I халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді. Конференция жұмысы келесі бағыттар бойынша ұйымдастырыладыДата31.01.2018
өлшемі84,22 Kb.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, Роуз-Халман университетінің радиологиялық технология институты (АҚШ), әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қ. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, ҚР Ұлттық ядролық орталығы, Семей мемлекеттік медицина университеті, ҚР ДСМ Радиациялық медицина және экология ҒЗИ 2012 ж. 17-19 сәуір күндері «Қазіргі таңдағы биоматериалдар, наноматериалдар және наномедицина мәселелері» I Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді.

Конференция жұмысы келесі бағыттар бойынша ұйымдастырылады:

1. Биоматериалдар

2. Наноматериалдар

3. Наномедицина

4. Радиология және радиоэкология

Секциялардың жұмысында жас ғалымдардың постерлік баяндамалары ұйымдастырылады. Постер А0 форматында (841х1189 мм) дайындалуы қажет.

Конференцияның жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

Конференцияға қатысу үшін ұйымдастыру комитетіне тіркеу формасы мен баяндама мәтіні 2012 жылдың 20 наурызына дейін жіберілуі тиіс. Баяндама материалдары қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.

Баяндама мәтінін ресімдеуге қойылатын талаптар:

Баяндаманың көлемі толық 3-5 беттен аспауы керек. Баяндама мәтіні баспадан шығу үшін келесі талаптарды қанағаттандыруы шарт: баяндама мәтіні және тіркеу формасы Times New Roman (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) шрифтімен терілуі керек, интервал – 1, кегль – 14. А4 форматты стандартты қағазда шеттері: сол жағы – 3 см, оң жағы – 2 см, жоғарғы – 2 см, төменгі – 2 см сақтап жазылады. Парақтың жоғарғы сол жақ шетінде ӘОК (УДК) беріледі. Төменнен бір жол тастап беттің ортасынан үлкен әріптермен қалың шрифтпен баяндаманың аты жазылады, бір жол тастап автордың аты-жөні жазылады, бір жол тастап автор жұмыс істейтін мекеменің толық аты, қаланың аты, мемлекет жазылады, бір жолдан соң курсивпен (12 кегль) аннотация (2-3 сөйлем) беріледі: қазақша баяндама үшін – ағылшынша, орысша; орысша баяндама үшін – қазақша, ағылшынша; ағылшынша баяндама үшін - қазақша, орысша, екі жол тастап баяндаманың мәтіні беріледі.

Материалдар қағаздағы және электронды нұсқаларда электронды поштамен жіберілуі тиіс.

Талаптарға сай ресімделмеген және ұйымдастыру комитетіне көрсетілген мерзімнен кешіктіріліп жіберілген материалдар ғылыми конференцияның жинағына енгізілмейді.

Қатысушының 30 АҚШ доллары көлеміндегі ұйымдастыру жарнасын мына есеп айырысу шотына жіберуіңізді сұраймыз: РМҚК «Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті», СТН 511700049481, есеп шоты KZ40826F1KZTD2001081, МФО ALMNKZKA, «АТФ Банк» АҚ, Семей қ.

Мекен-жайымыз: 071412, Қазақстан Республикасы, Семей қаласы, Глинка көшесі, 20 А.

Байланыс телефондары: Ғылым, халықаралық байланыстар және жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі, тел. 8 (7222) 358299, факс 8 (7222) 359465.

Электронды пошта: onms.sgu@mail.ru, onms@semgu.kz
Тіркеу формасы:

Тегі ...................................................................................................................

Аты ...................................................................................................................

Әкесінің аты ....................................................................................................

Ғылыми дәрежесі, атағы ................................................................................

Жұмыс орны (мекеме), қызметі ....................................................................

Байланыс телефоны ........................................................................................

Электронды пошта (E-mail) ..........................................................................

Секциясы .........................................................................................................

Баяндаманың тақырыбы (толық түрде) ........................................................

Керекті техникалық құралдар:.......................................................................

Қосымша баяндамашылар .............................................................................

Қонақ үйден орын даярлау (иә/жоқ) .............................................................

Пошталық мекен-жай .....................................................................................


Баяндаманы рәсімдеу үлгісі:
ӘОҚ ............................
ОНКОЛОГИЯ САЛАСЫНДА НАНОТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Омаров Н.А.

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті,

Семей қ., Қазақстан Республикасы

Аннотация (2-3 сөйлем)
Баяндама мәтіні


Министерство образования и науки Республики Казахстан

Семипалатинский государственный университет

имени Шакарима
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, Технологический институт радиологических технологий университета Роуз-Халман (США), Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Национальный ядерный центр РК, Государственный медицинский университет г. Семей, НИИ радиационной медицины и экологии МЗ РК 17-19 апреля 2012 года проводят I Международную научно-практическую конференцию «Современные проблемы биоматериалов, наноматериалов и наномедицины» с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых.

Работа конференции планируется по следующим направлениям:

1. Биоматериалы

2. Наноматериалы

3. Наномедицина

4. Радиология и радиоэкология

В рамках секций будут организованы постерные доклады для молодых ученых. Размер постера – формат А0 (841х1189мм). 

Рабочие языки конференции – казахский, русский, английский.

Для публикации материалов конференции необходимо до 20 марта 2012 года прислать в оргкомитет заполненную регистрационную форму и текст доклада. Тексты докладов принимаются на казахском, русском и английском языках.
Требования к оформлению докладов:

Объем доклада не должен превышать 3-5 полных страниц компьютерного текста. Текст должен быть набран в Times New Roman (для докладов на русском и английском языках), кегль – 14. Межстрочный интервал – 1,5. Поля страницы: левое – 3 см, правое, верхнее и нижнее – 2 см. В левой верхней части листа – УДК. Ниже через пробел по центру название статьи прописными буквами жирным шрифтом; ниже через пробел фамилия, инициалы автора (ов) строчными буквами, ниже через пробел полное название учреждения, в котором выполнена работа, город, страна. Через пробел помещается курсивом (12 кегль) аннотация (2-3 предложений): для доклада на русском языке – на каз. и англ.; для доклада на английском языке – на русс., каз.; для доклада на каз. языке – на англ.,русс.языках. Ниже через 2 пробела – текст доклада.

Материалы просим представлять на бумажном носителе и в электронном виде на адрес электронной почты.

Материалы, представленные позже указанного срока или оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются. Организационный комитет оставляет за собой право для отбора статей.

Организационный взнос участника в размере 30 долларов США просим отправлять по адресу: Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, РНН 511700049481, ИИК KZ40826F1KZTD2001081, БИК ALMNKZKA в филиале АО «АТФ банк» в г. Семей.

Наш адрес:

071412, Республика Казахстан, г. Семей, улица Глинки, 20 А.Контактные телефоны: Отдел науки, международных связей и послевузовского образования: 8 (7222) 358299, факс 8(7222) 359465.

Электронная почта: onms.sgu@mail.ru, onms@semgu.kz
Регистрационная форма:
Фамилия______________________________________________________

Имя__________________________________________________________

Отчество_____________________________________________________

Ученая степень, звание_________________________________________

Место работы (ВУЗ, НИИ и т.д.), должность_______________________

Контактный телефон ___________________________________________

Электронный адрес (E-mail)_____________________________________

Название секции_______________________________________________

Название доклада______________________________________________

Необходимые технические средства ______________________________

Содокладчики_________________________________________________

Заявка на проживание в гостинице (да/нет)_________________________

Почтовый адрес_______________________________________________

Образец оформления статьи:
УДК ............
НАНОТЕХНОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ ОНКОЛОГИИ
Омарова Н.А.

Семипалатинский государственный университет имени Шакарима,

г. Семей, Республика Казахстан

Аннотация (2-3 предложений)
Текст доклада

THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

SHAKARIM SEMEY STATE UNIVERSITY
Information Letter
Shakarim Semey State University, Rose-Hulman Institute of Technology and Radiological Technologies University (USA), KazNU after al-Farabi, KazNTU after K.I. Satpaev, National Nuclear Center of the RK, Semey State Medical University, “Radiation medicine and ecology” Research Center of the Ministry of Health of the RK will hold 1-st International practically scientific meeting in April 17-19, 2012 on a theme “The modern problems of biomaterials, nanomaterials and nanomedicine” with a participation of leading domestic and foreign scientists.

Next section will be planned to work:

1. Biomaterials

2. Nanomaterials

3. Nanomedicine

4. Radiology and radioecology

Working languages are Kazakh, Russian and English.

For young scientists will be possible the poster reports in each section. The size of a poster format А0(841х1189 mm).

The text of the report and application form must be sent until March 20, 2012 to the Organization Committee of the Shakarim Semey State University. The text of the report may be written on Kazakh, Russian and English.

Text report requirements:

The text of the report should consist of 3-5 pages. The text should be typewritten by using Times New Roman in MS Word. A font size of 14 pt is required. Line spacing – 1.5. Margins: top side, right and down side – 2 cm, left side – 3 cm. At the left top side should be written the UDK. The title should be centered, all uppercase, boldface, lower names and affiliations of authors on lower case letters. Then below the full name of working organization, town and country should be written. Below after the two spaces the text of the report should be written. Under the name abstract should be written by using the font size of 12, in italic. Abstract will not normally exceed 2-3 sentences. Under after 2 spaces the text should be written.

The completed report should be submitted as e-mail attachment to the address given below. The text of the report will be rejected if they do not comply with the instructions or are beyond the scope of the meeting.

There is 30 $ charge for publication. The charge should be sent on the address: Shakarim Semey State University, RNN (РНН) 51170004981, IIK (ИИК) KZ40826F1KZTD2001081, БИК ALMNKZKA, “ATF” Bank.

Our postal address:

Glinka street 20 A, Semey, the Republic of Kazakhstan, 071412

Tel. 8 (7222) 358299, fax: 8 (7222) 359465 – the Department of Science, International Cooperation and Postgraduate Education.

E-mail: onms.sgu@mail.ru, onms@semgu.kz


Organizing committee
Каталог: upload -> iblock
iblock -> Сабақтың тақырыбы: «Әліппенің атасы»
iblock -> М.Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернат
iblock -> Өзі де, сөзі де бөлек дара тұлға Ауызша журнал: Талғампаз өнер иесі
iblock -> №4 қалалық кітапхана Құрастырған
iblock -> Аты-жөні Марапаттау кезіндегі қызметі
iblock -> Абай Құнанбаев- қазақ жазба әдебиетінің
iblock -> Абай Құнанбаев қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы Мақсаты
iblock -> Составитель: библиограф цгб
iblock -> Сабақтың тақырыбы: Шортанбай Қанайұлы
iblock -> Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет