Кұралы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚм у бак, ж эне баспа орталығы, 2007Pdf көрінісі
бет1/87
Дата24.01.2023
өлшемі3,47 Mb.
#166222
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
Байланысты:
сімдіктер систематикасы О у ралы
математика, математика, studkz, матем иех картч, îðìàí ïèðîëîãèÿñû, Документ 1, геодезия 7Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
Дарбаева Т.Е.
Өсімдіктер
систематикасы
Оқу құралы
Орал, 2007


ӘОЖ 581.4:075
Д - 1 2
Пікір жазғандар:
Егеубаева Р.А. 

Б отаника және ф итоинтродукция институты, 
биология ғылымдарынын докторы , бас ғылыми 
кызметкер
Шалахметова Т.М. 
- Әл-Ф араби атындагы Қ а з¥ У жанындагы 
Экологиялы к 
мәселелер 
ғылыми-зерттеу
институтының 
директоры, 
биология
ғы лымдарының докторы
Утаубаева А.У.М. 
Ө темісов атындағы Баты с Қазакстан мемлекеттік 
университетінің, 
ботаника 
кафедрасының 
доценті, биология гылымдарының кандидаты
Дарбаева Т.Е.
Өсімдіктер систематикасы: 
Ж оғарғы оку орны на арналған оку 
кұралы. Орал: М .Өтемісов атындағы БҚМ У БАК, ж эне баспа орталығы, 2007.- 
121 б.. 25 фотосурет
Әл-Ф араби ат ындагы Қ азақ улт т ы ц университ ет ініц ж анындагы ҚР
БҒМ -нің ж огары оқу орнынан кейінгі білім берудіц Республикальщ оқу-
әдіст емелік кецесінің 
гуманптарльщ ж әне 
ж арат ы лы ст ану гылымдар
мам анды қт ары
Секция 
м әж ілісінің 
ш еш імімен 
баспага 
үсынылган.
09.11.2007ж. № 1 хаттама.
Оку 
кұралы нда 
төменгі 
ж әне 
жоғарғы 
сатыдағы 
өсімдіктердің 
систематикасы, м орфологиясы, көбею і, таралуы, экологиясы, эволюциясы, 
табиғаттағы ж эне адам өміріндегі манызы 
баяндалып, бакылау сұрактары. 
БҚО-нын сирек, реликт, эндемик ж эне ҚР Қызыл кітабына енген өсімдік 
түрлері берілген.
Оку кұралы ж оғары оку орындарыны н Биология, Экология 
ж эне т.б. 
мамандыктардың Ботаника және өсімдіктер систематикасы курсын 
окитын 
студенттеріне, магистранттарға және мектеп окытуш ылары мен оқушы ларына 
арнапған.
© Д арбаева Т.Е., 2007
© М .Ө темісов атындағы БҚМ У БА Қ ж эне баспа орталығы, 2007


КІРІСП Е
Өсімдіктер дүниесінің 500 000 турі белгілі. Ө сімдіктерді зерттеп білу 
үшін оларды белгілі бір өсімдіктер систематикасы н, жүйесін күру ш арт 
Систематика 
организм дердің 
көп 
түрлілігін 
зерттеп, 
оны 
жуйелейтін
(классификациялайды) ғы лы м .
Систематиканың м аксаты: эволю циялы к теорияның негізінде организмдер 
арасындағы эволю циялы к қары м -каты насты көрсететін жуйе к^РУ-
Биологиялык 
ж уйенін бірлігі, яғни иегізгі систематикалык категория -
түр. 
Әрбір түрдің ерекш елігі м орф ологиялы к ж эие онын генетикалык кегізінде 
көрінеді. Т үр белгілі туы сқа (genus), туы с түкым даска (fam ilia), тұкымдас 
катарға (ordo), катар класқа (classis), класс бөлімге (divisio), белім патшалыкка 
(regnum) жатады.
Ғьшымда өсімдік түрі бинарлы (түр жэне туы с аты) атпен жэне латын 
тілінде аталады. М ы салы : Ж атаған сарғалдак - Ranunculus repens. Бинарлы
жүйені ғы лымға енгізген К арл Л инней (1753).
Барлық өсімдіктер элемі екі ірі топка бөлінеді: 
төменгі сатыдағы 
өсімдіктер 
- T hallophyta (таллом ды есімдіктер) жэне жогары сатыдағы 
өсімдіктер - C orm ophyta (corm os - өркен, өркенді өсімдіктер).
Тірі ағзалар екі үлкен 
топка бөлінеді: 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет