Музыкалық өнер теориясы мен технологиясыбет1/5
Дата11.12.2019
өлшемі0,63 Mb.
#53431
  1   2   3   4   5
Байланысты:
Муз онер
Педагогикадагы статистика сурактары, Педагогикадагы статистика сурактары, Лекция ЦС каз , Жүрінов Ғ., AZhK3324 Ақпараттық жүйелер құрылымы, Аннотация, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Таубай.Б 5.4, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, оқу бағдарлама, Дефектология силлабус, Силлабус Мінез-құлық психологиясы
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
«Бекітемін»

Педагогикалық факультет

деканы
________ А.С.Қыдыршаев

«__»__________ 2012ж.

Педагогика факультеті

«Педагогика жəне психология» кафедрасы
Музыкалық өнер теориясы мен технологиясы

(пəннің атауы)


Пəннің оқуəдістемелік кешені
050102 «Бастауышта оқыту педагогикасы жəне əдістемесі» мамандығының студенттері үшін қашықтан оқытудың желілік технологиясы бойынша

Курс 2


Семестр – 4

Кредит саны 2

Практикалық сабақ – 30 сағат

Оқытушының жетекшілігімен


студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) 15 сағат

СӨЖ – 30сағат

Емтихан – 4 ші семестрде

Барлығы –90 сағат


Орал, 2012ж

«Музыкалық өнер теориясы мен технологиясы» міндетті пəнінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқуəдістемелік кешен 5В010200 мамандығы бойынша титік оқу
бағдарламасы негізінде құрастырылды. Пəннің оқу əдістемелік кешені Педагогика жəне психология кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011. оқу бағдарлама негізінде құрастырылған.
Құрастырған(дар): Мусагалиева Г.Б.
Педагогика жəне психология кафедрасының отырысында бекітілді.
“____” ________________2012 ж. № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі: ___________ Адельбаева Н.А.


(қолы)
Факультеттің № __ хаттама “___” ____________ 2012 ж. оқуəдістемелік

кеңесінің отырысында бекітілді.

Факультеттің оқуəдістемелік кеңесінің төрағасы __ ______

(қолы)

Факультеттің оқуəдістемелік

кеңесінің төрағасы ______________

(қолы)

Н.А.Адельбаева(атыжөні)

2 Қолданушыға нұсқау

Комплектация
Сырттай бөлімнің студенттеріне «Саз құралдары» пəнін қашықтан оқытудың оқу əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді:

1.«Саз құралдары» курсының жұмыс бағдарламасы
 1. Саз құралдары пəнінен дəріс материалдары
 1. Білімді тексеруге арналған сұрақтар, тапсырмаларды орындауға жəне емтиханға дайындалуға арналған əдістемелік нұсқаулар
 1. Балтабаев М., Өтемұратова Б «Елімай» бағдарламасы бойынша методикалық құрал. Алматы, «Атамекен», 1993. электрондық оқу құралы

Жүйелік талаптар
Оқу əдістемелік кешенмен тиімді жұмыс жасу үшін ко мпьютер келесі минималь талаптарды жауап беруі қажет: MS Windows /2000/XP/ операциялық жүйесі, процессор 166 МГц; 128 Мб оперативті жады; DVDдискіні оқу құ ралы; дыбыстық карта; «тышқан» құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera.

Құжат тілі: HTML.1. Оқытушы туралы мəлімет


Мусагалиева Гульнур Бактыгалиена Педагогика жəне п сихология


кафедрасының оқытушысы

Офис: жəне Педагогика психология кафедрасы

Толық мекенжайы: корпус № 7 – Студенттер көшесі 2 (2 қабат), 212каб.

Жұмыс телефоны: 505346

Үй телефоны: 253358

Электрондық адрес: gulnur_muz@ mail.ru2. Пəн туралы мəлімет
Курсты ысаша сипаттамасы:
БМ музыка үйрету тəрбиесінің теориясы мен технологиясы пəні IIІ курс студенттеріне оқылады. Ол екі бөлімнен тұрады:

 1. «БМ музыка үйрету тəрбиесінің теориясы негіздері» курсы

 2. «БМ музыка үйрету тəрбиесінің технологиясы негіздері» курсы


Курс масаты:
Студенттердің бойында музыкалықпедагогикалық мəд ениетінің негізін қалыптастыру жəне болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін оқушыларға музыкалық тəрбие беру жұмысына даярлау.
Курс міндеті:


  1. Бастауыш мектептің болашақ ұстаздарына музыкаға жəне мектептегі музыкапедагогикалық жұмысына сүйіспеншілігін қалыптастыру.
  1. Студенттерге музыканың мəні мен ерекшеліктерін, оның адам өмірінде əлеуметтік ролін ашып көрсету, олардың бойында музыка өнері туралы білім жүйесін, музыканы дұрыс қабылдау дағдыларын, музыкадағы өмір мазмұнын білу қабілеттерін қалыптастыру жолдарын көрсету.

 1. Бастауыш білімнің мемлекеттік стандартқа сəйкестігі бағдарламасының мазмұны жəне онымен өткізілетін жұмыстың негізгі принциптері мен əдістерін толық игерту.

 2. Сыныптан тыс музыкалық жиындарды өткізудегі өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын тəрбиелеу.


Курс мазмны:

I Кіріспе. Музыканерді трі жəне тəрбие ралы. Өнер – қоғамдық сананың формасы. Музыкаөнер


құралы. Баланың жеке басын дамытуда музыкалық тəрбиенің атқаратын ролі. Жалпы білім беретін мектептегі музыкалық тəрбие мəселесінің қысқаша тарихы. Қазақстандағы музыкалық тəрбиенің тарихы жəне оның қазіргі кезеңдегі дамуы. Ресейдегі музыкалық тəрбие. Шет елдегі музыкалық тəрбие беру мəселелері.


 1. Бастауыш сыныптарда музыкаға йрету жəне тəрбие бер у мазмн ы.

Мектеп бағдарламасындағы музыка материалдары, оны таңдау. Д.Б. Кабалевский, М.Х.Балтабаев, А.Райымбергенов т.б. бағдарламалары. Музыкамұғалім музыкант. Музыка сабағындағы ісəрекет түрлері: əн салу, музыка тыңдау, аспапта ойнау.т.б. Музыкалық тəрбие əдістері.


III Музыкалы абылдауоушыларды музыкалы мəдениетке тəрбиелеу негізі.
Музыканы қабалдау жəне тыңдау. Музыканы тыңдауды ұйымдастыру əдістемесі. Халық жəне композиторлық жанр жүйесі. Қазақ жəне балалар аспаптары.
IV Музыка сабатарында хормен əн айту.
Хор туралы түсінік. Хор партиялары. Əн айту дағдыларын қалыптастырудағы вокалды жаттығулардың ролі. Балалар дауысы жəне оларды сақтау. Дикция. Дирежерлық сетка. Əн үйрету жолдары. Музыка сабағында оқушылардың дамуы.


 • Бастауыш сыныптардағы нота сауаттылығы.

Нота əліппесі. Нота ұзақтықтары. Динамикалық белгілер. Өлшем. Альтерация белгілері.
VI Музыкалы тəрбие жмыстарын жоспарлау жəне есепке алу. Музыка мұғалімінің жұмысын жоспарлау (əр сабақ жоспары, тоқсандық, жылдық жоспарлары)

VII Сыныптан тыс музыкалы тəрбие жмыстарды əдістемес і.

Музыкалық үйірмелер. Балалар мейрамдары мен бос уақыттары.
Пререквизит:

Аталған пəнді жетік меңгеру үшін келесі бөлімдерінің базалық білімдерін меңгеру қажет:
 • Негізгі музыкалық аспап

 • Бм музыканы оқыту теориясы мен технологиясы

Постреквизит:

Пəнді оып йрену нəтижесінде студенттер тмендегіл ерді білулері керек:


 • Нота əліппесін білу
 • Аспапта ойнай білу

 • Нотамен аспапты меңгеру
 • Аспаппен əн салу1. Пəннің типтік оқу бағдарламасы (егер пəн міндетті компоненттен болса) немесе жұмыс оқу бағдарламасы, жоғары оқу орны бекіткен (егер таңдау компоненттен болса).ПОƏКде бағдарлама туралы мəлеметтер (атауы, авторы, қай жерде, жылы басылған/ бекітілген); орналасқан жері – кітапхана, кафедра, т.б. көрсетіледі.
3. « Саз құралдары» пəнінің жұмыс бағдарламасы– (SILLABUS)


 • апта
 • кредит сағат № 1 дəріс

Дəріс тақырыбы: Кіріспе. БМ музыканы үйрету тəрбиесінің теориясы мен технологиясы.

Дəріс мазмұны: 1. Пəнге сипаттама.

  1. Музыка – тəрбие құралы ретінде.


Əдебиеттер:


 1. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001 / 3 бет/
 1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Музыкально – педагогические технологии учителя музыки: Учеб. пособие. М.: Прометей, 2005.232с. /8; 12; 14

3. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Музыкально – педагогическое образование в России на рубеже XX и XXI столетий.Москва, МПГУ, 2002.132с. /2425; 3841 б ет./


 1. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Содержание и организация занятий в различных формах общего музыкального образования: учеб. пособ. Для студ. Высших педагогических учебных заведений.Липецк: ЛГПУ, 2006.115с. /6—7; 2023;/
 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по

спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983.
ОЖСӨЖ тақырыбы: XIX ғасырдағы қазақ ағартушыларының музыкалық эстетикалық көзқарастары.
ОЖСӨЖ мазмұны: 1. Ш.Уəлихановтың эстетикалық көзқарасы.

  1. Ы.Алтынсариннің эстетикалық көзқарасы.

  2. А.Құнанбаевтың эстетикалық көзқарасы.


СӨЖ мазмұны:

 1. Өнертанушы ғалымдардың, педагогтардың өнер, музыка, тəрбие туралы ойпікірлерін, даналық сөздерін,

мақалмəтелдерді жинап, дəптерлеріне түсіру.
Əдебиеттер:

 1. А.С.Ұзақбаева Тамыры терең тəрбие. Алматы, 1985.

 2. Абай. Екі томдық шығармалар жинағы. Алматы «Жазушы», 19862 кредит сағат

1 Практикалық сабақПрактикалық сабақ тақырыбы: Жалпы білім беретін мектептегі музыка пəні.

Дəріс мазмұны:

 1. Музыка сабағы – мектептегі оқу пəні ретінде.

 2. Музыка сабағының спецификалық ерекшелігі.

 3. Мектептегі басқа пəндермен ұқсастығы.

 4. Музыка мұғалімнің педагогикалықпсихологиялық да ярлығы.


Əдебиеттер:


 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983
 1. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001

 2. Меңдіғалиева Музыкалық тəрбие əдістемесі.


ОЖСӨЖ тақырыбы: Бастауыш сыныптарда музыка пəнін оқыту принциптері мен əдістері.

ОЖСӨЖ мазмұны:1. Музыка сабағының принциптері


  1. Музыкалық тəрбие əдістері


СӨЖ мазмұны: Ұстаз, мектеп тақырыптарындағы ақындар өлеңдерін, мақалмəтелдерді жинау. Ұстаз қандай болу керек? /Шығарма/

2 апта

1 кредит сағат

2 дəрісДəріс тақырыбы: Жалпы білім беретін қазақ мектептеріндегі музыка бағдарламалары.

Дəріс мазмұны:


 1. Жалпы білім беретін мектепте /18 сыныптар/ музы кадан Д.Б.Кабалевскийдің басшылығымен жасалған бағдарлама.

 2. Жалпы білім беретін қазақ мектебіндегі музыкадан «Мұрагер» бағдарламасы.


Əдебиеттер:

 1. Кабалевский Д.Б. Музыка туралы əңгіме. Алматы, Өнер, 1989.

 2. Ө.Спанов Домбыра үйрену мектебі. Алматы «Əуен» 1992.

ОЖСӨЖ мазмұны: Жалпы білім беретін қазақ мектептеріндегі музыка бағдарламалары. Мақсаттары.
Міндеттері.
СӨЖ – мазмұны: Бағдарлама авторлары /Д.Б.Кабалевский, А.Райымбергенов т.б./ туралы деректер жинастыру.
2 кредит сағат

2 Практикалық сабақПрактикалық сабақ тақырыбы: Жалпы білім беретін қазақ мектептеріндегі Музыка бағдарламалары.
Практикалық сабақ мазмұны:

 1. М.Х.Балтабаев ұсынған «Елімай» бағдарламасы.

 2. Тоқсан тақырыптарына сипаттама.

Əдебиеттер:


 1. Балтабаев М., Өтемұратова Б «Елімай» бағдарлама сы бойынша методикалық құрал. Алматы, «Атамекен», 1993.
 1. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001 / 1314 бет/
 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983


ОЖСӨЖ мазмұны : М.Балтабаевтың «Елімай» бағдарламасының ерекшелі ктері СӨЖ мазмұны :


 1. Бағдарлама авторлары /М.Х.Балтабаев, С.А.Ұзақбаева, т.б./ туралы деректер жинастыру.

 2. «Жорға жылқы жүрісі» атты сабақты аяқтап, кон спектілеу.

 3. Тоқсан тақырыптарына байланысты үнтаспаға (касета) халық күйі «Қара жорға», Сүгір «Тел қоңыр», Н.Тілендиев «Аққу» күйлерін түсіру.3 апта

1 кредит сағат

3 дəрісТақырып: Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиевалардың 14 сы ныптарға арналған бағдарламалары.

Дəріс мазмұны:1. Бағдарламаға түсінік
2. Бағдарлама мазмұны
Əдебиеттер:

 1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998.
 1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. Хрестоматия. 2 сыныпқа арналған. Алматы, 1998.

ОЖСӨЖ мазмұны : Бағдарлама бойынша 1234сыныптардағы тоқсан тақырыптары.

СӨЖ мазмұны : Қорқыт күйлерін үнтаспаға түсіру.
2 кредит сағат

3 Практикалық сабақТақырып: Бастауыш сыныптардағы музыкалық тəрбие.
Дəріс мазмұны: 1. 1сыныпқа сипаттама

2. Бірінші сыныптағы музыкалық тəрбие.


Əдебиеттер:

 1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 1 сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998.
 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983

 2. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб.

Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001

ОЖСӨЖ мазмұны: 1сыныпқа арналған тоқсан тақырыптары. Əндер мен кү йлерге (аңыз, тарихи, арнау)

тоқталу.


СӨЖ мазмұны: Əн мен күйлерді үнтаспаға түсіру. «Біз əн айтамыз» көрнекілігін жасау.
4 апта

1 кредит сағат

Тақырып: Музыкалық сабағындағы ісəрекет түрлері.

Дəріс мазмұны: 1. Ісəрекет түрлері.

2. Əн үйрету кезеңі


Əдебиеттер:

 1. Меңдіғалиева Г. Музыкалық тəрбие əдістемесі.Алматы, 1985.
 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983

 2. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб.

Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001
ОЖСӨЖ мазмұны: 1. Əнді орындап көрсету. Əн туралы əңгіме. Əнді үйрету.


 1. И.Нүсіпбаевтың «Қызыл жалау» əнін үйрету жолы. СӨЖ мазмұны: Балалар əндерін жинақтау.


2 кредит сағат

4 Практикалық сабақТақырып: Музыкалық сабағындағы ісəрекет түрлері. Ə н үйрету кезеңі.

Практикалық сабақ мазмұны:

 1. Əн авторларына тоқталу.(Қ.Мырзалиев, Д.Ботбаев)

  1. «Етікші» əнін үйрену.

  2. А.Меңжанова «Болайықшы осындай» əнін үйрену.


Əдебиеттер:

 1. Меңдіғалиева Г. Музыкалық тəрбие əдістемесі.Алматы, 1985.
 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983

 2. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб.

Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001


ОЖСӨЖ мазмұны: 1. Əнді орындап көрсету. Əн туралы əңгіме. Əнді үйрету.


 1. И.Нүсіпбаевтың «Қызыл жалау» əнін үйрету жолы. СӨЖ мазмұны: Балалар əндерін жинақтау.


5 апта

1 кредит сағат

5 дəріс сабақДəріс тақырыбы: Музыка тыңдау кезеңі.
Дəріс мазмұны: 1. Музыка тыңдау ережелері.


 1. Бастауыш мектеп оқушыларының музыкалық шығармаларды қабылдауын дамыту.


Əдебиеттер:


 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983

 2. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб.

Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001

ОЖСӨЖ мазмұны: Григтің «Утро» шығармасы. Шығармашылық жұмыс.

СӨЖ мазмұны: ƏлФараби еңбегіндегі музыканы қабылдау психологияс ының негізі /Реферат/.
2 кредит сағат

5 Практикалық сабақТақырып: Əн айту дағдыларын қалыптастырудағы вокальдық жаттығулардың ролі

Дəріс мазмұны: 1. Дауыс жаттығулары. Міндеттері.


 1. Əннің сөзін дұрыс айта білуге үйрету

 2. Əнді дұрыс айта алмайтын оқушылармен жұмыс жасау жолдары.


Əдебиеттер:

 1. Меңдіғалиева Г. Музыкалық тəрбие əдістемесі.Алматы, 1985.
 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983

 2. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб.

Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001

ОЖСӨЖ мазмұны: Дауыс жаттығу түрлері
СӨЖ мазмұны: «Қандай жақсы гүл!» сөзіне дауыс жаттықтыруға арналған көрнекілік жасау.
6 апта

1 кредит сағат

6 дəріс сабақДəріс тақырыбы: Екінші сыныптағы музыкалық тəрбие.
Дəріс мазмұны:1. Екінші сыныптағы музыкалық тəрбие мазмұны.

2. 2сыныпқа музыкалы қ сипаттама


Əдебиеттер:

 1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998.
 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983

 2. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб.

Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001

ОЖСӨЖ мазмұны: 2 сыныпқа арналған əнкүйлермен танысу

СӨЖ мазмұны: «Ақсақ құлан» аңыз күйін үнтаспаға түсіру
2 кредит сағат

6 Практикалық сабақТақырып Күй жəне оның түрлері

Практикалық сабақ мазмұны:

 1. Төкпе жəне шертпе күйлер.

 2. Тарихи, арнау, лирикалық, аңыз күйлер.


Əдебиеттер:

 1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998.
 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983
 1. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб. Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001


ОЖСӨЖ мазмұны : Күйлерге сипаттама. Тыңдау.

СӨЖ мазмұны: Тарихи, арнау, лирикалық, аңыз күйлерді үнтаспаға түсіру.

1 кредит сағат

7 дəріс сабақДəріс тақырыбы: Үшінші сыныптағы музыкалық тəрбие.
Дəріс мазмұны: 1. Үшінші сыныптағы музыкалық тəрбие мазмұны.

 1. 3сыныпқа музыкалы қ сипаттама

 2. 3сыныптағы музыка лық сауаттылық


Əдебиеттер:

 1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998.
 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983

 2. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб.

Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001
ОЖСӨЖ мазмұны: Үшінші сыныпқа арналған əн мен күй

СӨЖ мазмұны: Үшінші сыныптағы сабақ тақырыбына жоспар құру
2 кредит сағат


 • 7 Практикалық сабақ Тақырып: Айтыс өнері. Практикалық сабақ мазмұны:

1. Айтыс өнері туралы түсінік.

2. С.Мұхамеджанов «Бүгін қай күн» əнін үйрену.

3. «Жар –жар» халық əнін үйрену

Əдебиеттер: 1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка.

3сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998.


ОЖСӨЖ мазмұны: Айтыс түрлері: Бəдік, жаржар. ақындар, қыз бен жіг іт, оқушылар, осы күнгі, өлі мен

тірі, мысал айтыстар.СӨЖ мазмұны: Айтыс түрлеріне сурет салу.
1 кредит сағат

8 дəріс сабақ


Дəріс тақырыбы: Төртінші сыныптағы музыкалық тəрбие.

Дəріс мазмұны: 1. 4 сыныптағы музыкалық тəрбие мазмұны.


 1. 4сыныпқа музыкалы қ сипаттама

 2. 4 сыныптағы музык алық сауаттылық


Əдебиеттер:

 1. Ш.Б.Құлманова, М.А.Оразалиева, Б.Сүлейменова Музыка. 2 сыныпқа арналған оқулық. Алматы, 1998.
 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983

 2. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб.

Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001

ОЖСӨЖ мазмұны : Төртінші сыныптағы əн мен күй
СӨЖ мазмұны: Конспектілеу.
2 кредит сағат

8 Практикалық сабақПрактикалық сабақ тақырыбы: Музыка пəнінің сабақ жоспары жəне оны есепке алу.
Практикалық сабақ мазмұны:

 1. Түрлі халықтардың музыкалық шығармалары


Əдебиеттер:


 1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. Пособие для студентов пед. инст по спец «музыка и пение».М.: Просвещение, 1983

2. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников: Учеб.

Пособие для студ. Фак. Педвузов.М.: Издательский ц ентр «Академия», 2001ОЖСӨЖ мазмұны: «Əлем халықтарының музыкасы.
СӨЖ мазмұны: «Достық», «Орыс халық музыкасы», «Кавказ халықтарының музыкасы», «Өзбек халықтарының музыкасы», «Қырғыз халықтарының музыкасы», «Ұйғыр халықтарының музыкасы», «Татар халықтарының музыкасы», «Қазақ халқының музыкасы» тақырыптарында сабақ жоспарын құру.

9 апта

1 кредит сағат

9 дəріс сабақ
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет