Казахский национальный медицинскийбет1/16
Дата30.12.2021
өлшемі0,83 Mb.
#128998
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Байланысты:
Химия сессия рк 1 ответ
физика тест, Химия сессия рк 1 ответ

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ

ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL

MEDICAL UNIVERSITY3 қосымша

«Бейорганикалық химияның теориялық негіздері» пәнінен тестік сұрақтар

1. Заттың өздігінен концентрациясының теңелуіне қарай қозғалу процесі аталады;

B) диффузия;

2. Рауль заңы:

D) Тқайн = Ев

3. Осмостық қысымдары бірдей ерітінділер аталады:

E) изотонды.

4. Ерітіндінің қаныққан бу қысымының салыстырмалы кемуі тәуелді:

D) еріген заттың мольдік үлесіне;

5. Рауль заңы бойынша:

А) Р (ерітінді)  Р (еріткіш);

6. Криоскопия әдісінде қолданылатын теңдеу:

А)
7. Қаныққан ерітіндіде:

C) ∆H = T∙∆S

8. Бірдей жағдайда осмостық қысымы жоғары: 1 л бензол құрамында 10 г толуолы С7Н8 (М = 92 г/моль) бар ерітінді (1) немесе 1 л бензол құрамында 10 г ксилолы С8Н10 (М = 106 г/моль) бар ерітінді (2):

А) 1


9. Осмостық қысым ерітіндінің молярлы концентрациясына және температурасына тура тәуелділікте болады – бұл заң:

C) Вант – Гоффа;

10. Электролиттер үшін қолданылатын теңдеу:

D) = iCRT

11. Құрамындағы суды жоғалтқаннан клетканың жиырылуы және көлемінің кішірейуі – бұл құбылыс:

C) плазмолиз;

12. Тқайнау = Еb теңдеуіндегі концентрацияның өлшем бірлігі:

E) моль/1000 г (еріткіш).

13. Рауль заңы бойынша ∆tқату:

C) ∆tқату = tқату (ерітінді) = tқату (еріткіш);

14. Изотонды коэффициенттің иондану дәрежесінен тәуелділігі сипатталады:

C) i = 1-(n+1)

15. Вант – Гофф заңы бойынша осмостық қысым тәуелсіз:

C) моляльды концентрациясына;

16. «Ерітіндінің қаныққан бу қысымының салыстырмалы төмендеуі еріген заттың мольдік үлесіне тура пропорционал» - бұл заң:

B) Рауль;

17. Вант – Гоффа заңы:

А)

18. Клетканың осмостық қысымның әсерінен пішінін сақтап қалу құбылысы аталады:

C) плазмолиз;


19. 0,9 % NaCl ерітіндісі қанға изотонды. Осы ерітінді аталады:

E) физиологиялық.

20. Рауль заңы бойынша ∆tқайнау:

А) ∆tқайнау = tқайнау (ерітінді) - tқайнау (еріткіш);

21. Иондану дәрежесінің изотонды коэффициенттен тәуелділігі:

D)


22. Электролиттер үшін:

C) i > 1

23. Қату температурасы арқылы молярлық массасын анықтау әдісі аталады:

E) эбуллиоскоптық.

24. Қалыпқа қарағанда осмостық қысымы жоғары ерітінділер аталады:

C) гипертонды;

25. Электролиттер ерітіндісіне қолданылатын түзету коэффициенті аталады:

C) изотонды;

26. Рауля заңы бойынша tқайнау (ерітінді):

B) tқайнау (ерітінді) = ∆ tқайнау + tқайнау (еріткіш);

27. Ерітінділердің коллигативтік қасиеттеріне жатады:

D) ерітіндінің осмостық қысымы;

28. Изотонды коэффициент қолданылады:

А) бейэлектролиттерге;

29. Еру процесі қанығуға дейін жүреді, егер:

А) ∆H - T∙∆S  0

30. Клеткалардың су молекулаларының әсерінен жарылу құбылысы аталады:

D) гемолиз;

31. Осмометрия, эббулиоскопия, криоскопия әдістері анықтау үшін қолданады:

E) заттың молярлық массасын.

32. Рауль заңы:

D) Тқайнау = Ев

33. Бейэлектролиттер үшін:

D) i = 1

34. Заттардың табиғатына байланысты ерігіштік болмайды жүйеде:

D) керосин – H2O

35. Криоскопия әдісінде қолданылатын теңдеу:

А)

36. Қату температурасын өлшеу үшін қолданылатын концентрация аталады:

C) массалық үлесі;

37. Рауль заңы бойынша tқайнау (еріткіш):

D) tқайнау (еріткіш) = tқайнау (ерітінді) -∆ tқайнау;

38. Рауль заңы:

B) Тқайнау (ерітінді) > Тқайнау (еріткіш);

39. Қанға изотонды ерітінді:

D) 0,9 % NaCl

0. Рауль заңы tқату(ерітінді):

D) tқату(ерітінді) = tқату (еріткіш) -∆ tқату;

41. Осмос – бұл:

D) еріткіш молекуласының диффузиялануы;

42. Егер эритроциттерді гипертонды ерітіндіге батырса, олар құрамындағы суын жоғалтып жиырылады. Бұл құбылыс аталады:

А) плазмолиз;

43. Ерітіндінің қату температурасының еріткіштің қату температурасына қарағанда төмендеуін өлшеу аталады:

E) криоскопия.

44. Осмостық қысымды өлшегенде қолданылатын концентрация:

E) молярлы.

45. Рауль заңы бойынша tқату (еріткіш):

B) tқату (еріткіш) = ∆ tқату + tқату (ерітінді);

46. Изотонды коэффициент қолданылады:

А) бейэлектролиттерге;

47. Әлсіз электролитке жатады:

C) CH3COOH;

48. Әлсіз электролитке жатады:

B) NH4OH;

49. Әлсіз электролитке жатады:

E) H2CO3.

50. Электролиттер үшін Оствальдтің суйылту заңы:

A) ;

51. Электролиттер үшін Оствальдтің суйылту заңы:

C) ;


52. Сутектік көрсеткіш рН-ты күшті қышқылдар үшін формуламен есептейді:

А) рН = -lg СН+

53. Сутектік көрсеткіш рН-ты әлсіз қышқылдар үшін формуламен есептейді:

С) рН = -lg С∙a

54. Сутектік көрсеткіш рН-ты күшті негіздер үшін формуламен есептейді:

В) рН = 14 - (-lg С)

55. Сутектік көрсеткіш рН-ты әлсіз негіздер үшін формуламен есептейді:

D) рН =14- (-lg С×a)

56. Концентрациясы 0,02 моль/л магний хлориді ерітіндісінің иондық күші тең:

А) 0,06;

57. 25 0С температурада судың иондық көбейтіндісі:

С) [H+][OH-]

58. 25 0С температурада судың иондық көбейтіндісі:

D) 10-14

59. Сірке қышқылының рН-ы 3 болса, сірке қышқылының концентрациясы (моль/л) тең ( = 0,01):

А) 0,1;


60. Күшті электролитке жатады:

А) NaOH;


61. Күшті электролитке жатады:

C) Н2SO4;

62. формуласын қолданады тек:

D) әлсіз электролиттерге;

63. формуласын қолданады тек:

E) NH4OH; СН3СООН.

64. Күшті қышқылдар үшін:

В) [H+] > 10-7

65. Күшті негіздер үшін:

С) [H+]  10-7

66. Әлсіз электролиттер үшін:

D) K = C2

67. 250C температурада дистилденген су үшін:

А) рН = рОН

68. Молярлық концентрациясы 0,002 моль/л FeCl3 ерітіндісінің иондық күші тең:

А) 0,012;

69. Суда 250С температурада гироксид ионының концентрациясы тең:

С) [OH-] = 10-7

70. Егер сірке қышқылының рН-ы 4 тең болса, онда сірке қышқылының концентрациясы тең ( = 0,001):

А) 0,1;

71. Иондану дәрежесін формуласымен есептейді:

D) ;

72. Иондану дәрежесін формуласымен есептейді:

E) .

73. Егер рН = 8 болса, онда [ОH-] тең болады:

А) 10-6;

74. Бірінші сатымен ионданады:

А) фтор қышқылы;

75. Бірінші сатымен ионданады:

А) тұз қышқылы;

76. Егер аммиак ерітіндісінің концентрациясы 0,01 моль/л болса, ерітіндінің рН-ы тең (К=10-6):

В) 4;


77. «Қышқылдар дегеніміз – ионданған кезде Н+ түзетін қосылыстар» – бұл теория:

D) Сванте Аррениус;

78. «Негіздер дегеніміз – протондар акцепторы» – бұл теория:

В) Бренстед – Лоури;

79. Заттардың сумен алмаса ыдырау реакциясы аталады:

А) гидролиз;

80. 0,01 М СаCl2 және 0,01 М Al2(SO4)3 ерітінділерінің иондық күші тең:

А) 0,18;

81. Концентрациясы 0,001 М аммиак ерітіндісінің рН–ы 9 тең болса, иондану тұрақтысы тең болады:

А) 10-7;

82. Егер сірке қышқылының молярлық концентрациясы 0,01 моль/л болса, ерітіндінің СОН- тең болады (=10-2):

+Е) 10-10.

83. Иондану тұрақтылары арқылы ең күшті қышқылдарды таңдаңыз:

C) K(HClO) = 5∙10-8;

84. Иондану тұрақтылары арқылы ең күшті қышқылдарды таңдаңыз:

A) K(H2SeO3) = 5∙10-8 ;

85. Молярлық концентрациясы 0,001 М болатын аммиак ерітіндісінің рН-ы 10 тең болса, иондану тұрақтысы тең болады:

С) 10-5;

86. 0,01 М аммиак ерітіндісінің СH+ есептеңіз (=10-2):

Е) 10-10.

87. Иондану тұрақтылары арқылы ең әлсіз қышқылдарды таңдаңыз:

D) K(H2SiO3) = 1,6∙10-12;

88. Иондану тұрақтылары арқылы ең әлсіз қышқылдарды таңдаңыз:

+E) K(H3AsO3) = 2,6∙10-12

89. MnO4-  Mn2+ реакция ортада жүреді:

A) қышқылдық;

90. MnO4-  MnО2 реакция ортада жүреді:

C) бейтарап;

91. MnO4-  MnО42- реакцияортада жүреді:

B) негіздік;

92. MnO4-  MnО2 реакциясында КMnO4 эквиваленттік факторы тең:

C) 1/3;


93. MnO4-  MnО42- реакциясында КMnO4 эквиваленттік факторы тең:

A) 1;


94. MnO4-  Mn2+ реакциясында КMnO4 эквиваленттік факторы тең:

E) 1/5.


95. Негіздік қасиеті басым қосылысты таңдаңыз:

A) Mn(OH)2

96. Манганат түзілетін реакцияны таңдаңыз:

C) 2КMnO4 К2MnO4 + MnO2 + О2

97. [Mn(H2O)6]2+ қосылысында марганецтің тотығу дәрежесі тең:

A) +2


98. [Mn(C2O4)3]3- қосылысында марганецтің тотығу дәрежесі тең:

B) +3


99. [Mn(CN)6]4- қосылысында марганецтің тотығу дәрежесі тең:

A) +2


100. [Mn(OH)6]3- қосылысында марганецтің тотығу дәрежесі тең:

B) +3


101. Марганецтің электрондық конфигурациясы 3d5 болатын қосылыс:

A) Mn(OH)2

102. Марганецтің электрондық конфигурациясы 3d3 болатын қосылыс:

C) Mn(OH)4

103. Марганецтің электрондық конфигурациясы 3d1 болатын қосылыс:

D) H2MnO4

104. Марганецтің электрондық конфигурациясы 3d0 болатын қосылыс:

E) HMnO4 1. СаСО3 тұзының түзілу шарты:

B) KS  [Ca2+][CO32-]

 1. Mg(OH)2 тұнбасын еріту үшін қосады:

B) NH4Cl
107. АВ типті электролит үшін:

B)

108. Нашар еритін электролиттің ионындай электролит:

C) оның ерігіштігін кемітеді;

109. Ерігіштігі төмен тұзды таңда:

C) KS (AgJ) = 1,5∙10-16; 1. СаСО3 тұнбасының еру шарты:

А) KS > [Ca2+][CO32-]

111. АВ2 типті электролит үшін:

C)

112. Нашар еритін электролит ерітіндісіне электролит қосса:

B) ерігіштігін арттырады;

113. Ерігіштігі төмен тұзды таңдаңыз:

C) KS (Ca3(PO4)2) = 1,0∙10-25;


 1. Барий сульфиты тұнбасының түзілу шарты:

B) KS  [Ba2+][SO32-]

115. АВ3 типті электролит үшін:

D)

116. Қанықпаған ерітінді:

B) KS > [Ktn+]m[Am-]n;

117. Ерігіштігі жоғары тұзды таңда:

E) KS (MnS) = 2,5∙10-10;


 1. Күміс хлориді тұнбасының еру шарты:

А) KS > [Ag+][Cl-]

119. теңдеуін электролитке қолдануға болады:

А) АВ

120. Аса қаныққан ерітінді:А) KS  [Ktn+]m[Am-]n;

121. Ерігіштігі жоғары тұзды таңдаңыз:

D) KS (KClO4) = 1,0∙10-2;


 1. Қорғасын хлориді тұнбасының түзілу шарты:

B) KS  [Pb2+][Cl-]2

123. теңдеуі электролитке қолданады:

B) АВ2

124. Қаныққан ерітінді:

А) KS  [Ktn+]m[Am-]n;


 1. Барий сульфаты тұнбасының еру шарты:

А) KS > [Ва2+][SO42-]

126. теңдеуін электролитке қолданады:

C) АВ3

127. KS = [Ktn+]m[Am-]n шартты ерітіндіге тән:

C) G = 0,

128. Ерігіштігі нашар тұзды таңда:

B) KS (Fe(OH)3) = 3,8∙10-38;

129. Ерігіштігі жоғары тұз:

А) KS (AgCl) = 1,8∙10-10;


 1. Мыс сульфиді тұнбасының еру шарты:

B) KS  [Cu2+][S2-]

131. Ерігіштігі жоғары тұзды таңда:

B) KS (BaCO3) = 5,1∙10-9;

132. формуласын электролитке қолданады:

А) AgCl

133. теңдеуін электролитке қолданады:

B) Аg2SO4

134. Ерігіштігі жоғары тұзды таңда:

E) KS (PbJ2) = 8,0∙10-9;


 1. Са3(РО4)2 тұзы үшін:

C) KS = [Cа2+]3 ∙ [РО43-]2

136. теңдеуі электролитке тән:

B) Аg2CO3

137. G = 0, шартты ерітіндіге тән:

А) KS = [Ktn+]m[Am-]n

138. Ерігіштігі төмен тұзды таңда:

А) KS (Bi2S3) = 7,1∙10-61;

139. Егер 100 г суда 0,9 г NaCl еріткенде алынған ерітінді аталады:

D) гипотонды;

140. Егер 100 г алынған ерітіндіде 0,9 г NaCl ерітілсе, алынған ерітінді аталады:

E) изотонды.

141. Изотонды ерітіндінің құрамы:

D) 99,1 г Н2О + 0,9 г NaCl;

142. Физиологиялық ерітіндінің құрамында болады:

D) 99,1 г Н2О + 0,9 г NaCl;

143. Гипертонды ерітіндіні таңдаңыз:

А) 100 г Н2О + 9 г NaCl;

144. AlCl3 ерітіндісінің ортасы:

А) қышқылды;

145. КMnO4 ерітіндісінің ортасы:

B) негізді;

146. Na2CO3 ерітіндісінің ортасы:

B) негізді;

147. CrCl3 ерітіндісінің ортасы:

А) қышқылды;

148. CrCl3 ерітіндісінің ортасы:

C) рН  7;

149. Na2CO3 ерітіндісінің ортасы:

B) рН > 7;

150. AlCl3 ерітіндісінің ортасы:

C) рН  7;

151. 2СO(г) + O2(г) = 2СO2(г) реакциясының жылдамдығы қалай өзгереді, егер жүйенің қысымын 5 есе өсірсе:

C) 125 есе артады

152. 2СO(г) + O2(г) = 2СO2(г) реакциясының жылдамдығы қалай өзгереді, егер жүйенің қысымын 5 есе кемітсе:

D) 8 есе кемиді

153. 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г) реакциясының жылдамдығы қалай өзгереді, егер жүйенің көлемін 2 есе өсірсе:

D) 8 есе кемиді

154. 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г) реакциясының жылдамдығы қалай өзгереді, егер жүйенің қысымын 2 есе өсірсе:

C) 8 есе артады

155. Оң катализ:

B) реакцияның жылдамдығын баяулатады

156. Теріс катализ:

B) реакцияның жылдамдығын баяулатады

157. Реакция жылдамдығының тұрақтысына әсер ететін факторлар:

D) жүйеге катализатор қосу

158. Жүйеге катализатордың қосылуынан реакция жылдамдығының жоғарылауы түсіндіріледі:

E) активті молекулалар санының өсуімен

159. Кейбір реакциялар үшін ∆G < 0. Дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

A) К > 10

160. Кейбір реакциялар үшін ∆G < 0. Дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

E) тепе – теңдік қоспада бастапқы заттар кемиді

161. Қысымның өзгерісі тепе – теңдік реакциясына әсер етпейді:

D) N2 (г) + O2 (г) 2NO (г)

162. Вант – Гофф иеңдеуіне сәйкес келмейтін теңдеу:

A) =

B) =

C) υT T ·

D) =

E) =

163. Тура реакцияғ үшін 2SO2(г) +O2(г) ↔ SO3(г):

A) V = KC2SO


164. Кері реакция үшін 2SO2 + O2 ↔ 2SO3:

B) V = KобрC2SO

165. Егер тепе-теңдік күйдегі реакцияның 2SO2(г) +O2(г) 2SO3(г) көлемін 2 есе өсірсе:

E) тепе – теңдік солға қарай ығысады

166. Егер тепе-теңдік күйдегі реакцияның 2SO2(г) +O2(г) 2SO3(г) көлемін 2 есе кемітсе:

D) тепе – теңдік оңға қарай ығысады

167. Егер тепе-теңдік күйдегі реакцияның 2SO2(г) +O2(г) 2SO3(г) қысымын 2 есе өсірсе:

D) тепе – теңдік оңға қарай ығысады

168. Егер тепе-теңдік күйдегі реакцияның 2SO2(г) +O2(г) 2SO3(г) қысымын өсірсе:

D) тепе – теңдік оңға қарай ығысады

169. Егер тепе-теңдік күйдегі реакцияның 2SO2(г) +O2(г) 2SO3(г) қысымын кемітсе:

E) тепе – теңдік солға қарай ығысады

170. Егер тепе-теңдік күйдегі реакцияның H2(г)+I2(г) ↔ 2HI(г), қысымын кемітсе:

E) тепе – теңдік солға қарай ығысады

171. Кейбір реакциялар үшін ∆G = 0. Дұрыс тұжырымды таңдаңыз:

C) К =1


172. [Ni (NH3)5Cl]+ комплексті қосылысындағы комплекс түзуші ионның тотығу дәрежесін анықтаңыз:

В) +2


173. К[PF6] комплексті қосылысындағы комплекс түзуші ионның тотығу дәрежесін анықтаңыз:

C) +5


174. [Fe(CN)6]–3 комплексті ионындағы комплекс түзуші ионның тотығу дәрежесін анықтаңыз:

E) +3


175. Калий аквапентацианоакваферратына (II) сәйкес келетін формула:

E) К2 [Fe(CN)5H2O]

176. Калийдің гексанитрокобальтатына (III) сәйкес келетін формула:

B) К3[Co(NO2)6]

177. Хлоротриамминплатина (II) хлоридіне сәйкес келетін формула:

A) [Pt (NH3)3Cl]Cl

178. Калийдің тетраиодомеркуратына (II) сәйкес келетін формула:

C) K2[HgJ4]

179.Қандай заттың ерітіндісі ток өткізбейді:

C) [Cu(NH22СOO)2]

180. Калийдің гексацианоферратын (II) қай реакция бойынша алуға болады:

D) темір (II) цианиді + калий цианиді

181.Тетраамминмыс (II) сульфатын қай реакция бойынша алуға болады:

B) CuSO4 + NH4OH (артық)

182. Калийдің гексацианоферратын (III) қай реакция бойынша алуға болады:

D) темір (IIІ) цианиді + калий цианиді

183. Na2[Zn(OH)4 суда ерігенде қандай иондар көбірек түзіледі:

D) 2Na+, [Zn(OH)4]2-

184. Қандай лиганда ерітіндідегі күміс иондарын толық байланыстыруға мүмкіндік береді:

D) CN- К тұрақсыздық = 1∙10-21

185. Қандай лиганда сынап иондарын толық байланыстыруға мүмкіндік береді:

E) CN- К тұрақсыздық = 4∙10-41

186. Ктұрақсыздық мәндері бойынша тұрақтылығы жоғары комплексті көрсетіңіз:

B) Kт-сыздық [HgBr4]-2 = 1∙10-21*

187. Төмендегі келтірілген комплекстерден аммиакатты комплексті көрсетіңіз:

D) [Cu(NH3)4]SO4

188. Келтірілген комплекстерден цианокомплексті анықтаңыз :

D) K3[Fe(CN)6]

189. Келтірілген комплекстерден цианокомплексті анықтаңыз :

D) K4[Fe(CN)6]

190. Комплексті қосылыстардың изомерия түрін анықтаңыз

[CoBr(NH3)5]SO4 және[CoSO4(NH3)5]Br:

B) Иондық

191. Комплексті қосылыстардың изомерия түрін анықтаңыз

[Cr(H2O)6]Cl3, [Cr(H2O)5Cl2∙H2O, [Cr(H2O)4Cl2]Cl∙2H2O:

С) Гидратты

192. Монодентатты лиганданы анықтаңыз:

E) H2O

193. Монодентатты лиганданы анықтаңыз:

A) CO


194. Бидентатты лиганданы анықтаңыз:

E) C2O42-

195. [Fe(CN)6]4- [Fe(CN)6]3- өзгерісі нені білдіреді:

B) тотығу

196. [Al(OH)4(H2O)2]- Al(OH)3 өзгерісі нені білдіреді:

D) комплексті ионның бұзылуы

197. В12 витамині құрамына кіретін металл:

E) Co


198. "Берлин лазурі" формуласын анықтаңыз:

C) Fe4[Fe(CN)6]3

199. [Ag(NH3)2]+ формасы қандай:

B) сызықтық

200. [PtCl4]2- кеңістіктегі формасы қандай:

C) жазық квадратты

201. [Fe(CN)6]4- кеңістіктегі формасы қандай:

D) октаэдр 1. Орбиталь квант саны нені анықтайды:

D) электронды орбитальдың пішінін

203. Квант саны анықтайды:

B) электрон деңгейін

204. Магнит квант саны анықтайды:

C) кеңістіктегі орбитальдың бағытын

205. Спин квант саны анықтайды:

B) электронның өзінің магнитті моментін

206. Келесі орбитальдардың электрондармен толықтырылу кезектілігін көрсетіңіз: 3p, 3d, 4s, 4p 1. 3p → 4s → 3d → 4p

207. Келесі орбитальдардың электрондармен толықтырылу кезектілігін көрсетіңіз: 4f, 5p, 5d, 6s

E) 5p → 6s → 4f → 5d

208. Атомның валенттік электронды қабаты 5s25p4 формуласымен өрнектелетін элементтің реттік номерін және символын көрсетіңіз:

A) №52, Те

209. Атомның валенттік электронды қабаты 3d54s1 формуласымен өрнектелетін элементтің реттік номерін және символын көрсетіңіз:

E) №24, Cr

210. V атомында қалыпты күйінде вакантты 3d-орны бар:

B) 1


211. f-деңгейшедегі орбиталь саны:

E) 7


212. р-деңгейшедегі орбиталь саны:

C) 3


213. d-деңгейшедегі орбиталь саны:
E) 5

214. s – деңгейшедегі орбиталь саны:

A) 1

215. sp3 – гибридизацияға сәйкес келетін молекуланың геометриялық конфигурациясы:B) тетраэдрлық

216. sp2 - гибридизацияға сәйкес келетін молекуланың геометриялық конфигурациясы:

А) жалпақ үшбұрыш

217. sp3d2 - гибридизацияға сәйкес келетін молекуланың геометриялық конфигурациясы:

D) октаэдрлық

218. dsp2- гибридизацияға сәйкес келетін молекуланың геометриялық конфигурациясы:

А) жалпақ квадрат

219. sp - гибридизацияға сәйкес келетін молекуланың геометриялық конфигурациясы:

E) сызықтық

220. Полярсыз молекула:

B) CO2

221. Молекулярлы орбиталь теориясы тұрғысынан болмайтын молекула:

D) He2

222. Молекула полярлығының сандық жағынан қолданылатын шама:

А) диполь моменті

223. Байланыстың үлкен еселігі бар молекула:

D) N2

224. BCl3 молекуласында гибридизация түрі, егер байланыс бұрышы 1200 тең болса:

B) sp2

225. СН4 молекуласында гибридизация түрі, егер байланыс бұрышы 1090 28’ тең болса:

C) sp3

226. BeCl2 молекуласында гибридизация түрі, егер байланыс бұрышы 1800 тең болса:

А) sp

227. N2 молекуласында босаңдатушы δ байланыс :D) 3

228. F2 молекуласында босаңдатушы байланыс :

А) 0

229. H2Se молекуласының гибридтену түрі, егер байланыс арасындағы бұрыш 900 тең болса:А) гибридтену жоқ

230. Н2О молекуласының арасындағы бұрыш:

B) 1050

231. BF3 молекуласының арасындағы бұрыш:

D) 1200

232. Графиттің гибридтену түрі:

C) Sp2

233. С2Н2 молекуласының арасындағы бұрыш:

E) 1800

234. Калий атомының электронды конфигурациясы:

B) …3s23p64s1

235. Стронций атомының электронды конфигурациясы:

D) …4s24p65s1

236. Қандай сілтілік метал үшін екі атомды молекуланың Э2 тұрақтылығы басым:

C) Li

237. Сілтілік металдар - литийден цезийге қарай ауысқанда балқу температурасы қалай өзгереді:A) төмендейді

238. І топтың s-элементтері - литийден цезийге ауысқанда химиялық активтілік қалай өзгереді:


  1. өседі


239. І топтың s-элементтері - литийден цезийге ауысқанда электртерістілігі қалай өзгереді:

B) өседі


C)

240. Қандай элементтің аквакомплекстері тұрақты

A) Li

241. Қандай металдың тікелей азотпен өзара әрекетуінен нитридтер түзіледі:A) Li

242. Калий ауада жанғанда қандай зат түзіледі:

D) KO2

243. Калийдің озонмен өзара әрекеттесуінен қандай қосылыстар алынады:

C) KO3

244. Литийдің сумен өзара әрекеттесуі реакциясы қалай жүреді:

E) тыныш

245. Натрийдің сумен өзара әрекеттесуі реакциясы қалай жүреді:

B) тұтанумен

246. Цезийдің сумен өзара әрекеттесуі реакциясы қалай жүреді:

D) жарылыс бере

247.Калийдің сутегі асқын тотығының формуласы:

D) KO2

248.Келтірілген қосылыстардың ішінен қайсысы тотықтырғыш қасиет көрсетеді:

D) KO2

249.Сілтілік металдар амидінің сумен өзара әрекеттесуінен қандай қосылыс түзіледі:

D) NH3Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет