Министерство культуры и информации республики казахстан комитет информации и архивов национальный центр археографии и источниковедениябет1/36
Дата15.11.2016
өлшемі9,26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ АҚПАРАТ ЖӘНЕ МҰРАҒАТ КОМИТЕТІ

АРХЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ДЕРЕКТАНУ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И АРХИВОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АРХЕОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

АҚПАРАТТЫҚ АНЫҚТАМАЛЫҚ
Қазақстан тарихы шетел мұрағаттарында

(XVIII-XX ғғ.)

VІ том
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК
История Казахстана в зарубежных архивах

(XVIII-XX вв.)

том VІ

АСТАНА

2012

УДК 930.25

ББК 79.3Я7

П 26
Рекомендовано к изданию Советом по рассмотрению научных проблем в области архивного дела и документации Комитета информации и архивов Министерство культуры и информации Республики Казахстан (протокол № 2 от 14 августа 2012 г.).Редакционная коллегия:
К. К. Борашев (председатель), Г. Т. Исахан, Л. А. Абдирасилова
Составители:
Б. Т. Жанаев, Ж. А. Сатаева, К. П. Паримбекова, А. А. Ерназаров

История Казахстана в зарубежных архивах (XVIII-XX вв.). Том VІ. Информационный справочник. – Астана: РГУ «Национальный центр археографии и источниковедения», 2012. - 295 с.

ISBN 9965-23-192-3
Основу информационного справочника «История Казахстана в зарубежных архивах» составляет перечень выявленных и приобретенных документов (копии) XVIII–XX из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов (г.Красногорск), Российского государственного архива фонодокументов (г.Москва), Гостелерадиофонда (г.Москва), Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан, Национального архива Республики Татарстан, Государственного архива Алтайского края, Государственных архивов Астраханской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской (г.Екатеринбург), Челябинской областей, Государственного архива г. Тобольска, Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Справочник предназначен для профессиональных историков, археографов, источниковедов, аспирантов и соискателей.ББК. 79.3Я7ISBN 9965-23-192-3


© Национальный центр археографии и источниковедения, 2012Құрастырушылардан
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы – бұл бұрынғы кеңестік кеңістіктегі өзіндік бірегей бағдарлама. Мәдени мұраны сақтау және көбейту ісі алғаш рет мемлекеттік іс болып, басым бағыт мәртебесін алды.

Мемлекеттік бағдарлама міндеттері шеңберіне: қазіргі заманғы ұлттық мәдениетті, ауыз әдебиетін, салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрпын енгізе отырып, Қазақстан мәдени мұрасын зерделеудің жүйесін құру; тарих үшін ерекше маңызы бар тарихи-мәдени, архитектуралық және жазба ескерткіштерді жаңғырту; ұлттық әдебиет пен жазба әдебиеттің көп ғасырлық тәжірибесін топтастыру; әлемдік ғылыми ойлардың, мәдениет пен әдебиеттің озық жетістіктерін ескере отырып, мемлекеттік тілдегі гуманитарлық білім қорын құру енеді.

Мұрағат мекемелері қызметкерлерінің басқа елдердің, соның ішінде Армения, Ресей, Өзбекстан, сондай-ақ Ұлыбритания, Германия, Египет, Қытай, Польша, АҚШ, Түркия, Финляндия мемлекеттеріндегі әріптестерімен өзара тығыз қарым-қатынасы нәтижесінде Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қоры жаңа құжаттық деректермен толықты.

Тарих ғылымын одан әрі дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылы 1 наурызында № 183 қаулысымен Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті жанынан тарихи деректерді зерделеудің және пайдаланудың әдістемесін әзірлеумен, оларды археографиялық сипаттаумен, республикада және шетелде сақталған Қазақстан тарихына қатысты мұрағаттық құжаттар мен қолжазбалар туралы мәліметтерді анықтаумен айналысатын Археография және деректану ұлттық орталығы құрылды.

Қазіргі таңда Ұлттық орталықтың мәліметтер базасына XVI-XX ғасырлар аралығын қамтитын он бес шет мемлекеттің 80 мұрағаттық мекемесінен 41 000-нан астам құжат енгізілген.

Осы мәліметтер базасы негізінде Ұлттық орталық 2010 жылы «Қазақстан тарихы шетел мұрағаттарында» ақпараттық анықтамалығының алғашқы екі томын, 2011 жылы III және IV томдарын баспадан шығарды.

VI томның негізін Ресей Федерациясының мұрағаттық қорларынан анықталған және сатып алынған XVIII-XX ғасырлардағы құжаттардың (көшірмелерінің) төмендегідей тізбесі құрайды: Ресей кинофотоқұжаттар мемлекеттік мұрағаты (Красногорск қ.), Ресей фоноқұжаттар мемлекеттік мұрағаты (Мәскеу қ.), Мемлекеттік телерадиоқоры (Мәскеу қ.), Башқұртстан Республикасының Орталық мемлекеттік тарихи мұрағаты, Татарстан Республикасының Ұлттық мұрағаты, Алтай өлкесінің мемлекеттік мұрағаты, Астрахан, Новосибирск, Түмен, Свердловск (Екатеринбург қ.), Челябі облыстарының мемлекеттік мұрағаттары, Тобол қаласы мемлекеттік мұрағаты, Санкт-Петербор кинофотоқұжаттар Орталық мемлекеттік мұрағаты, Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің орталық мұрағаты.

Ұсынылып отырған құжаттар тізбесі Қазақстан тарихын зерттеу үшін аса маңызды, онда қазақ халқының біртуар ұлдарының өмірі мен қызметтері баяндалады. Атап айтсақ, Башқұртстан Республикасының Орталық мемлекеттік тарихи мұрағатынан – халық ақыны және ағартушы Мағжан Жұмабаевты айыптау жөніндегі құжаттар; Челябі облысының Біріккен мемлекеттік мұрағатынан кеңестік арнайы органдардың Әлихан Бөкейхановтың қызметі туралы хабарламалары, Мұстафа Шоқай төрағалық еткен өкіметтің, сондай-ақ Түркістанда құрылған ұлттық өкіметтің құжаттар тізбесі бар.

Ақпараттық анықтамалық кәсіби тарихшыларға, археографтарға, деректанушыларға, аспиранттар мен ізденушілерге арналған.
От составителей
Государственная программа «Культурное наследие» – это единственная в своем роде программа на всем постсоветском пространстве. Впервые работа по сохранению и приумножению культурного наследия приобрела статус приоритетной, став государственным делом.

В область задач государственной программы входят: создание системы изучения культурного наследия Казахстана, включая современную национальную культуру, фольклор, традиции и обычаи; воссоздание историко-культурных, архитектурных и письменных памятников, имеющих особое значение для истории; обобщение многовекового опыта национальной литературы и письменности; создание фонда гуманитарного образования на государственном языке с учетом лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы.

Результатом работы архивных учреждений, их тесного взаимодействия с коллегами из других стран, в том числе как Армении, России, Узбекистана, а также Великобритании, Германии, Египта, Китая, Польши, США, Турции, Финляндии Национальный архивный фонд Республики Казахстан пополнился новыми документальными источниками.

В целях дальнейшего развития исторической науки 1 марта 2005 года №183 соотвествующим Постановлением Правительства Республики Казахстан при Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан создан Национальный центр археографии и источниковедения, который занимается разработкой методики изучения и использования исторических источников и их археографического описания, выявлением сведений о документах и рукописях по истории Казахстана, хранящихся в республике и за рубежом.

На сегодняшний день в базу данных Национального центра внесены более 41000 документов из 80-ти архивных учреждений пятнадцати зарубежных стран, охватывающих промежуток времени с ХVI по ХХ вв.

На основе базы данных в 2010 году Национальным центром были изданы первые два тома, в 2011 году III и IV тома информационного справочника «История Казахстана в зарубежных архивах».

Основу VI тома составляет перечень выявленных и приобретенных документов (копий) XVIII–XX вв. из архивных фондов Российской Федерации: Российского государственного архива кинофотодокументов (г.Красногорск), Российского государственного архива фонодокументов (г.Москва), Гостелерадиофонда (г.Москва), Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан, Национального архива Республики Татарстан, Государственного архива Алтайского края, государственных архивов Астраханской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской (г.Екатеринбург), Челябинской областей, Государственного архива г.Тобольска, Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Перечень предложенных документов важен для истории Казахстана, так как освещает жизнь и деятельность известных личностей казахского народа из: Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан – документы по обвинению Магжана Жумабаева, народного поэта и просветителя; Объединенного государственного архива Челябинской области – сообщение советских спецорганов о деятельности Алихана Бокейханова, перечень национальных правительств, созданных в Туркестане, включая правительство под председательством Мустафы Чокая.

Справочник предназначен для профессиональных историков, археографов, источниковедов, аспирантов и соискателей.

Российский государственный архив кинофонодокументов

(г. Красногорск)
с 1992 - Российский государственный архив кинофотодокументов (РГА КФДФД)

1978–1992 - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов РСФСР (ЦГАКФФД РСФСР) г.Владимир

1967–VI.1992 - Центральный государственный архив кинофотодокументов СССР (ЦГАКФД СССР)

1941–1967 - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов СССР (ЦГАКФФД СССР)

1934–1941 - Центральный фотофонокиноархив СССР (ЦФФКА СССР)

1926–1934 - Центральный архив кинофотодокументов РСФСР (ЦАКФД РСФСР)

Архив образован в 1992 г. в результате объединения бывшего ЦГАКФД СССР в Красногорске и ЦГАКФФД РСФСР во Владимире.

Впервые кинодокументы начали сосредотачиваться в организованных в 1918 г. при Наркомпросе РСФСР Московском и Петроградском кинокомитетах, которые не только создавали, но и хранили хроникальные фильмы. С 1919 г. кино- и фотодокументы стали концентрироваться в VII секции ЕГАФ в иконографическом отделе Архива Октябрьской революции. Формально кинофотодокументы были включены в ЕГАФ в 1926 г. Они хранились в созданном тогда же Центральном архиве кинофотодокументов (при Центрархиве РСФСР). В 1928 г. в Москве на территории бывшего Лефортовского дворца было построено специальное здание кинохранилища (ул. 2-я Бауманская, ныне здание принадлежит Техническому университету). В 1934 г. к ЦАКФД РСФСР был присоединен Центральный архив звукозаписей (ЦАЗ), образованный в начале 1932 г. С 1941 по 1967 г. архив носил название ЦГАКФФД СССР. После постройки специализированного здания в 1953 г. архив был переведен в г. Красногорск. В 1967 г., в результате выделения фоноотдела в самостоятельное хранилище - ЦГАЗ СССР (сейчас РГАФД), архив преобразован в ЦГАКФД СССР.

Филиал архива в г. Владимире был первоначально основан в 1978 г. как самостоятельное хранилище документов - Центральный государственный архив кинофотофонодокументов РСФСР (ЦГАКФФД РСФСР), но в 1992 г. переподчинен в качестве филиала бывшему ЦГАКФД СССР, получившему современное название.

В начале 1997 г. филиал как самостоятельное хранилище был упразднен. Его фонды документальных фильмов и фотографий были перемещены в здание РГА КФДФД в г. Красногорске, а фонды звукозаписей были переданы в РГАФД.

В апреле 1997 г. архив был внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.Адрес: 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, 1

Код: 8 (495)

Телефон: 562-14-64; Факс: 562-14-64;

Электронная почта: filmarchives@aha.ru

Сайт:   http://rgakfd.ru, http://ргакфд.рф
п/п

Архивный номер

Заголовок единицы хранения (документа)

Дата

ед. хр.

(док-та)

Название архива РК хранящего документа

1

2

3

4

51

РГА КФД.

№ 0-223.


Торжественное совещание, посвященное 5-летию Казахстана.

1925 г.
2

РГА КФД.

№ 652.


І-ІІ-ІІІ.

Торжественное совещание, посвященное 5-летию Казахстана.

1925 г.
3

РГА КФД.

№ 652.


«5-летие Казахстана»

Празденства в Полтарацке (г. Алма-Ата)1925 г.
4

РГА КФД.

№ 0-1461.Джайляу

1932 г.
5

РГА КФД.

№ 1548.


СКЖ №34/92.

Процесс атамана Анненкова и Денисова в Семипалатинском театре, заседание суда, публика, свидетели, братская могила1927 г.
6

РГА КФД.

№ 1592.


СКЖ №44/153.

Стада маралов, отпиливание рогов и их сушка. Советский павильон на Парижской ежегодной ярмарке1928 г.
7

РГА КФД.

№ 1604.


СКЖ №16/74.

Рабочие расчищают снежные заносы на железнодорожном полотне1927 г.
8

РГА КФД.

№ 1-2127.СКЖ №24/28.

Караван верблюдов в окрестностях Алматы1930 г.
9

РГА КФД.

№ 2541.


СКЖ №31/566.

Советско-китайская граница, покупка китайских товаров1935 г.
10

РГА КФД.

№ 2631.


Оп.

Социалистическая деревня №5

Балхаш: ловля рыбы, погрузка в кузов автомобиля, грузчик несет рыбу в товарный вагон1934 г.
11

РГА КФД.

№ 0-2631.

1-2631.


Социалистическая деревня

Общий вид селения у Балхаша
1934 г.
12

РГА КФД.

№ 2939.


СКЖ №39.

Карсакпай1937 г.
13

РГА КФД.

№ 3216.


СКЖ №73.

Артель старателей "Красный партизан" на прииске "Теректы" (Восточный Казахстан) добывают золото"1940 г.
14

РГА КФД.

№ 3222.


СКЖ №74

Строительные работы в районе ущелья Пихтовка (Вост.Казахстан), где пройдет автогужевая дорога (Вост.кольцо)1940 г.
15

РГА КФД.

№ 0-3406.«Социалистическая деревня №1»

Первая республиканская выставка искусств1936 г.
16

РГА КФД.

№ 1-3406.«Социалистическая деревня №1»

Первая республиканская выставка искусств1936 г.
17

РГА КФД.

№ 3463.


«СССР на экране» №5 (фр.вар.)

Искуственное орошение плантаций табака. Переезд из юрт в новые дома1936 г.
18

РГА КФД.

№ 3694.


«Закон счастья»

Пейзажи, нефтепромыслы, кинопленочная фабрика, самолеты и т.д.1937 г.
19

РГА КФД.

№ 1-4102.«Казахстан»

Молодежь Казахстан проходит по Красной площади1940 г.
20

РГА КФД.

№ 4380.


СКЖ №31.

2-й сюжет: студенты на занятиях по электронике, Казахстан, пейзажи, телефонистка.1935 г.
21

РГА КФД.

№ 4598.


СКЖ №27.

Строительство Чимкентского масло-экстрактного завода1941 г.
22

РГА КФД.

№ 4847.


«СССР на экране №2»

Выступление уйгурского ансамбля народных инструментов п/у Салимы Сатаровойбез даты
23

РГА КФД.

№ 0-4930-І.11 столиц.

Игра на национальных инструментах1952 г.
24

РГА КФД.

№ 0-5643.«Летопись». Пребывание делегации знатных хлопкоробов Казахстана и Каракалпакии в Москве

1935 г.
25

РГА КФД.

№ 5681.


«В день 50-летия МХАТа им Горького». Поздравление длегации Казахстана

без даты
26

РГА КФД.

№ I-6903-IV.«Приезды делегаций в Москву»

Прибытие делегаций...и Казахстана для участия в праздновании 70-летия Сталина1949 г.
27

РГА КФД.

№ I-6908-IV.«Похороны М. В. Фрунзе»

Члены правительственной делегации несут тело В. Фрунзе по Красной площади (общий план). МоскваНоябрь

1925 г.

28

РГА КФД.

№ I-8431-IІІ.СК. Союз писателей Казахстана, Муканов С. Нурпеисов

1950 г.
29

РГА КФД.

№ I-9689-IV.Комсомольцы.

Три сестры Джайлыкаровы-Алма, Зейна, Ульджан1943 г.
30

РГА КФД.

№ 9804.


Год спустя.

Освоение целины в Казахстане1955 г.
31

РГА КФД.

№ 10077.«Джамбул Джабаев»

Жамбыл Жабаев (синхронно)1940 г.
32

РГА КФД.

№ 10082.«Джамбул Джабаев»

Жамбыл Жабаев (синхронно)1940 г.
33

РГА КФД.

№ 10712.

Ч. 1.


«По городам 3-х республик»

Столицы союзных республик Казахстана, Узбекистана, Таджикистана1958 г.
34

РГА КФД.

№ 0-11184.Кинолетопись.

Генерал-лейтенант Панфилов обходит строй, приветствует бойцов. Панфилов вручает ордена полковнику Урванову и подполковнику Куц.5 июня

1945 г.

35

РГА КФД.

№ 11430.Друзья едут на Целину.

Молодежь социалистических стран на целине1956 г.
36

РГА КФД.

№ 11586.Кзыл-Орда.

Мынбаев на открытии сессии Центрально-исполнительного комитета Казахстана1926 г.
37

РГА КФД.

№ 1-13242.СКЖ-82

Қазақша күрес, охота с беркутом1940 г.
38

РГА КФД.

№ 14090.«Пионерия» №5.

Слет юных животноводов, постройка юрт, езда на лошадях1943 г.
39

РГА КФД.

№ 14220.К/ж «Ленинградская кинохроника» №21. Проводы на Московском вокзале в Ленинграде отряда комсомольцев, отъезжающих на целинные земли Казахстана

1956 г.
40

РГА КФД.

№ 14307.Ленинградский киножурнал №36

Школьники 222-й Ленинградской школы готовят посылки со школьными принадлежностями для отправки в школу совхоза им. 25-летия Октября КазССР. Комсомольцы, подарки для целинников1954 г.
41

РГА КФД.

№ 15029.«СССР сегодня» №6.

Летчик Сургутанов, открывший железно-рудное месторождение Казахстана, строительство горно-обогатительного комбината1957 г.
42

РГА КФД.

№ 15282.К/ж «Новости дня» №30.

Студенты МГУ работают на уборке урожая зерновых в с/зе «Рославский» в Казахстане1956 г.
43

РГА КФД.

№ 1-15307.«Новости дня» №3.

Ворошилов К.Е. вручает орден Ленина (КазССР) Ташенову1957 г.
44

РГА КФД.

№ 1-15451.«Встречи в Америке»

Д. А. Кунаев в самолете по пути в США в составе делегации государственных деятелей СССР1960 г.
45

РГА КФД.

№ 1-15514-IV.«Английская сельскохозяйственная делегация в Советском Союзе»

Храм в г. Алма-Ате- одно из самых высоких деревянных зданий в Европе. Алма-Ата1955 г.
46

РГА КФД.

№ 15553.Первая весна.

Освоение Целины1954 г.
47

РГА КФД.

№ 1-15715.С/в «Праздник советской Украины»

Председатель президиума КазССР Ташенов Ж. А. Выступает на юбилейной сессии ВС Украины, посвященной 40-летию УкрССР. КиевДекабрь

1957 г.

48

РГА КФД.

№ 16041. Ч. 6.«Голоса целины»

С-зы:«Кайратинский», «Ленинский, г. Целиноград, улицы города»1961 г.
49

РГА КФД.

№ 17519.Комсомольцы Москвы едут на целинные земли

Кустанайская областьбез даты
50

РГА КФД.

№ 17569.Год спустя.

Целина. Кустанайская область1955 г.
51

РГА КФД.

№ 17573.На новые земли

Город Кустанай, целина1954 г.
52

РГА КФД.

№ 18132.«Остров здоровья» авт. О. Абишев

Курорт Боровое1964 г.
53

РГА КФД.

№ 18136.К/ф «Золотая волна»

Совхозы: Коктауский Амангельдинского района и им. Ленина Федоровского района Кустанайской области1962 г.
54

РГА КФД.

№ 1-18162.К/ф «В едином строю к великой цели»

Д. А. Кунаев и члены правительственной делегации на приеме у Георгию Деш. Бухарест1962 г.
55

РГА КФД.

№ 18181.К/ф «Школа героев»

Об Оренбургском летном училище и его выпускниках. Алма-Атинский аэроклуб, Т. Бегельдинов с курсантами, С. Д. Луганский-генерал-майор во время беседы с курсантами1962 г.
56

РГА КФД.

№ 18470.

Ч. 12.


«Русское чудо» ІІ серия.

Самолет над Тянь-Шанем, Алма-Ата, Хадиша Мурзалиева- первая казашка-врач, заведующая кафедрой II женской клиники при медицинском институте1963 г.
57

РГА КФД.

№ 18479. Ч. 4.К/ф «Американские губернаторы в СССР»

Д.А. Кунаев принимает американских губернаторов1959 г.
58

РГА КФД.

№ 19028.


К/л «Москвичи на целине»

С/з «Ленинградский» Кустанайской области. Быт, семьи, техника1956 г.
59

РГА КФД.

№ 19036.


К/л «Народный акын Омар Шипин в гостях у целинников»

С/з "Маяковский" Убагарского района Кустанайской области. Встречи, пейзажи, народный депутат, акын Омар Шипин1956 г.
60

РГА КФД.

№ 19037.


К/л «Кочарское месторождение железной руды»

Месторождение в Кустанайской области. Поселок геологов «Кочары». Жилые дома, клуб, строительство новых домов1956 г.
61

РГА КФД.

№ 19040.


К/л «Новостройка пятилетки Казахстана»

Строительство Карагандинского металлургического завода. Строительство жилых домов1956 г.
62

РГА КФД.

№ 19124.


К/л «Промышленное будущее Кустанайской области»

Кочарское месторождение, Соколовско-Сарбайское месторождение, г. Кустанай1956 г.
63

РГА КФД.

№ 19129.К/л «Соколовско-Сарбайское месторождение железной руды»

Строительство горно-обогатительного комбината, жилых домов в г. Рудном1956 г.
64

РГА КФД.

№ 19130.


К/л «Зерносовхоз Ленинградский»

Фильм о совхозе «Ленинградском»1956 г.
65

РГА КФД.

№ 19173.


«Коксайская геологическая партия»

Геолого-разведочные работы у гор Жалгыз. Начальник партии А. Б. Григоряну1956 г.
66

РГА КФД.

№ 19313.


«На строительстве казахстанской Магнитки»

Строительство ТЭЦ, установка металлоконструкций. Начальник ТЭЦ-строя С.И. Куликов, бригадир монтажников Клейн В.Т. и др.1956 г.
67

РГА КФД.

№ 19392.


К/л «1 мая» 1957 г.

Строительство дороги, связывающей Китай, МНР и СССР, работы на участке, проходящем по Казахстану1957 г.
68

РГА КФД.

№ 19549.


Материалы по фильму «Свет Октября» (1-й оч. Маленький сюжет)

Металлургический завод в г. Темир-Тау, на котором использовано изобретение чехославского мастера-сталепрокатчика Б. Сладека1957 г.
69

РГА КФД.

№ 19563.


«Новости дня» №12

г. Алма-Ата, Совещание передовиков сельского хозяйство. В кадрах: старые дома г. Алма-Аты, строительство новых домов1961 г.
70

РГА КФД.

№ 19578.


«Новости дня» №27.

Строительство горного курорта «Рахмановские ключи», транспортировка грузов для строительства1961 г.
71

РГА КФД.

№ 1-19597.К/ж «Новости дня» №46.

Д. А. Кунаев выступает на совещании передовиков сельского хозяйства республики Средней Азии, Азербайджана, Южно-Казахстанской области1961 г.
72

РГА КФД.

№ 19709. Ч. 2.К/ф «Добрые вести»

Кустанайская область, совхоз Айдарлинский, директор совхоза Белопольский А., строительство Целинограда, архитекторы1961 г.
73

РГА КФД.

№ 19710. Ч. 2.К/ф «Михаил Довжик»

О.М. Довжик, с/з Ярославскийбез даты
74

РГА КФД.

№ 19985-1.К/л «Атасуйское железно-рудное месторождение»

Карагандинская область Жана-Аркинский район. Атасуйский карьер1957 г.
75

РГА КФД.

№ 19988.


К/л «Объединенная сессия АН СССР и АН КазССР в Кустанае»

21-27 мая 1957 г. заседание сессии в Доме культуры. Выступают: В.С. Немчинов, И.Т. Тажиев, Ш.Ч. Чокин, министр геологии Казахстана Богатырев. Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат1957 г.
76

РГА КФД.

№ 20061.


К/л «Атасуйское железно-рудное месторождение»

1957 г.
77

РГА КФД.

№ 20116.


«На строительстве Бухтарминской ГЭС».

Поселок Серебрянка, строительство. Территория зоны будущего затопления. Село Усть-Бухтарма. Улицы. Семья Барсуковых, их дети, родители. Строительство новых домов в с. Серебрянка1957 г.
78

РГА КФД.

№ 20129.


Город Усть-Каменогорск. Улицы старого города с частными одноэтажными домами. Корпус свинцово-цинкового комбината

1957 г.
79

РГА КФД.

№ 20169.


К/л «Соколовско-Сарбайское месторождение железной руды»

Сент. 1957 г. рудник, территория, месторождение, экскаваторные работы. Строительство гидроузла на р. Тобол. Старый поселок строителей: бараки, землянки, палатки1957 г.
80

РГА КФД.

№ 20523. Ч. 6.«Белое золото нашей страны».

Аул в пустыне, старый колодец "Чигири", женщина достает бурдюк с водой. Каналы на реках Аму-Дарье, Сыр-Дарье. Всесоюзное совещание хлопкоробов в Кремле 18 февраля 1958 г.1958 г.
81

РГА КФД.

№ 20533.


«Гости из Дамаска». Прием делегации ОАР председателем Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана муфтием Э. Бабахановым

1958 г.
82

РГА КФД.

№ І-20635.К/л «Похороны М. В. Фрунзе»

Почетный караул. МоскваНоябрь

1925 г.

83

РГА КФД.

№ І-20636.К/л «Похороны М. В. Фрунзе»

Почетный караул. МоскваНоябрь

1925 г.

84

РГА КФД.

№ 20823.


К/ж «Новости дня». Космонавты в районе приземления корабля (В. Комаров, К. Феоктивистов, Б. Егоров)

1964 г.
85

РГА КФД.

№ 21118.


К/ж «Новости дня» №35 г. Москва. Встречи студентов Московского автодорожного института, построивших в Казахстане автодорогу, Московский ВТУ им. Баумана из Казахстана

1965 г.
86

РГА КФД.

№ 21465.


«В Экибастузе» Виды города. Производственные процессы в разрезе Северном

1958 г.
87

РГА КФД.

№ 21486.


«Строительство дороги Дружба»

Виды г. Актогая. Работы на строительстве ж/д "Актогай-Госграница"1958 г.
88

РГА КФД.

№ 21563.


К/ж «Новости дня» №45.

Производственные процессы на строительстве плотины на р. Малая Алма-Атинка1966 г.
89

РГА КФД.

№ 21933.


Материалы по фильму «Пора большого новоселья»

Строительство г. Темиртау1959 г.
90

РГА КФД.

№ 22317.


«Н.С. Хрущев в с/зе «Рославльский» (материалы к фильму «Наш Никита Сергеевич»)»

Прибытие правительственной делегации на станцию «Отар» Алма-Атинской обл.без даты
91

РГА КФД.

№ 22541.


Материалы по фильму «Мангышлак. Начало пути»

Все по Мангышлаку, конференции. Особо ценный документ1964-1966 гг.
92

РГА КФД.

№ 23015.


«Совещание передовиков КазССР»

Правительственная делегация в АН КазССР1961 г.
93

РГА КФД.

№ 23368.


К/ж «Хроника наших дней» №11

Один из полигонов для испытания ядерного оружия. Ученые-сейсмологи из США наблюдают за показаниями приборов1987 г.
94

РГА КФД.

№ 23374.


«Хроника наших дней» №17.

Научно-производственное объединение "Каракуль" (Чимкентской области)1987 г.
95

РГА КФД.

№ 23541.


«Встреча ветеранов Панфиловской дивизии»

1984 г.
96

РГА КФД.

№ 23754.


«Хроника наших дней» №24.

Уничтожение ракет средней и меньшей дальности близ п. Сары-Озек1988 г.
97

РГА КФД.

№ 23942.


«Уничтожение ракет ОТР-22»

Ракетная станция «Сары-Озек». Присутствуют военнослужащие СССР и США в том числе: В.И. Дубинин, А. Парр. Капитан В.И. Каппских, корреспонденты1988 г.
98

РГА КФД.

№ 23972.


«Уничтожение ракет меньшей дальности» Ракетно-операционная станция «Сары-Озек». Присутствуют военнослужащие СССР и США в том числе: В.И. Дубинин, А.Парр. Капитан В.И. Каппских, корреспонденты

1988 г.
99

РГА КФД.

№ 23975.


«Уничтожение ракет меньшей дальности».

Остатки фильма «Русские глазки американцев»1988 г.
100

РГА КФД.

№ 1-23994.К/л «Пребывание М.С. Горбачева в Орловской области».

Г.В. Колбин- первый секретарь КП Казахстана во время выступления на встрече в г. Орле. Орловская область1988 г.
101

РГА КФД.

№ 24278.


«Страна советская» №6.

Монтаж прокатного стана «1 700». Работает бригадир Одинцова А.1967 г.
102

РГА КФД.

№ 24388.


К/ф «Гости из Камбоджи»

Прием делегации С.Б. Ниязбековым, посещение ряда организаций1967 г.
103

РГА КФД.

№ 24804.


К/ф «Этого не было на карте»

г. Рудный, Соколовско-Сарбайский комбинат, пейзажи казахской степи1968 г.
104

РГА КФД.

№ 25095.


К/ж «По Советскому Союзу» №65

Выступление государственного ансамбля «Гульдер», танцует

Г. Талпакова


без даты
105

РГА КФД.

№ 25268.


К/ж «Новости дня» №38.

Гастроли ансамбля "Гульдер" в г. Москве (синхронно)1970 г.
106

РГА КФД.

№ 25326.


К/ж «Ровестник» №10.

Чибаны совхоза «Тарбатайский», (2 сюжет). Ансамбль «Гульдер» Г.Толпакова (последний сюжет)1970 г.
107

РГА КФД.

№ 25385. Ч. 6.К/ф «Л.И. Брежнев в Казахстане»

Хроника событий связанных с пребыванием Л.И. Брежнева в Казахстане (начиная с 1954 г.)1976 г.
108

РГА КФД.

№ 25580. Ч. 7.«Повесть о коммунисте»

Л.И. Брежнев1976 г.
109

РГА КФД.

№ 25846. Ч. 2.К/ф «Атлас Ильича» Хроника 20-х годов. В кадрах: Восточный Казахстан. Коллективизация, ликвидация неграмотности, Байконур, взлет первой ракеты, Ю. Гагарин, секретарь Тургайского обкома партии С. Кусаинов

1977 г.
110

РГА КФД.

№ 1-25925.К/ж «Новости дня» №45.

Дни Казахстана на ВДНХ (среди казахстанцев-Белялов, А. Дарибаев и др.)1972 г.
111

РГА КФД.

№ 1-26526. Ч. 1.К/ф «Праздник на земле Казахстана»

Д.А. Кунаев и Л.И. Брежнев (60-летие КазССР)1980 г.
112

РГА КФД.

№ 1-27802.К/ф «Посланцы братского Лаоса в СССР». Д.А. Кунаев во время встречи делегации во главе с Генеральным секретарем ЦК партии Лаоса. Кейсоном Фомвиханем. Алма-Ата

1976 г.
113

РГА КФД.

№ 1-28204.К/л «Открытие мемориала Славы в Алма-Ате». Д.А. Кунаев на открытии мемориала (сажает ель)

1975 г.
114

РГА КФД.

№ 28391.


К/ф «Казахстан туристский»

Музеи, Семипалатинск, Чапаево, Уральск, Алма-Ата1984 г.
115

РГА КФД.

№ 1-28840. К-ІІІК/ж «Новости дня» №33.

Д.А. Кунаев выступает на торжественном собрании, посвященном 60-летию КазССР (синхронно)1980 г.
116

РГА КФД.

№ 29908.К/ф «Ядерная оспа»

История Советско-Американской ядерной гонки. Ядерные испытания в Казахстане и США1988 г.
117

РГА КФД.

№ 1-30757. Ч. 2.«Трудный путь перемен»

Председатель Верховного Совета КазССР Н. А. Назарбаев в Президиуме внеочередного 3-го съезда народных депутатов СССР1990 г.
118

РГА КФД.

№ 31063. Ч. 3.«Игра в бабки по-куртински» реж. Г.Емельянов

О Мэлсе Елеусизове1990 г.
119

РГА КФД.

№ 1-31133.К/ф «Почему люди тянутся к звездам?»

Н. А. Назарбаев во время запуска космического корабля "Союз ТМ-13" советско-австрийским экипажем на борту, в составе которого казахстанский космонавт Т. А. Аубакиров. Байконур1991 г.
120

РГА КФД.

№ 31158. Ч. 2.«Турмагамбет-акын» реж. М. Карбозов.

О казахском акыне Турмагамбете Изтлеуове1990 г.
121

РГА КФД.

№ 1-31208.К/ф «27 съезд КПСС, выпуск 7»

Н. А. Назарбаев, председатель Совета Министров КазССР во время выступления на 27 съезде КПСС. Москва1986 г.
122

РГА КФД.

№ 1-31321. Ч. 2.К/ф «Шпион» реж. Г.Алдангаров.

И.И. Андерсен-житель одного из поселков Казахстана, жизнь и быт поселка1989 г.
123

РГА КФД.

№ 31328.


«Клетка» реж. В. Тюлкин.

О гепарде Несси1990 г.
124

РГА КФД.

№ 1-31492.К/ж «Хроника наших дней» №14.

Народный депутат Н. А. Назарбаев на заседании 1-го съезда народных депутатов СССР во время обсуждения трагических событий в Тбилиси 9 апреля 1989 г.1989 г.
125

РГА КФД.

№ 31600.


«Космодром Байконур»

Космонавты, музей Байконурабез даты
126

РГА КФД.

№ 1-31705.

1-31706.

1-31709.


К/ж «30 лет космическому полету Ю.А. Гагарина»

Выступление Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на стадионе перед началом воздушного парада в честь 30-летия космического полета Ю. Гагарина. Н. А. Назарбаев на аэродроме и на площади во время торжеств в Байконуре по случаю 30-летия полета Ю. Гагарина. Г. Ленинск1991 г.
127

РГА КФД.

№ 1-31737.

Ч. 4.


Д/к/ф «Ничего плохого не помню»

Хроника 1955-1956 гг. Д. А. Кунаев выступает в одном из целинных совхозов1990 г.
128

РГА КФД.

№ 1-31790.С/в «Хроника нашего дня» №5, 6.

Н. А. Назарбаев во время выступления на IV съезде народных депутатов СССР (синхронно)1991 г.
129

РГА КФД.

№ 1-31821.К/ф «Не смущаясь микрофона»

Н. А. Назарбаев во время выступления на IV съезде народных депутатов СССР (синх.). Москва1991 г.
130

РГА КФД.

№ 1-31955.К/л «Всеармейское совещание представителей офицерских собраний»

Н. А. Назарбаев во время выступления на всеармейском совещании представителей офицерских собраний. Москва1991 г.
131

РГА КФД.К/ж «Новости дня» №11, 12.

Д.А. Кунаев выступает на совещании передовиков с/х1961 г.
132

РГА КФД.

№ 2-99873.Мусульманская группа работников искусства на одной из улиц среднеазиатского города

1930-1935 гг.
133

РГА КФД.

№ 0194694.К. Байсеитова в роли Акжунус в опере «Ер-Таргын».

1937 г., г. Ленинград, авт. Хайкин
134

РГА КФД.

№ 0-338591.Народный артист СССР, главный режиссер театра сатиры В. Плучек (слева) приветствует главного режиссера театра им. Ауэзова А. Мамбетова во время открытия гастролей Казахского театра в Москве пьесой «Карагоз»

10 августа 1982 г., г. Москва, авт. М. Строков
135

РГА КФД.

№ 0-346567.Ведущие казахские актеры (слева направо): народный артист КазССР А. Молдабеков, народная артистка СССР Х. Букеева, народная артистка КазССР Б. Римова, народная артистка СССР Шарипова, и народный артист СССР И. Ногайбаев у входа в театр им. Моссовета, где проходят гастроли Алма-Атинских гостей

10 августа 1982 г.,

г. Москва, авт.

М. Строков

136

РГА КФД.

№ 0-101508.Здание Карагандинского областного драматического театра

1940 г.,

г. Караганда, авт. Бутом


137

РГА КФД.

№ 0-158694.К. Байсеитова со студентами консерватории

1951 г.
138

РГА КФД.

№ 0-109389.Ж. Омарова (портрет)

1943 г., г. Алма-Ата, авт. Поздняков
139

РГА КФД.

№ 2-47346.Заседание писательского актива Казахстана

1928-1930 гг.
140

РГА КФД.

№ 0-120996.И.В. Панфилов на наблюдательном пункте

1943 г.
141

РГА КФД.

№ 0-342024.Работницы вязального цеха Алма-Атинского производственного объединения им. Дзержинского, почетным членом которого является И.В. Панфилов, во время встречи с его дочерью, ветераном ВОВ

26 ноября 1984 г., г. Алма-Ата, авт. В. Глущенко
142

РГА КФД.

№ 242997.Мужщина с белым верблюдом

1938 г.
143

РГА КФД.

№ 32931.


Глиняные юрты

1938 г.
144

РГА КФД.

№ 33929.


Типы рабочих казахов камнеломщиков Турксиба. Рабочий с киркой на плече

1928 г.
145

РГА КФД.

№ 4-18915.Кипячение молока для приготовления курта

1940 г.
146

РГА КФД.

№ 4-17387.Весенняя стрижка барана около юрты

1926-1928 гг.
147

РГА КФД.

№ 4-18962.Женщина за сушением шерстяных ниток

1926 г.
148

РГА КФД.

№ 4-17428.Впашка поля деревянными плугом на верблюдах

1927 г.
149

РГА КФД.

№ 413536.Нищий казах

1927 г.
150

РГА КФД.

№ 413555.Казах- поводырь верблюда в степи

1927 г.
151

РГА КФД.

№ 416923.Семья кочевников- казахов на отдыхе в степях Алтая

1927 г., Алтая
152

РГА КФД.

№ 414425.Семья казаха в своей юрте за чаем

1927 г.
153

РГА КФД.

№ 417425.Полив полей из арыка

1927 г.
154

РГА КФД.

№ 413633.Типы бедняков-казахов

1927 г.
155

РГА КФД.

№ 417461.Доение кобылицы на зимовке

1927 г.
156

РГА КФД.

№ 414538.Казах отдыхает в юрте

1927 г.
157

РГА КФД.

№ 417460.Молодая казашка мелет зерно на ручной мельнице

1927-1928 гг.
158

РГА КФД.

№ 4-19677.Женщины-казашки Тамирского уезда Актюбинской области за витьем аркана из овечьей шерсти у своей юрты

1928 г., Актюбинской обл.
159

РГА КФД.

№ 2-47162.Бригадир шахты №1 Мынбаев в гостях у Кузембаева

1928-1930 гг., КазССР
160

РГА КФД.

№ 268046.Казахи раскладывают свою кибитку (на снимке собирают юрту)

1928-1930 гг.
161

РГА КФД.

№ 242781.Женщина-казашка из аула Каржас слушает радиопередачу (сидит по-казахски в головном уборе с наушниками на голове)

1929 г., Омский округ
162

РГА КФД.

№ 247185.Общий вид казахской деревни (аул с юртами, улица)

1930 г.
163

РГА КФД.

№ 415115.Казашка-колхозница кормит ребенка в яслях

1930 г., КазССР
164

РГА КФД.

№ 247183.Бригада казахов-землекопов (на строительстве Турксиба)

1934 г., КазССР
165

РГА КФД.

№ 415120.Колхозница-казашка (просто молодая девушка)

1930 г.
166

РГА КФД.

№ 244649.Колхозницы толкут просо в колхозе им. Баже

1930 г.
167

РГА КФД.

№ 276339.Типы казахов (у юрты всадники)

1930 г.
168

РГА КФД.

№ 0278432.Тип казаха (портрет молодого человека)

1930 г. М. Альперт («СССР на стройке» серия?)
169

РГА КФД.

№ 268006.Казах из колхоза «Бильямс» бреется в парикмахерской впервые в жизни

1930 г., КазССР
170

РГА КФД.

№ 283575.Портрет Каратальского казаха

1930 г., Турксиб
171

РГА КФД.

№ 2-31371.Кочующий казах с теленком направляется в степь (р-н Турксиба)

1930 г., КазССР
172

РГА КФД.

№ 2-83564.Группа детей казахов

1930 г., Турксиб
173

РГА КФД.

№ 0282929.

0282930.


Женщина обмазывают глиной жилой дом

1933 г., Аральск авт. В.С. Кинеловский
174

РГА КФД.

№ 0282948.Вид юрты в одном из селений в р-не Джусалы

без даты
175

РГА КФД.

№ 0282965.Казахские женщины у юрты

без даты
176

РГА КФД.

№ 2-67026.Семья казаха-кочевника у своей кибитки в Карагандинской степи

1932 г.
177

РГА КФД.

№ 0-25196.Группа казахов за чтением газеты

1937 г., КазССР
178

РГА КФД.

№ 2-102624.Тип молодой матери-казашки

1936-1940 гг.
179

РГА КФД.

№ 06055.


Тип казашки-колхозницы Западного Казахстана (аул Досор)

1935 г.
180

РГА КФД.

№ 268162.Портрет горняка-казаха

1934 г., Карабаш авт. Салимов
181

РГА КФД.

№ 269747.Шахтеры-казахи покупают газеты у газетного киоска

1934 г., г. Караганда авт. Саломахин
182

РГА КФД.

№ 281471.Семья казаха-кочевника переезжает на кочевье

1934 г., КазССР
183

РГА КФД.

№ 416974.Типы казашек-подростков

1930-1932 гг., Каз-н
184

РГА КФД.

№ 0-169792.Вид дворика казахского колхозника

1947 г., КазССР авт. Бродский, Шулькина
185

РГА КФД.

№ 0-187932.Семья чабана овцеводческого совхоза им. Ленина Джамбульской области слушает радиопередачу из Алма-Аты

1949 г., КазССР авт. А. БахваловРоссийский государственный архив фонодокументов
Гостелерадиофонд (г. москва)
Центральный государственный исторический архив
Национальный архив республики татарстан (на рт)
Ф. 93. казанская учительская семинария
Ф. 116. казанская духовная семинария
Ф. 199. казанское губернское жандармское управление
Ф. 967. машанов м. а. - профессор казанской духовной академии
Ф. 969. катанов н. ф. - ординарный профессор сравнительного языкознания
Казанского университета
Государственный архив алтайского края
Государственный архив астраханской области
Объединенный государственный архив челябинской области
Центральный государственный исторический архив санкт петербурга
Содержание российский государственный архив кинофотодокументов


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет