«Физика» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы 7-сыныпбет17/17
Дата22.12.2019
өлшемі487.17 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Балл қою кестесі

Тапсыр ма

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

D

1
2

B

1
3

А

1
4

D

1
5

A=FS

1
100 Дж

1
6

a) Газды қысқан кезде оның көлемі азаяды,

тығыздығы және газдағы қысым артады1
b) Қысым газ молекулаларының ыдыс қабырғаларына соқтығысудың нәтижесі болып табылады/ молекулалар бей- берекетсіз қозғалады, сығылу нәтижесінде

соқтығысулар саны артып, қысым да артады


1

7

a) Ауырлық күшін дұрыс белгілейді

Архимед күшін дұрыс белгілейді1

1

b) Ең аз кері итеруші күш 1-түтікшесіне әсер етеді

Екінші және үшінші түтікшеге шамасы ығыстырылған судың салмағына тең болатын ығыстырушы күш әсер етеді. Бірінші түтікшеге әсер ететін ығыстырушы күш азырақ, себебі оның ығыстырған суының салмағы екінші және үшінші түтікшелердің ығыстырған суының салмағынан аз.1
1
8

a) F2=p·S2

Күшті дұрыс анықтады – 16000 Н1

1

b) 80

1
9

a) p=ρgh

1
b)

1
h, м

0

5

10

15

20рводы, кПа

0

50

100

150

200c) Координат өстерін және оның өлшем бірліктерін дұрыс белгілейді

Координат жазықтығында нүктелерді белгілейді және масштабты дұрыс таңдайды Графикті дұрыс тұрғызады1
1
1
Жалпы балл

204-ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ


4-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу Ұзақтығы - 40 минут

Балл саны – 20
Тапсырма түрлері:

КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар;

ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;

ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.

Жиынтық бағалаудың құрылымы

Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмаларды, қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.

Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім


Тексерілетін мақсат

Ойлау дағдыларының деңгейі

Тапс ырма саны*

тапсырма*

Тапсырма түрі*

Орындау уақыты, мин*


Балл*

Бөлім бойынша балл

Энергия


7.2.3.2 Механикалық энергияның екі түрін ажырату

Білу және түсіну

2


4

ҚЖ

3

2

8


7.2.3.3 Кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану

Қолдану

7


ТЖ


13


6


7.2.3.4 Жоғары көтерілген дене үшін

потенциалдық энергияның формуласын қолдану


Қолдану


7.2.3.6 Механикалық энергияның сақталу

заңын есептер шығаруда қолдануБілу және

түсіну; Қолдану


Күш моменті7.2.4.1 «Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар

келтіру

Білу және түсіну

3

1

КТБ

1

1

8


7.2.4.4 Тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және

есептер шығаруда қолдану


Қолдану

5

ҚЖ

5

3


7.2.4.6 Көлбеу жазықтықтың пайдалы

әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтауЖоғары деңгей

дағдылары8

ТЖ

13

4

Жер және Ғарыш7.7.1.1 Геоцентрлік және гелиоцентрлік

жүйелерді салыстыруБілу және түсіну

3


2

КТБ

1

1

4


7.7.1.3 Жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің

ұзақтығын түсіндіруБілу және түсіну

3

КТБ

1

1

Қолдану

6

ҚЖ

3

2

Барлығы:840

20

20

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Физика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары


 1. Көлбеу жазықтық күштен 3 есе ұтыс береді. Осы көлбеу жазықтық қашықтықта

 1. 3 есе ұтылыс береді

 2. 3 есе ұтыс береді

 3. ұтыс та, ұтылыс да бермейді

 4. ұтыс пен ұтылыс қозғалыс жылдамдығына тәуелді

[1]
 1. Әлемнің геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерінің центрінде қандай денелер орналасқан?


A) Жер, Жер; B) Жер, Күн; C) Күн, Жер; D) Күн, Күн.

[1]

 1. Төмендегі диаграммада көлбеу жазықтықтағы Жердің орналасуы және Күннің орны келтірілген.Диаграммада С нүктесінде қандай маусым көрсетілген?
A) жаз B) күз C) қыс

D) көктем[1]

 1. Суретте желбіршектің (бадминтонға арналған қауырсынды не жиекшелі кішкене шар) потенциалдық энергиясы максималды және минималды болатын нүктелерді белгілеңіз.


[2]

 1. Қатты қағазды қайшымен кеседі. Қайшының осінен қағазға дейінгі қашықтық 2 см, ал күш түсіру нүктесіне дейін 16 см. Қайшыны 200 Н күшпен қысса, қайшы қағазға қандай күшпен әсер етеді?

 1. Жыл мезгілдерінің ауысуының екі себебін жазыңыз.

[3]
[2]
 1. Массасы 0,4 кг допты вертикаль жоғары қарай 20 м/с жылдамдықпен лақтырады. Ауаның кедергісі ескерілмейді. g=10 Н/кг.


a) Лақтыру уақытындағы доптың кинетикалық энергиясын анықтаңыз.

[2]
b) Механикалық энергияның сақталу заңының формуласын жазыңыз.

[1]
c) Доптың ұшу траекторияның жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясын анықтаңыз.

[1]
d) Доптың көтерілу биіктігін анықтаңыз.

[2]

 1. Тәжірибе нәтижесінде оқушы кестеде көрсетілген мәліметтерді алды.

h, см

l, см

Fауырлық, Н

Fтарту, Н

Aпайдалы, Дж

Aжасалған, Дж

ПӘК, %

20

50

3

2

a) Механикалық жұмыстың формуласын жазыңыз.

[1]


 1. Тәжірибе нәтижесінде алыңған мәліметтерді пайдаланып денені h биіктікке көтеруге жұмсалған пайдалы жұмысты.

[1]


 1. Көлбеу жазықтықпен қозғалған кездегі жасалған жұмысты есептеңіз.

[1]


 1. Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтаңыз.

[1]

Балл қою кестесі

Тапсырма

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

А

1
2

B

1
3

В

1
4

потенциалдық энергиясы максималды болатын нүктені дұрыс белгіледі (ең

жоғары нүктеде)1
потенциалдық энергиясы минималды болатын нүктені дұрыс белгіледі (ең төмен

нүктеде)


1
5

Иіндіктің тепе-теңдік шартын жазады:

F1l1= F2l2

1
F1: F1= F2l2/ l1

1
F1:F1=1600 Н немесе 1,6 кН

1
6

Жердің Күнді айнала қозғалуы

1
Жер осінің көлбеулігі

1
7

a) Ек=mυ2/2

80 Дж


1

1

b) Ек1р1= Ек2р2

1
c) Ек1= Ер2=80 Дж

1
d) Ер=mgh

h=20 м


1

1

8

a) Жұмыстың формуласын қолданады

1
b) Апайд= Fтяжh=0,6 Дж

1
c) Ажасалғ= Fтартуl =1 Дж

1
d) ПӘК: η=60%

1
Жалпы балл

20
ЖазбаларFа арналFан орын

ЖазбаларFа арналFан орын
ЖазбаларFа арналFан орын


Теруге 29.07.2017. берілді. Басуға 31.07.2017. қол қойылды. Пішімі 60х84/8. Кеңсе қағаз 80 гр/м2. Сандық басылыс. Шартты б. т.3,36. Таралымы 19 дана. Тапсырыс № 1574«Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды.

010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй. e-mail: info@cpm.kz.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет