Кұралы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚм у бак, ж эне баспа орталығы, 2007Pdf көрінісі
бет2/87
Дата24.01.2023
өлшемі3,47 Mb.
#166222
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
Байланысты:
сімдіктер систематикасы О у ралы
математика, математика, studkz, матем иех картч, îðìàí ïèðîëîãèÿñû, Документ 1, геодезия 7
П рокариоттар (Procariota)
ядросыз ағзалар ж зне эукариоттар (E u ca rio ta ) - ядролы ағзалар.
Прокариоттарға 
бактериялар, вирустар ж эне көк-жасыл балдырлар, ал 
эукариоттарға 
балды рлар, клегейлілер, 
саңыраукүлактар , кыналар 
жэне
жоғарғы сатыдағы өсімдіктер жатады.
Жоғарғы 
сатыдағы 
өсімдіктердіц 
300 
мыңнан астам түрі 
белгілі. 
Қазақстанда 
5600 түрі, 
Солтүстік Каспий маңында 1500-дай, ал Батыс 
Қазақстан облы сы нда 1250-ден астам түрі кездеседі.
«Өсімдіктер систем атикасы » оку қүралы (бакалавриаттарға арналған) 
«Биология» 
ж эне «Экология» м амандықтарыны ң ҚР мемлекетгік білім беру 
стандарты 
мен «Ө сімдіктер систематикасы » курсынын типтік бағдарламасына 
( 005) және 
оқытудың
кредигті ж үйесіне сэйкес күрастырылган.
Бүл оқу күралында 
өсімдіктер элемінің алуан түрлілігі, олардың 
классификациясы, м орфологиясы, кебею
жолдары, экологиясы, таралуы, 
маңьізы, 
эволюциясы, 
таксондар арасындағы филогенетикалык байланыстар
ж эне БҚО- 
ньің флорасы берілген.
Өсімдіктер 
систематикасы А .Л .Тахтаджянның жэне Қазақстан ботаник
галымдарының классификациясы негізінде берілді.
Оқу 
қуралы 
Н .А .Ком арницкий, 
ГТ.Рейвн, 
А.Л.Талгджян, 
О. 
бдрахманүлы 
Ә .Ә .Ә м етов, 
В.В .И ванов, Т.Е.Дарбаева жэне 
«Жизнь 
растений», 
«Ф лора К азахстана» (9 том ды ) монографиялар, окулыктар мен оку 
Құралдары ж эн е көпжылдык, флористикалы қ ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
материалдары негізінде кұрастырылды.
3


Барлык тірі организм дер прокариоттар (ядроға дейінгі) ж эне эукариоттар 
(ядролы) болы п екі үлкен топка бөлінеді.
Вегетативті 
дене 
кұрлы сыны н 
ұйы м дасуы на 
байланысты 
барлык 
организмдер төменгі ж эне жоғаргы сатыдағы өсім діктер тобы на бөлінеді.
Төменгі сатыдағы өсімдіктерге карапайым кұрлысты денесі талломнан 
тұратын, сабак, ж апы рак, тамы рға жіктелмейтін организмдер (бактериялар, 
балдырлар. саны раукұлактар, кыналар) жатады.
Ж оғарғы сатыдағы өсімідіктердік денесі вегетативті мүшелерге жүктелген 
эр түрлі ұлпалардан 
тұрады. Оған 
мүктер, 
плаундар, 
кырыкбуындар, 
папортниктер, аш ы к тұқым ды ж эне ж абы к тұкымды өсімідіктер жатады.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет