Химиядан қазақ тілінде тест сұрақтары. Сұрақ кітабына 35 нұсқабет1/27
Дата28.01.2018
өлшемі6,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

1 нұсқа

Химиядан қазақ тілінде тест сұрақтары.

Сұрақ - кітабына 35 нұсқа.
1 нұсқа


1. Кальцийдің химиялық таңбасы

A) Са


B) Cr

C) Cs


D) К

E) С


2. Электролиттік диссоциациялану процессі

A) гидроксид ионының түзілуі

B) электр тогын өткізбеуі

C) электр тогын өткізу

D) электролиттер иондарға ыдырауы

E) иондарға мүлдем ыдырамауы3. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы

A) Айырылу

B) Орын басу

C) Бейтараптану

D) Тотығу-тотықсыздану

E) Алмасу4. Синтетикалық талшық

A) жібек


B) капрон

C) ацетатты талшық

D) жүн

E) мақта5. х х х х

СН4 → CH3CI → СН2CI2 → CHCI3 CCI4 тізбегіндегі „ Х ” заттары

A) НСІ

B) C2H2C) C

D) СІ2

E) NaCI


6. Спирттерде болатын химиялық байланыстардың түрі

A) сутектік, металдық.

B) ковалентті полюссіз, ковалентті полюсті.

C) ковалентті полюссіз, сутектік.

D) иондық, ковалентті полюсті,

E) металдық.7. Күлгін түсті тұз ерітіндісі-

A) натрий нитраты.

B) аммоний дихроматы.

C) калий перманганаты.

D) калий фосфаты.

E) алюминий хлориді.8. Висмут (III) гидросульфат атауына сәйкес формула

A) Bi(HSO3)3

B) Bi(OH)SO4

C) Bi(H2SO3)3

D) Bi(HSO4)3

E) [Bi(OH) 2]2 SO49. «Бром» атауының мағынасы——

A) сасық


B) қызыл қоңыр

C) хош иісті

D) қатты

E) сұйық


10. Фосфор (V) оксидінің физикалық қасиеттеріне сай емес:

A) су тартқыш ұнтақ.

B) борпылдақ ұнтақ.

C) ақ ұнтақ.

D) суда жақсы ериді.

E) балық иісі бар.11. Сыртқы электрондық деңгейінің формуласы ...3d104s2 болатын элемент

A) Zn


B) Cu

C) W


D) V

E) Cr


12. 1932 жылы бутадиенді этил спиртінен алу әдісін ашқан:

A) Зелинский

B) Кучеров

C) Бертло.

D) Лебедев

E) Марковников13. Тас көмірді ауа қатыстырмай қыздыру арқылы айыру әдісі

A) риформинг

B) гидратация

C) гидролиз

D) диссоциация

E) кокстеу14. Фенолдың формуласы:

A) C6H5OH.

B) C6H5Cl.

C) C6H5Br.

D) C6H6.

E) C6H5NO2.15. Ауадан ауыр газдарды көрсетіңіз

A) NO2 және SіO2

B) NO2 және CO2

C) CO2 және NH3

D) NH3 және NO

E) NO және СO16. Температура 30С-қа төмендеп, жылдамдық 27 есе азайғанда, температуралық коэффициент

A) 2


B) 4

C) 3,5


D) 2,5

E) 3


17. 10 %-тік ерітіндісін алу үшін 250г суда еритін тұз қышқылының массасы:

A) 35 г.


B) 37,7 г.

C) 27,7 г.

D) 23 г.

E) 14 г.18. Оттектің массалық үлесі көп зат

A) SnO­2

B) SіO2

C) CO2

D) GeO2

E) PbO219. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:

A) 1,77 г

B) 2,04 г

C) 1,02 г

D) 1,49 г

E) 3,06 г20. Көміртектің органикалық қосылыстарда төртвалентті болуының себебі:

A) sp2 гибридтенуінен.

B) Сыртқы электрондық қабатында төрт тақ электронның болуынан (қозған күйіне).

C) Көміртегі атомының электрон бұлтының гибридтенуінен.

D) Сыртқы электрондық қабатында екі тақ электронның болуынан.

E) sp3 гибридтенуінен.21. 12 г пентан алу үшін гидрленетін циклопентанның массасы

A) 11,6 г

B) 9,6 г

C) 12,6 г

D) 10,6 г

E) 13,6 г22. Нитрлену реакциясы арқылы бензолдан 24,6 г нитробензол алынды. Реакцияға қажет бензолдың массасы:

A) 24,6 г.

B) 18,6 г.

C) 15,6 г.

D) 21,6 г.

E) 12,6 г.23. Берілген заттардың ішіндегі  - аминовалериан қышқылы

A)


B)


C)


D)


E)
24. Организмде химиялық реакциялардың жүрісін жылдамдататын белоктар

A) бактериялар

B) гормондар

C) ферменттер

D) гемоглобиндер

E) вирустар25. S + O2 SO2 + 297 кДж

0,8 тонна күкіртті жаққан кездегі бөлінетін жылу мөлшері:

A) 5,2∙102

B) 2,4∙104

C) 7,4∙106

D) 9,5∙105

E) 3,5∙103


26. 7,3 г заттың балқымасын электролиздегенде анодта 0,56 л азот (қ.ж.) бөлінді. Бұл зат 

A) LіNO3

B) Sr3N2

C) K3N

D) KNO3

E) NaNO327. Құрамында 62,1 көміртек, 10,3 сутек, 27,6 оттек бар альдегидтің атауы

A) метаналь

B) пропаналь

C) бутаналь

D) пентаналь

E) этаналь28. 8,8 г сірке альдегидін күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда 10 г сірке қышқылы түзілді. Сірке қышқылының теориялық шығымын (%) есептеңіз.

A) 60%.


B) 44,2%.

C) 41,6%.

D) 66,6%.

E) 83,3%.29. 100 г 4,6 құмырсқа қышқылы этил спиртінің артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген күрделі эфирдің массасы

A) 7,4 г


B) 8,1 г

C) 5,4 г


D) 6,2 г

E) 6,7 г


30. 45 кг глюкоза сүт қышқылын түзе ашу кезінде 40 кг сүт қышқылы түзілді. Теориямен салыстырғанда реакция өнімінің шығымын есепте.

A) 59%


B) 74%

C) 69%


D) 42,6%

E) 88,9%
2 нұсқа


1. Аg- химиялық таңбасының оқылуы

A) аргентум

B) алюминий

C) аш


D) феррум

E) аурум


2. Ковалентті полюсті байланысқа жатпайтын қосылысты анықтаңдар

A) NH3

B) Н2

C) H2O

D) P2O5

E) CO23. MgCl2 диссоциацияланғанда түзілетін иондар

A) Mg + 2Cl

B) Mg2+ + Cl

C) Mg2+ + Cl2

D) Mg2+ + 2Cl-

E) диссоциацияланбайды4. Оттегінің химиялық таңбасы:

A) Cs


B) Co

C) Os


D) C

E) O


5. x

С2 Н4 → C2H5OH → СН3 COH тізбегіндегі „ Х ” заты

A) H2

B) CH3OH

C) H2O

D) C2H6

E) CH3COOH


6. Азот қышқылының мольдік массасы

A) 63 г/моль.

B) 63 г.

C) 63 моль.

D) 63 моль/г.

E) 63.


7. Мольдік массасының мәні ең кіші:

A) NaBO2

B) NaNO2

C) NaІO2

D) NaAsO2

E) NaClO28. Натрий карбонатының түзілу реакциясы:

A) NaOH + CO 

B) Na2O + CaCO3

C) Na2O + K2CO3

D) NaOH + MgCO3

E) NaOH + CO29. Құрамында алюминий элементі болмайтын табиғи қосылыстар

A) доломит

B) боксит

C) корунд

D) каолинит

E) дала шпаты10. Темір екі түрлі тотығу дәрежесін көрсететін қосылыс—

A) Fe2O3

B) FeСO3

C) FeS2

D) Fe3O4

E) Fe2O3 · n Н2О11. Молекуладағы атомдардың орналасу реті ... қарай анықталады.

A) атомдардың санына

B) валенттілігіне

C) атомдардың түріне

D) салыстырмалы атомдық массасына

E) тотығу дәрежесіне12. Мұнай өнімдерін крекингілеу мына заттарды алу үшін қолданылады:

A) бензинді

B) бензолды.

C) көмірсуларды.

D) фенолды.

E) мазутты.13. Фенолдың басқаша атауы

A) фенил


B) карбол қышқылы

C) изопрен

D) алкан

E) альдегидоспирт14. Бутадиен каучугінің құрылымдық буыны:

A)

B) - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 -

C) - СН2 - СН = СН - СН2 -

D) СН2 = СН - СН = СН2

E) - СН2 - СН2 -


15. Егер жай заттардан 9 г су түзілгенде 143 кДж жылу бөлінген болса, реакцияның термохимиялық теңдеуі

A) 2H2O ⇄ 2H2 + O2 - 143 кДж

B) 2H2 + O2 ⇄ 2H2O - 286 кДж

C) 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 143 кДж

D) 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 286 кДж

E) 2H2 + O2 ⇄ 2H2O + 572 кДж16. 160 грамм ерітіндіні суалтқанда 40 құрғақ тұз қалды, ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі

A) 15%


B) 30%

C) 20%


D) 10%

E) 25%


17. а) Э+O2  Э3O4

б) Э(OH)2+O2+H2O  Э(OH)3

реакцияларына қатысатын элемент

A) Al


B) Mg

C) Fe


D) Ba

E) Ca


18. Концентрациялы азот қышқылы әрекеттесетін зат:

A) Al.


B) Pt.

C) CO2.

D) C.

E) Na2SO4.19. Темірді өндіру тиімді кен:

A) лимонит Fe2O3nH2O

B) магнетит Fe3O4

C) пирит FeS2

D) сидерит FeCO3

E) гематит Fe2O320. 7 г циклопропанды гидрлеуге жұмсалатын сутектің (қ.ж.) көлемі

A) 2,8 л


B) 5,4 л

C) 7,3 л


D) 6,7 л

E) 3,7 л


21. Белгісіз заттағы элементтердің массалық үлесі: көміртек 88,23 % және сутек 11,77 %, оттек бойынша тығыздығы 2,125 көмірсутектің молекулалық формуласы:

A) С6Н10.

B) С4Н6.

C) С3Н4.

D) С4Н8.

E) С5Н8.22. C8H10 ароматты көмірсутектеріне сәйкес изомерлер саны:

A) 3.


B) 2.

C) 4.


D) 5.

E) 1.


23. Мыс (ІІ) гидроксиді әрекеттесетін спирт:

A)

B) СН3 - СН2 - СН2ОН

C) С2Н5ОН

D) СН3ОНE)

24. Организмде химиялық реакциялардың жүрісін жылдамдататын белоктар

A) гормондар

B) ферменттер

C) вирустар

D) бактериялар

E) гемоглобиндер25. SіCl4-тің толық гидролизі кезінде түзілетін екі зат

A) SіO2 және HCl

B) H2SіO3 және Cl2

C) H2SіO3 және HCl

D) Sі және HCl

E) SіO2 және HClO26. 792 г техникалық пиритті жаққан кезде 268,8 л (қ.ж.) күкірттің (ІV) оксиді түзілді. Пирит құрамындағы қоспаның массалық үлесі:

A) 8,7


B) 9,6

C) 4,6


D) 9,1

E) 10,3


27. 4,4 г сірке альдегиді арқылы 10 л сутегі жіберілген. Түзілетін спирттің массасы:

A) 13,6 г.

B) 9 г.

C) 4,4 г.D) 4,6 г.

E) 9,2 г.28. Шығымы 60 болса, 520 г ацетиленнен алынған сірке альдегидін тотықтыруға жұмсалатын күміс оксидінің массасы

A) 2,31 кг

B) 2,78 кг

C) 3,74 кг

D) 3,43 кг

E) 3,12 кг29. 500 мл спирт (=0,8 г/мл) алу үшін жұмсалатын глюкозаның массасы

A) 752,5 г

B) 732,6 г

C) 782,6 г

D) 762,4 г

E) 742,8 г30. Мына заттың атауы

A) , -диамино--метилкапрон қышқылы

B) -амино-, -диметилвалериан қышқылы

C) -амино-, -диметилвалериан қышқылы

D) -амино-, -диметилкапрон қышқылы

E) -амино-, -диметилкапрон қышқылы
Каталог: ld
ld -> Шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана 100 м қашықтыққа ұшатын, орақ тәрәздә құрал-бумеранг
ld -> Қош келдіңіздер!
ld -> Қазақ әдебиет пәніне тест сұрақтары
ld -> Сабақ: ана тілі Тақырыбы: Ахмет Байтұрсынұлы «Әліпенің атасы»
ld -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
ld -> Ақтқбе облысы Байғанин ауданы №3 Қарауылкелді орта мектебі
ld -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин "Өзен" Мұғалімі: 3 "
ld -> Әнші- ақындар шығармашылығы
ld -> Есмағамбет Ысмайлов Баласы Қожағұлдың Біржан салмын, Адамға зияным жоқ жүрген жанмын
ld -> Өмірбаяны Хронология Қорытынды пайдаланған әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет