарына перпендикуляр, біртекті магнит өрісіне ұшып кіреді. Олардың жылдамдықтары бірдей болса, онда бөлшектер сызатын шеңберлер радиустарының қатынасы (α-бөлшектің заряды протон зарядынан 2 есе, ал массасы 4 есе артық)

A) .


B) .

C) 1.


D) 2.

E) 4.


Нұсқау: «Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмасы беріледі».

21. Велосипедшінің жылдамдығы 4 м/с, қарсы желдің жылдамдығы 3 м/с. Велосипедшімен байланысқан санақ жүйесімен салыстырғандағы желдің жылдамдығы

A) 4 м/с

B) 6 м/с


C) 3 м/с

D) 7 м/с

E) 2 м/с

F) 8 м/с


G) 5 м/с

H) 1 м/с22. Массасы m дене F күштің әсерінен қозғалады. Егер дене массасын 2 есе кемітіп, күштің шамасын 2 есе арттырсақ, оның үдеуінің модулі

A) 4 есе кемиді

B) 0-ге тең

C) өзгермейді

D) 4 есе артады

E) 8 есе кемиді

F) 2 есе артады

G) 8 есе артады

H) 2 есе кемиді


23. Жылу машинасы бір айналымда (цикл) қыздырғыштан 10 Дж энергия алады, ал суытқышқа 4 Дж жылу береді. Оның ПӘК – і

A) 40%


B) 67%

C) 70%


D) 100%

E) 60%


F) 20%

G) 50%


H) 25%

24. Заттың агрегат күйінің өзгеруі

A) кебу


B) жылу берілу

C) сәуле шығару

D) булану

E) жылуөткізгіштік

F) конвекция

G) жұмыс

H) конденсация


25. Электролиттердегі ток тасымалдаушылар:

A) нейтрал атомдар

B) оң иондар

C) нуклондар

D) нейтрондар

E) кемтіктер

F) электрондар

G) протондар

H) теріс иондар


26. Магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын анықтайтын тұжырым –

A) Лоренц заңы

B) сол қол ережесі

C) оң қол ережесі

D) бұрғы ережесі

E) электромагниттік индукция заңы

F) электростатикалық индукция заңы

G) Ампер заңы

H) Ленц ережесі


27. Ауданы 1500 см2 тіреуге 300 кПа қысым түсіретін дененің салмағы

(g = 10 м/с2)

A) 4,5 кН

B) 450 Н


C) 50 гН

D) 450 кН

E) 450 гН

F) 5 кН


G) 45 кН

H) 45 Н


28. тәуелділік графигінен көретініміз: 2-6 с уақыт аралығында

A) дене теңүдемелі қозғалады

B) дененің жылдамдығы нөлге тең болады

C) дененің жылдамдығы -4 м/с болады

D) дене бірқалыпты қозғалады

E) дене қозғалмайды

F) дене теңкемімелі қозғалады

G) дененің жылдамдығы 4 м/с болады

H) дененің жылдамдығы 10 м/с болады


29. Сұйық бетіне түскен жарық сәулесінің үйкелу коэффиценті 0,2, сұйық тығыздығы 1600 кг/м³, жарық сәулесі сұйықтың 2х3х4м бөлігін алып тұрғандағы үйкеліс күші (g = 10 м/с2)

A) 76800 Н

B) 7,68·104 Н

C) 4,5·10 3 Н

D) 4,5·10 7 мН

E) 45 кН


F) 10 9 мН

G) 76,8 кН

H) 10 7 Н


30. Қанықпаған будың негізгі қасиеттері

A) өз сұйығымен қанығуға жетпеген бу

B) өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болмайды

C) қанықпаған будың тығыздығы қаныққан будың тығыздығынан артық

D) температура өзгермегенде қысымы тұрақсыз

E) қанықпаған будың тығыздығы қаныққан будың тығыздығынан кем

F) қанықпаған будың қысымы, оның молекулалардың жылдамдығына тәуелсіз

G) өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болады

H) қанықпаған будың қысымы, оның алып тұрған көлеміне тәуелді


31. Баллонда температурасы 270С газ бар. Оның қысымын 3 есе арттыру

үшін, газды изохоралы қыздыруға қажетті температура

A) 800 К

B) 6270С

C) 1000 К

D) 5270С

E) 7270С

F) 900 К


G) 700 К

H) 4270С32. 4 т мұнайды 1,5 км тереңдіктен сорып алғанда , сорғының іштен жану қозғалтқышының бензинді жағатын мөлшері (q = 4,6107Дж/кг, іштен жану қозғалтқышының ПӘК-і 40%, g = 10 Н/кг)

A) ≈3103 г

B) ≈2106 г

C) ≈3 кг


D) ≈2109 мг

E) ≈1000 кг

F) ≈300 кг

G) ≈3000 г

H) ≈2000 кг


33. Электрқозғалтқыш арқылы массасы 100 кг жүкті 3 м биіктікке 10 сек ішінде көтерген. 380 В кернеуге арналған қозғалтқыштың ПӘК-і 90% болса, ондағы ток күші (g = 10 м/с2)

A) ≈90·10-2 А

B) ≈6·10 2 мА

C) ≈9 А


D) ≈0,9 А

E) ≈6 А


F) ≈0,12 А

G) ≈12 А


H) ≈6·105 мкА

34. 5∙10-9 Кл -ға тең заряд 12∙10-4Н күшпен тебілу үшін 1,5 см қашықтықта

әсер еткендегі екінші зарядтың шамасы (k = 9∙109)

A) 7 нКл

B) 9 нКл


C) 6 нКл

D) 5 нКл


E) 1 нКл

F) 60·10-10 Кл

G) 5·10-6 мкКл

H) 6·10 -9 Кл35. Нәрсе жинағыш линзадан 10 м қашықтықта бас оптикалық ось бойында орналасқан. Егер оның кескіні линзадан 2,5 м-де болса, линзаның оптикалық күші мен фокус арақашықтығы

A) 5 дптр, 1 м

B) 3 дптр, 1,5 м

C) 0,5 дптр, 1 м

D) 5 дптр, 3 м

E) 0,5 дптр; 2 м

F) 2 дптр, 1 м

G) 2 дптр, 1,5 м

H) 1 дптр, 2 м


36. Шығу жұмысы 1 эВ металл үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы

( h=6,63 ∙10-34Дж∙с ; 1эВ= 1,6∙10-19 Дж; с = 3∙108 м/с)

A) 25 ∙10-7 м

B) 2,4 ∙1014 Гц

C) 1,24 ∙1014 Гц

D) 12,4 ∙10-7 м

E) 4,2 ∙1014 Гц

F) 12,4∙107 м

G) 2,4 ∙10-7 м

H) 1,24 м37. Дене ОХ осіне қарама-қарсы 36 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты

қозғалады. Бастапқы координатасы 20 м. Дененің 4 с-тан кейінгі

координатасы және осы уақытта жүрген жолы 
A) 60 м; 40 м

B) 20 м; 40 м

C) -2000 см; 40 м

D) -20 м; 40 м

E) -60 м; 30 м

F) 2104 см; 40 м

G) 4104 м; 4104 см

H) 40 м; 40 м38. Ыдысқа 20 температурадағы 0,2 л суды құйылды. Суды 100 -ға дейін қыздыру үшін (с = 4,2Дж/кг ·°С, ρ = 1000кг/м3)

A) 0,672 кДж

B) судың массасы m = 2 кг

C) 67,2 Дж

D) суды 80 К температураға дейін қыздыру қажет

E) суды 20°С температураға дейін қыздыру қажет

F) судың массасы m = 0,2 кг

G) 6,2 кДж

H) 67,2 кДж


39. Егер тұрақты кернеу көзіне жалғанған жазық конденсатордың астарларының сызықтық өлшемдерін 2 есе азайтса, конденсатордың

A) сыйымдылығы 2 есе артады

B) сыйымдылығы 2 есе азаяды

C) сыйымдылығы 4 есе артады

D) заряды 4 есе артады

E) заряды 4 есе азаяды

F) заряды 2 есе артады

G) заряды 2 есе азаяды

H) сыйымдылығы 4 есе азаяды


40. Көтергіш кранның электр қозғалтқышы 380 В кернеумен жұмыс істесе, оның орамындағы ток күші 2·10 4 мА. Кран массасы 1 т жүкті 50 сек ішінде көтеретін биіктігі (пайдалы әрекет коэффициенті 50%)

A) 190 м


B) 19 м

C) 4·10 5 м

D) 2·10 5 м

E) 2000 см

F) 1900 см

G) 4·10 2 кмH) 1,9·10 3 м


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет