Жоғары математика кафедрасының отырысында талқыландыбет1/2
Дата08.06.2018
өлшемі398.81 Kb.
  1   2
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)

бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Машина жасау және көлік

факультетінің деканы

М. Дудкин

_____________2014 ж.

ЖОҒАРЫ МАТЕМАТИКА І

Силлабус

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА І

Силлабус

Мамандық: 5В072300 – техникалық физика

Оқу түрі: күндізгі
Курс: 1

Семестр: 1

Кредит саны: 3

Сағат саны: 135

Дәрістер: 15

Тәжірибелік сабақтар: 30

СӨЖ: 60

СОӨЖ: 30


Емтихан: 1 семестр

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Силлабус 5В072300 – техникалық физика мамандығындағы студенттерге арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты (типтік оқу бағдарламасы) негізінде «Жоғары математика» кафедрасында дайындалды.

Жоғары математика кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі Н. Хисамиев

____________________ж. №____ хаттама

5В072300 – техникалық физика мамандығы бойынша бакалаврларды шығарушы «Техникалық физика» кафедраларымен келісілді.

Кафедра меңгерушісі С. Плотников


Машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.
Төраға А. Вавилов
______________________ ж. №____ хаттама
Дайындаған

доцент П. Бейсебай

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ


«Жоғары математика» кафедрасы, АТжЭ факультеті (Г-3-301 дәрісхана)

Пән жүргізетін оқытушы: Бейсебай П.Б., ф.-м.ғ.к., доцент.

Жұмыс телефоны: 540-863.

Дәрісханалық сағат және кеңес беруге арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.


1 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ

1.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Қазіргі таңдағы ғылым мен техниканың дамуы барысында зерттеу, үлгілеу және жобалау жұмыстарында математикалық әдістердің алатын орны ерекше.

Болашақ маман үшін математикалық ойлар, ұғымдар, түрлі әдістермен шешу - бұл пәнді тиянақты оқып-үйренуді қажет етеді.

Математика инженерлік –техникалық зерттеулерде өте маңызды қызмет атқарады. Ол тек сандық есептеулер ғана емес, сонымен қатар зерттеулер әдісі және ұғымдар, мәселелерді анағұрлым қалыптастырудың құралы да болып табылады.

Жоғары оқу орнында математика пәнін оқытуда студенттер қолданбалы мәселелерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен танысады.

Математика курсы - болашақ маманның математикалық білімінің негізі. Берілген курс математиканың келесі бөлімдерінен тұрады: алгебра элементтері және аналитикалық геометрия және математикалық талдаудың негіздері.
1.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Жоғары оқу орнында математиканы оқытудың мақсаты:


 • студенттерді қолданбалы мәселелерді шешуге қажетті математикалық ақпараттың негіздерімен таныстыру;

 • студенттердің логикалық және алгоритмдік ой жүйесін, қабілетін дамыту, математикалық әдебиеттерді және оның қолданбаларын өз бетімен оқып үйрену машығын қалыптастыру болып табылады.

Математика пәні бойынша тәжірибелік сабақтарда болашақ маманның қызметіне байланысты аса күрделі емес қолданбалы математикалық мәселелердің жобасын құрастыру мен талдау машықтарын қалыптастырып дамыту қажет.

Математика курсын игергенде студент: • мамандыққа байланысты қолданбалы есептерді шешудің негізгі ұғымдар мен әдістерін;

 • сызбалар мен сұлбаларды түсіну, сөздік мәтіндерді математикалық өрнектерге келтіре білуді;

 • әртүрлі шамаларға амалдар қолдану және олардың ретін бағалауды;

 • сызықтық теңдеулер жүйелерін жуықтап шешудің әдістерін;

 • анықталған интегралды жуықтап есептеу жолдарын, шешімнің дұрыстығын бақылау әдістерін білуге міндетті.1.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі:

Білім алушылар • технологиялық үрдістерді жетілдірудің мақсатын және міндеттерін;

 • маман жұмысына қатысты мәселелердің математикалық жобасын құрастыру мен талдау машықтарын қалыптастыруды, қолдануды және реттеуді, бағалауды білуге тиіс.

Дағдылары:

 • әр түрлі технологиялық үрдістердің жобасын құрастыру;

 • үрдістердің физика-математикалық бағыттылығын бағалау;

 • зерттеудің нақты міндеттері негізінде технологиялық үрдістер әдістерін таңдау.

Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер • қажетті деректерді жинау, талдау және қорытындылау;

 • меңгерілген ғылыми-жаратылыстану және арнайы білім негізінде бақылау жұмыстары міндеттерін тұжырымдау;

 • кәсіби қызметте пәндердің негізгі заңдарын қолма-қол бейімдеу қабілеті, мамандыққа қатысты зерттеулерді орындау кезінде заманауи ақпараттық технологияларды, математикалық талдау және үлгілеу әдістерін қолдану қабілеті;

 • зерттеулерде іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті;

 • өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті болып табылады.


1.4 Пререквизиттар
Аталған курс мектептен алынатын математика курсы білімінің негізінде енгізілген.
1.5 Постреквизиттар
Математикалық білімдер машина жасау мамандығы бойынша арнайы пәндерді оқытуда, қолданбалы сипатты есептердің математикалық пішінін талдаудың және құрудың негізі болады.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбексыйым

дылығы, сағ

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

1 Матрицалар және анықтауыштар.

1

[1-7], [11-15]

2 Матрицаның рангісі. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі (САТЖ).

1

[1-7], [11-15]

3 Векторлар. Векторлардың скалярлық, векторлық және аралас көбейтінділері.

1

[1-7], [11-15]

4 Сызықтық геометриялық объектілері. Жазықтықтағы түзу.

1

[1-7], [11-15]

5 Жазықтық, кеңістіктегі түзу.

Екінші ретті қисықтар.1

[1-7], [11-15]

6 Математикалық талдауға кіріспе. Функция, оның берілу тәсілдері.

Сандық тізбек және оның шектері. Функцияның шегі.1

[1-7], [11-15]

7 Шексіз аз және шексіз үлкен шамалар. Анықталмағандықтар. Тамаша шектер. Шексіз аз (үлкен) шамаларды салыстыру. Функцияның үзіліссіздігі. Функцияның үзіліс нүктелері. Кесіндідегі үзіліссіз функциялар

1

[1-7], [11-15]

8 Бір айнымалы функцияның туындысы. Туынды және оның механикалық және геометриялық мағынасы. Дифференциалдау ережелері. Күрделі функцияның туындысы. Кері, айқындалмаған және параметрлік түрде берілген функциялардың туындылары. Логарифмдік дифференциалдау. Жоғарғы ретті туындылар.

1

[1-7], [11-15]

9 Функцияның дифференциалы. Дифференциалданатын функциялар туралы теоремалар.

1

[1-7], [11-15]

10. Анықталмағандықты айқындаудың Лопиталь ережесі. Функцияны зерттеу.

1

[1-7], [11-15]

11 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Негізгі интегралдар кестесі. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. Интегралдаудың негізгі әдістері

1

[1-7], [11-15]

12 Квадрат үшмүшеден тұратын, рационал, тригонометриялық және иррационал функциялардың интегралдануы.

1

[1-7], [11-15]

13 Анықталған интегралдың қасиеттері, интегралдаудың негізгі әдістері.

1

[1-7], [11-15]

14 Анықталған интегралдың қолданбалары

1

[1-7], [11-15]

15 Меншіксіз (дәйексіз) интегралдар

1

[1-7], [11-15]

Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

1 Матрицалар және анықтауыштар.

2

2, 8-9

2 Матрицаның рангісі. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі (САТЖ).

2

2, 8-9

3 Векторлар. Векторлардың скалярлық, векторлық және аралас көбейтінділері.

2

2, 8-9

4 Сызықтық геометриялық объектілері. Жазықтықтағы түзу.

2

2, 8-9

5 Жазықтық, кеңістіктегі түзу.

Екінші ретті қисықтар.2

2, 8-9

6 Математикалық талдауға кіріспе. Функция, оның берілу тәсілдері.

Сандық тізбек және оның шектері. Функцияның шегі.2

2, 8-9

7 Шексіз аз және шексіз үлкен шамалар. Анықталмағандықтар. Тамаша шектер. Шексіз аз (үлкен) шамаларды салыстыру. Функцияның үзіліссіздігі. Функцияның үзіліс нүктелері. Кесіндідегі үзіліссіз функциялар

2

2, 8-9

8 Бір айнымалы функцияның туындысы. Туынды және оның механикалық және геометриялық мағынасы. Дифференциалдау ережелері. Күрделі функцияның туындысы. Кері, айқындалмаған және параметрлік түрде берілген функциялардың туындылары. Логарифмдік дифференциалдау. Жоғарғы ретті туындылар.

2

2, 8-9

9 Функцияның дифференциалы.

Дифференциалданатын функциялар туралы теоремалар.2

2, 8-9

10. Анықталмағандықты айқындаудың Лопиталь ережесі. Функцияны зерттеу.

2

2, 8-9

11 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Негізгі интегралдар кестесі. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. Интегралдаудың негізгі әдістері

2

2, 8-9

12 Квадрат үшмүшеден тұратын, рационал, тригонометриялық және иррационал функциялардың интегралдануы.

2

2, 8-9

13 Анықталған интегралдың қасиеттері, интегралдаудың негізгі әдістері.

2

2, 8-9

14 Анықталған интегралдың қолданбалары

2

2, 8-9

15 Меншіксіз (дәйексіз) интегралдар

2

2, 8-9

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

1 Матрицалар және анықтауыштар.

2

8,9

2 Матрицаның рангісі. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі (САТЖ).

2

8,9

3 Векторлар. Векторлардың скалярлық, векторлық және аралас көбейтінділері.

2

8,9

4 Сызықтық геометриялық объектілері. Жазықтықтағы түзу.

2

8,9

5 Жазықтық, кеңістіктегі түзу.

Екінші ретті қисықтар.2

8,9

6 Математикалық талдауға кіріспе. Функция, оның берілу тәсілдері. Сандық тізбек және оның шектері. Функцияның шегі.

2

8,9

7 Шексіз аз және шексіз үлкен шамалар. Анықталмағандықтар. Тамаша шектер. Шексіз аз (үлкен) шамаларды салыстыру. Функцияның үзіліссіздігі. Функцияның үзіліс нүктелері. Кесіндідегі үзіліссіз функциялар

2

8,9

8 Бір айнымалы функцияның туындысы. Туынды және оның механикалық және геометриялық мағынасы. Дифференциалдау ережелері. Күрделі функцияның туындысы. Кері, айқындалмаған және параметрлік түрде берілген функциялардың туындылары. Логарифмдік дифференциалдау. Жоғарғы ретті туындылар.

2

8,9

9 Функцияның дифференциалы.

Дифференциалданатын функциялар туралы теоремалар.2

8,9

10. Анықталмағандықты айқындаудың Лопиталь ережесі. Функцияны зерттеу.

2

8,9

11 Алғашқы функция және анықталмаған интеграл. Негізгі интегралдар кестесі. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. Интегралдаудың негізгі әдістері

2

8,9

12 Квадрат үшмүшеден тұратын, рационал, тригонометриялық және иррационал функциялардың интегралдануы.

2

8,9

13 Анықталған интегралдың қасиеттері, интегралдаудың негізгі әдістері.

2

8,9

14 Анықталған интегралдың қолданбалары

2

8,9

15 Меншіксіз (дәйексіз) интегралдар

2

8,9

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет